Skip to content
Browse files

xhtml-compliance should be ok

  • Loading branch information...
1 parent 688abdb commit 6e507c4418bf57f406989c6626abefb0f48c8ab9 koenr committed Oct 13, 2004
View
6 lang/nl/help/workshop/editingacomment.html
@@ -1,5 +1,5 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Commentaar bewerken</B></P>
+<p align="center"><b>Commentaar bewerken</b></p>
-<P>Net zoals op andere plaatsen is ook hier een korte periode voorzien waarin je de commentaartekst nog opnieuw
+<p>Net zoals op andere plaatsen is ook hier een korte periode voorzien waarin je de commentaartekst nog opnieuw
kan bewerken. De commentaar wordt niet getoond in de beoordeling tot die periode verlopen is.
-</P>
+</p>
View
45 lang/nl/help/workshop/elements.html
@@ -1,53 +1,54 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatieonderdelen</B></P>
+<p align="center"><b>Evaluatieonderdelen</b></p>
-<P>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdracht een redelijk aantal
+<p>Om het evalueren gemakkelijker te maken, zou elke Workshop Opdracht een redelijk aantal
&quot;Evaluatieonderdelen&quot; moeten hebben. Elk onderdeel zou een deel van de opdracht moeten behandelen.
Een opdracht zal tussen de 5 en de 15 onderdelen voor commentaar en cijfers bevatten. Het werkelijke
aantal hangt af van de grootte en complexiteit van de opdracht. Een opdracht met slechts één evaluatieonderdeel
is toegelaten en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodle Opdracht.
-
-<P>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.
-
-<P><B>Geen cijfers.</B> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
+</p>
+<p>Het type van evaluatieonderdelen hangt af van de beoordelingsstrategie van de opdracht.
+</p>
+<p><b>Geen cijfers.</b> De evaluatieonderdelen zijn beschrijvingen van aspecten van
de opdracht. De beoordeler wordt gevraagd om elk van deze aspecten van commentaar te voorzien. Zoals bij
alle beoordelingsstrategieën is er ook ruimte voorzien voor algemene opmerkingen.
-
-<P><B>Accumulatief.</B> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:
-<OL>
-<LI>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
+</p>
+<p><b>Accumulatief.</b> De evaluatieonderdelen hebben de volgende drie kenmerken:</p>
+<ol>
+<li>De BESCHRIJVING van het evaluatieonderdeel.
Dit zou duidelijk moeten maken welk aspect van de opdracht geëvalueerd wordt. Als de beoordeling qualitatief is, dan
-is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.
+is het nuttig om details te geven over wat uitstekend, matig of slecht gevonden wordt.</li>
-<LI>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
+<li>De SCHAAL van het evaluatieonderdeel. Er zijn enkele voorgedefiniëerde schalen.
Deze gaan van eenvoudige ja/ne schalen, over schalen met meerdere cijfers tot een volledige procentuele
schaal. Elk onderdeel heeft zijn eigen schaal die zodanig gekozen moet worden dat zepast bij het aantal mogelijke
variaties van dat onderdeel. Merk op dat de schaal het belang van dat onderdeel NIET bepaald bij het berekenen van
het totaalcijfer: een twee-puntenschaal heeft dezelfde &quot;invloed&quot; als een procentuele schaal als deze
-elementen hetzelfde gewicht hebben...
-<LI>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer
+elementen hetzelfde gewicht hebben...</li>
+
+<li>Het GEWICHT van het evaluatieonderdeel. Standaard krijgen alle onderdelen hetzelfde gewicht wanneer het totaalcijfer
van de opdracht berekend wordt. Dit kan veranderd worden door belangrijke onderdelen een gewicht groter dan 1 te geven en
de minder belangrijke onderdelen een gewicht kleiner dan 1. Het wijzigen van de gewichten beïnvloed het
maximumcijfer niet. Die waarde wordt vastgelegd door de Maximum Cijfer parameter van de workshop. Je kunt wegingen
-een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.
