Browse files

Minor changes

  • Loading branch information...
1 parent 9aebbc4 commit 88cdb566b3d8cdad16e52f497708646f89064f31 stigbjarne committed Nov 28, 2003
Showing with 858 additions and 838 deletions.
  1. +14 −10 lang/no/docs/README.txt
  2. +423 −407 lang/no/docs/install.html
  3. +38 −38 lang/no/docs/intro.html
  4. +9 −9 lang/no/docs/module_files.txt
  5. +264 −264 lang/no/docs/teacher.html
  6. +110 −110 lang/no/docs/upgrade.html
View
24 lang/no/docs/README.txt
@@ -1,21 +1,23 @@
-Moodle documentation
+Moodledokumentasjon
--------------------
-If you want to translate this documentation into another language,
-I would suggest that you:
+Hvis du vil oversette denne dokumentasjonen til et annet spr�k
+foresl�r jeg at du:
- 1) don't include English versions of the files in this directory
- because they will be used automatically anyway if it is missing
- from your language pack.
+ 1) ikke inkluderer den engelske versjonen av disse filene i denne katalogen
+ fordi de blir brukt uansett automatisk dersom de mangler
+ i din spr�kpakke.
- 2) translate them in this order (starting with the important ones):
+ 2) oversett dem i denne rekkef�lgen (begynn med de viktigste):
- MOST IMPORTANT
+ VIKTIGST
|-------------------
|
| - files.php
| - install.html
+ | - installamp.html
| - upgrade.html
+ | - faq.html
|
| -----------------
|
@@ -37,8 +39,10 @@ I would suggest that you:
| -----------------
|
| - license.html
- | - credits.html
|
|-------------------
- LEAST IMPORTANT
+ MINST VIKTIG
+
+ 3) Vennligst ikke oversett 'credits.html' i det hele tatt - den endres for ofte.
+
View
830 lang/no/docs/install.html
@@ -1,408 +1,424 @@
-<HEAD>
- <TITLE>Moodle Docs: Installation</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
- <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
-</HEAD>
-
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
-<H2>Å installere Moodle</H2>
-<P>Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du installerer Moodle første gang.
-Den går gjennom noen detaljer om noen av stegene du må ta. Det er stor variasjon
-og mange store og små ulikheter: Ulike framgangsmåter for ulike innstillinger
-tilulike servere og systemer. Dette dokumentet ser derfor langt og uoverkommelig
-ut. Ikke la deg skremme, jeg installerer Moodle vanligvis i løpet av fem
-minutter!</P>
-<P>Ta deg tid til å lese dette dokumentet - det vil spare deg for tid og
-irritasjon senere.</P>
-<P>Innhold: </P>
-<OL>
- <LI><a href="#requirements">Systemkrav</a></LI>
- <LI><a href="#downloading">Nedlasting</a></LI>
- <LI><a href="#site">Struktur på siden</a></LI>
- <LI><a href="#data">Lag en katalog for datalagring</a></LI>
- <LI><a href="#database">Lag en database</a></LI>
- <LI><a href="#webserver">Sjekk serverens innstillinger</a></LI>
- <LI><A HREF="#config">Rediger config.php</A></LI>
- <LI><a href="#admin">Gå til administrasjonssiden</a></LI>
- <LI><A HREF="#cron">Sete opp cron</A></LI>
- <LI><a href="#course">Lag ett nytt kurs/fag</a></LI>
-</OL>
-<H3><A NAME="requirements"></A>1. Systemkrav</H3>
-<blockquote>
- <p>Moodle er i hovedsak utviklet i Linux med PHP, Apache og MySQL. Moodle blir
- ofte testet med PostgreSQL, samt i Windows XP og Mac OS X..</p>
- <p>Alt du trenger er:</p>
- <ol>
- <li>En fungerende installasjon av <A HREF="http://www.php.net/">PHP</A> (versjon
- 4.1.0 eller senere) med følgende egenskaper aktivert: (De fleste PHP-installasjonene
- i dag har alle disse):
- <ul>
- <LI><A HREF="http://www.boutell.com/gd/">GD library</A> med støtte for JPG-
- og PNG-formater</li>
- <LI>Støtte for Sessions</LI>
- <LI>Støtte for opplasting av filer</LI>
- </UL>
-</LI>
- <li>En fungerende databaseserver: <A HREF="http://www.mysql.com/">MySQL</A>
- eller <A HREF="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</A> anbefales. (MSSQL, Oracle, Interbase, Foxpro, Access, ADO, Sybase, DB2
- eller ODBC er også teoretisk støttet men du må selv sette opp
- databasetabellene manuelt).</li>
- </ol>
- <p>På en Windowsplattform er den raskeste måten å oppnå dette på å laste ned <A HREF="http://www.foxserv.net/">FoxServ</A>
- eller <A HREF="http://www.easyphp.org/">EasyPHP</A> som vil installere Apache,
- PHP og&nbsp; MySQL for deg. Pass på at du slår på støtte for GD-modulen slik
- at Moodle kan behandle bilder - kanskje må du redigere 'php.ini' og fjerne
- kommentaren (;) fra denne linjen: 'extension=php_gd.dll'. Kanskje må du også
- endre katalogen for session.save_path - i stedet for standarden "/tmp" bør du
- bruke en Windowskatalog som "c:/temp".</p>
-
- <p>Med Mac OS X anbefaler jeg sterkt <a href="http://fink.sourceforge.net/">fink</a>-prosjektet
- som en måte å laste ned lett vedlikeholdbare pakker for alt dette. Hvis du
- ikke føler deg trygg på kommandolinjer så er <A HREF="http://www.entropy.ch/software/macosx/php/">Marc Liyanage's PHP Apache Module</A>
- den enkleste måten å få PHP til å fungere på en ny Mac OS X-server.</p>
-
- <p>Hvis du bruker Linux eller en annen Unix regner jeg med at du finner ut av
- alt dette selv! ;-) </p>
-
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="downloading"></A>2. Nedlasting</H3>
-<blockquote>
- <p>Det er to måter å få tak i Moodle på: Som en komprimert pakke eller med CVS.
- Disse er forklart i detalj på nedlastingssiden på <A HREF="http://moodle.com/">http://moodle.com/</A></p>
- <p>Etter at du har lastet ned og pakket ut filene eller hentet dem ut fra CVS
- står du igjen med en katalog som heter &quot;moodle&quot;. Den inneholder et
- sett med filer og mapper.</p>
- <p>Du kan plassere hele mappen på serveren din i 'dokumenter'-katalogen. I så
- tilfelle blir nettadressen slik: <B>http://yourwebserver.com/moodle</B>. Du
- kan også kopiere alt innholdet rett inn i hovedserverens&nbsp; 'dokumenter'-katalog.
- Da vil nettadressen bli slik: <B>http://yourwebserver.com</B>.</p>
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="site"></A>3. Struktur på siden</H3>
-<BLOCKQUOTE>
- <p>Her er en kort oppsummering av innholdet i mappen 'Moodle' som kan gi deg
- litt bedre oversikt:</p>
- <blockquote>
- <p>config.php - den eneste filen du må redigere for å komme igang<br>
- version.php - forteller hvilken versjon av koden i Moodle du bruker<BR>
- index.php - sidens forside</p>
- <ul>
- <li>admin/ - kode for å administrere hele serveren </li>
- <li>auth/ - plugin- moduler for å autentisere brukere</li>
- <li>course/ - kode for å vise og administrere kurs/fag</li>
- <li>doc/ - hjelpefiler for Moodle (som denne siden)</li>
- <li>files/ - kode for å vise og administrere opplastede filer</li>
- <li>lang/ - tekster i ulike språk, en katalog for hvert språk</li>
- <li>lib/ - bibliotek med kjernekoden til Moodle</li>
- <li>login/ - kode for å styre innlogging og oppretting av brukerkontoer</li>
- <li>mod/ - alle modulene i Moodle</li>
- <li>pix/ - generisk grafikk for sidene</li>
- <li>theme/ - temapakker (skins) for å endre sidens utseende</li>
- <li>user/ - kode for å vise og administrere brukere</li>
- </ul>
- <p>&nbsp;</p>
- </blockquote>
-</BLOCKQUOTE>
-<H3><A NAME="data"></A>4. Lag en katalog for datalagring</H3>
-<blockquote>
- <p>Moodle trenger også plass på harddisken din for å lagre opplastede filer.
- (Slik som dokumenter i fag og brukerbilder.)</p>
-
- <p>Lag en katalog for dette et sted. Av sikkerhetshensyn er det best at denne
- katalogen IKKE kan nås direkte fra Internett. Det enkleste er å legge den
- UTENFOR nettkatalogen. Du kan også beskytte den med å lage en fil i
- datakatalogen kalt .htaccess som inneholder følgende linje:
- <blockquote>
- <PRE>deny from all</PRE>
- </blockquote>
-
- <p>For å være sikker på at Moodle kan lagre opplastede filer i denne katalogen
- må du sjekke at serverprogrammet (f.eks. Apache) har tilgang til å skrive i
- denne katalogen. På Unix-maskiner betyr dette at eieren av katalogen blir noe
- som &quot;nobody&quot; eller &quot;apache&quot;.</p>
-
- <p>På mange netthotell som tilbyr serverplass der det også er andre brukere må
- du nok begrense filtilgangen til din "gruppe" (for å forhindre at de andre
- kundene kan se eller endre (ødelegge) dine filer). Du må da gi full lese- og
- skrivetilgang til alle andre. Dette tillater serveren at du får tilgang til
- filene dine. Snakk med serverens administrator hvis du har problemer med å
- sette dette opp på en sikker måte. </p>
-
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="database"></A>5. Lag en database</H3>
-<blockquote>
-<p>Du må lage en tom database (f.eks. &quot;moodle") i databasesystemet sammen med en
-spesiell bruker (f.eks. &quot;moodleuser") som har tilgang til denne databasen (og
-bare denne databasen). Du kan bruke "root"-brukeren hvis du vil, men dette
-anbefales ikke. Hvis hackere knekker passordet vil hele databasen og hele
-systemet stå på spill i stedet for bare en database.
-</p>
- <p>Eksempel på kommandolinjer for MySQL: </p>
- <PRE> # mysql -u root -p
- > CREATE DATABASE moodle;
- > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
- TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';
- > quit
- # mysqladmin -p reload
-</PRE>
- <p>Eksempel på kommandolinjer for PostgreSQL: </p>
- <PRE> # su - postgres
- > psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
- > psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
- > psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1
-</PRE>
- <p>(For MySQL anbefaler jeg sterkt at du bruker <a href="http://phpmyadmin.sourceforge.net/">phpMyAdmin</a>
- for å administrere databasene).</p>
-<p>Som med versjon 1.0.8 har Moodle nå støtte for &quot;table prefixes&quot;. Moodle kan
-derfor trygt dele en database med tabeller fra andre programmer.</p>
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="webserver" id="webserver"></A>6. Sjekk serverens innstillinger</H3>
-<blockquote>
- <p>Først må du se til at serveren bruker index.php som standardside (kanskje i
- tillegg til index.html, default.htm osv.).</p>
- <p>Med Apache bruker du en DirectoryIndex-parameter i httpd.conf-filen for å
- gjøre dette. Min ser vanligvis slik ut: </p>
- <blockquote>
- <pre><strong>DirectoryIndex</strong> index.php index.html index.htm </pre>
- </blockquote>
- <p>Bare pass på at index.php er i listen (og helst i starten av listen for
- best mulig effektivitet).</p>
- <p>Etterpå <b>hvis du bruker Apache 2 </b>må du slå på <i>AcceptPathInfo-</i>variabelen.
- Denne tillater at koder kand sende argumenter som http://server/file.php/arg1/arg2.
