Skip to content
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080522)

  • Loading branch information...
1 parent 9d3df57 commit 30a709620fa381d95c8b791fc2c3d5072a163feb moodlerobot committed May 22, 2008
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
View
2 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -158,6 +158,7 @@
<blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
<blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>Bezpečnostní varování</strong>: Aby Moodle pracoval správně, potřebuje udělat změny v nastavení PHP.<p/><p><em>Musíte</em> nastavit <code>register_globals=off</code>. Tohoto nastavení dosáhnete buď úpravou soubor <code>php.ini</code> (Apache nebo IIS), nebo nastavením pomocí <code>.htaccess</code>.';
$string['help'] = 'Nápověda';
$string['iconvrecommended'] = 'Instalace volitelné knihovny ICONV je silně doporučena, neboť zvyšuje výkon stránek, zejména pokud používáte jazyky nezaložené na latince.';
$string['info'] = 'Informace';
@@ -260,4 +261,5 @@
$string['wrongzipfilename'] = 'Chybné jméno souboru ZIP';
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
?>

0 comments on commit 30a7096

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.