Skip to content
Permalink
Browse files

new UTF-8 compatible language pack for tl. Thanks Roel.

  • Loading branch information...
koenr
koenr committed Jul 17, 2005
1 parent 4243bc3 commit 8649f177a7897670aadd54b1b9b419a6fa11891e
Showing 408 changed files with 20,176 additions and 0 deletions.
@@ -0,0 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
// activitynames.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
$string['filtername'] = 'Awtomatikong Paglink sa mga Pangalan ng Aktibidad';
?>

Large diffs are not rendered by default.

@@ -0,0 +1,7 @@
<?PHP // $Id$
// algebra.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
$string['filtername'] = 'Sulat Aldyibra';
?>
@@ -0,0 +1,45 @@
<?PHP // $Id$
// appointment.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005043000)
$string['allowresubmit'] = 'Pahintulutan ang muling pagpapasa';
$string['appointmentdetails'] = 'Mga detalye ng pagtitiyáp';
$string['appointmentlocation'] = 'Pook ng pagtitiyáp';
$string['appointmentname'] = 'Pangalan ng pagtitiyáp';
$string['date'] = 'Petsa ng pagtitiyáp';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
$string['early'] = '$a maaga';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nabigô ang pagbabago sa puna sa ipinasa para sa user $a';
$string['feedback'] = 'Puna';
$string['feedbackupdated'] = 'Binago ang puna sa mga ipinasa para sa $a tao';
$string['late'] = '$a hulí';
$string['maximumgrade'] = 'Maksimum na marka';
$string['maximumsize'] = 'Maksimum na laki';
$string['modulename'] = 'Pagtitiyáp';
$string['modulenameplural'] = 'Mga pagtitiyáp';
$string['newsubmissions'] = 'Mga ipinasang pagtitiyáp';
$string['notgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan';
$string['notsubmittedyet'] = 'Hindi pa naipapasa';
$string['overwritewarning'] = 'Babala: MAPAPALITAN ang iyong kasalukuyang ipinasa kapag nag-aplowd kang mulî';
$string['saveallfeedback'] = 'Isave ang lahat ng puna ko';
$string['submissionfeedback'] = 'Puna sa ipinasa';
$string['submissions'] = 'Mga ipinasa';
$string['submitappointment'] = 'Ipasa ang pagtitiyáp mo gamit ang form na ito';
$string['submitted'] = 'Ipinasa na';
$string['timeend'] = 'Katapusan ng pagtitiyáp';
$string['timestart'] = 'Simula ng pagtitiyáp';
$string['typeoffline'] = 'Offline na aktibidad';
$string['typeuploadsingle'] = 'Mag-aplowd ng isang file lamang';
$string['uploadbadname'] = 'Naglalaman ang file na ito ng mga dikilalang titik at hindi ito maiaplowd';
$string['uploadedfiles'] = 'mga inaplowd na file';
$string['uploaderror'] = 'May error na naganap habang isinisave ang file sa server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'OK ang pagkaka-aplowd ng file pero hindi mabago ang ipinasa!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Paumanhin, nguni\'t labis ang laki ng file na iyan (ang limitasyon ay $a byte)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Walang natagpuang file - tiyak mo bang may pinilì ka para iaplowd?';
$string['uploadnotregistered'] = 'OK ang pagkakaaplowd ng \'$a\' pero hindi rumehistro ang ipinasa!';
$string['uploadsuccess'] = 'Matagumpay na naiaplowd ang \'$a\' ';
$string['viewfeedback'] = 'Tingnan ang mga marka at puna ng pagtitiyap';
$string['viewsubmissions'] = 'Tingnan ang $a na ipinasang pagtitiyap';
$string['yoursubmission'] = 'Ang ipinasa mo';