- Dette er viktig for å tillate relative linker mellom ressursene dine. Dette
- er også en god støtte for de som bruker sidene. Du kan slå dette på ved å
- legge til dette i filen httpd.conf:</p>
- <blockquote>
- <pre><strong>AcceptPathInfo</strong> on </pre>
- </blockquote>
-
- <p>Videre krever Moodle en rekke PHP-innstillinger for at det skal fungere. <B>
- På de fleste serverne vil dette allerede være satt som standardinnstillinger. </B>
- Likevel kan PHP-servere (og noen av de nyeste versjonene av PHP) ha elementer
- satt opp ulikt. Dette defineres i PHPs konfigurasjonsfil (vanligvis php.ini):</p>
- <blockquote>
-
-<pre>magic_quotes_gpc = 1
-magic_quotes_runtime = 0
-file_uploads = 1
-short_open_tag = 1
-session.auto_start = 0
-session.bug_compat_warn = 0
-</pre>
- </blockquote>
- <p>Hvis du ikke har tilgang til httpd.conf eller php.ini på serveren din eller
- du har Moodle på en server med andre programmer som krever ulike innstillinger
- kan du OVERSTYRE alle standardinnstillingene.
-
- <p>For å gjøre dette må du opprette en fil og gi den navnet <B>.htaccess</B> i Moodles
- hovedkatalog som inneholder disse innstillingene. Dette virker bare på Apache-servere
- og bare når overstyring (override) er tillatt/slått på.<BLOCKQUOTE><PRE>DirectoryIndex index.php index.html index.htm
-
-&lt;IfDefine APACHE2>
- <b>AcceptPathInfo</b> on
-&lt;/IfDefine>
-
-php_flag magic_quotes_gpc 1
-php_flag magic_quotes_runtime 0
-php_flag file_uploads 1
-php_flag short_open_tag 1
-php_flag session.auto_start 0
-php_flag session.bug_compat_warn 0</BLOCKQUOTE></PRE>
- <P>Du kan også endre innstillingene for f.eks. den maksimale filstørrelsen
- for opplastede filer:
- <BLOCKQUOTE><PRE>LimitRequestBody 0
-php_value upload_max_filesize 2M
-php_value post_max_size 2M
- </BLOCKQUOTE></PRE>
-
- <p>Det enkleste å gjøre er å kopiere originalfilen fra lib/htaccess og
- redigere den slik at den passer dine behov. Den inneholder videre
- instruksjoner. F.eks. i et Unix-system:
- <blockquote>
- <pre>cp lib/htaccess .htaccess</pre>
- </blockquote>
-
-</blockquote>
-<p>&nbsp;</p>
-<H3><A NAME="config"></A>7. Rediger config.php</H3>
-<blockquote>
- <p>Nå kan du redigere konfigurasjonsfilen <strong>config.php</strong> med å
- bruke en tekstredigerer (f.eks. notisblokk). Denne filen brukes av alle de
- andre filene i Moodle.</p>
- <p>Lag først en kopi av config-dist.php og kall den config.php. Vi gjør dette
- slik at konfigurasjonsfilen din (config.php) ikke skal overskrives dersom du
- oppgraderer Moodle
- senere. </p>
- <p>Rediger config.php for å spesifisere detaljer i databasen som du akkurat
- har definert (inkludert 'table prefix' - merk at dette KREVES for PostgreSQL),
- og også med sidens adresse, filsystem og datakatalog. Filen config.php har
- detaljerte beskrivelser.</p>
- <p>I resten av denne bruksanvisningen forutsetter vi at siden din ligger på
- <u>http://example.com/moodle</u></p>
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="admin"></A>8. Gå til administrasjonssiden</H3>
-<blockquote>
- <p>Adminsiden burde nå fungere på <u>http://example.com/moodle/admin</u>.
- Hvis du prøver å gå til forsiden til nettstedet ditt blir du tatt dit
- uansett. Første gangen du får tilgang til adminsiden blir du presentert en GPL-avtale
- som du må godta før du kan fortsette installeringen.</p>
- <P>(Moodle vil også forsøke å legge igjen noen informasjonskapsler (cookies) i
- nettleseren din. Hvis du har nettleseren satt slik at du kan velge å akseptere
- 'cookies'<b> må </b>du akseptere disse i Moodle. Ellers vil ikke Moodle
- fungere skikkelig.)<p>Nå vil Moodle starte å sette opp databasen din og lage
- tabeller for å lagre data. Først blir hoveddatabasen og dens tabeller
- opprettet. Du burde nå se et sett med SQL-utsagn etterfulgt av en
- statusbeskjed (i grønt eller rødt) som ser slik ut:</p>
- <blockquote>
- <p>CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment, category
- int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT NULL default
- '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname varchar(15) NOT
- NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4) NOT NULL default
- '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher', startdate int(10)
- unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned NOT NULL default
- '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0', PRIMARY KEY (id))
- TYPE=MyISAM</p>
- <p><FONT COLOR="#006600">SUCCESS</FONT></p>
- <p>...og deretter etterfulgt av: <FONT COLOR="#FF0000">Main databases set up
- successfully</FONT>. </p>
- </blockquote>
- <p>Hvis du ikke ser disse har det vært et problem med databasen eller
- innstillingene du satt i config.php. Sjekk at PHP ikke er satt til en
- begrenset "safe mode" (leverandører av serverplass har ofte denne slått på).
- Du kan sjekke PHP-variabler ved å lage en liten fil som inneholder &lt?
- phpinfo() ?&gt og se på den i en nettleser. Sjekk alle disse og prøv igjen.</p>
- <p>Bla helt nederst på siden og klikk på linken &quot;Fortsett&quot;.</p>
- <p>Deretter vil du se en lignende side som setter opp alle tabellene som de
- ulike modulene i Moodle behøver. Som før, de bør alle være grønne. </p>
-
- <p>Bla helt nederst på siden og klikk på linken &quot;Fortsett&quot;.</p>
-
- <p>Du burde nå se et skjema der du kan definere flere variabler for
- installeringen din, slik som standardspråk, SMTP-vert osv. Ikke tenk for mye
- på å få alt dette riktig med en gang - du kan alltid komme tilbake og endre
- disse senere med å bruke siden for administrator. Bla ned til bunnen av siden
- og klikk &quot;Lagre endringer&quot;.</p>
-
- <p>Hvis (og bare hvis) du ikke kommer videre fra denne siden eller den neste
- har sannsynligvis serveren din det jeg kaller et
- "buggy referrer"-problem. Dette er lett å fikse: Rediger bare filen config.php
- og sett variabelen buggy_referrer til <i>true</i>. Prøv deretter siden igjen. </p>
-
- <p>Den neste siden er et skjema der du kan definere parametere for din Moodleside
- og forsiden, slik som navnet, formatet, beskrivelse osv. Fyll ut dette (du kan
- alltid gå tilbake og endre disse senere) og klikk knappen &quot;Lagre endringer&quot;.</p>
-
- <p>Til slutt blir du spurt om å opprette en bruker som er administrator for
- framtidig tilgang til administratorsidene. Fyll ut detaljene med ditt eget
- navn, e-post osv. og klikk &quot;Lagre endringer&quot;. Ikke alle feltene må fylles ut,
- men om du hopper over noen viktige felter blir du spurt om dem på nytt.
- </p>
- <blockquote>
- <blockquote>
- <blockquote>
- <blockquote>
- <blockquote>
- <p><strong>Vær sikker på at du husker brukernavnet og passordet du
- valgte for denne brukerkontoen. De er nødvendige for å få tilgang
- til administratorsidene senere.</strong></p>
- </blockquote>
- </blockquote>
- </blockquote>
- </blockquote>
- </blockquote>
- <p>Når du er ferdig returnerer du til hovedsiden for administrator. Den
- inneholder en rekke linker i en meny. (Disse vises også på hovedsiden når du
- er logget inn som administrator). All den framtidige administrasjonen av
- Moodle kan nå gjøres fra denne menyen, slik som:</p>
- <ul>
- <li>opprette og slette fag/kurs</li>
- <li>opprette, redigere og slette brukerkontoer</li>
- <li>administrere lærertilgangen</li>
- <li>endre innstillinger som gjelder alle undersidene, f.eks. temaer</li>
- </ul>
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<H3><A NAME="cron"></A>9. Sette opp cron</H3>
-<blockquote>
- <p>Noen av modulene i Moodle krever kontinuerlig kontroll for å utføre
- oppgaver. F.eks. trenger Moodle å kontrollere diskusjonsforaene slik at det
- kan sende ut kopier av foruminnlegg på e-post til abonnentene. </p>
- <p>Skriptet som gjør dette ligger i admin-katalogen, det heter
- cron.php. Men - det kan ikke kjøre seg selv, så du må klargjøre en mekanisme
- som kjører skriptet, f.eks. hvert femte minutt. Dette gir en slags
- &quot;hjerterytme&quot; slik at skriptet kan utføre sine funksjoner i tidsperioder som
- er definert for hver modul. </p>
- <P>Merk at maskinen som utfører dette <B>ikke behøver å være den samme
- maskinen som kjører Moodle</B>. F. eks. hvis du har servertilgang som ikke
- støtter cron kan du velge å kjøre det fra en annen server eller på en PC som
- er tilkoblet nettet. Det som er viktig er at filen cron.php kjøres f.eks.
- hvert femte minutt.</p>
- <p>Først tester du om skriptet fungerer ved å kjøre det direkte i nettleseren
- din:</p>
- <blockquote>
- <PRE>http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
- </blockquote>
- <p>Nå må du finne en måte å kjøre det automatisk og regelmessig. </p>
- <H4> Å kjøre skriptet fra en kommandolinje</H4>
- <p>Du kan kjøre siden fra kommandolinjen akkurat som i eksempelet over. F.eks.
- kan du bruke en Unixfunksjon som 'wget':</p>
- <blockquote>
- <PRE>wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
- </blockquote>
- <p>Merk at i dette eksempelet blir utdataene kastet bort (til /dev/null).</p>
- <p>Det samme med lynx:</p>
- <blockquote>
- <pre>lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php &gt; /dev/null</pre>
- </blockquote>
- <p>Alternativt kan du bruke en egen, uavhengig versjon av PHP. Den må da
- innstilles slik at den kjører i kommandolinjen. Fordelen med dette er at
- loggene i serveren ikke blir fylt med regelmessige forespørsler til cron.php.
- Ulempen er at du må ha tilgang til en kommandolinjeversjon av PHP.</p>
- <blockquote>
- <PRE>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
-
-
-(Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
-
-</PRE>
- </blockquote>
- <h4>Kjør skriptet automatisk hvert femte minutt</h4>
- <p>Med Unix: Bruk <B>cron</B>. Rediger innstillingene fra kommandolinjen med &quot;crontab -e&quot;
- og legg til en linje som:</p>
- <blockquote>
- <PRE>*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
- </blockquote>
- <p>Med Windows: Den enkleste måten er å bruke pakken <A TITLE="Click to download this package (150k)" HREF="http://moodle.com/download/moodle-cron-for-windows.zip">moodle-cron-for-windows.zip</A>
- som gjør dette svært enkelt. Du kan også utforske den innebygde funksjonen i
- Windows &quot;Planlagte oppgaver&quot;. (Start &gt; Programmer &gt; Tilbehør &gt; Systemverktøy &gt;
- Planlagte oppgaver.)</p>
- </p>
-</blockquote>
-<H3><A NAME="course"></A>10. Lag ett nytt kurs/fag</H3>
-<blockquote>
- <p>Nå som Moodle fungerer skikkelig kan du lage nye kurs/fagsider.</p>
- <p>Velg &quot;Legg til nytt kurs&quot; fra adminsiden (eller adminlinkene på
- hovedsiden).</p>
- <p>Fyll ut skjemaet, legg spesielt merke til kursformatet. Du behøver ikke å
- bekymre deg for mye om detaljene på dette stadiet. Alt her kan endres senere
- av læreren/lærerne som skal bruke siden. </p>
- <p>Klikk &quot;Lagre endringer&quot; og du får opp et nytt skjermbilde for å
- tilordne lærere til kurset/faget.Du kan bare tilordne brukere som allerede er
- registrert fra dette skjemaet - dersom du vil lage en helt ny brukerkonto må
- du enten be læreren registrere seg som bruker i systemet selv
- (Innloggingssiden), eller lag en selv for dem med linken &quot;Legg til ny bruker&quot;
- på adminsiden.</p>
- <p>Når du er ferdig er siden klar til bruk, og den nås fra linken
- &quot;Kurskategorier&quot; på hovedsiden.</p>
- <p>Les &quot;<A HREF="./?file=teacher.html">Teacher Manual</A>&quot; for flere
- detaljer om å sette opp kurs/fag.</p>
-</blockquote>
-<P>&nbsp;</P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle </A></FONT></P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
-
+<HEAD>
+ <TITLE>Moodle Docs: Installation</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+</HEAD>
+
+<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
+<H2><font size="6">Å installere Moodle</font></H2>
+<P>Denne bruksanvisningen forklarer hvordan du installerer Moodle første gang.