-</OL>
-<P><B>Als fout aangeduid.</B> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
+een negatieve waarde geven. Dit is een experimentele mogelijkheid.</li>
+</ol>
+<p><b>Als fout aangeduid.</b> De evaluatieonderdelen beschrijven enkele items of aspecten die zouden moeten
aanwezig zijn in de opdracht. De beoordeling is gebaseerd op de aanwezigheid of de afwezigheid van deze items
of aspecten. De leraar moet een beoordelingsset uitwerken, waar in beschreven staat welk cijfer gegeven wordt als
alle items aanwezig zijn, wanneer er één ontbreekt, wanneer er twee ontbreken enz. Als sommige items belangrijker zijn
dan andere, dan kunnen die een gewicht, groter dan één krijgen. Minder belangrijke punten kunnen een gewicht kleiner dan
één krijgen. De hele &quot;foutentelling&quot; is een gewogen som van de ontbrekende items. De beoordeler kan altijd
kleine aanpassingen doen aan deze gesuggereerde cijfers.
-
-<P><B>Criterium</B> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;statements die gebruikt kunnen
+</p>
+<p><b>Criterium</b> De onderdelen krijgen een reeks &quot;peil&quot;statements die gebruikt kunnen
worden om de opdracht te rangschikken.
De statements kunnen cumulatief zijn of op zichzelf staan. De beoordeler moet bepalen welk statement het best
bij elk stuk van het werk past. De leraar moet elk statement koppelen aan een cijfer. Deze kun je best in volgorde
-zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</P>
+zetten. De beoordeler kan kleine aanpassingen doen aan dit vooropgestelde cijfer.</p>
-<P><B>Rubriek</B> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt
+<p><b>Rubriek</b> Dit lijkt op evalueren met Criterium, maar er is meer dan één criterium. Het aantal criteria wordt
gegeven bij de parameters van de workshop. Binnen elk criterium kunnen tot vijf &quot;peil&quot;statements opgenomen
worden. Binnen een opdracht kan het aantal variëren van criterium tot criterium. Bij het opstellen van het criterium
geeft een blanco peil het einde aan van de peilstatements. Zo kunnen sommige criteria twee, andere drie en tot vijf
peilingen bevatten. De criteria kunnen een gewicht krijgen. De peilingen krijgen cijfers 0,1,2 tot 4 mee. Het cijfer
van de beoordeling is een gewogen som van deze cijfers.
-</P>
+</p>
View
6 lang/nl/help/workshop/finalgrades.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=CENTER><b>De Totalen</b></p>
+<p align="center"><b>De Totalen</b></p>
<p>De tabel op dit scherm toont de Totalen en van hun analyse zoals die aan de leerlingen
wordt getoond. Als er cijfers in de lijst ontbreken is het mogelijk "om terug te gaan en" deze toe te voegen.
In feite zijn er twee aanpassingen aan de Totalen mogelijk.
@@ -8,9 +8,9 @@
gegeven door naar het scherm "Taakbeheer" te gaan en op de fase "Leerling bijdrage en evaluatie" te klikken.
Om het even welke bijdrage kan daar worden gequoteerd. Zodra je klaar bent breng je de taak terug naar Fase 3
en bereken de totalen opnieuw. Op een dezelfde manier kan om het even welke beoordeling die
-nog geen cijfer gekregen heeft vanuit het scherm van het TaakBeheer worden gequoteerd.
+nog geen cijfer gekregen heeft vanuit het scherm van het taakbeheer worden gequoteerd.</li>
<li>Als je een andere wegingsregeling wenst te gebruiken, dan moet de taak terug naar Fase 3 gebracht worden,
waarna je klikt op de link "Berekening van de totalen" en je de nieuwe weging kunt inbrengen.
