Permalink
Browse files

updates and minor changes from Martina Majorova

  • Loading branch information...
1 parent d77a9ce commit 8bd5127c7b88d7b4cacec4565c139c077c0f90f9 havran committed Jun 3, 2005
View
@@ -1,15 +1,15 @@
<?PHP // $Id$
- // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005052400)
+ // assignment.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
$string['allowresubmit'] = 'Povoliť opätovné odovzdanie zadania';
$string['assignmentdetails'] = 'Podrobnosti zadania';
-$string['assignmentmail'] = '$a->teacher poslal komentár k Vami vypracovanému zadaniu \'$a->assignment\'
+$string['assignmentmail'] = '$a->teacher poslal komentár na Vami vypracované zadanie \'$a->assignment\'
Nájdete ho pripojený k Vášmu vypracovanému zadaniu:
$a->url';
-$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher poslal komentár k Vami vypracovanému zadaniu \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
+$string['assignmentmailhtml'] = '$a->teacher poslal komentár na Vami vypracované zadanie \'<i>$a->assignment</i>\'<br /><br />
Nájdete ho pripojený k Vášmu
@@ -19,61 +19,61 @@
$string['availabledate'] = 'Dostupné od';
$string['comment'] = 'Komentár';
$string['commentinline'] = 'Vložený komentár';
-$string['configmaxbytes'] = 'Maximálna veľkosť zadania pre všetky vypracované zadania na stránke ( s ohľadom na obmedzenia kurzu a ostatné miestne nastavenia)';
+$string['configmaxbytes'] = 'Maximálna veľkosť zadania pre všetky vypracované zadania na stránke (s ohľadom na obmedzenia kurzu a ostatné miestne nastavenia)';
$string['description'] = 'Popis';
$string['duedate'] = 'Dátum, do ktorého treba zaslať vypracované zadanie';
-$string['duedateno'] = 'Bez časového obmedzenia na zasielanie vypracovaných zadaní';
+$string['duedateno'] = 'Bez uzávierky zasielania vypracovaných zadaní';
$string['early'] = '$a včas';
-$string['editmysubmission'] = 'Upraviť moje zadanie';
+$string['editmysubmission'] = 'Upraviť moje vypracované zadanie';
$string['emailteachermail'] = '
$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre \'$a->assignment\'
-Je to dostupné tu:
+Je dostupné tu:
$a->url';
$string['emailteachermailhtml'] = '$a->username aktualizoval zaslanie vypracovaného zadania pre <i>\'$a->assignment\'</i><br /><br />. Je to <a href=\"$a->url\">dostupné na www stránke</a>.';
-$string['emailteachers'] = 'Oboznámiť učiteľov o zaslaní vypracovaného zadania prostredníctvom emailu';
+$string['emailteachers'] = 'Posielať učiteľom oznámenia o zaslaní vypracovaného zadania študentmi na emailovú adresu';
$string['emptysubmission'] = 'Ešte ste nič neposlali';
-$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný:$a';
-$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizovať odpoveď pre užívateľa $a';
-$string['feedback'] = 'Odpoveď';
-$string['feedbackfromteacher'] = 'Odpoveď od $a';
-$string['feedbackupdated'] = 'Odpoveď aktualizovaná pre $a ľudí';
-$string['helpoffline'] = ' <p>Túto voľbu je vhodné použiť, ak vypracovávate zadanie mimo prostredia Moodle. Môže to byť kdekoľvek na webe alebo systémom tvárou-v-tvár.</p><p>Študenti si môžu prezrieť popis zadania, ale nemôžu preniesť žiadne súbory ani čokoľvek iné. Systém známkovania funguje normálne a študenti budú oboznámení so svojimi známkami.';