+Den går gjennom noen detaljer om noen av stegene du må ta. Det er stor variasjon
+og mange store og små ulikheter: Ulike framgangsmåter for ulike innstillinger
+tilulike servere og systemer. Dette dokumentet ser derfor langt og uoverkommelig
+ut. Ikke la deg skremme, jeg installerer Moodle vanligvis i løpet av fem
+minutter!</P>
+<P>Ta deg tid til å lese dette dokumentet - det vil spare deg for tid og
+irritasjon senere.</P>
+<P>Innhold: </P>
+<OL>
+ <LI><a href="#requirements">Systemkrav</a></LI>
+ <LI><a href="#downloading">Nedlasting</a></LI>
+ <LI><a href="#site">Struktur på siden</a></LI>
+ <LI><a href="#data">Lag en katalog for datalagring</a></LI>
+ <LI><a href="#database">Lag en database</a></LI>
+ <LI><a href="#webserver">Sjekk serverens innstillinger</a></LI>
+ <LI><A HREF="#config">Rediger config.php</A></LI>
+ <LI><a href="#admin">Gå til administrasjonssiden</a></LI>
+ <LI><A HREF="#cron">Sete opp cron</A></LI>
+ <LI><a href="#course">Lag ett nytt kurs/fag</a></LI>
+</OL>
+<p>&nbsp;</p>
+<H3><A NAME="requirements"></A>1. Systemkrav</H3>
+<blockquote>
+ <p>Moodle er i hovedsak utviklet i Linux med Apache, MySQL og PHP (Også kjent
+ som LAMP-plattformen). Moodle blir
+ også jevnlig testet med PostgreSQL, samt i operativsystemene Windows XP, Mac OS X
+ og Netware 6.</p>
+ <p>Alt du trenger er:</p>
+ <ol>
+ <li>Programvare for server. De fleste bruker
+ <a href="http://www.apache.org/" target="_blank">Apache</a>, men Moodle
+ burde fungere fint uansett webserver som støtter PHP, som IIS på
+ Windows-plattformer.
+ </LI>
+ <li>En fungerende installasjon av <A HREF="http://www.php.net/">PHP</A>
+ (versjon 4.1.0 eller senere) med følgende egenskaper aktivert:&nbsp;
+ <ul>
+ <LI><A HREF="http://www.boutell.com/gd/">GD library</A> slått PÅ med støtte for JPG-
+ og PNG-formater</li>
+ <LI>zlib library slått PÅ (hvis du vil bruke backup/restore i Windows)</LI>
+ <LI>Støtte for Sessions slått PÅ</LI>
+ <LI>Støtte for opplasting av filer slått PÅ</LI>
+ <LI>Sikkermodus må være slått AV (se foraene på moodle.org for problemer
+ forårsaket av &quot;Safe Mode&quot;)</LI>
+ </UL>
+</LI>
+ <li>En fungerende databaseserver: <A HREF="http://www.mysql.com/">MySQL</A>
+ eller <A HREF="http://www.postgresql.org/">PostgreSQL</A> støttes
+ fullstendig og anbefales for bruk med Moodle 1.1. Alle andre databaser vil
+ støttes fullt ut i neste versjon. </li>
+ </ol>
+ <p>De fleste leverandører av serverplass tilbyr alt dette som standard. Hvis
+ du har en avtale med en av de få som ikke støtter disse funksjonene, spør dem
+ hvorfor, og vurder å bytte leverandør.</p>
+ <p>Hvis du vil kjøre Moodle på din egen datamaskin og dette ser vanskelig ut,
+ vennligst se guiden vår <a href="http://moodle.org/doc/?file=installamp.html">
+ Installing Apache, MySQL and PHP</a>. Den gir noen steg-for-steg-instruksjoner
+ for å installere alt dette på de vanligste plattformene. </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+
+</blockquote>
+<H3><A NAME="downloading"></A>2. Nedlasting</H3>
+<blockquote>
+ <p>Det er to måter å få tak i Moodle på: Som en komprimert pakke eller med CVS.
+ Disse er forklart i detalj på nedlastingssiden på <A HREF="http://moodle.com/">http://moodle.com/</A></p>
+ <p>Etter at du har lastet ned og pakket ut filene eller hentet dem ut fra CVS
+ står du igjen med en katalog som heter &quot;moodle&quot;. Den inneholder et
+ sett med filer og mapper.</p>
+ <p>Du kan plassere hele mappen på serveren din i 'dokumenter'-katalogen. I så
+ tilfelle blir nettadressen slik: <B>http://yourwebserver.com/moodle</B>. Du
+ kan også kopiere alt innholdet rett inn i hovedserverens&nbsp; 'dokumenter'-katalog.
+ Da vil nettadressen bli slik: <B>http://yourwebserver.com</B>.</p>
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<H3><A NAME="site"></A>3. Struktur på siden</H3>
+<BLOCKQUOTE>
+ <p>Her er en kort oppsummering av innholdet i mappen 'Moodle' som kan gi deg
+ litt bedre oversikt:</p>
+ <blockquote>
+ <p>config.php - den ENESTE filen du må redigere for å komme i gang<br>
+ version.php - forteller hvilken versjon av koden i Moodle du bruker<BR>
+ index.php - sidens forside</p>
+ <ul>
+ <li>admin/ - kode for å administrere hele serveren </li>
+ <li>auth/ - plugin-moduler for å autentisere brukere</li>
+ <li>course/ - kode for å vise og administrere kurs/fag</li>
+ <li>doc/ - hjelpefiler for Moodle (som denne siden)</li>
+ <li>files/ - kode for å vise og administrere opplastede filer</li>
+ <li>lang/ - tekster i ulike språk, en katalog for hvert språk</li>
+ <li>lib/ - bibliotek med kjernekoden til Moodle</li>
+ <li>login/ - kode for å styre innlogging og oppretting av brukerkontoer</li>
+ <li>mod/ - alle modulene i Moodle</li>
+ <li>pix/ - generisk grafikk for sidene</li>
+ <li>theme/ - temapakker (skins) for å endre sidens utseende</li>
+ <li>user/ - kode for å vise og administrere brukere</li>
+ </ul>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </blockquote>
+</BLOCKQUOTE>
+<H3><A NAME="data"></A>4. Lag en katalog for datalagring</H3>
+<blockquote>
+ <p>Moodle trenger også plass på harddisken din for å lagre opplastede filer.
+ (Slik som dokumenter i fag og brukerbilder.)</p>
+
+ <p>Lag en katalog for dette et sted. Av sikkerhetshensyn er det best at denne
+ katalogen IKKE kan nås direkte fra Internett. Det enkleste er å legge den
+ UTENFOR nettkatalogen. Du kan også beskytte den med å lage en fil i
+ datakatalogen kalt .htaccess som inneholder følgende linje:
+ <blockquote>
+ <PRE>deny from all</PRE>
+ </blockquote>
+
+ <p>For å være sikker på at Moodle kan lagre opplastede filer i denne katalogen
+ må du sjekke at serverprogrammet (f.eks. Apache) har tilgang til å skrive i
+ denne katalogen. På Unix-maskiner betyr dette at eieren av katalogen blir noe
+ som &quot;nobody&quot; eller &quot;apache&quot;.</p>
+
+ <p>På mange netthotell som tilbyr serverplass der det også er andre brukere må
+ du nok begrense filtilgangen til din "gruppe" (for å forhindre at de andre
+ kundene kan se eller endre (ødelegge) dine filer). Du må da gi full lese- og
+ skrivetilgang til alle andre. Dette tillater serveren at du får tilgang til
+ filene dine. Snakk med serverens administrator hvis du har problemer med å
+ sette dette opp på en sikker måte. </p>
+
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<H3><A NAME="database"></A>5. Lag en database</H3>
+<blockquote>
+<p>Du må lage en tom database (f.eks. &quot;moodle") i databasesystemet sammen med en
+spesiell bruker (f.eks. &quot;moodleuser") som har tilgang til denne databasen (og
+bare denne databasen). Du kan bruke "root"-brukeren hvis du vil, men dette
+anbefales ikke. Hvis hackere knekker passordet vil hele databasen og hele
+systemet stå på spill i stedet for bare en database.
+</p>
+ <p>Eksempel på kommandolinjer for MySQL: </p>
+ <PRE> # mysql -u root -p
+ > CREATE DATABASE moodle;
+ > GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,INDEX,ALTER ON moodle.*
+ TO moodleuser@localhost IDENTIFIED BY 'yourpassword';
+ > quit
+ # mysqladmin -p reload
+</PRE>
+ <p>Eksempel på kommandolinjer for PostgreSQL: </p>
+ <PRE> # su - postgres
+ > psql -c "create user moodleuser createdb;" template1
+ > psql -c "create database moodle;" -U moodleuser template1
+ > psql -c "alter user moodleuser nocreatedb;" template1
+</PRE>
+ <p>(For MySQL anbefaler jeg sterkt at du bruker <a href="http://phpmyadmin.sourceforge.net/">phpMyAdmin</a>
+ for å administrere databasene).</p>
+<p>Som med versjon 1.0.8 har Moodle nå støtte for &quot;table prefixes&quot;. Moodle kan
+derfor trygt dele en database med tabeller fra andre programmer.</p>
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<H3><A NAME="webserver" id="webserver"></A>6. Sjekk serverens innstillinger</H3>
+<blockquote>
+ <p>Først må du se til at serveren bruker index.php som standardside (kanskje i
+ tillegg til index.html, default.htm osv.).</p>
+ <p>Med Apache bruker du en DirectoryIndex-parameter i httpd.conf-filen for å
+ gjøre dette. Min ser vanligvis slik ut: </p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>DirectoryIndex</strong> index.php index.html index.htm </pre>
+ </blockquote>
+ <p>Bare pass på at index.php er i listen (og helst i starten av listen for
+ best mulig effektivitet).</p>
+ <p>Etterpå <b>hvis du bruker Apache 2 </b>må du slå på <i>AcceptPathInfo-</i>variabelen.
+ Denne tillater at koder kand sende argumenter som http://server/file.php/arg1/arg2.
+ Dette er viktig for å tillate relative linker mellom ressursene dine. Dette
+ er også en god støtte for de som bruker sidene. Du kan slå dette på ved å
+ legge til dette i filen httpd.conf:</p>
+ <blockquote>
+ <pre><strong>AcceptPathInfo</strong> on </pre>
+ </blockquote>
+
+ <p>Videre krever Moodle en rekke PHP-innstillinger for at det skal fungere. <B>
+ På de fleste serverne vil dette allerede være satt som standardinnstillinger. </B>
+ Likevel kan PHP-servere (og noen av de nyeste versjonene av PHP) ha elementer
+ satt opp ulikt. Dette defineres i PHPs konfigurasjonsfil (vanligvis php.ini):</p>
+ <blockquote>
+
+<pre>magic_quotes_gpc = 1 (anbefales men ikke nødvendig)
+magic_quotes_runtime = 0 (nødvendig)
+file_uploads = 1
+session.auto_start = 0
+session.bug_compat_warn = 0
+</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Hvis du ikke har tilgang til httpd.conf eller php.ini på serveren din eller
+ du har Moodle på en server med andre programmer som krever ulike innstillinger
+ kan du OVERSTYRE alle standardinnstillingene.