-Nadat de cijfers herberekend zijn, breng je de taak terug naar Fase 4 om de nieuwe cijfers te tonen.
+Nadat de cijfers herberekend zijn, breng je de taak terug naar Fase 4 om de nieuwe cijfers te tonen.</li>
</ol> </p>
View
8 lang/nl/help/workshop/graded.html
@@ -1,11 +1,9 @@
-<p align=CENTER><b>Leerlingbijdragen aan evaluatie</b></p>
+<p align="center"><b>Leerlingbijdragen aan evaluatie</b></p>
<p>Dit toont de cijfers en de commentaren op het ingestuurde deel van de taak.
Als je wil, kun je antwoorden op deze evaluatie en er voor kiezen om er niet mee akkoord te gaan (in deze fase).
Als dat het geval is, gelieve dan je antwoord in het vakje aan de voet van de pagina in te vullen met
de reden waarom je niet gelukkig bent met de beoordeling.
Klik op de knop aan de voet van de pagina en kies NEE wanneer gevraagd wordt of je met deze beoordeling gelukkig bent.
-
+</p>
<p>Als je anderzijds wel gelukkig bent met de beoordeling, klik dan gewoon op de knop aan de voet van de pagina
-en kies JA wanneer je gevraagd wordt of je met deze beoordeling gelukkig bent.
-
-</p>
+en kies JA wanneer je gevraagd wordt of je met deze beoordeling gelukkig bent.</p>
View
18 lang/nl/help/workshop/grading.html
@@ -1,25 +1,23 @@
-<p align=CENTER><b>Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</b></p>
+<p align="center"><b>Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</b></p>
<p>Om gemakkelijker te kunnen evalueren, is een opdracht met beoordelingen door medeleerlingen
verdeeld in een aantal beoordelingselementen. Elk element behandelt een bepaald aspect van de taak.
Afhankelijk van het type van beoordeling, zou je voor elk element
-<OL>
-<LI>een cijfer moeten ingeven door in het juiste vakje te klikken of door het gewenste cijfer te kiezen uit het rolmenu.
+<ol>
+<li>een cijfer moeten ingeven door in het juiste vakje te klikken of door het gewenste cijfer te kiezen uit het rolmenu.</li>
<li>verklaren waarom je dat cijfer gegeven hebt in het Feedback-vak. Als je denkt dat de reden duidelijk is, dan kun je
dit vak leeg laten. Denk er echter aan dat je leraar je beoordeling kan bekijken en je cijfer in vraag stellen
-als er geen verklaring voor is.
+als er geen verklaring voor is.</li>
</ol>
+</p>
<p>In ander beoordelingstype, kan je gevraagd worden of diverse punten aanwezig of afwezig zijn,
in andere taken wordt je gevraagd om te kiezen welk statement het best bij een bepaald deel van de taak past.
-In beide opdrachten kun je de beoordeling aanpassen tot wat jouw de juiste lijkt.
+In beide opdrachten kun je de beoordeling aanpassen tot wat jouw de juiste lijkt.</p>
<p>Het laatste vakje op dit formulier maakt het je mogelijk om een algemene commentaar op het werk te geven.
Dit zou je beoordeling moeten rechtvaardigen. De commentaar zou beleefd moeten zijn en, indien mogelijk, constructief.
-Je beoordeling zal aan de leerling die dit deel van de taak maakte, worden getoond .
+Je beoordeling zal aan de leerling die dit deel van de taak maakte, worden getoond.</p>
<p>U hebt een beperkte tijdspanne, meestal een half uur, waarin je je mening en je cijfers
of commentaren kunt veranderen. Zodra die periode voorbij is, wordt de persoon van wie werk is dat je beoordeelde,
-op de hoogte gebracht van je beoordeling.
-In dat stadium kun je je beoordeling nog wel bekijken maar niet meer veranderen.
