Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
14 lines (8 sloc) 896 Bytes

Marktegn er en skrifttype med kun 1 tegn, navnlig tegnet for den gamle danske møntenhed mark (jf. daler, mark, skilling). Tegnet benyttes ved at skifte til skrifttypen og taste et majuskel (stort) M, herfra kan det evt. kopieres til andre steder i teksten efter behov.

Brugbart til slægtsforskning, m.v.

Flemming Chr. Nielsen har også en skrifttype med et dansk marktegn i en anden form på sin hjemmeside: mardi.dk/kierkegaard/ (rul ned til Et ord om Mark Banko). Vælg selv afhængig af hvilket der passer bedst til skrifttypen i resten af dit dokument! 😀

Kan frit deles så længe ophavsoplysninger viderebringes (se CC-BY 4.0 eller license.txt her i repositoriet).

Download

eksempel

Mikkel Eide Eriksen mikkel.eriksen@gmail.com

You can’t perform that action at this time.