+
+ <p>For å gjøre dette må du opprette en fil og gi den navnet <B>.htaccess</B> i Moodles
+ hovedkatalog som inneholder disse innstillingene. Dette virker bare på Apache-servere
+ og bare når overstyring (override) er tillatt/slått på.<BLOCKQUOTE><PRE>DirectoryIndex index.php index.html index.htm
+
+&lt;IfDefine APACHE2>
+ <b>AcceptPathInfo</b> on
+&lt;/IfDefine>
+
+php_flag magic_quotes_gpc 1
+php_flag magic_quotes_runtime 0
+php_flag file_uploads 1
+php_flag session.auto_start 0
+php_flag session.bug_compat_warn 0</BLOCKQUOTE></PRE>
+ <P>Du kan også endre innstillingene for f.eks. den maksimale filstørrelsen
+ for opplastede filer:
+ <BLOCKQUOTE><PRE>LimitRequestBody 0
+php_value upload_max_filesize 2M
+php_value post_max_size 2M
+ </BLOCKQUOTE></PRE>
+
+ <p>Det enkleste å gjøre er å kopiere originalfilen fra lib/htaccess og
+ redigere den slik at den passer dine behov. Den inneholder videre
+ instruksjoner. F.eks. i et Unix-system:
+ <blockquote>
+ <pre>cp lib/htaccess .htaccess</pre>
+ </blockquote>
+
+</blockquote>
+<p>&nbsp;</p>
+<H3><A NAME="config"></A>7. Rediger config.php</H3>
+<blockquote>
+ <p>Nå kan du redigere konfigurasjonsfilen <strong>config.php</strong> med å
+ bruke en tekstredigerer (f.eks. notisblokk). Denne filen brukes av alle de
+ andre filene i Moodle.</p>
+ <p>Lag først en kopi av <b>config-dist.php</b> og kall den config.php. Vi gjør dette
+ slik at konfigurasjonsfilen din (config.php) ikke skal overskrives dersom du
+ oppgraderer Moodle
+ senere. </p>
+ <p>Rediger <b>config.php</b> for å spesifisere detaljer i databasen som du akkurat
+ har definert (inkludert 'table prefix' - merk at dette KREVES for PostgreSQL),
+ og også med sidens adresse, filsystem og datakatalog. Filen config.php har
+ detaljerte beskrivelser.</p>
+ <p>I resten av denne bruksanvisningen forutsetter vi at siden din ligger på
+ <u>http://example.com/moodle</u></p>
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<H3><A NAME="admin"></A>8. Gå til administrasjonssiden</H3>
+<blockquote>
+ <p>Adminsiden burde nå fungere på <u>http://example.com/moodle/admin</u>.
+ Hvis du prøver å gå til forsiden til nettstedet ditt blir du tatt dit
+ uansett. Første gangen du får tilgang til adminsiden blir du presentert en GPL-avtale
+ som du må godta før du kan fortsette installeringen.</p>
+ <P>(Moodle vil også forsøke å legge igjen noen informasjonskapsler (cookies) i
+ nettleseren din. Hvis du har nettleseren satt slik at du kan velge å akseptere
+ 'cookies'<b> må </b>du akseptere disse i Moodle. Ellers vil ikke Moodle
+ fungere skikkelig.)<p>Nå vil Moodle starte å sette opp databasen din og lage
+ tabeller for å lagre data. Først blir hoveddatabasen og dens tabeller
+ opprettet. Du burde nå se et sett med SQL-utsagn etterfulgt av en
+ statusbeskjed (i grønt eller rødt) som ser slik ut:</p>
+ <blockquote>
+ <p>CREATE TABLE course ( id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
+ category int(10) unsigned NOT NULL default '0', password varchar(50) NOT
+ NULL default '', fullname varchar(254) NOT NULL default '', shortname
+ varchar(15) NOT NULL default '', summary text NOT NULL, format tinyint(4)
+ NOT NULL default '1', teacher varchar(100) NOT NULL default 'Teacher',
+ startdate int(10) unsigned NOT NULL default '0', enddate int(10) unsigned
+ NOT NULL default '0', timemodified int(10) unsigned NOT NULL default '0',
+ PRIMARY KEY (id)) TYPE=MyISAM</p>
+ <p><font color="#006600">SUCCESS</font></p>
+ <p>...og deretter etterfulgt av: <font color="#006600">Main databases set up
+ successfully.</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Hvis du ikke ser disse har det vært et problem med databasen eller
+ innstillingene du satt i config.php. Sjekk at PHP ikke er satt til en
+ begrenset "safe mode" (leverandører av serverplass har ofte denne slått på).
+ Du kan sjekke PHP-variabler ved å lage en liten fil som inneholder &lt?
+ phpinfo() ?&gt og se på den i en nettleser. Sjekk alle disse og prøv igjen.</p>
+ <p>Bla helt nederst på siden og klikk på linken &quot;Fortsett&quot;.</p>
+ <p>Deretter vil du se en lignende side som setter opp alle tabellene som de
+ ulike modulene i Moodle behøver. Som før, de bør alle være
+ <font color="#008000">grønne</font>. </p>
+
+ <p>Bla helt nederst på siden og klikk på linken &quot;Fortsett&quot;.</p>
+
+ <p>Du burde nå se et skjema der du kan definere flere variabler for
+ installeringen din, slik som standardspråk, SMTP-vert osv. Ikke tenk for mye
+ på å få alt dette riktig med en gang - du kan alltid komme tilbake og endre
+ disse senere med å bruke siden for administrator. Bla ned til bunnen av siden
+ og klikk &quot;Lagre endringer&quot;.</p>
+
+ <p>Hvis (og bare hvis) du ikke kommer videre fra denne siden eller den neste
+ har sannsynligvis serveren din det jeg kaller et
+ "buggy referrer"-problem. Dette er lett å fikse: Rediger bare filen config.php
+ og sett variabelen buggy_referrer til <i>true</i>. Prøv deretter siden igjen. </p>
+
+ <p>Den neste siden er et skjema der du kan definere parametere for din Moodleside
+ og forsiden, slik som navnet, formatet, beskrivelse osv. Fyll ut dette (du kan
+ alltid gå tilbake og endre disse senere) og klikk knappen &quot;Lagre endringer&quot;.</p>
+
+ <p>Til slutt blir du spurt om å opprette en bruker som er administrator for
+ framtidig tilgang til administratorsidene. Fyll ut detaljene med ditt eget
+ navn, e-post osv. og klikk &quot;Lagre endringer&quot;. Ikke alle feltene må fylles ut,
+ men om du hopper over noen viktige felter blir du spurt om dem på nytt.
+ </p>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <blockquote>
+ <p><strong>Vær sikker på at du husker brukernavnet og passordet du
+ valgte for denne brukerkontoen. De er nødvendige for å få tilgang
+ til administratorsidene senere.</strong></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p>(Hvis du av en eller annen grunn måtte avbryte installasjonen eller en
+ systemfeil nekter deg å logge inn med admin-kontoen kan du vanligvis logge inn
+ med brukernavn <b>admin </b>og passordet <b>admin</b>.)</p>
+ <p>Når du er ferdig returnerer du til hovedsiden for administrator. Den
+ inneholder en rekke linker i en meny. (Disse vises også på hovedsiden når du
+ er logget inn som administrator). All den framtidige administrasjonen av
+ Moodle kan nå gjøres fra denne menyen, slik som:</p>
+ <ul>
+ <li>opprette og slette fag/kurs</li>
+ <li>opprette, redigere og slette brukerkontoer</li>
+ <li>administrere lærertilgangen</li>
+ <li>endre innstillinger som gjelder alle undersidene, f.eks. temaer</li>
+ </ul>
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<H3><A NAME="cron"></A>9. Sette opp cron</H3>
+<blockquote>
+ <p>Noen av modulene i Moodle krever kontinuerlig kontroll for å utføre
+ oppgaver. F.eks. trenger Moodle å kontrollere diskusjonsforaene slik at det
+ kan sende ut kopier av foruminnlegg på e-post til abonnentene. </p>
+ <p>Skriptet som gjør dette ligger i admin-katalogen, det heter
+ cron.php. Men - det kan ikke kjøre seg selv, så du må klargjøre en mekanisme
+ som kjører skriptet, f.eks. hvert femte minutt. Dette gir en slags
+ &quot;hjerterytme&quot; slik at skriptet kan utføre sine funksjoner i tidsperioder som
+ er definert for hver modul. </p>
+ <P>Merk at maskinen som utfører dette <B>ikke behøver å være den samme
+ maskinen som kjører Moodle</B>. F. eks. hvis du har servertilgang som ikke
+ støtter cron kan du velge å kjøre det fra en annen server eller på en PC som
+ er tilkoblet nettet. Det som er viktig er at filen cron.php kjøres jevnlig.</p>
+ <p>Dette scriptet krever ikke mye systemressurser, så fem minutter er
+ vanligvis fornuftig. Dersom dette bekymrer deg kan du redusere dette til
+ f.eks. 15 minutter eller til og med 30 minutter. Det er best ikke å sette
+ denne perioden for lang, ettersom sene e-poster fra sidene kan forsinke
+ aktiviteten i klassene. </p>
+ <p>Først tester du om skriptet fungerer ved å kjøre det direkte i nettleseren
+ din:</p>
+ <blockquote>
+ <PRE>http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
+ </blockquote>
+ <p>Nå må du finne en måte å kjøre det automatisk og regelmessig. </p>
+ <H4> Å kjøre skriptet fra en kommandolinje</H4>
+ <p>Du kan kjøre siden fra kommandolinjen akkurat som i eksempelet over. F.eks.
+ kan du bruke en Unixfunksjon som 'wget':</p>
+ <blockquote>
+ <PRE>wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
+ </blockquote>
+ <p>Merk at i dette eksempelet blir utdataene kastet bort (til /dev/null).</p>
+ <p>Det samme med lynx:</p>
+ <blockquote>
+ <pre>lynx -dump http://example.com/moodle/admin/cron.php &gt; /dev/null</pre>
+ </blockquote>
+ <p>Alternativt kan du bruke en egen, uavhengig versjon av PHP. Den må da
+ innstilles slik at den kjører i kommandolinjen. Fordelen med dette er at
+ loggene i serveren ikke blir fylt med regelmessige forespørsler til cron.php.
+ Ulempen er at du må ha tilgang til en kommandolinjeversjon av PHP.</p>
+ <blockquote>
+ <PRE>/opt/bin/php /web/moodle/admin/cron.php
+
+
+(Windows) C:\apache\php\php.exe C:\apache\htdocs\moodle\admin\cron.php
+
+</PRE>
+ </blockquote>
+ <h4>Kjør skriptet automatisk hvert femte minutt</h4>
+ <p><b>Med Unix: </b>Bruk <B>cron</B>. Rediger innstillingene fra kommandolinjen med &quot;crontab -e&quot;
+ og legg til en linje som:</p>
+ <blockquote>
+ <PRE>*/5 * * * * wget -q -O /dev/null http://example.com/moodle/admin/cron.php</PRE>
+ </blockquote>
+ <p>Vanligvis vil kommandoen &quot;crontab&quot; føre deg til 'vi'-editoren. Du velger &quot;insert
+ mode&quot; med å taste &quot;i&quot;, deretter skriv linjen som over. Etterpå gå ut av &quot;insert
+ mode&quot; ved å trykke ESC. Tast &quot;:wq&quot; for å lagre og avslutte, eller avslutt uten
+ å lagre med &quot;:q!&quot; (uten hermetegn).</p>
+ <p><b>Med Windows</b>: Den enkleste måten er å bruke pakken <A TITLE="Click to download this package (150k)" HREF="http://moodle.com/download/moodle-cron-for-windows.zip">moodle-cron-for-windows.zip</A>
+ som gjør dette svært enkelt. Du kan også utforske den innebygde funksjonen i
+ Windows &quot;Planlagte oppgaver&quot;. (Start &gt; Programmer &gt; Tilbehør &gt; Systemverktøy &gt;
+ Planlagte oppgaver.)</p>
+ <p>Hos leverandører av serverplass: Ditt nettbaserte kontrollpanel kan ha en
+ nettside som lar deg sette opp denne prosessen. Spør administratorein din
+ etter detaljer for hvordan dette fungerer. </p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ </p>
+</blockquote>
+<H3><A NAME="course"></A>10. Lag ett nytt kurs/fag</H3>
+<blockquote>
+ <p>Nå som Moodle fungerer skikkelig kan du lage nye kurs/fagsider.</p>
+ <p>Velg &quot;Legg til nytt kurs&quot; fra adminsiden (eller adminlinkene på
+ hovedsiden).</p>
+ <p>Fyll ut skjemaet, legg spesielt merke til kursformatet. Du behøver ikke å
+ bekymre deg for mye om detaljene på dette stadiet. Alt her kan endres senere
+ av læreren/lærerne som skal bruke siden. </p>
+ <p>Klikk &quot;Lagre endringer&quot; og du får opp et nytt skjermbilde for å
+ tilordne lærere til kurset/faget.Du kan bare tilordne brukere som allerede er
+ registrert fra dette skjemaet - dersom du vil lage en helt ny brukerkonto må
+ du enten be læreren registrere seg som bruker i systemet selv
+ (Innloggingssiden), eller lag en selv for dem med linken &quot;Legg til ny bruker&quot;
+ på adminsiden.</p>
+ <p>Når du er ferdig er siden klar til bruk, og den nås fra linken
+ &quot;Kurskategorier&quot; på hovedsiden.</p>
+ <p>Les &quot;<A HREF="./?file=teacher.html">Teacher Manual</A>&quot; for flere
+ detaljer om å sette opp kurs/fag.</p>
+</blockquote>
+<P>&nbsp;</P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle </A></FONT></P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
+
</BODY>
View
76 lang/no/docs/intro.html
@@ -1,39 +1,39 @@
-<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
-<HTML>
-<HEAD>
- <TITLE>Moodle Docs: Introduction</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
- <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
-</HEAD>
-<BODY BGCOLOR="#ffffff">
-
-<H2>Introduksjon</H2>
-
-<P>Moodle er en programpakke for å lage nettbaserte kurs og nettsider. Det er et
-stadig pågående utviklingsprosjekt laget for å støtte &quot;<A HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/">social constructionist</A>&quot;
-som ramme for undervisning. </P>
-
-<P>Moodle er gratis som et <A HREF="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
- Open Source</A>-program (under <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">
- GNU Public License</A>). Dette betyr i hovedsak at Moodle er kopibeskyttet,
-men at du har friheter og muligheter likevel. Du kan kopiere, bruke og endre
-systemet <b>hvis</b> du: gir andre tilgang til kodene; ikke endrer eller fjerner
-den originale lisensen og bruker denne lisensen også til utviklinger og
-forbedringer av programmet.
