Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
50 lines (47 sloc) 4.59 KB

This is a page created by ordtrogen for collaboration on terminology between Swedish translators

Min idé är att använda denna sida för att kunna enas om en gemensam terminologi för oss översättare mellan olika projekt: daemon, GUI, Monerujo, webbplats, wikipedia etc.

engelska svenska betydelse kommentar referens
anonymity set anonymitetsuppsättning
blockchain blockkedja https://it-ord.idg.se/ord/blockkedja/
block height blockhöjd antal block mellan aktuellt block och det första blocket i kedjan Hade kunna heta "längd" men nu heter det höjd
block reward blockbelöning En ersättning i form av ett antal monero som tillfaller den utvinnare som lyckas lösa ett block. En kombination av "nya" monero och de transaktionsavgifter som ingår i blocket. https://it-ord.idg.se/ord/blockbeloning/
block time blocktid Tid mellan två block. Nätverket försöker upprätthålla en genomsnittlig tid mellan att två block löses genom att göra det svårare/lättare att lösa block, beroende på hur många noder som arbetar med utvinning. https://it-ord.idg.se/ord/blocktid/
change växel
coinbase transaction coinbase-transaktion en transaktion som utvinnaren inkluderar i det nya blocket och som överför blockbelöningen till en av denne vald adress
[Pedersen] commitment
confidential transaction konfidentiell transaktion en transaktion som är dold på blockkedjan
confirmation bekräftelse
cryptocurrency kryptovaluta
dust damm
emission utgivning En del av blockbelöningen utgörs av nya monero som ökar den tillgängliga penningmängden. Uppkomsten av dessa kallas "utgivning"
tail emission svansutgivning Det antal nya monero som ingår i blockbelöningen (utöver transaktionsavgifterna) minskar hela tiden, men når aldrig noll. Den slutliga utgivningstakten kallas "svansutgivning" eftersom den kan ses som en lång svans på utgivningskurvan
fork förgrening när en blockkedja delas (förgrenas) och en ny, separat valuta och blockkedja skapas https://it-ord.idg.se/ord/forgrening/
fungible fungibel https://it-ord.idg.se/?s=fungibel
fungibility fungibilitet https://it-ord.idg.se/?s=fungibel
integrated address integrerad adress
ledger liggare Blockkedjan utgör ett register, en "liggare", över alla transaktioner som ägt rum. Jfr "hotelliggare" https://it-ord.idg.se/ord/liggare/
mine utvinna Processen att lösa nya block och sedan skicka dem till nätverket för att läggas till blockkedjan. Den utvinnare som lyckas lösa ett block får en blockbelöning och processen liknas i Nakamotos vitbok vid "Gold mining". Bitcoins officiella sidor har länge använt termen Utvinning för mining, varför den är att anses etablerad.
miner utvinnare
mining utvinning
solo mining Individuell utvinning
mnemonic seed mnemotekniskt frö http://iate.europa.eu/
payment ID betalnings-ID
proof-of-work bevis-på-arbete https://it-ord.idg.se/ord/bevis-pa-arbete/
public/private key öppen/privat nyckel http://www.termado.com/DatatermSearch/?ss=public https://it-ord.idg.se/ord/oppen-nyckel/
restore återställa t ex återställa en plånbok från en säkerhetskopia Microsoft Language Portal
restore height återställningshöjd
ring confidential transaction (Ring CT)
ring signature ringsignatur
scalable skalbar I området kryptovaluta, förmågan hos ett nätverk att hantera allt större transaktionsvolymer https://it-ord.idg.se/ord/skalbarhet/
scalability skalbarhet https://it-ord.idg.se/ord/skalbarhet/
seed frö
spend key spendernyckel Den kryptografiska nyckel som används för att signera en transaktion som skickar pengar från en adress i Moneros blockkedja Varför "spendera" för "spend": https://it-ord.idg.se/ord/dubbelspendering/
stealth address smygadress https://sv.wikipedia.org/wiki/Smygteknik
subaddress underadress
transaction transaktion
transaction unlock time
output utgång belopp som kom ut från tidigare tx
unlocked balance upplåst saldo efter en transaktion är dess saldo låst, och låses upp först efter ett antal bekräftelser
view key granskningsnyckel Den kryptografiska nyckel som kan användas för att granska saldot på en adress i Moneros blockkedja
wallet plånbok
You can’t perform that action at this time.