Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080104)

  • Loading branch information...
1 parent a9608e5 commit 528ddea1b3dc06611233e3ce4c70dbeaff5eedea moodler committed Jan 4, 2008
Showing with 21 additions and 17 deletions.
  1. +17 −15 install/lang/et_utf8/installer.php
  2. +4 −2 install/lang/ko_utf8/installer.php
@@ -20,13 +20,14 @@
$string['cannotsavezipfile']='Ei saa salvestada ZIP faili.';
$string['cannotunzipfile']='Ei saa lahti pakkida faili.';
$string['caution']='Hoiatus';
+$string['check'] = 'Kontrolli';
$string['chooselanguagehead']='Keele valik';
-$string['closewindow']='Sule aken';
+$string['closewindow'] = 'Sule aken';
$string['compatibilitysettingshead']='PHP seadete kontrollimine...';
$string['configfilenotwritten']='Installeerimisskript ei suutnud automaatselt tekitada config.php faili, mis sisaldaks sinu valitud seadistusi. Põhjus võib olla selles, et sinu Moodle kataloog ei ole kirjutatav. Sa võid käsitsi kopeerida järgneva koodi config.php nimelisse faili, mis asub Moodle juurkataloogis.';
$string['configfilewritten']='config.php on edukalt loodud';
$string['configurationcompletehead']='Konfigureerimine lõpetatud';
-$string['continue']='Jätka';
+$string['continue'] = 'Jätka';
$string['curlrecommended']='Fakultatiivse Curl teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['customcheck']='Muud kontrollid';
$string['database']='Andmebaas';
@@ -98,7 +99,7 @@
$string['environmentrequirecustomcheck']='see test peab olema edukalt läbitud';
$string['environmentrequireinstall']='on nõutud, et oleks installeeritud ja võimaldatud';
$string['environmentrequireversion']='versioon $a->needed on nõutud, Sinul on jooksmas versioon $a->current';
-$string['error']='Viga';
+$string['error'] = 'Viga';
$string['fail']='Fail';
$string['fileuploads']='Failide üleslaadimine';
$string['fileuploadserror']='See peaks olema sisse lülitatud';
@@ -108,14 +109,14 @@
<p>GD on andmeteek, mis on vajalik PHP jaoks, et Moodle\'il oleks võimalik pilte (kasutajate ikoonid, logide graafikud) töödelda ja luua. Moodle töötab ikka ka GD puudumisel, aga need võimalused ei ole siis sinu jaoks kättesaadavad.</p>
<p>GD lisamiseks PHP\'le Unixi operatsioonisüsteemis tuleb kompileerida PHP-d, kasutates --with-gd parameetrit.</p>
<p>Windowsis saad sa tavaliselt muuta php.ini faili ja kommenteerida sisse libdg.dll\'le vastava rea.</p>';
-$string['help']='Abi';
+$string['help'] = 'Abi';
$string['iconvrecommended']='Fakultatiivse ICONV teegi installeerimine on tungivalt soovitatav tõstmaks õpikeskkonna jõudlust, eriti kui õpikeskkond toetab mitte ladinatähistikuga keeli (näiteks eesti keelt).';
-$string['info']='Informatsioon';
+$string['info'] = 'Informatsioon';
$string['installation']='Installeerimine';
$string['invalidmd5']='Vigane md5';
$string['langdownloaderror']='Kahjuks keelt \"$a\" ei paigaldatud. Paigaldamine jätkub inglise keeles.';
$string['langdownloadok']='Keel \"$a\" paigaldati edukalt. Paigaldamisprotsess jätkub selles keeles.';
-$string['language']='Keel';
+$string['language'] = 'Keel';
$string['magicquotesruntime']='Magic Quotes talitlusaeg';
$string['magicquotesruntimeerror']='See peaks olema välja lülitatud';
$string['memorylimit']='Mälu limiit';
@@ -132,22 +133,22 @@
<p>Kuigi mõnedes serverites tõkestab see <b>kõigi</b> PHP lehekülgede tööd (sa näed veateateid, kui vaatad lehti), nii et pead eemaldama .htaccess faili.</p></li>
</ol>';
$string['missingrequiredfield']='Mõned nõutud väljad on puudu';
-$string['moodledocslink']='Moodle dokumendid käesoleva lehe kohta';
+$string['moodledocslink'] = 'Moodle manuaalid käesoleva lehe kohta';
$string['mssql']='SQL*Server (mssql)';
$string['mssql_n']='SQL*Server UTF-8 toetusega (mssql_n)';
$string['mssqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus MSSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['mysql']='MySQL (mysql)';
$string['mysqlextensionisnotpresentinphp']='PHP ei ole MySQL laiendiga õigesti konfigureeritud, seega ei saa ta MySQL\'ga suhelda. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
-$string['name']='Nimi';
-$string['next']='Järgmine';
+$string['name'] = 'Nimi';
+$string['next'] = 'Järgmine';
$string['oci8po']='Oracle (oci8po)';
$string['ociextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus OCI8 ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda Oracle\'ga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['odbc_mssql']='SQL*Server üle ODBC (odbc_mssql)';