-
-<P>Moodle fungerer på alle datamaskiner som kan kjøre <A HREF="http://www.php.net/">
- PHP</A>, og det støtter mange typer databaser (spesielt <a href="http://www.mysql.com/">MySQL</a>).</P>
-
-<P>Ordet Moodle er et akronym for Modular Object-Oriented Dynamic Learning
- Environment, som sier mest for programmerere og pedagoger. Det er også et verb
-som beskriver å slentre rundt gjennom noe rimelig avslappet mens du gjør ting
-som det faller deg å gjøre dem, en underholdende vandring som ofte fører til
-innsikt og kreativitet. Slik reflekterer det både til måten Moodle ble utviklet
-og måten studenter og lærere kan møte læring i et nettbasert fag.</P>
-<P><BR>
-</P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
-
-</BODY>
+<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
+<HTML>
+<HEAD>
+ <TITLE>Moodle Docs: Introduction</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+</HEAD>
+<BODY BGCOLOR="#ffffff">
+
+<H2>Introduksjon</H2>
+
+<P>Moodle er en programpakke for å lage nettbaserte kurs og nettsider. Det er et
+stadig pågående utviklingsprosjekt laget for å støtte &quot;<A HREF="http://dougiamas.com/writing/herdsa2002/">social constructionist</A>&quot;
+som ramme for undervisning. </P>
+
+<P>Moodle er gratis som et <A HREF="http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html">
+ Open Source</A>-program (under <A HREF="http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html">
+ GNU Public License</A>). Dette betyr i hovedsak at Moodle er kopibeskyttet,
+men at du har friheter og muligheter likevel. Du kan kopiere, bruke og endre
+systemet <b>hvis</b> du: gir andre tilgang til kodene; ikke endrer eller fjerner
+den originale lisensen og bruker denne lisensen også til utviklinger og
+forbedringer av programmet.
+
+<P>Moodle fungerer på alle datamaskiner som kan kjøre <A HREF="http://www.php.net/">
+ PHP</A>, og det støtter mange typer databaser (spesielt <a href="http://www.mysql.com/">MySQL</a>).</P>
+
+<P>Ordet Moodle er et akronym for Modular Object-Oriented Dynamic Learning
+ Environment, som sier mest for programmerere og pedagoger. Det er også et verb
+som beskriver å slentre rundt gjennom noe rimelig avslappet mens du gjør ting
+som det faller deg å gjøre dem, en underholdende vandring som ofte fører til
+innsikt og kreativitet. Slik reflekterer det både til måten Moodle ble utviklet
+og måten studenter og lærere kan møte læring i et nettbasert fag.</P>
+<P><BR>
+</P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
+
+</BODY>
</HTML>
View
18 lang/no/docs/module_files.txt
@@ -1,18 +1,18 @@
OM DENNE KATALOGEN
--------------------
-IKKE ENDRE, GI NYTT NAVN ELLER FLYTT NOEN AV FILENE
-I DENNE KATALOGEN hvis du ikke VIRKELIG vet hva
+IKKE ENDRE, GI NYE NAVN ELLER FLYTT NOEN AV FILENE
+I DENNE KATALOGEN dersom du ikke VIRKELIG vet hva
du gj�r.
-Hvis du endrer disse filene kan du �delegge studiesidenen dine.
+Dersom du endrer disse filene kan du �delegge kurs p� studiesidene.
-Denne katalogen inneholder filer som er lastet opp til
-sidene i spesielle moduler (mest av
-studenter), slik som oppgaveinnleveringer og
-forumvedlegg.
+Denne katalogen inneholder filer lastet opp til kurset ditt
+fra ulike moduler (mest av
+studenter), som oppgaveleveringer og
+vedlegg til forum.
Navnene p� katalogene og filene i
-denne katalogen er sv�rt n�yaktige og er
-automatisk vedlikeholdt av Moodle.
+denne katalogen er veldig n�yaktige og blir
+vedlikeholdt automatisk av Moodle.
View
528 lang/no/docs/teacher.html
@@ -1,265 +1,265 @@
-<HEAD>
- <TITLE>Moodle Docs: Teachers Manual</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
- <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
- <style>
-<!--
- li.MsoNormal
- {mso-style-parent:"";
- margin-bottom:.0001pt;
- font-size:12.0pt;
- font-family:"Times New Roman";
- margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
--->
- </style>
-</HEAD>
-
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
-
-<H2>Lærerens bruksanvisning</H2>
-<p>Her er en rask guide til å legge ut kurs over Internett med Moodle. Det viser
-de viktigste funksjonene som er tilgjengelige og noen viktige avgjørelser du må
-ta. </p>
-
-<P>Innhold:</P>
-<OL>
- <LI><a href="#started">Kom i gang</a></LI>
- <LI><a href="#settings">Innstillinger i kurset</a></LI>
- <LI><a href="#upload">Å laste opp filer</a></LI>
- <LI><a href="#activities">Klargjør aktiviteter</a></LI>
- <LI><a href="#course">Når du kjører kurset</a></LI>
- <LI><A HREF="#further">Mer informasjon</A></LI>
-</OL>
-<H3><A NAME="started"></A>Kom i gang</H3>
-<blockquote>
- <p>Utgangspunktet nå er at administrator har gjort klar Moodle og gitt deg en
- ny, blank side. <span lang="EN-GB">I tillegg må du være innlogget som lærer,
- ikke student.</span></p>
- <p>Her er noen generelle tips:</p>
- <ol start="1" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
- <li class="MsoNormal"><strong>Ikke vær redd for å eksperimentere:</strong>
- </li>
- </ol>
- <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt">Flytt gjerne på ting og endre
- dem. Det er vanskelig å ødelegge noe i Moodle, og selv om du gjør det er det
- vanligvis enkelt å fikse. </p>
- <ol start="2" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
- <li class="MsoNormal"><strong>Legg merke til og bruk disse små ikonene</strong>:
- </li>
- </ol>
- <p style="margin-left:36.0pt"><img src="../pix/i/edit.gif">&nbsp; - <strong>
- redigerikonet </strong>lar deg redigere det som det står ved siden av.</p>
- <p style="margin-left:36.0pt"><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17">&nbsp;-
- <strong>hjelpikonet</strong> gir deg et hjelpevindu på skjermen. &nbsp;</p>
- <ol start="3" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
- <li class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Bruk navigeringslinjen
- øverst på skjermen</span></strong><span lang="EN-GB"> </span></li>
- </ol>
- <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt">Dette hjelper deg mot å gå
- deg bort og viser deg hvor du er. </p>
- <hr>
-</blockquote>
-<h3><A NAME="settings"></A>Innstillinger i kurset</h3>
-<blockquote>
- <p>Det første du bør gjøre er å se under “Administrasjon” I kurset ditt og
- klikk på “Innstillinger”. (Legg merke til at denne linken sammen med alt annet
- under overskriften “Administrasjon” bare er tilgjengelig for deg og
- administrator for sidene. <span lang="EN-GB">Studenter ser ikke engang disse
- linkene. </span></p>
- <p>Her kan du forandre flere innstillinger til kurset, alt fra kursets navn
- til hvilken dato det starter. Bruk hjelpikonene aktivt når du er inne på
- “Innstillinger”. De vil forklare i detalj hvordan de ulike funksjonene virker.
- Her vil jeg bare ta opp den viktigste av disse - <b>kursformatet. </b>&nbsp;</p>
- <p>Kursets format bestemmer mesteparten av kursets utseende. Det er nå
- tilgjengelig tre formater. Her er skjermbilder fra hvert av disse formatene
- (på engelsk). Moodle 1.0 har tre formater - i framtiden vil det trolig bli
- flere (send gjerne inn nye ideer til <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)
- Legg merke til forskjellene.</p>
- <p>Here are some screenshots of three sample courses in each of these three
- formats (ignore the different colours, which are set for a whole site by the
- site administrator):</p>
- <p align="center" style="text-align:center"><strong>Ukeformat:</strong></p>
- <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">En ny boks i
- midten av skjermen for hver av ukene kurset varer. Her legger læreren/ lærerne
- ut undervisningen sin for den aktuelle uken.</span></strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
- <p align="center">&nbsp;</p>
- <p align="center" style="text-align:center"><strong>Emneformat:</strong></p>
- <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">Omtrent lik
- ukeformat, bare at her organiserer du siden etter emner i stedet for uker.
- Ellers er ukeformat og emneformat like. Læreren kan i kursets innstillinger
- bestemme hvor mange emner det skal være.</span></strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
- <p align="center">&nbsp;</p>
- <p align="center" style="text-align:center"><strong>Sosialt format:</strong></p>
- <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">I sosialt
- format mangler bolken til høyre på skjermen som forteller om siste nytt og
- nylige aktiviteter på siden. Sosialt forum er mer som et stort forum uten alle
- de samme mulighetene som de to formatene nevnt over.</span></strong></p>
- <p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
- <p>&nbsp;</p>
- <p>Merk at uke- og emneformat er svært like. Hovedforskjellen er at hver boks
- i ukeformat dekker nøyaktig en uke, mens tilsvarende boks i emneformat kan
- dekke hva som helst. Det sosiale formatet har ikke stort innhold i det hele
- tatt og er basert på bare ett forum - dette vises på hovedsiden. Se
- hjelpknappene på sidens innstillinger for flere detaljer.</p>
- <HR>
-</blockquote>
-<H3><A NAME="upload"></A>Å laste opp filer</H3>
-<blockquote>
- <p>Kanskje har du eksisterende innhold du vil legge ut på kursets side, f.eks.
- nettsider, lydfiler, videofiler, Word-dokumenter eller Flash-animasjoner. Du
- kan laste opp alle typer filer ved å klikke ”Filer…” under “Administrasjon”.
- Når de er lastet opp kan du flytte dem, gi dem nytt navn, redigere eller
- slette dem. </p>
- <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman">Når du
- klikker på ”Filer…” ser skjermen omtrent slik ut:</span></p>
- <p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
- <p>&nbsp;</p>
- <p>Dette er som sagt bare tilgjengelig for lærere. Enkelte filer kan du gjøre
- tilgjengelige for studenter senere som ressurser. </p>
- <p>Som du ser på skjermbildet ligger filene i kataloger. Det er svært lurt å
- legge filene I underkataloger (Klikk på “Lag en mappe”). Du kan lage flere
- kataloger for å organisere filene mest mulig oversiktelig. </p>
- <p>I nåværende versjon av Moodle kan du bare laste opp en fil av gangen. Skal
- du laste opp mange filer (for eksempel en nettside) er det mye lettere å bruke
- et <strong>zip-program</strong> for å komprimere dem til en fil.
