Permalink
Browse files

Added questionnaired.html

  • Loading branch information...
vthung
vthung committed Jun 17, 2005
1 parent 80dda36 commit 5c6323a2cb98c3f24bae1ae2175c8e873938683b
Showing with 5 additions and 0 deletions.
  1. +5 −0 lang/vi_utf8/help/questionnaire/questionnaireid.html
@@ -0,0 +1,5 @@
+<p align="center"><b>Chọn một bản thăm dò ý kiến</b></p>
+<p>
+ Chọn một bản thăm dò ý kiến trong một danh sách các bản thăm dò <i>động (active)</i> có sẵn ở phpESP. Nếu bản thăm dò của bạn không được liệt kê, thí có thể nó không phải ở dạng <b>động (active)</b>.
+</p>
+

0 comments on commit 5c6323a

Please sign in to comment.