+$string['existingfiledeleted'] = 'Existujúci súbor bol vymazaný: $a';
+$string['failedupdatefeedback'] = 'Nepodarilo sa aktualizovať komentár na vypracované zadanie pre užívateľa $a';
+$string['feedback'] = 'Komentár';
+$string['feedbackfromteacher'] = 'Komentár od $a';
+$string['feedbackupdated'] = 'Komentár na vypracované zadania bol aktualizovaný pre $a ľudí';
+$string['helpoffline'] = ' <p>Túto voľbu je vhodné použiť, ak vypracovávate zadanie mimo prostredia Moodle. Môže to byť kdekoľvek na webe alebo systémom tvárou-v-tvár.</p><p>Študenti si môžu prezrieť popis zadania, ale nemôžu preniesť žiadne súbory ani čokoľvek iné. Systém známkovania funguje normálne a študenti budú oboznámení so svojimi známkami.</p>';
$string['helponline'] = '<p>Tento typ zadania vyžaduje od študentov, aby si upravili text využitím štandardných nástrojov na to určených. Učitelia ich môžu známkovať hneď (online) a môžu k tomu dokonca pridávať rôzne komentáre, alebo zmeny.</p>
- <p>(Ak máte skúsenosti so staršími verziami Moodle, tento Typ zadania má rovnaké možnosti a funkkcie ako modul Písomná práca.</p>';
+ <p>(Ak máte skúsenosti so staršími verziami Moodle, tento Typ zadania má rovnaké možnosti a funkcie ako mal modul Písomná práca.)</p>';
$string['helpuploadsingle'] = '<p>Tento typ zadania povoľuje každému účastníkovi preniesť si jeden súbor akéhokoľvek typu.</p> <p>Toto môže byť dokument textového editoru Word, obrázok, zozipovaná wwww stránka alebo čokoľvek iné, čo nariadite študentom, aby Vám odoslali.</p>';
$string['late'] = '$a neskoro';
$string['maximumgrade'] = 'Maximálna známka';
$string['maximumsize'] = 'Maximálna veľkosť';
$string['modulename'] = 'Zadanie';
$string['modulenameplural'] = 'Zadania';
$string['newsubmissions'] = 'Zadania odovzdané';
-$string['noassignments'] = 'Nie sú žiadne zadania';
+$string['noassignments'] = 'Ešte nie sú žiadne zadania';
$string['noattempts'] = 'Ešte nikto sa nepokúsil vypracovať toto zadanie';
$string['notgradedyet'] = 'Ešte neoznámkované';
$string['notsubmittedyet'] = 'Ešte neodovzdané';
-$string['overwritewarning'] = 'Upozornenie: Opätovné predloženie zadania NAHRADÍ predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)';
+$string['overwritewarning'] = 'Upozornenie: Opätovné odovzdanie zadania NAHRADÍ Vašu predchádzajúcu verziu (pôvodné zadanie bude odstránené)';
$string['preventlate'] = 'Predchádzať neskorým odovzdávaniam zadaní ';
-$string['saveallfeedback'] = 'Uložiť všetky moje odpovede';
-$string['submission'] = 'Odovzdanie';
-$string['submissionfeedback'] = 'Odpoveď na odovzdanú úlohu';
+$string['saveallfeedback'] = 'Uložiť všetky moje komentáre';
+$string['submission'] = 'Odovzdané zadanie';
+$string['submissionfeedback'] = 'Komentár na odovzdanú úlohu';
$string['submissions'] = 'Odovzdané zadania';
$string['submissionsaved'] = 'Vaše zmeny boli uložené';
$string['submitassignment'] = 'Odovzdajte Vaše zadanie prostredníctvom tohto formulára';
$string['submitted'] = 'Zadanie bolo odovzdané';