- <span lang="EN-GB">Da kan du laste den opp og senere pakke den ut. (Klikker du
- “Med valgte filer…” får du opp valget “Lag ziparkiv”.) </span></p>
- <p>For å forhåndsvise/kjøre en fil du har lastet opp er det nok å klikke på
- filnavnet. Nettleseren forstår hva den skal gjøre med filen, alt etter om det
- er for eksempel et bilde eller en lydfil. </p>
- <p><span lang="EN-GB">HTML- og tekstfiler kan redigeres over nett. </span>
- Andre filer må redigeres på datamaskinen du bruker og etterpå lastes opp
- igjen. Hvis du laster opp en fil med samme navn flere ganger vil den som
- ligger på serveren automatisk bli overskrevet. </p>
- <p>Til slutt: Hvis det du vil legge ut allerede ligger på internett trenger du
- ikke å laste opp filene I det hele tatt. <span lang="EN-GB">Du kan linke til
- dem direkte fra kurset. (Ressurser).</span></p>
- <HR>
-</blockquote>
-<H3><A NAME="activities"></A>Klargjør aktiviteter</H3>
-<blockquote>
- <p>Å bygge et kurs innebærer å legge til ulike elementer og aktiviteter til
- hovedsiden I den rekkefølgen du vil at studentene skal bruke dem.
- <span lang="EN-GB">Du kan bytte om på rekkefølgen når som helst. </span></p>
- <p>For å slå på redigering klikker du &quot;Slå redigering på &quot; under
- Administrasjon. Når du gjør dette kommer det fram noen ekstra ikoner som du
- bruker til å finpusse kurset ditt. På skjermbildet fra ukeformat over er
- redigering slått på og du ser de ekstra ikonene. </p>
- <p>For å legge til en ny aktivitet går du i et av emne- eller ukefeltene der
- du vil ha den og velg “Legg til…”. Deretter velger du type aktivitet i vinduet
- som kommer opp. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong>Oppgave</strong> </p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt">En oppgave er der du gir en oppgave og setter
- innleveringsfrist og maksimum karakter. <span lang="EN-GB">Studentene skal
- etterpå laste opp en fil med besvarelsen. </span>Datoen filen lastes opp blir
- registrert. Etterpå kan du gå på en side og se hver fil (og hvor tidlig eller
- sent den er levert). <span lang="EN-GB">Så gir du karakter og kommentarer.
- </span>En halv time etterpå vil Moodle automatisk sende en e-post til
- studenten med resultatet. Det er også mulig å gi oppgaver som ikke skal
- leveres over nett, f.eks. praktiske oppgaver. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Spørsmål</span></strong><span lang="EN-GB">
- </span></p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt"><span lang="EN-GB">Et spørsmål er en svært enkel aktivitet.
- </span>Du spør et spørsmål og bestemmer et sett med svaralternativer eller
- –muligheter. Studentene gjør sine valg og du har et skjermbilde med status for
- hvert spørsmål. Du kan bruke spørsmål som en del av en obligatorisk prøve, en
- klasseavstemming eller det du finner passende. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Forum</span></strong><span lang="EN-GB">
- </span></p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt">Dette er den viktigste aktiviteten i Moodle – det er her all
- diskusjonen skjer. Når du legger til et nytt forum velger du blant ulike typer
- – en enkel diskusjon med ett tema, et generelt forum åpent for alle eller et
- forum med en diskusjonstråd for hver bruker. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Journal</span></strong><span lang="EN-GB">
- </span></p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt">En journal er et verktøy der studenter og lærere kan
- kommunisere privat. For hver journal kan du stille et (åpent) spørsmål for å
- rettlede studenten med skrivingen. Du kan også bestemme hvor lenge den er åpen
- for redigering (bare i ukeformat). Det er lurt å oppmuntre studentene til å
- skrive reflektert og kritisk i disse journalene ettersom de bare er
- tilgjengelig for hver enkelt student og deg. Etterpå kan du kommentere og gi
- karakter til alle journalinnleggene for den spesielle uken eller det spesielle
- emnet. Studentene får da automatisk tilsendt en e-post om tilbakemeldingen.
- Journaler kan brukes til loggføring, veiledning, selvrefleksjon eller annet.</p>
- <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Ressurs</span></strong><span lang="EN-GB">
- </span></p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt"><span lang="EN-GB">Ressurser er innholdet i kurset. </span>
- Hver ressurs kan være hvilken som helst fil du har lastet opp eller en peker
- til en nettside. Du kan også skrive inn tekstsider direkte med etenkelt
- skjema. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong>Prøve</strong> </p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
-margin-left:36.0pt">Denne modulen lar deg utforme og legge ut prøver med
- mulighet for flere svaralternativer, sann-usann eller korte svar-spørsmål.
- Disse spørsmålene blir lagret i en kategorisert database og kan gjenbrukes i
- kurset og også i andre kurs. <span lang="EN-GB">Prøvene kan tillate flere
- forsøk. </span>Læreren kan velge å gi tilbakemelding som tekst eller å vise de
- rette svarene. Du kan også sette karakterer. </p>
- <p class="MsoNormal"><strong>Undersøkelse</strong> </p>
- <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">Denne modulen har et sett med
- ferdige undersøkelser som kan være nyttig når du evaluerer og forsøker å
- forstå klassen din. Nå inneholder de COLLES og ATTLS. De kan gis til studenter
- tidlig i kurset for diagnostisering eller på slutten for evaluering. </p>
- <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></p>
- <p>Etter at du har lagt til aktiviteter kan du flytte dem opp eller ned i
- kurset ved å klikke de små pil-ikonene (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
- <img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">) ved siden av dem. Du
- kan også slette dem ved å klikke på <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10">,
- og redigere dem ved å klikke redigeringsikonet <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11">.</p>
- <HR>
-</blockquote>
-<H3><A NAME="course"></A>Når du kjører kurset</H3>
-<blockquote>
- <p>Jeg kunne skrive en avhandling om dette. Faktisk så <b>skriver </b>jeg en
- avhandling om dette.&nbsp; <img src="../pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></p>
- <p>Her er i alle fall noen korte tips:</p>
- <ol start="1" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
- <li class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Bestill alle forumene. </span></li>
- <li class="MsoNormal">Oppfordre alle studentene til å fylle ut profilen sin
- (inkludert bilde) og les alle – dette kan hjelpe å få litt kontekst til det
- de skriver. </li>
- <li class="MsoNormal">Skriv notater til deg selv i det private &quot;<strong>Lærerforum</strong>&quot;
- (under Administrasjon). Dette er spesielt nyttig når det er flere lærere på
- samme kurs. </li>
- <li class="MsoNormal">Bruk &quot;<strong>Logger</strong>&quot;-linken (under
- Administrasjon) for å få tilgang til komplette logger. Der finner du linker
- til ulike logger som hjelper deg å se hva som skjer på kurset, hvem som
- deltar osv. </li>
- <li class="MsoNormal">Bruk &quot;<strong>Aktivitet</strong>&quot; (ved siden av hvert
- navn i listen av deltakere eller fra profil-sidene) Dette er en flott måte å
- se hva en spesiell person har gjort i kurset. </li>
- <li class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Svar studentene raskt. Ikke gjem
- det til senere – gjør det med en gang. </span>Ikke bare er det lett å bli
- overveldet av mengden som kan komme, men det er en viktig del av å bygge og
- vedlikeholde en fellesfølelse i kurset ditt. </li>
- </ol>
- <HR>
-</blockquote>
-<H3><A NAME="further"></A>Mer informasjon</H3>
-<blockquote>
- <p>Hvis du har problemer med siden din burde du kontakte administratoren
- lokalt. </p>
- <p>Hvis du har noen kjempegode ideer om forbedringer av Moodle, eller til og
- med noen gode historier, kom innom <a href="http://moodle.com/" target="_top">
- moodle.</a><a href="http://moodle.com/">org</a> og bli med i kurset som heter "<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" target=_top >Using Moodle</A>".
- Vi gleder oss til å høre fra deg, og du kan hjelpe oss til å få Moodle
- bedre. </p>
- <p>Hvis du ønsker å bidra med å lage nye moduler eller skrive dokumentasjon
- eller lignende, ta gjerne kontakt med meg: <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin
- Dougiamas</a>, eller bla gjennom &quot;bug tracker&quot;-siden for Moodle: <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
- <p align="center">Takk for at du bruker Moodle - lykke til!</p>
- <HR>
- <p>&nbsp;</p>
-</blockquote>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
- martin Exp $</FONT></P>
-
+<HEAD>
+ <TITLE>Moodle Docs: Teachers Manual</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+ <style>
+<!--
+ li.MsoNormal
+ {mso-style-parent:"";
+ margin-bottom:.0001pt;
+ font-size:12.0pt;
+ font-family:"Times New Roman";
+ margin-left:0cm; margin-right:0cm; margin-top:0cm}
+-->
+ </style>
+</HEAD>
+
+<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
+
+<H2>Lærerens bruksanvisning</H2>
+<p>Her er en rask guide til å legge ut kurs over Internett med Moodle. Det viser
+de viktigste funksjonene som er tilgjengelige og noen viktige avgjørelser du må
+ta. </p>
+
+<P>Innhold:</P>
+<OL>
+ <LI><a href="#started">Kom i gang</a></LI>
+ <LI><a href="#settings">Innstillinger i kurset</a></LI>
+ <LI><a href="#upload">Å laste opp filer</a></LI>
+ <LI><a href="#activities">Klargjør aktiviteter</a></LI>
+ <LI><a href="#course">Når du kjører kurset</a></LI>
+ <LI><A HREF="#further">Mer informasjon</A></LI>
+</OL>
+<H3><A NAME="started"></A>Kom i gang</H3>
+<blockquote>
+ <p>Utgangspunktet nå er at administrator har gjort klar Moodle og gitt deg en
+ ny, blank side. <span lang="EN-GB">I tillegg må du være innlogget som lærer,
+ ikke student.</span></p>
+ <p>Her er noen generelle tips:</p>
+ <ol start="1" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
+ <li class="MsoNormal"><strong>Ikke vær redd for å eksperimentere:</strong>
+ </li>
+ </ol>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt">Flytt gjerne på ting og endre
+ dem. Det er vanskelig å ødelegge noe i Moodle, og selv om du gjør det er det
+ vanligvis enkelt å fikse. </p>
+ <ol start="2" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
+ <li class="MsoNormal"><strong>Legg merke til og bruk disse små ikonene</strong>:
+ </li>
+ </ol>
+ <p style="margin-left:36.0pt"><img src="../pix/i/edit.gif">&nbsp; - <strong>
+ redigerikonet </strong>lar deg redigere det som det står ved siden av.</p>
+ <p style="margin-left:36.0pt"><img src="../pix/help.gif" width="22" height="17">&nbsp;-
+ <strong>hjelpikonet</strong> gir deg et hjelpevindu på skjermen. &nbsp;</p>
+ <ol start="3" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
+ <li class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Bruk navigeringslinjen
+ øverst på skjermen</span></strong><span lang="EN-GB"> </span></li>
+ </ol>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-left: 36.0pt">Dette hjelper deg mot å gå
+ deg bort og viser deg hvor du er. </p>
+ <hr>
+</blockquote>
+<h3><A NAME="settings"></A>Innstillinger i kurset</h3>
+<blockquote>
+ <p>Det første du bør gjøre er å se under “Administrasjon” I kurset ditt og
+ klikk på “Innstillinger”. (Legg merke til at denne linken sammen med alt annet
+ under overskriften “Administrasjon” bare er tilgjengelig for deg og
+ administrator for sidene. <span lang="EN-GB">Studenter ser ikke engang disse
+ linkene. </span></p>
+ <p>Her kan du forandre flere innstillinger til kurset, alt fra kursets navn
+ til hvilken dato det starter. Bruk hjelpikonene aktivt når du er inne på
+ “Innstillinger”. De vil forklare i detalj hvordan de ulike funksjonene virker.