-
-</p>
+op de hoogte gebracht van je beoordeling. In dat stadium kun je je beoordeling nog wel bekijken maar niet meer veranderen.</p>
View
4 lang/nl/help/workshop/gradingassessments.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<p align=CENTER><b>Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</b></p>
+<p align="center"><b>Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</b></p>
<p>Dit scherm wordt gebruikt om het cijfer van de leraar in te geven voor de beoordeling die door de leerling
tijdens de Bijdrage en evaluatiefase van de taak werd gegeven. Er wordt een relatief eenvoudige
@@ -18,4 +18,4 @@
tot de totalen worden getoond (fase 4).
(De reden hiervoor dit is de mogelijke verwarring tussen het cijfer voor een deel van het werk en
het cijfer voor de BEOORDELING van dat werk. In een vroeg stadium van een taak zal het onderscheid
-voor de leerlingen niet duidelijk zijn.)</P>
+voor de leerlingen niet duidelijk zijn.)</p>
View
75 lang/nl/help/workshop/gradingstrategy.html
@@ -1,50 +1,37 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beoordelingsstrategie</B></P>
-
-<P>Een workshoptaak kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Je kunt kiezen uit:
-
-<OL>
-<LI><B>Niet beoordeeld:</B> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve
-beoordeling van zijn leerlingen. De leerlingen maken opmerkingen bij de deeltaakjes, maar geven geen cijfers. De
-leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor de opmerkingen van de leerlingen. Deze beoordeling van opmerkingen vormt
-de basis van het eindcijfer van de leerling. Als de leraar de opmerkingen van de leerlingen niet beoordeelt, dan
-zijn er geen totaalcijfers voor de opdracht.
-<LI><B>Cumulatieve beoordeling:</B> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit
-een aantal beoordelingselementen. Elk element moet een bepaald aspect van de opdracht behandelen. Een opdracht omvat
-gewoonlijk tussen de 5 en 15 elementen voor opmerkingen en beoordelingen. Het aantal hangt af van de grootte en
-moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een opdracht die door medeleerlingen beoordeeld wordt met slechts 1 element is
-mogelijk en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodleopdracht.
-<P>Elementen hebben volgende drie kenmerken:
-<OL>
-<LI>De BESCHRIJVING van het te beoordelen element. Hierin moet duidelijk worden omschreven welk aspect van de opdracht
-beoordeeld wordt. Als de beoordeling kwalitatief is, dan is het nuttig om wat detail te geven over wat als excelent,
-matig en slecht beschouwd wordt
-<LI>De SCHAAL van het te beoordelen element. Er zijn een aantal schalen voorzien. Deze gaan van een eenvoudige
+<p align="center"><b>Beoordelingsstrategie</b></p>
+
+<p>In een workshoptaak kan op verschillende manieren beoordeeld worden. Je kunt kiezen uit:
+
+<ol>
+<li><b>Niet beoordeeld:</b> In dit type van beoordeling is de leraar helemaal niet geïnteresseerd in een quantitatieve beoordeling van zijn leerlingen. De leerlingen maken opmerkingen bij de deeltaakjes, maar geven geen cijfers. De leraar kan, als hij dat wil, cijfers geven voor de opmerkingen van de leerlingen. Deze beoordeling van opmerkingen vormt de basis van het eindcijfer van de leerling. Als de leraar de opmerkingen van de leerlingen niet beoordeelt, dan zijn er geen totaalcijfers voor de opdracht.</li>
+
+<li><b>Cumulatieve beoordeling:</b> Dit is het standaardtype beoordeling. In dit type is elke beoordeling opgebouwd uit een aantal beoordelingselementen. Elk element moet een bepaald aspect van de opdracht behandelen. Een opdracht omvat gewoonlijk tussen de 5 en 15 elementen voor opmerkingen en beoordelingen. Het aantal hangt af van de grootte en moeilijkheidsgraad van de opdracht. Een opdracht met peer-evaluatie met slechts 1 element is
+mogelijk en heeft een gelijkaardige beoordelingsstrategie als de standaard Moodleopdracht.</li>
+
+<p>Elementen hebben volgende drie kenmerken:
+<ol>
+<li>De BESCHRIJVING van het te beoordelen element. Hierin moet duidelijk worden omschreven welk aspect van de opdracht beoordeeld wordt. Als de beoordeling kwalitatief is, dan is het nuttig om wat detail te geven over wat als excelent, matig en slecht beschouwd wordt.</li>
+
+<li>De SCHAAL van het te beoordelen element. Er zijn een aantal schalen voorzien. Deze gaan van een eenvoudige
Ja/Nee over schalen met meerdere punten tot een procentuele schaal. Voor elk element kun je een eigen schaal kiezen
zodat die past bij het aantal mogelijkheden voor dat element. Merk op dat de gekozen schaal NIET het belang van
het element bepaalt bij de berekening van het totaalcijfer: een schaal op twee punten heeft dezelfde invloed als een
-schaal op 100 punten als de respectievelijke elementen dezelfde weging hebben...
