Skip to content
This repository

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse code

Added hours.html

  • Loading branch information...
commit 968f1d596f17a7c240ebacbf8891bae0c06e8f8d 1 parent d2da450
vthung authored

Showing 1 changed file with 6 additions and 0 deletions. Show diff stats Hide diff stats

  1. +6 0 lang/vi_utf8/help/attendance/hours.html
6 lang/vi_utf8/help/attendance/hours.html
... ... @@ -0,0 +1,6 @@
  1 +<p align="center"><b>Số giờ trong một buổi học</b></p>
  2 +
  3 +<p>Cài đặt bao nhiêu giờ cho một buổi học. Sự chuyên cần sẽ được ghi lại riêng cho từng giờ học một. Không có cách nào xác định các giờ học không đủ thời gian.</p>
  4 +
  5 +<p>Tùy chọn này thật sự không liên quan mấy đến việc ghi chỉ số chuyên cần tự động.</p>
  6 +

0 comments on commit 968f1d5

Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.