$string['odbcextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus ODBC ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda SQL*Server\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
-$string['ok']='OK';
+$string['ok'] = 'OK';
$string['opensslrecommended']='Fakultatiivse OpenSSL teegi installeerimine on väga soovitatav, millega võimaldatakse Moodle võrgunduse funktsionaalsus.';
$string['pass']='Korras';
-$string['password']='Salasõna';
+$string['password'] = 'Salasõna';
$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp']='PHP laiendus PGSQL ei ole korralikult seadistatud, mistõttu ei saa ühenduda PostgreSQL\'iga. Palun kontrolli oma php.ini faili või kompileeri PHP uuesti.';
$string['php50restricted']='PHP 5.0.x omab mitmeid probleeme. Palun uuenda 5.1.x või lase tagasi 4.3.x or 4.4.x PHP versioonile';
$string['phpversion']='PHP versioon';
@@ -156,21 +157,22 @@
<p>Sinu jooksev versioon on $a</p>
<p>Sa pead oma PHP-d uuendama või kolima hosti, kus on uuem PHP versioon!</p>';
$string['postgres7']='PostgreSQL (postgres7)';
-$string['previous']='Eelmine';
+$string['previous'] = 'Eelmine';
$string['remotedownloadnotallowed']='Komponentide alla tõmbamine ei ole Sinu serverisse lubatud (sest allow_url_fopen keelatud).<br /><br />Sa pead tõmbama alla faili <a href=\"$a->url\">$a->URL</a> käsitsti, kopeerima \"$a->dest\" oma serveris ja sinna lahti pakkima.';
-$string['report']='Ülevaade';
+$string['report'] = 'Ülevaade';
+$string['restricted'] = 'Piiratud';
$string['safemode']='Ohutu režiim';
$string['safemodeerror']='Moodle\'il võib ohutus režiimis komplikatsioone tekkida';
$string['serverchecks']='Serveri kontrollid';
$string['sessionautostart']='Sessioonide automaatne algatamine';
$string['sessionautostarterror']='See peaks olema välja lülitatud';
$string['skipdbencodingtest']='Jäta vahele andmebaasi kodeeringu test';
-$string['status']='Staatus';
+$string['status'] = 'Staatus';
$string['thischarset']='UTF-8';
$string['thisdirection']='ltr';
$string['thislanguage']='Eesti';
$string['unicoderecommended']='Soovitatav on kõikide andmete salvestamine UTF-8\'s (unicode). Uued paigaldamised peaksid olema tehtud andmebaasi, mille vaikimisi kodeering on Unicode. Kui uuendada, siis peaksid teostama UTF-8\'sse üleviimise protsessi (vaata Admin lehte).';
-$string['user']='Kasutaja';
+$string['user'] = 'Kasutaja';
$string['welcomep10']='\$a->installername (\$a->installerversion)';
$string['welcomep70']='Vajuta \"Järgmine\" nuppu all jätkamaks <strong>Moodle</strong> paigaldamisega.';
$string['wrongdestpath']='Vale sihtkoha rada.';
@@ -94,7 +94,8 @@
<b>사용자:</b> 데이터베이스 사용자명<br />
<b>암호:</b> 데이터베이스 암호<br />
<b>테이블 접두어:</b> 모든 테이블에 사용할 접두어 (필수)';
-$string['dataroot'] = '데이타 경로';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>노트:</b>만일 데이터베이스가 존재하지 않으면 인스톨러가 데이터베이스를 자동으로 생성할 것입니다.';
+$string['dataroot'] = '데이타디렉토리 경로';
$string['datarooterror'] = '당신이 지정한 \'데이타 경로\'가 없거나 생성되지 않았습니다. 정확한 경로를 적거나 수동으로 그 디렉토리를 생성해 놓으시오.';
$string['dbconnectionerror'] = '지정한 데이터베이스에 연결할 수 없습니다. 데이타베이스의 설정을 점검하시오.';
$string['dbcreationerror'] = '데이터베이스 생성 오류. 주어진 사용자명 및 암호로 데이터베이스 이름을 생성할 수 없습니다.';
@@ -206,8 +207,9 @@
$string['previous'] = '이전으로';
$string['qtyperqpwillberemoved'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 만일 이 유형의 문제를 사용하지 않았다면, 추후에는 어떤 문제도 발생하지 않을 것입니다.';
$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = '갱신과정에서 RQP 문제 유형은 제거될 것입니다. 데이터베이스에 RQP 문제가 탑재되어 있다면, 비록 갱신하기 전에 http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 에서 코드를 다시 불러들였다 하더라도 작업이 중단될 것입니다.';
+$string['remotedownloaderror'] = '서버로 구성요소를 다운로드하는데 실패하였습니다. 프록시 설정을 확인하십시요.PHP cURL 확장라이브러리를 추천합니다. <br /><br /> <a href=\"$a->url\">$a->url</a> 파일을 수동으로 다운로드해야 해서 서버의 \"$a->dest\"로 복사한 다음 거기서 압축을 해제하십시요.';
$string['remotedownloadnotallowed'] = '서버로 구성요소를 내려받는 것이 허용되지 않습니다. (allow_url_fopen 이 비활성화 됨).<br /><br /> 수동으로 <a href=\"$a->url\">$a->url</a> 파일을 다운로드 하고, 서버의 \"$a->dest\" 에 복사한 후 압축을 푸셔야 합니다.';
-$string['report'] = '보고';
+$string['report'] = '보고서';
$string['restricted'] = '제한됨';
$string['safemode'] = '안전모드';
$string['safemodeerror'] = '아마 안전모드(Safe Mode)가 작동되어서 문제가 생겼을 것입니다.';

0 comments on commit 528ddea

Please sign in to comment.