$string['typeoffline'] = 'Činnosť offline ';
$string['typeonline'] = 'Online text';
$string['typeuploadsingle'] = 'Preniesť jeden súbor';
-$string['uploadbadname'] = 'Tento názov súboru obsahuje zvláštne znaky a nemôže byť prenesený';
-$string['uploadedfiles'] = 'prenášané súbory';
+$string['uploadbadname'] = 'Tento názov súboru obsahoval zvláštne znaky a nemohol byť prenesený';
+$string['uploadedfiles'] = 'prenesené súbory';
$string['uploaderror'] = 'Počas ukladania súboru na server sa vyskytla chyba';
-$string['uploadfailnoupdate'] = 'Súbor bol prenesený v poriadku, ale nedokážem aktualizovať Vaše odovzdané zadanie!';
+$string['uploadfailnoupdate'] = 'Súbor bol prenesený v poriadku, ale systém nedokázal aktualizovať Vaše odovzdané zadanie!';
$string['uploadfiletoobig'] = 'Prepáčte, ale tento súbor je priveľký (limit je $a bytov)';
-$string['uploadnofilefound'] = 'Súbor nebol nájdený. Určite ste vybrali súbor na odovzdanie?';
-$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' bol prenesený v poriadku, ale nie je záznam o odovzdaní zadania!';
+$string['uploadnofilefound'] = 'Súbor nebol nájdený. Určite ste vybrali súbor na prenesenie?';
+$string['uploadnotregistered'] = '\'$a\' bol prenesený v poriadku, ale nebol nájdený záznam o odovzdaní zadania!';
$string['uploadsuccess'] = '\'$a\' bol prenesený úspešne';
-$string['viewfeedback'] = 'Zobraziť hodnotenie odovzdaného zadania';
+$string['viewfeedback'] = 'Zobraziť hodnotenie odovzdaného zadania a komentáre k nemu';
$string['viewsubmissions'] = 'Zobraziť $a odovzdaných zadaní';
$string['yoursubmission'] = 'Vaše zadanie';
View
@@ -1,72 +1,72 @@
<?PHP // $Id$
- // attendance.php - created with Moodle 1.5 ALPHA (2005050600)
+ // attendance.php - created with Moodle 1.6 development (2005053000)
-$string['absentlong'] = 'Nie je k dispozícii';
+$string['absentlong'] = 'Chýba';
$string['absentshort'] = 'A';
-$string['addingmultiple'] = 'Pridávajú sa zoznamy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
-$string['addmultiple'] = 'Prida» zoznamy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
-$string['allmodulename'] = 'V¹etky zoznamy o úèasti u¾ívateµov v kurze';
+$string['addingmultiple'] = 'Pridávajú sa archívy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
+$string['addmultiple'] = 'Prida» archívy o viacnásobnej úèasti u¾ívateµov v kurze';
+$string['allmodulename'] = 'V¹etky archívy o úèasti u¾ívateµov v kurze';
$string['auto'] = 'automaticky';
-$string['autoattend'] = 'Automaticky zapísa» do kurzu na základe záznamov o aktivite u¾ívateµov';
-$string['autoattendmulti'] = 'Automaticky zapísa» do kurzu v¹etkých u¾ívateµov na zozname na základe záznamov o ich aktivite';
-$string['autoattendshort'] = 'Automaticky zo záznamov o prihláseniach';
-$string['choosedays'] = 'Dni v tý¾dni, poèas ktorých je mo¾nos» zúèastni» sa kurzu';
-$string['dayofroll'] = 'Dátum, kedy je mo¾né zapísa» sa do kurzu';
-$string['defaultautoattend'] = 'Èi sa majú u¾ívatelia implicitne zapisova» do kurzov na základe ich aktivity';
-$string['defaultdynamicsection'] = 'Èi sa má implicitne presunú» zoznam u¾ívateµov kurzu do správneho tý¾dòa ';
