Skip to content
Browse files

already found a typo 8-.

  • Loading branch information...
1 parent ec1b456 commit 6aa30986f24703eb1ebdde8cb1f70d46eb68ac5a koenr committed Jul 2, 2004
Showing with 3 additions and 3 deletions.
  1. +3 −3 lang/nl/help/wiki/howtowiki.html
View
6 lang/nl/help/wiki/howtowiki.html
@@ -39,11 +39,11 @@
<li> !!! voor grote titels </li>
</ul>
-<h4>tekst stijl</h4>
+<h4>Tekst stijl</h4>
- <ul>
+ <ul type="circle">
- <li type="circle"> als je tekst wil <em>beklemtonen</em>, dan moet je die tussen 2 enkele aanhalingstekens zetten '' (ziet er gewoonlijk als italic uit)</li>
+ <li> als je tekst wil <em>beklemtonen</em>, dan moet je die tussen 2 enkele aanhalingstekens zetten '' (ziet er gewoonlijk als italic uit)</li>
<li> <strong>tekst wordt vet</strong> met twee underscores __ (of als het ingesloten is door twee sterretjes **)</li>
<li> om <big>tekst groot</big> te maken omsluit je het met spoorwegtekens ##</li>

0 comments on commit 6aa3098

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.