+ Her vil jeg bare ta opp den viktigste av disse - <b>kursformatet. </b>&nbsp;</p>
+ <p>Kursets format bestemmer mesteparten av kursets utseende. Det er nå
+ tilgjengelig tre formater. Her er skjermbilder fra hvert av disse formatene
+ (på engelsk). Moodle 1.0 har tre formater - i framtiden vil det trolig bli
+ flere (send gjerne inn nye ideer til <a href="mailto:martin@moodle.com">martin@moodle.com</a>!)
+ Legg merke til forskjellene.</p>
+ <p>Here are some screenshots of three sample courses in each of these three
+ formats (ignore the different colours, which are set for a whole site by the
+ site administrator):</p>
+ <p align="center" style="text-align:center"><strong>Ukeformat:</strong></p>
+ <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">En ny boks i
+ midten av skjermen for hver av ukene kurset varer. Her legger læreren/ lærerne
+ ut undervisningen sin for den aktuelle uken.</span></strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/weekly.jpg" width="570" height="527"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center" style="text-align:center"><strong>Emneformat:</strong></p>
+ <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">Omtrent lik
+ ukeformat, bare at her organiserer du siden etter emner i stedet for uker.
+ Ellers er ukeformat og emneformat like. Læreren kan i kursets innstillinger
+ bestemme hvor mange emner det skal være.</span></strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/topics.jpg" width="570" height="463"></p>
+ <p align="center">&nbsp;</p>
+ <p align="center" style="text-align:center"><strong>Sosialt format:</strong></p>
+ <p><strong><span style="font-size: 12.0pt; font-weight: normal">I sosialt
+ format mangler bolken til høyre på skjermen som forteller om siste nytt og
+ nylige aktiviteter på siden. Sosialt forum er mer som et stort forum uten alle
+ de samme mulighetene som de to formatene nevnt over.</span></strong></p>
+ <p align="center"><img src="pix/social.jpg" width="570" height="429"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Merk at uke- og emneformat er svært like. Hovedforskjellen er at hver boks
+ i ukeformat dekker nøyaktig en uke, mens tilsvarende boks i emneformat kan
+ dekke hva som helst. Det sosiale formatet har ikke stort innhold i det hele
+ tatt og er basert på bare ett forum - dette vises på hovedsiden. Se
+ hjelpknappene på sidens innstillinger for flere detaljer.</p>
+ <HR>
+</blockquote>
+<H3><A NAME="upload"></A>Å laste opp filer</H3>
+<blockquote>
+ <p>Kanskje har du eksisterende innhold du vil legge ut på kursets side, f.eks.
+ nettsider, lydfiler, videofiler, Word-dokumenter eller Flash-animasjoner. Du
+ kan laste opp alle typer filer ved å klikke ”Filer…” under “Administrasjon”.
+ Når de er lastet opp kan du flytte dem, gi dem nytt navn, redigere eller
+ slette dem. </p>
+ <p><span style="font-size: 12.0pt; font-family: Times New Roman">Når du
+ klikker på ”Filer…” ser skjermen omtrent slik ut:</span></p>
+ <p align="center"><img src="pix/files.jpg" width="400" height="347"></p>
+ <p>&nbsp;</p>
+ <p>Dette er som sagt bare tilgjengelig for lærere. Enkelte filer kan du gjøre
+ tilgjengelige for studenter senere som ressurser. </p>
+ <p>Som du ser på skjermbildet ligger filene i kataloger. Det er svært lurt å
+ legge filene I underkataloger (Klikk på “Lag en mappe”). Du kan lage flere
+ kataloger for å organisere filene mest mulig oversiktelig. </p>
+ <p>I nåværende versjon av Moodle kan du bare laste opp en fil av gangen. Skal
+ du laste opp mange filer (for eksempel en nettside) er det mye lettere å bruke
+ et <strong>zip-program</strong> for å komprimere dem til en fil.
+ <span lang="EN-GB">Da kan du laste den opp og senere pakke den ut. (Klikker du
+ “Med valgte filer…” får du opp valget “Lag ziparkiv”.) </span></p>
+ <p>For å forhåndsvise/kjøre en fil du har lastet opp er det nok å klikke på
+ filnavnet. Nettleseren forstår hva den skal gjøre med filen, alt etter om det
+ er for eksempel et bilde eller en lydfil. </p>
+ <p><span lang="EN-GB">HTML- og tekstfiler kan redigeres over nett. </span>
+ Andre filer må redigeres på datamaskinen du bruker og etterpå lastes opp
+ igjen. Hvis du laster opp en fil med samme navn flere ganger vil den som
+ ligger på serveren automatisk bli overskrevet. </p>
+ <p>Til slutt: Hvis det du vil legge ut allerede ligger på internett trenger du
+ ikke å laste opp filene I det hele tatt. <span lang="EN-GB">Du kan linke til
+ dem direkte fra kurset. (Ressurser).</span></p>
+ <HR>
+</blockquote>
+<H3><A NAME="activities"></A>Klargjør aktiviteter</H3>
+<blockquote>
+ <p>Å bygge et kurs innebærer å legge til ulike elementer og aktiviteter til
+ hovedsiden I den rekkefølgen du vil at studentene skal bruke dem.
+ <span lang="EN-GB">Du kan bytte om på rekkefølgen når som helst. </span></p>
+ <p>For å slå på redigering klikker du &quot;Slå redigering på &quot; under
+ Administrasjon. Når du gjør dette kommer det fram noen ekstra ikoner som du
+ bruker til å finpusse kurset ditt. På skjermbildet fra ukeformat over er
+ redigering slått på og du ser de ekstra ikonene. </p>
+ <p>For å legge til en ny aktivitet går du i et av emne- eller ukefeltene der
+ du vil ha den og velg “Legg til…”. Deretter velger du type aktivitet i vinduet
+ som kommer opp. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong>Oppgave</strong> </p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt">En oppgave er der du gir en oppgave og setter
+ innleveringsfrist og maksimum karakter. <span lang="EN-GB">Studentene skal
+ etterpå laste opp en fil med besvarelsen. </span>Datoen filen lastes opp blir
+ registrert. Etterpå kan du gå på en side og se hver fil (og hvor tidlig eller
+ sent den er levert). <span lang="EN-GB">Så gir du karakter og kommentarer.
+ </span>En halv time etterpå vil Moodle automatisk sende en e-post til
+ studenten med resultatet. Det er også mulig å gi oppgaver som ikke skal
+ leveres over nett, f.eks. praktiske oppgaver. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Spørsmål</span></strong><span lang="EN-GB">
+ </span></p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt"><span lang="EN-GB">Et spørsmål er en svært enkel aktivitet.
+ </span>Du spør et spørsmål og bestemmer et sett med svaralternativer eller
+ –muligheter. Studentene gjør sine valg og du har et skjermbilde med status for
+ hvert spørsmål. Du kan bruke spørsmål som en del av en obligatorisk prøve, en
+ klasseavstemming eller det du finner passende. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Forum</span></strong><span lang="EN-GB">
+ </span></p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt">Dette er den viktigste aktiviteten i Moodle – det er her all
+ diskusjonen skjer. Når du legger til et nytt forum velger du blant ulike typer
+ – en enkel diskusjon med ett tema, et generelt forum åpent for alle eller et
+ forum med en diskusjonstråd for hver bruker. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Journal</span></strong><span lang="EN-GB">
+ </span></p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt">En journal er et verktøy der studenter og lærere kan
+ kommunisere privat. For hver journal kan du stille et (åpent) spørsmål for å
+ rettlede studenten med skrivingen. Du kan også bestemme hvor lenge den er åpen
+ for redigering (bare i ukeformat). Det er lurt å oppmuntre studentene til å
+ skrive reflektert og kritisk i disse journalene ettersom de bare er
+ tilgjengelig for hver enkelt student og deg. Etterpå kan du kommentere og gi
+ karakter til alle journalinnleggene for den spesielle uken eller det spesielle
+ emnet. Studentene får da automatisk tilsendt en e-post om tilbakemeldingen.
+ Journaler kan brukes til loggføring, veiledning, selvrefleksjon eller annet.</p>
+ <p class="MsoNormal"><strong><span lang="EN-GB">Ressurs</span></strong><span lang="EN-GB">
+ </span></p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt"><span lang="EN-GB">Ressurser er innholdet i kurset. </span>
+ Hver ressurs kan være hvilken som helst fil du har lastet opp eller en peker
+ til en nettside. Du kan også skrive inn tekstsider direkte med etenkelt
+ skjema. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong>Prøve</strong> </p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:12.0pt;
+margin-left:36.0pt">Denne modulen lar deg utforme og legge ut prøver med
+ mulighet for flere svaralternativer, sann-usann eller korte svar-spørsmål.
+ Disse spørsmålene blir lagret i en kategorisert database og kan gjenbrukes i
+ kurset og også i andre kurs. <span lang="EN-GB">Prøvene kan tillate flere
+ forsøk. </span>Læreren kan velge å gi tilbakemelding som tekst eller å vise de
+ rette svarene. Du kan også sette karakterer. </p>
+ <p class="MsoNormal"><strong>Undersøkelse</strong> </p>
+ <p class="MsoNormal" style="margin-left:36.0pt">Denne modulen har et sett med
+ ferdige undersøkelser som kan være nyttig når du evaluerer og forsøker å
+ forstå klassen din. Nå inneholder de COLLES og ATTLS. De kan gis til studenter
+ tidlig i kurset for diagnostisering eller på slutten for evaluering. </p>
+ <p class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">&nbsp;</span></p>
+ <p>Etter at du har lagt til aktiviteter kan du flytte dem opp eller ned i
+ kurset ved å klikke de små pil-ikonene (<img src="../pix/t/up.gif" width="9" height="10">
+ <img src="../pix/t/down.gif" width="9" height="10">) ved siden av dem. Du
+ kan også slette dem ved å klikke på <img src="../pix/t/delete.gif" width="10" height="10">,
+ og redigere dem ved å klikke redigeringsikonet <img src="../pix/t/edit.gif" width="10" height="11">.</p>
+ <HR>
+</blockquote>
+<H3><A NAME="course"></A>Når du kjører kurset</H3>
+<blockquote>
+ <p>Jeg kunne skrive en avhandling om dette. Faktisk så <b>skriver </b>jeg en
+ avhandling om dette.&nbsp; <img src="../pix/s/biggrin.gif" width="15" height="15"></p>
+ <p>Her er i alle fall noen korte tips:</p>
+ <ol start="1" type="1" style="margin-bottom: 0cm">
+ <li class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Bestill alle forumene. </span></li>
+ <li class="MsoNormal">Oppfordre alle studentene til å fylle ut profilen sin
+ (inkludert bilde) og les alle – dette kan hjelpe å få litt kontekst til det
+ de skriver. </li>
+ <li class="MsoNormal">Skriv notater til deg selv i det private &quot;<strong>Lærerforum</strong>&quot;
+ (under Administrasjon). Dette er spesielt nyttig når det er flere lærere på
+ samme kurs. </li>
+ <li class="MsoNormal">Bruk &quot;<strong>Logger</strong>&quot;-linken (under
+ Administrasjon) for å få tilgang til komplette logger. Der finner du linker
+ til ulike logger som hjelper deg å se hva som skjer på kurset, hvem som
+ deltar osv. </li>
+ <li class="MsoNormal">Bruk &quot;<strong>Aktivitet</strong>&quot; (ved siden av hvert
+ navn i listen av deltakere eller fra profil-sidene) Dette er en flott måte å
+ se hva en spesiell person har gjort i kurset. </li>
+ <li class="MsoNormal"><span lang="EN-GB">Svar studentene raskt. Ikke gjem
+ det til senere – gjør det med en gang. </span>Ikke bare er det lett å bli
+ overveldet av mengden som kan komme, men det er en viktig del av å bygge og
+ vedlikeholde en fellesfølelse i kurset ditt. </li>
+ </ol>
+ <HR>
+</blockquote>
+<H3><A NAME="further"></A>Mer informasjon</H3>
+<blockquote>
+ <p>Hvis du har problemer med siden din burde du kontakte administratoren
+ lokalt. </p>
+ <p>Hvis du har noen kjempegode ideer om forbedringer av Moodle, eller til og
+ med noen gode historier, kom innom <a href="http://moodle.com/" target="_top">
+ moodle.</a><a href="http://moodle.com/">org</a> og bli med i kurset som heter "<A HREF="http://moodle.com/course/view.php?id=5" target=_top >Using Moodle</A>".
