Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20080807)

  • Loading branch information...
1 parent d86a038 commit 61bad674a3f39114eecc4a36ad289a63a013b620 moodlerobot committed Aug 7, 2008
Showing with 1 addition and 0 deletions.
  1. +1 −0 install/lang/cs_utf8/installer.php
@@ -274,4 +274,5 @@
$string['wwwroot'] = 'Webová adresa';
$string['wwwrooterror'] = 'Parametr \'Webová adresa\' je zřejmě nastaven nesprávně -- v zadaném umístění se nepodařilo najít instalaci Moodlu. Ve formuláři níže byla automaticky nastavena výchozí hodnota.';
$string['xmlrpcrecommended'] = 'Instalace rozšíření pro podporu XML-RPC je velmi užitečná pro síťové funkce Moodlu.';
+$string['ziprequired'] = 'PHP rozšíření ZIP je povinné. Nelze již používat binárky info-ZIP nebo knihovnu PclZip.';
?>

0 comments on commit 61bad67

Please sign in to comment.