Browse files

Added qmanage.html

  • Loading branch information...
1 parent 19bfbe8 commit 0d08a370c002fde80136da6dc6305be71c5b7b4f vthung committed Jun 17, 2005
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/vi_utf8/help/questionnaire/qmanage.html
View
5 lang/vi_utf8/help/questionnaire/qmanage.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Quản lý bản thăm dò ý kiến qua phpESP</b></p>
+<p>
+ Mô đun Bảng câu hỏi sử dụng phpESP để tạo mà quản lý các bản thăm dò ý kiến. Hãy sử dụng liên kết dưới đây để quản lý các bản thăm dò của bạn.
+</p>
+

0 comments on commit 0d08a37

Please sign in to comment.