Permalink
Browse files

typo

  • Loading branch information...
1 parent 850b9c0 commit c0672818ea065d37a90d7c31999993a7a4a0c466 koenr committed Jun 13, 2004
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 lang/nl/docs/release.html
@@ -48,7 +48,7 @@ <h3> Nieuw in Moodle 1.3 (25 mei, 2004)</h3>
<li>Nieuwe <strong>Blokken </strong>mogelijkheid, waarmee je blokken kunt toevoegen en verplaatsen rond een vakpagina (dank aan Jon Papaioannou, Eloy Lafuente en anderen!)</li>
<li>Nieuw <strong>RSS Systeem</strong> waarmee je Forums en Woordenlijsten (en later andere modules) kunt publiceren via RSS feeds (Dank aan Eloy!)</li>
<li>De <strong>Mediaplugin</strong> filter ondersteunt nu auto-embedding van Quicktime, Flash, and Windows Media files.</li>
- <li>Een nieuwe <strong>Activiteitnaam</strong> filter die nu automatisch hyperlinks toevoegd naar andere activiteiten in hetzelfde vak wanneer hun naam gebruikt wordt.</li>
+ <li>Een nieuwe <strong>Activiteitnaam</strong> filter die nu automatisch hyperlinks toevoegt aan andere activiteiten in hetzelfde vak wanneer hun naam gebruikt wordt.</li>
</ul>
</dd>
<dt>Andere nieuwe mogelijkheden</dt>

0 comments on commit c067281

Please sign in to comment.