-$string['defaultgrade'] = 'Èi majú by» u¾ívatelia kurzu implicitne zotriedení v zozname';
-$string['defaulthoursinclass'] = 'Koµko hodín by tam mali by» v zozname u¾ívateµov kurzu (podµa východiskového nastavenia)';
-$string['defaultmaxgrade'] = 'Aká by mala by» maximálna hodnota známky za plnú úèas» v kurze';
-$string['defaultstudentstatus'] = 'Východiskový status u¾ívateµa kurzu na novom zozname zápisov do kurzu';
+$string['autoattend'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku na základe protokolov o aktivite u¾ívateµov';
+$string['autoattendmulti'] = 'Automaticky zapísa» dochádzku do v¹etkých archívov na základe protokolov o aktivite u¾ívateµa';
+$string['autoattendshort'] = 'Automaticky z protokolov';
+$string['choosedays'] = 'Dni v tý¾dni, poèas ktorých sa bude robi» dochádzka';
+$string['dayofroll'] = 'Dátum, kedy robi» dochádzku';
+$string['defaultautoattend'] = 'Èi sa implicitne robi» dochádzka na základe protokolov o aktivite u¾ívateµa';
+$string['defaultdynamicsection'] = 'Èi sa má implicitne presunú» dochádzka do správneho tý¾dòa ';
+$string['defaultgrade'] = 'Èi by» implicitne vytvorený archív dochádzky s mo¾nos»ou udeµovania bodov';
+$string['defaulthoursinclass'] = 'Koµko hodín by malo by» implicitne uvedených v archíve dochádzky ';
+$string['defaultmaxgrade'] = 'Aká by mala by» maximálna hodnota známky za kompletnú dochádzku';
+$string['defaultstudentstatus'] = 'Východiskový stav dochádzky v novom archíve dochádzky';
$string['downloadexcelfull'] = 'Stiahnu» kompletný hárok v Exceli o aktivite v kurze';
-$string['downloadexceltotals'] = 'Stiahnu» sumárny hárok v Exceli o aktivite v kurze';
+$string['downloadexceltotals'] = 'Stiahnu» súhrnný hárok v Exceli o aktivite v kurze';
$string['downloadtextfull'] = 'Stiahnu» kompletnú textovú správu o aktivite v kurze';
-$string['downloadtexttotals'] = 'Stiahnu» sumárnu textovú správu o aktivite v kurze';
-$string['dynamicsection'] = 'Urèi» tý¾deò pre úèas» v kurze zalo¾enej na tomto dni';
-$string['dynamicsectionmulti'] = 'Automaticky umiestni» zoznamy u¾ívateµov do ich tý¾dennej sekcie';
+$string['downloadtexttotals'] = 'Stiahnu» súhrnnú textovú správu o aktivite v kurze';
+$string['dynamicsection'] = 'Urèi» tý¾deò dochádzky na základe tohto dátumu';
+$string['dynamicsectionmulti'] = 'Automaticky umiestni» archívy dochádzky do príslu¹ných tý¾dòov';
$string['dynsectionshort'] = 'Dynamicky presunuté do sekcie';
$string['endbeforestart'] = 'Dátum ukonèenia je pred dátumom zaèatia';
$string['endmulti'] = 'Dátum poslednej úèasti v kurze';
$string['for'] = 'pre';
$string['friday'] = 'Pia';
-$string['gradeshort'] = 'Zotriedený';
-$string['gradevalue'] = 'Zotriedi» tento zoznam zapísaných u¾ívateµov';
-$string['gradevaluemulti'] = 'Zotriedi» tieto zoznamy zapísaných u¾ívateµov';
+$string['gradeshort'] = 'Oznámkované';
+$string['gradevalue'] = 'Za túto dochádzku je mo¾né udeli» body';
+$string['gradevaluemulti'] = 'Za tieto dochádzky je mo¾né udeli» body';
$string['hoursinclass'] = 'Poèet hodín v kurze';
$string['hoursineachclass'] = 'Poèet hodín v ka¾dom kurze';