+ Vi gleder oss til å høre fra deg, og du kan hjelpe oss til å få Moodle
+ bedre. </p>
+ <p>Hvis du ønsker å bidra med å lage nye moduler eller skrive dokumentasjon
+ eller lignende, ta gjerne kontakt med meg: <a href="http://dougiamas.com/" target="_top">Martin
+ Dougiamas</a>, eller bla gjennom &quot;bug tracker&quot;-siden for Moodle: <a href="http://bugs.moodle.com" target="_top">bugs.moodle.com</a></p>
+ <p align="center">Takk for at du bruker Moodle - lykke til!</p>
+ <HR>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id: teacher.html,v 1.4 2002/08/18 10:00:01
+ martin Exp $</FONT></P>
+
</BODY>
View
220 lang/no/docs/upgrade.html
@@ -1,111 +1,111 @@
-<HEAD>
- <TITLE>Moodle Docs: Upgrading</TITLE>
- <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
- <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
-</HEAD>
-
-<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
-<H2>Å oppgradere Moodle</H2>
-
-<p>Moodle er laget slik at det er enkelt å oppgradere fra hvilken som helst
-gammel versjon til en nyere versjon.&nbsp; </p>
-<p>Når du oppgraderer Moodle bør du følge disse stegene:</p>
-<h2>1. Ta sikkerhetskopi av viktig data</h2>
-<blockquote>
- <p>Selv om det ikke er helt nødvendig er det alltid lurt å ta sikkerhetskopi
- av slike systemer før du gjør en større oppgradering, i tilfelle du likevel må
- gå tilbake til den gamle versjonen av en eller annen grunn. Det er en god idé
- å autumatisere serveren din slik at den tar sikkerhetskopi av Moodle hver dag.
- Da kan du hoppe over dette steget.</p>
- <p>Det er tre områder som trenger sikkerhetskopi:</p>
- <blockquote>
- <p><strong>1. Moodles programkatalog</strong></p>
- <blockquote>
- <p>Lag en separat kopi av disse filene før oppgraderingen. Slik kan du få
- tak i config.php og alle andre moduler du har lagt til som temaer, språk
- etc.<strong><br>
- </strong></p>
- </blockquote>
- <p><strong>2. Datakatalogen.</strong></p>
- <blockquote>
- <p>Her ligger alt opplastet innhold (slik som ressurser og
- studentinnleveringer i fagene) så det er svært viktig å ha kopi av disse
- filene i alle fall. Noen ganger kan oppgraderingen flytte eller gi nytt
- navn til kataloger i denne katalogen. </p>
- </blockquote>
- <p><strong>3. Databasen</strong></p>
- <blockquote>
- <p>De fleste oppgraderingene av Moodle vil endre databasetabellene med å
- legge til eller å endre felter. Hver database har ulike måter for å ta
- sikkerhetskopi. En måte å ta kopi av en MySQL-database er å 'dumpe' den
- til en enkelt SQL-fil. Det følgende eksempelet viser kommandoer i Unix for
- å 'dumpe' databasen som heter &quot;moodle&quot;:</p>
- <blockquote>
- <p><font face="Courier New, Courier, mono">mysqldump moodle &gt; moodle-backup-2002-10-26.sql</font></p>
- </blockquote>
- <p>Du kan også bruke funksjonen &quot;Export&quot; i Moodles &quot;Manage
- Database&quot; for å gjøre det samme på alle plattformer. </p>
- </blockquote>
- </blockquote>
-</blockquote>
-<h2>&nbsp;</h2>
-<h2>2. Installer den nye versjonen av Moodle</h2>
-<blockquote>
- <p><strong>Med et nedlastet arkiv</strong></p>
- <blockquote>
- <p>Ikke overskriv en gammel versjon hvis du ikke vet hva du gjør. Noen
- ganger kan gamle elementer lage problemer i nye installasjoner. Det beste er
- å gi den gamle Moodlekatalogen et nytt navn. Deretter pakker du ut den nye
- versjonen til den gamle katalogen (det gamle katalognavnet). </p>
- <blockquote>
- <p><font face="Courier New, Courier, mono">mv moodle moodle.backup<br>
- tar xvzf moodle-1.0.6.tgz</font></p>
- </blockquote>
- <p>Deretter kopierer du på kryss og tvers i config.php og alt annet du har
- endret som temaer:</p>
- <blockquote>
- <p><font face="Courier New, Courier, mono">cp moodle.backup/config.php moodle<br>
- cp -pr moodle.backup/theme/mytheme moodle/theme/mytheme</font></p>
- </blockquote>
- </blockquote>
- <p><strong>Med CVS</strong></p>
- <blockquote>
- <p>Hvis du bruker CVS går du bare til hovedkatalogen i Moodle og oppdaterer
- til de nye filene:</p>
- <blockquote>
- <p><font face="Courier New, Courier, mono">cvs update -dP</font></p>
- </blockquote>
- <p>Pass på parameteren &quot;d&quot; for å lage nye kataloger hvis
- nødvendig, og parameteren &quot;P&quot; for å fjerne tomme kataloger.</p>
- <p>Hvis du har redigert filer i Moodle må du følge nøye med på skjermen.
- Følg med beskjedene du får om mulige konflikter. Alle dine egne temaer og
- ikke standard plugins forblir urørt. </p>
- </blockquote>
- <p>&nbsp;</p>
-</blockquote>
-<h2>3. Gjør ferdig oppgraderingen</h2>
-<blockquote>
- <p>Det siste steget er å starte oppgraderingen i selve Moodle.</p>
- <p>For å gjøre dette går du til <a target=_top href="../admin/index.php">adminsiden
- i din
- installasjon</a>.</p>
- <blockquote>
- <p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
- </blockquote>
- <p>Det spiller ingen rolle om du er logget inn som administrator eller ikke.</p>
- <p> Moodle oppdager automatisk den nye versjonen og utfører alle
- oppgraderingene som behøves i databasen og filsystemet. Hvis det er noe det
- ikke klarer selv (svært sjelden) vil du få beskjed om hva du må gjøre. </p>
-</blockquote>
-<p>&nbsp; </p>
-<p> Dersom alt går bra (ingen feilmeldinger) kan du starte å bruke den nye
-versjonen av Moodle og nyte de nye funksjonene!</p>
-<p>Hvis du har problemer med oppgraderingen, besøk <a target=_top href="http://moodle.com/">
-moodle.</a><a href="http://moodle.com/">org</a> og send innlegg i forumet <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=28">Installation
- Support Forum</a>.</p>
-<p>&nbsp;</p>
-<P>&nbsp;</P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
-<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
-
+<HEAD>
+ <TITLE>Moodle Docs: Upgrading</TITLE>
+ <LINK REL="stylesheet" HREF="../theme/standard/styles.php" TYPE="TEXT/CSS">
+ <meta HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; charset=iso-8859-1">
+</HEAD>
+
+<BODY BGCOLOR="#FFFFFF">
+<H2>Å oppgradere Moodle</H2>
+
+<p>Moodle er laget slik at det er enkelt å oppgradere fra hvilken som helst
+gammel versjon til en nyere versjon.&nbsp; </p>
+<p>Når du oppgraderer Moodle bør du følge disse stegene:</p>
+<h2>1. Ta sikkerhetskopi av viktig data</h2>
+<blockquote>
+ <p>Selv om det ikke er helt nødvendig er det alltid lurt å ta sikkerhetskopi
+ av slike systemer før du gjør en større oppgradering, i tilfelle du likevel må
+ gå tilbake til den gamle versjonen av en eller annen grunn. Det er en god idé
+ å autumatisere serveren din slik at den tar sikkerhetskopi av Moodle hver dag.
+ Da kan du hoppe over dette steget.</p>
+ <p>Det er tre områder som trenger sikkerhetskopi:</p>
+ <blockquote>
+ <p><strong>1. Moodles programkatalog</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Lag en separat kopi av disse filene før oppgraderingen. Slik kan du få
+ tak i config.php og alle andre moduler du har lagt til som temaer, språk
+ etc.<strong><br>
+ </strong></p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>2. Datakatalogen.</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Her ligger alt opplastet innhold (slik som ressurser og
+ studentinnleveringer i fagene) så det er svært viktig å ha kopi av disse
+ filene i alle fall. Noen ganger kan oppgraderingen flytte eller gi nytt
+ navn til kataloger i denne katalogen. </p>
+ </blockquote>
+ <p><strong>3. Databasen</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>De fleste oppgraderingene av Moodle vil endre databasetabellene med å
+ legge til eller å endre felter. Hver database har ulike måter for å ta
+ sikkerhetskopi. En måte å ta kopi av en MySQL-database er å 'dumpe' den
+ til en enkelt SQL-fil. Det følgende eksempelet viser kommandoer i Unix for
+ å 'dumpe' databasen som heter &quot;moodle&quot;:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mysqldump moodle &gt; moodle-backup-2002-10-26.sql</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Du kan også bruke funksjonen &quot;Export&quot; i Moodles &quot;Manage
+ Database&quot; for å gjøre det samme på alle plattformer. </p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+</blockquote>
+<h2>&nbsp;</h2>
+<h2>2. Installer den nye versjonen av Moodle</h2>
+<blockquote>
+ <p><strong>Med et nedlastet arkiv</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Ikke overskriv en gammel versjon hvis du ikke vet hva du gjør. Noen
+ ganger kan gamle elementer lage problemer i nye installasjoner. Det beste er
+ å gi den gamle Moodlekatalogen et nytt navn. Deretter pakker du ut den nye
+ versjonen til den gamle katalogen (det gamle katalognavnet). </p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">mv moodle moodle.backup<br>
+ tar xvzf moodle-1.0.6.tgz</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Deretter kopierer du på kryss og tvers i config.php og alt annet du har
+ endret som temaer:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cp moodle.backup/config.php moodle<br>
+ cp -pr moodle.backup/theme/mytheme moodle/theme/mytheme</font></p>
+ </blockquote>
+ </blockquote>
+ <p><strong>Med CVS</strong></p>
+ <blockquote>
+ <p>Hvis du bruker CVS går du bare til hovedkatalogen i Moodle og oppdaterer
+ til de nye filene:</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">cvs update -dP</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Pass på parameteren &quot;d&quot; for å lage nye kataloger hvis
+ nødvendig, og parameteren &quot;P&quot; for å fjerne tomme kataloger.</p>
+ <p>Hvis du har redigert filer i Moodle må du følge nøye med på skjermen.
+ Følg med beskjedene du får om mulige konflikter. Alle dine egne temaer og
+ ikke standard plugins forblir urørt. </p>
+ </blockquote>
+ <p>&nbsp;</p>
+</blockquote>
+<h2>3. Gjør ferdig oppgraderingen</h2>
+<blockquote>
+ <p>Det siste steget er å starte oppgraderingen i selve Moodle.</p>
+ <p>For å gjøre dette går du til <a target=_top href="../admin/index.php">adminsiden
+ i din
+ installasjon</a>.</p>
+ <blockquote>
+ <p><font face="Courier New, Courier, mono">http://example.com/moodle/admin</font></p>
+ </blockquote>
+ <p>Det spiller ingen rolle om du er logget inn som administrator eller ikke.</p>
+ <p> Moodle oppdager automatisk den nye versjonen og utfører alle
+ oppgraderingene som behøves i databasen og filsystemet. Hvis det er noe det
+ ikke klarer selv (svært sjelden) vil du få beskjed om hva du må gjøre. </p>
+</blockquote>
+<p>&nbsp; </p>
+<p> Dersom alt går bra (ingen feilmeldinger) kan du starte å bruke den nye
+versjonen av Moodle og nyte de nye funksjonene!</p>
+<p>Hvis du har problemer med oppgraderingen, besøk <a target=_top href="http://moodle.com/">
+moodle.</a><a href="http://moodle.com/">org</a> og send innlegg i forumet <a target=_top href="http://moodle.com/mod/forum/view.php?id=28">Installation
+ Support Forum</a>.</p>
+<p>&nbsp;</p>
+<P>&nbsp;</P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1"><A HREF="." TARGET="_top">Dokumentasjon om Moodle</A></FONT></P>
+<P ALIGN="CENTER"><FONT SIZE="1">Versjon: $Id$</FONT></P>
+
</BODY>

0 comments on commit 88cdb56

Please sign in to comment.