-<LI>De WEGING van het te beoordelen element. Als standaardinstelling krijgen alle elementen dezelfde weging
+schaal op 100 punten als de respectievelijke elementen dezelfde weging hebben...</li>
+
+<li>De WEGING van het te beoordelen element. Als standaardinstelling krijgen alle elementen dezelfde weging
bij de berekening van het totaalcijfer. Dit kan gewijzigd worden door de belangrijkere elementen een gewicht groter
-dan één en de minder belangrijke elementen een gewicht kleiner dan één te geven. Het wijzigen van de weging verandert
-het totaalcijfer NIET. Die waarde wordt vastgelegd door de "Hoogst haalbare cijfer"-parameter van de workshop. Wegingen
-kunnen ook een negatief cijfer krijgen. Dit is een experimentele mogelijkheid.
-</OL>
-
-<LI><B>Als fout aangeduid:</B> In dit type opdracht worden beoordeeld met een reeks Ja/Nee schalen, De beoordeling
-wordt bepaald door een beoordelingstabel die de relatie legt tussen het aantal fouten en de voorgestelde beoordeling.
-Bijvoorbeeld: in een opdracht moeten zes belangrijke items voorkomen. De tabel geeft aan welke beoordeling moet gegeven
-worden als ze allemaal gevonden zijn, als er één ontbreekt, als er twee ontbreken enz. De afzonderlijke items kunnen,
-indien gewenst, een weging krijgen als sommige items belangrijker zijn dan andere. Het aantal fouten is dan een
-gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle itens een gewicht van één. De beoordelingstabel
-hoeft niet lineair te zijn. De voorgestelde beoordelingscijfers zouden kunnen 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0%
-zijn voor een opdracht met 10 elementen. De beoordeler kan het voorgestelde cijfer tot 20% in beide richtingen bijsturen
-om tot het eincijfer voor de inzending te komen.