?>
@@ -0,0 +1,79 @@
<?PHP // $Id$
// assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005060201)
$string['allowresubmit'] = 'Pahintulutang maípasa mulî';
$string['assignmentdetails'] = 'Detalye ng takdang-aralin';
$string['assignmentmail'] = 'Nagpost si $a->teacher ng puna sa ipinasa mong
takdang-aralin para sa \'$a->assignment\'
Makikita mo itong nakakabit sa ipinasa mong takdang-aralin:
$a->url';
$string['assignmentmailhtml'] = 'Nagpost si $a->teacher ng ilang puna sa ipinasa mong
takdang-aralin para sa \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Makikita mo itong nakakabit sa <a href=\"$a->url\">ipinasa mong takdang-aralin</a>.';
$string['assignmentname'] = 'Pangalan ng takdang-aralin';
$string['assignmenttype'] = 'Uri ng takdang-aralin';
$string['availabledate'] = 'Magagamit mula ';
$string['comment'] = 'Opinyon';
$string['commentinline'] = 'Opinyong inline';
$string['configmaxbytes'] = 'Default na maksimum na laki ng takdang-aralin para sa lahat ng takdang-aralin na nasa site (alinsunod sa limitasyon sa kurso at iba pang lokal na kaayusan)';
$string['description'] = 'Deskripsiyon';
$string['duedate'] = 'Huling araw ng pasahan';
$string['duedateno'] = 'Walang huling araw ng pasahan';
$string['early'] = '$a na maaga';
$string['editmysubmission'] = 'Iedit ang ipinasa ko';
$string['emailteachermail'] = 'Binago ni $a->username ang ipinasa niyang takdang -aralin para sa \'$a->assignment\'
Makukuha ito rito:
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = 'Binago ni $a->username ang kanyang ipinasang takdang-aralin para sa <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />
Makukuha ito sa <a href=\"$a->url\">web site</a>.';
$string['emailteachers'] = 'Hudyat na email para sa mga guro';
$string['emptysubmission'] = 'Wala ka pang ipinapasang anuman';
$string['existingfiledeleted'] = 'Ang kasalukuyang file ay binura na: $a';
$string['failedupdatefeedback'] = 'Nabigong baguhin ang puna sa ipinasa ni user $a';
$string['feedback'] = 'Puna';
$string['feedbackfromteacher'] = 'Puna mula sa $a';
$string['feedbackupdated'] = 'Nabago na ang puna sa mga ipinasa ng $a tao';
$string['guestnoupload'] = 'Paumanhin nguni\'t hindi pinapahintulutang mag-aplowd ang bisita.';
$string['helpoffline'] = '<p>Kapakipakinabang ito kapag ang takdang-aralin ay ginagawa sa labas ng Moodle. Maaari itong isang bagay sa iba pang lugar sa web o harapan.</p><p>Maaaring makakita ng deskripsyon ng takdang-aralin ang mga mag-aaral, nguni hindi puwedeng mag-aplowd ng file o anupaman. Gumagana ng normal ang pagmamarka, at tatanggap ng patalastas hinggil sa marka nila ang mga mag-aaral</p>';
$string['helponline'] = '<p>Ang uri ng takdang-aralin na ito ay humihiling sa mga user na mag-edit ng teksto, gamit ang mga normal na editing tool. Maaari itong markahan ng mga guro nang online, at puwede ring magdagdag ng inline na puna o pagbabago.</p><p>(Kung pamilyar ka sa mga lumang bersiyon ng Moodle, pareho ang silbi ng uri ng Takdang-aralin na ito sa lumang diyornal na modyul.)</p>';
$string['helpuploadsingle'] = '<p>Ang uri ng takdang-aralin na ito ay pinapahintulutan ang bawat kalahok na mag-aplowd ng isang file, anuman ang uri.</p><p>Maaari itong maging Word processor na dokumento, o isang larawan, isang nakazip na web site, o anumang bagay na hilingin mong ipasa nila.</p>';
