Permalink
Browse files

Re-adding Czech font and README.txt

  • Loading branch information...
1 parent cbcf7ed commit b435ff750976a828c70874fa85c41010c25c64eb mudrd8mz committed Sep 7, 2004
Showing with 19 additions and 0 deletions.
  1. +19 −0 lang/cs/fonts/README.txt
  2. BIN lang/cs/fonts/default.ttf
View
@@ -0,0 +1,19 @@
+Fonty
+-----
+
+Tento adresar obsahuje fonty, ktere jsou pouzivany pri
+vytvareni obrazku s texty.
+
+Momentalne je pouzivan jediny soubor default.ttf
+
+Pokud zde jazyk neuvadi svuj font, je misto nej pouzit font
+/lang/en/fonts/default.ttf
+
+Multibyte retezce potrebuji dekodovat, protoze TrueType
+rutiny predpokladaji ISO fonty nebo Unicode retezce.
+Pokud zde existuje soubor s nazvem lang_decode.php,
+ktery obsahuje funkci lang_decode(), bude tato pouzita
+na kazdy retezec.
+
+$Id$
+
View
Binary file not shown.

0 comments on commit b435ff7

Please sign in to comment.