-$string['hoursinfullreport'] = 'Maximálne mno¾stvo hodín v kurze, ktoré by malo by» zobrazené na samostatnej strane správy o aktivite v kurze';
+$string['hoursinfullreport'] = 'Maximálne mno¾stvo hodín dochádzky, ktoré by malo by» zobrazené na samostatnej strane správy o aktivite v kurze';
$string['maxgradeshort'] = 'Maximálna známka';
-$string['maxgradevalue'] = 'Maximálna hodnota známky za plnú úèas» v kurze';
-$string['modulename'] = 'Úèas» v kurze';
-$string['modulenameplural'] = 'Zoznamy zapísaných u¾ívateµov kurzov ';
-$string['monday'] = 'Pon';
-$string['norolls'] = 'Do tohto kurze e¹te nie je nikto zapísaný';
-$string['notes'] = '©pecifické informácie';
-$string['notesfor'] = '©pecifické informácie pre ';
+$string['maxgradevalue'] = 'Maximálna hodnota známky za kompletnú dochádzku';
+$string['modulename'] = 'Dochádzka';
+$string['modulenameplural'] = 'Archívy dochádzky';
+$string['monday'] = 'Po';
+$string['norolls'] = 'V tomto kurze e¹te nie sú ¾iadne archívy dochádzok';
+$string['notes'] = 'Doplòujúce informácie';
+$string['notesfor'] = 'Doplòujúce informácie pre ';
$string['noviews'] = 'Prepáète, ale pre Vá¹ u¾ívateµský úèet neexistujú ¾iadne údaje';
-$string['of'] = 'z';
+$string['of'] = '-';
$string['pages'] = 'Strany';
-$string['presentlong'] = 'Prítomný';
+$string['presentlong'] = 'Prítomný/Prítomná';
$string['presentshort'] = 'P';
$string['saturday'] = 'So';
$string['startafterend'] = 'Dátum zaèatia je po dátume ukonèenia kurzu';
-$string['startmulti'] = 'Dátum prvého zápisu do kurzu';
+$string['startmulti'] = 'Dátum prvého archívu dochádzky';
$string['sunday'] = 'Ne';
-$string['takeroll'] = 'Zapísa» sa do kurzu na tento deò?';
+$string['takeroll'] = 'Zapísa» dochádzku na tento deò?';
$string['tardiesperabsence'] = 'Koµko oneskorení sa poèíta ako jedna absencia';
$string['tardylong'] = 'Oneskorenie';
$string['tardyshort'] = 'T';
-$string['teacheredit'] = 'Zúèastni» sa';
+$string['teacheredit'] = 'Zisti» dochádzku';
$string['thursday'] = '©tv';
$string['tuesday'] = 'Ut';
-$string['viewall'] = 'Prezrie» sietkých u¾ívateµov zapísaných do kurzu';
-$string['viewmulti'] = 'Prezrie» si správu na viacerých stranách';
-$string['viewone'] = 'Prezrie» si v¹etky strany správy';
-$string['viewsection'] = 'Prezrie» si v¹etkých u¾ívateµov zapísaných do kurzu z tejto sekcie';
-$string['viewtable'] = 'Prezrie» si správu ako jednu tabuµku';
-$string['viewweek'] = 'Prezrie» si v¹etkých u¾ívateµov zapísaných do kurzu z tý¾denného kalendára';
+$string['viewall'] = 'Zobrazi» etky archívy dochádzok';
+$string['viewmulti'] = 'Zobrazi» správu na viacerých stranách';
+$string['viewone'] = 'Zobrazi» v¹etky strany správy';
+$string['viewsection'] = 'Zobrazi» v¹etky archívy dochádzok v tejto sekcii';
+$string['viewtable'] = 'Zobrazi» správu ako jednu tabuµku';
+$string['viewweek'] = 'Zobrazi» v¹etky archívy dochádzok z kalendárneho tý¾dòa';
$string['wednesday'] = 'Str';
-$string['weekmodulename'] = 'Prezrie» si v¹etkých u¾ívateµov zapísaných do kurzu v poslednom tý¾dni';
+$string['weekmodulename'] = 'V¹etky archívy dochádzok z minulého tý¾dòa';
?>
Oops, something went wrong.

0 comments on commit 8bd5127

Please sign in to comment.