-<LI><B>Criterium:</B> Dit is de eenvoudigste manier om een opdracht te beoordelen (al is het niet noodzakelijk de
+dan één en de minder belangrijke elementen een gewicht kleiner dan één te geven. Het wijzigen van de weging verandert het totaalcijfer NIET. Die waarde wordt vastgelegd door de "Hoogst haalbare cijfer"-parameter van de workshop. Wegingen kunnen ook een negatief cijfer krijgen. Dit is een experimentele mogelijkheid.</li>
+</ol>
+</p>
+
+<li><b>Als fout aangeduid:</b> In dit type opdracht worden de taken beoordeeld met een reeks Ja/Nee vragen. De beoordeling wordt bepaald door een beoordelingstabel die de relatie legt tussen het aantal fouten en de voorgestelde beoordeling. Bijvoorbeeld: in een opdracht moeten zes belangrijke items voorkomen. De tabel geeft aan welke beoordeling moet gegeven worden als ze allemaal gevonden zijn, als er één ontbreekt, als er twee ontbreken enz. De afzonderlijke items kunnen, indien gewenst, een weging krijgen als sommige items belangrijker zijn dan andere. Het aantal fouten is dan een gewogen som van de ontbrekende items. Als standaardinstelling krijgen alle itens een gewicht van één. De beoordelingstabel hoeft niet lineair te zijn. De voorgestelde beoordelingscijfers zouden kunnen 90%, 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%, 0%, 0%, 0% zijn voor een opdracht met 10 elementen. De beoordeler kan het voorgestelde cijfer tot 20% in beide richtingen bijsturen om tot het eincijfer voor de inzending te komen.</li>
+
+<li><b>Criterium:</b> Dit is de eenvoudigste manier om een opdracht te beoordelen (al is het niet noodzakelijk de
eenvoudigste om op te stellen). De inzendingen worden beoordeeld met een reeks uitspraken. De beoordeler
-kiest welke uitspraak het best pas bij dit deel van de taak. Het cijfer wordt bepaald door een criteriatabel, Hiermee
-wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Bijvoorbeeld: een workshop wordt opgestart met bijvoorbeeld vijf
-uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Als fout aangeduid" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
-aanpassen met 20% om tot zijn totaalcijfer te komen.
-</OL>
+kiest welke uitspraak het best pas bij dit deel van de taak. Het cijfer wordt bepaald door een criteriatabel, Hiermee wordt een cijfer voorgesteld voor elk criterium. Bijvoorbeeld: een workshop wordt opgestart met bijvoorbeeld vijf uitspraken voor elke beoordeling. Net zoals bij "Als fout aangeduid" kan de beoordeler het voorgestelde cijfer
+aanpassen met 20% om tot zijn totaalcijfer te komen.</li>
+
+<li><b>Rubriek</b> Dit lijkt op criterium, behalve dat er meerdere sets met criteria zijn. Elke set gaat over een specifieke categorie en kan tot vijf stellingen bevatten. Deze sets krijgen een individuele weging en het cijfer is een gewogen combinatie van de cijfers van elke set. Er is bij dit beoordelingstype <b>geen</b> mogelijkheid om bij te sturen. </li>
+</ol>
-</P>
+</p>
View
14 lang/nl/help/workshop/gradingsubmissions.html
@@ -1,10 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Evaluatie van leerlingbijdragen</B></P>
+<p align="center"><b>Evaluatie van leerlingbijdragen</b></p>
-<P>Meestal zal de leraar het werk dat de leerlingen ingeleverd hebben willen beoordelen.
+<p>Meestal zal de leraar het werk dat de leerlingen ingeleverd hebben willen beoordelen.
De beoordelingen worden aan de leerlingen getoond en zouden voldoende feedback moeten bieden
-over hun werk.</P>
-<P>De cijfers van deze evaluaties kunnen op twee manieren in de totalenberekening verwerkt worden.
-Ten eerste kan het cijfer zelf gebruikt worden als een (gewogen) deel van het totaalcijfer. Als tweede mogelijkheid
-kunnen deze cijfers toegevoegd worden door ze in te voeren in de groep van cijfers die de medeleerlingen gegeven
-hebben en gebruikt worden asl vervlakkende factor als blijkt dat de evaluaties van de medeleerlingen te streng of te
-mild zijn.</P>
+over hun werk.</p>
+
+<p>Deze beoordelingscijfers van de leraar worden in de workshop op twee manieren gebruikt. Zij worden gebruikt in de berekeningen om het &quot;beoordelingscijfer&quot; van de leerling te bepalen, het cijfer dat de leerling krijgt voor zijn beoordelingen. Verder worden ze gebruikt bij de berekening van de cijfers voor de taken. Deze beoordelingen kun je extra doen doorwegen op het totaalcijfer (de &quot;Weging van de lerarenbeoordeling&quot;-optie). Deze weging heeft invloed op zowel de berekeningen van het beoordelingscijfer als op die van het cijfer voor de ingezonden taak. Als je merkt dat de evaluaties van de medeleerlingen te streng of te
+mild zijn, dan kun je dat stabiliseren door deze wegingsfactor te verhogen.</p>
View
10 lang/nl/help/workshop/includeself.html
@@ -1,10 +1,10 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Zelfevaluatie toevoegen</B></P>
+<p align="center"><b>Zelfevaluatie toevoegen</b></p>
-<P>Je kunt optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die de leerling
+<p>Je kunt optioneel ook de leerling's eigen werk in de set van taken opnemen die de leerling
moet beoordelen. Dit houdt in dat wanneer het aantal beoordelers op 5 wordt gezet, dan zal
-elke beoordeler 6 taken moeten beoordelen. Eén van die 6 is zijn eigen werk.