$string['late'] = '$a na huli';
$string['maximumgrade'] = 'Pinakamataas na marka';
$string['maximumsize'] = 'Pinakamataas na laki';
$string['modulename'] = 'Takdang-aralin';
$string['modulenameplural'] = 'Mga takdang-aralin';
$string['newsubmissions'] = 'Ipinasang takdang-aralin';
$string['noassignments'] = 'Wala pang takdang-aralin';
$string['noattempts'] = 'Wala pang kumukuha ng takdang-aralin na ito';
$string['notgradedyet'] = 'Hindi pa namamarkahan';
$string['notsubmittedyet'] = 'Hindi pa naipapasa';
$string['overwritewarning'] = 'Babala: kung mag-aaplowd kang mulî, MAPAPALITAN nito ang kasalukuyan mong ipinasa';
$string['preventlate'] = 'Pigilan ang pagpapasa nang hulí';
$string['saveallfeedback'] = 'Isave ang lahat ng aking puna';
$string['submission'] = 'Ipinasa';
$string['submissionfeedback'] = 'Puna sa ipinasa';
$string['submissions'] = 'Mga ipinasa';
$string['submissionsaved'] = 'Naisave na ang mga pagbabago mo';
$string['submitassignment'] = 'Ipasa ang iyong takdang-aralin sa pamamagitan ng form na ito';
$string['submitted'] = 'Naipasa na';
$string['typeoffline'] = 'Offline na aktibidad';
$string['typeonline'] = 'Online na teksto';
$string['typeuploadsingle'] = 'Mag-aplowd ng isang file lamang';
$string['uploadbadname'] = 'May mga kakaibang titik ang filename na ito at hindi puwedeng maiaplowd';
$string['uploadedfiles'] = 'mga naiaplowd nang file';
$string['uploaderror'] = 'May error na naganap habang isinisave ang file sa server';
$string['uploadfailnoupdate'] = 'OK ang pagkakaaplowd ng file pero hindi mabago ang ipinasa mo!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Paumanhin, pero masyadong malaki ang file na iyan (ang limitasyon ay $a bytes)';
$string['uploadnofilefound'] = 'Wala pong makitang file - sigurado ba kayong may pinili kayong file para iaplowd?';
$string['uploadnotregistered'] = 'OK ang pagkakaaplowd ng \'$a\' pero hindi rumehistro ang ipinasa!';
$string['uploadsuccess'] = 'Matagumpay na naiaplowd ang \'$a\' ';
$string['viewfeedback'] = 'Tingnan ang mga marka at puna ng takdang-aralin';
$string['viewsubmissions'] = 'Tingnan ang $a naipasa nang takdang-aralin';
$string['yoursubmission'] = 'Ang iyong ipinasa';
?>
@@ -0,0 +1,72 @@
<?PHP // $Id$
// attendance.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005051500)
$string['absentlong'] = 'Walâ';
$string['absentshort'] = 'W';
$string['addingmultiple'] = 'Nagdadagdag ng Maraming Talaan ng Nagsipasok';
$string['addmultiple'] = 'Magdagdag ng Maraming Talaan ng Nagsipasok';
$string['allmodulename'] = 'Lahat ng Talaan ng Nagsipasok';
$string['auto'] = 'awto';
$string['autoattend'] = 'Awtomatikong tsekin ang pagpasok batay sa log ng aktibidad ng user';
$string['autoattendmulti'] = 'Awtomatikong tsekin ang pagpasok para sa lahat ng talaan batay sa log ng aktibidad ng user';
$string['autoattendshort'] = 'Awtomatiko mula sa mga log';
$string['choosedays'] = 'Mga araw sa bawat linggo na tsetsekin ang pagpasok';
$string['dayofroll'] = 'Petsa na tsetsekin ang nagsipasok';
$string['defaultautoattend'] = 'Kung ang pagtsek na pagpasok batay sa log ng aktibidad ng user ay gagawing default';
$string['defaultdynamicsection'] = 'Kung ililipat ba ang talaan ng pagpasok sa wastong linggo bilang default';
$string['defaultgrade'] = 'Kung ang namamarkahang talaan ng pagpasok ang gagawing default';