+elke beoordeler 6 taken moeten beoordelen. Eén van die 6 is zijn eigen werk.</p>
-<P>Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht
+<p>Als het aantal beoordelers op nul wordt gezet en de optie zelfevaluatie op ja, dan wordt de opdracht
een zelfevaluatie-opdracht. Hierin kan de beoordeling van de leraar al dan niet in rekening worden gebracht,
als je deze optie al dan niet inschakeld.
-</P>
+</p>
View
2 lang/nl/help/workshop/includeteachersgrade.html
@@ -1,4 +1,4 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Hou rekening met het cijfer van de leraar</B></P>
+<p align="center"><b>Hou rekening met het cijfer van de leraar</b></p>
<p>Deze optie maakt het mogelijk om de beoordelingen van de leraar op de inzendingen mee te
verrekenen alsof het beoordelingen door klasgenoten waren. Als deze optie op JA
View
62 lang/nl/help/workshop/index.html
@@ -1,34 +1,34 @@
<p>Workshop module</p>
<ul>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html" >Aantal evaluatieonderdelen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html" >Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html" >Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html" >Aantal evaluerende klasgenoten</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=analysisofassessments.html" >Analyse van beoordelingen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html" >Anoniem Beoordelen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html" >Beheer van een workshop</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html" >Beoordelingsstrategie</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html" >Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html" >Berekening van de Eindtotalen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html" >Commentaar bewerken</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html" >Commentaar toevoegen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html" >Evaluatieonderdelen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html" >Evaluatie van de taak door medeleerlingen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html" >Evaluatie van leerlingenbijdragen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html" >Exemplaar van het evaluatieformulier</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html" >Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html" >Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html" >Inzenden van voorbeeldtaken door de leraar</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html" >Leerlingbijdragen aan evaluatie</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=overallocation.html" >Niveau van toewijzing</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html" >Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html" >Onbeoordeelde evaluaties (Leraaarbijdragen)</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html" >Opbouw van het eindcijfer</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=leaguetable.html" >Overzichtstabel van ingestuurd werk</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html" >Sta herinzendingen toe</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html" >Tonen van de cijfers van de leraar</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html" >Totalen</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html" >Verberg de cijfers tot na de bevestiging</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html" >Zelfevaluatie</a>
- <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html" >Zelfevaluatie toevoegen</a>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nelements.html" >Aantal evaluatieonderdelen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofstudentsubmissions.html" >Aantal evaluaties van leerlingenbijdragen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=nassessmentsofteachersexamples.html" >Aantal evaluaties van voorbeelden van de leraar</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=numberofassessors.html" >Aantal evaluerende klasgenoten</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=analysisofassessments.html" >Analyse van beoordelingen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=anonymous.html" >Anoniem Beoordelen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=managing.html" >Beheer van een workshop</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingstrategy.html" >Beoordelingsstrategie</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assessmentofexamples.html" >Beoordeling van de Voorbeelden van de Leraar</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=calculatingfinalgrade.html" >Berekening van de Eindtotalen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=editingacomment.html" >Commentaar bewerken</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=addingacomment.html" >Commentaar toevoegen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=elements.html" >Evaluatieonderdelen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=assignmenttype.html" >Evaluatie van de taak door medeleerlingen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingsubmissions.html" >Evaluatie van leerlingenbijdragen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=specimen.html" >Exemplaar van het evaluatieformulier</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=grading.html" >Het beoordelen van een opdracht door medeleerlingen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=gradingassessments.html" >Het evalueren van de Beoordelingen van de leerling</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=submissionofexamples.html" >Inzenden van voorbeeldtaken door de leraar</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=graded.html" >Leerlingbijdragen aan evaluatie</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=overallocation.html" >Niveau van toewijzing</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_student.html" >Onbeoordeelde evaluaties (Leerlingbijdragen)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=ungradedassessments_teacher.html" >Onbeoordeelde evaluaties (Leraaarbijdragen)</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=breakdownoffinalgrade.html" >Opbouw van het eindcijfer</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=leaguetable.html" >Overzichtstabel van ingestuurd werk</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=resubmit.html" >Sta herinzendingen toe</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=teachersgradings.html" >Tonen van de cijfers van de leraar</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=finalgrades.html" >Totalen</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=showinggrades.html" >Verberg de cijfers tot na de bevestiging</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=selfassessment.html" >Zelfevaluatie</a></li>
+ <li><a href="help.php?module=workshop&file=includeself.html" >Zelfevaluatie toevoegen</a></li>
</ul>
View
11 lang/nl/help/workshop/leaguetable.html
@@ -1,9 +1,6 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Overzichtstabel van ingestuurd werk</B></P>
+<p align="center"><b>Overzichtstabel van ingestuurd werk</b></p>
-<p>Deze overzichtstabel toont de beste inzendingen van deze opdracht. Het aantal ingangen kan op nul gezet
-worden, een getal van 1 tot 20, 50 of &quot;allemaal&quot;. Als het op nul gezet wordt, dan wordt de overzichtstabel
+<p>Deze overzichtstabel toont de beste inzendingen van deze opdracht. Het aantal te tonen items kan op nul gezet
+worden, een getal van 1 tot 20, 50 of 100. Als het op nul gezet wordt, dan wordt de overzichtstabel
<b>niet</b> getoond. Als het op een getal tussen 1 en 20 of 50 gezet wordt, dan wordt dat aantal inzendingen getoond.
-Door het bijvoorbeeld op 10 te zetten, worden de 10 beste inzendingen getoond. Als het getal op &quot;Allemaal&quot;
-gezet wordt, dan krijg je een tabel met alle inzendingen.</p>
-<p>De tweede optie controleert of de mamen van de leerlingen bij in de tabel gezet worden of niet. Deze optie
-controleert de kijk vanuit leerlingenstandpunt op de tabel, de leraar kan de namen van de leerlingen altijd zien.</p>
+Door het bijvoorbeeld op 10 te zetten, worden de 10 beste inzendingen getoond.</p>
View
7 lang/nl/help/workshop/managing.html
@@ -1,7 +1,8 @@
-<P ALIGN=CENTER><B>Beheer van een Workshopopdracht</B></P>
+<p align="center"><b>Beheer van een Workshopopdracht</b></p>
+
+<p>Een Workshopopdracht is ingewikkelder dan een gewone opdracht.
+Ze verloopt in een aantal stappen of fases. Deze zijn</p>
-<P>Een Workshopopdracht is ingewikkelder dan een gewone opdracht.
-Ze verloopt in een aantal stappen of fases. Deze zijn
<OL>
<LI>De beoordeling van de taak zou in een aantal beoordelingselementen moeten worden opgesplitst.
Dit maakt het beoordelen van een taak minder arbitrair en geeft de studenten een kader waarop ze zich kunnen baseren

0 comments on commit 6e507c4

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.