$string['defaulthoursinclass'] = 'Ilang oras dapat magkaroon sa isang default na talaan ng pagpasok';
$string['defaultmaxgrade'] = 'Kung ano dapat maging default na maksimum na halaga ng marka para sa kumpletong pagpasok';
$string['defaultstudentstatus'] = 'Ang default na kalagayan ng pagpasok ng mag-aaral sa mga bagong talaan ng pagpasok';
$string['downloadexcelfull'] = 'Idownlowd ang Buong Excel Spreadsheet';
$string['downloadexceltotals'] = 'Idownload ang Lagom na Excel Spreadsheet';
$string['downloadtextfull'] = 'Idownload ang Buong Ulat na Teksto';
$string['downloadtexttotals'] = 'Idownload ang Lagom na Ulat na Teksto';
$string['dynamicsection'] = 'Itakda ang linggo para sa pagpasok batay sa petsang ito';
$string['dynamicsectionmulti'] = 'Ilagay ang mga talaan sa kanilang linguhang seksiyon nang awtomatiko';
$string['dynsectionshort'] = 'Dagliang ilipat sa seksiyon';
$string['endbeforestart'] = 'Nauna ang katapusang petsa kaysa sa umpisang petsa';
$string['endmulti'] = 'Petsa ng huling talaan ng pagpasok';
$string['for'] = 'para sa';
$string['friday'] = 'Biy';
$string['gradeshort'] = 'Minarkahan';
$string['gradevalue'] = 'Gawing namamarkahan ang talaang ito';
$string['gradevaluemulti'] = 'Gawing namamarkahan ang mga talaang ito';
$string['hoursinclass'] = 'Bilang ng oras sa isang period ng klase';
$string['hoursineachclass'] = 'Bilang ng Oras sa bawat period ng klase';
$string['hoursinfullreport'] = 'Ang maksimum na bilang ng oras ng pagpasok na dapat ipakita sa isang pahina ng isang ulat';
$string['maxgradeshort'] = 'Maksimum na marka';
$string['maxgradevalue'] = 'Maksimum na halaga ng marka para sa kumpletong pagpasok';
$string['modulename'] = 'Nagsipasok';
$string['modulenameplural'] = 'Mga Talaan ng Nagsipasok';
$string['monday'] = 'Lun';
$string['norolls'] = 'Walang talaan ng pagpasok sa kursong ito';
$string['notes'] = 'Natatanging impormasyon';
$string['notesfor'] = 'Natatanging impormasyon para sa';
$string['noviews'] = 'Paumanhin, walang datos para sa account mo rito';
$string['of'] = 'ng';
$string['pages'] = 'Mga pahina';
$string['presentlong'] = 'Pumasok';
$string['presentshort'] = 'P';
$string['saturday'] = 'Sab';
$string['startafterend'] = 'Ang umpisang petsa ay pagkatapos ng katapusan ng kurso';
$string['startmulti'] = 'Petsa ng unang talaan ng pagpasok';
$string['sunday'] = 'Lgo';
$string['takeroll'] = 'Tsekin ang nagsipasok sa araw na ito?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Ilang hulí ang bubuo ng isang walâ';
$string['tardylong'] = 'Hulí';
$string['tardyshort'] = 'H';
$string['teacheredit'] = 'Tsekin ang Pagpasok';
$string['thursday'] = 'Huw';
$string['tuesday'] = 'Mar';
$string['viewall'] = 'Tingnan ang Lahat ng Talaan ng Pagpasok';
$string['viewmulti'] = 'Tingnan ang Ulat na Maraming Pahina';
$string['viewone'] = 'Tingnan ang Lahat ng Pahina ng Ulat';
$string['viewsection'] = 'Tingnan ang Lahat ng Talaan ng Pagpasok mula sa Seksiyong ito';
$string['viewtable'] = 'Tingnan ang Ulat bilang Isang Manghad';
$string['viewweek'] = 'Tingnan ang Lahat ng Talaan ng Pagpasok mula sa Linggo sa Kalendaryo';
$string['wednesday'] = 'Miy';
$string['weekmodulename'] = 'Lahat ng Talaan ng Nagsipasok noong Huling Linggo';
?>

0 comments on commit 8649f17

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.