Skip to content

HTTPS clone URL

Subversion checkout URL

You can clone with HTTPS or Subversion.

Download ZIP
Browse files

Translation for Moodle 1.5

  • Loading branch information...
commit cd03dc1b04d4af71ea4fe285eb7a592d0f7d12e1 1 parent 27901dc
adamtpaw authored
View
19 lang/pl/admin.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // admin.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['adminseesallevents'] = 'Administratorzy widzą wszystkie zdarzenia';
@@ -9,8 +9,25 @@
$string['cachetext'] = 'Długość życia cache tekstu';
$string['calendarsettings'] = 'Kalendarz';
$string['change'] = 'zmiana';
+$string['configallowcoursethemes'] = 'Jeżeli jest wybrane TAK to umożliwiony jest wybór własnego tematu dla kursu (wygląd strony). Tematy kursu unieważniają wybór ogólnego tematu (wygląd strony, użytkowników, albo tematów sesji ) ';
+$string['configallowemailaddresses'] = 'Jeżeli chcesz ograniczyć wszystkie nowe adresy e-mail do poszczególnej domeny (przy tworzeniu kont potwierdzanych e-mailem), to wprowadź tutaj listę tych domen oddzieloną spacjami. Wszystkie inne domeny będą odrzucane. np: <strong>ourcollege.edu.au .gov.au</strong> ';
+$string['configallowunenroll'] = 'Jeżeli jest ustawione \'tak\', studenci mogą samodzielnie wypisywać się z kursów w dowolnym momencie. W przeciwnym wypadku wyłącznie prowadzący i administrotorzy będą mieli do tego prawo.';
+$string['configallowuserblockhiding'] = 'Czy chcesz zezwolić użytkownikom ukrywać/pokazywać bloki strony?Ta cecha wymaga użycia Javascript i plików coockies to wpływa na stan bloków i są widzialne dla danego użytkownika';
+$string['configallowuserthemes'] = 'Jeżeli opcja jest włączona to możliwe jest ustawianie własnych tematów (wyglądu strony). przez uzytkowników. Tematy użytkowników unieważniają ogólny temat strony (ale nie temat kursu)';
+$string['configautologinguests'] = 'Czy odwiedzający stronę powinni być automatycznie logowani do kursów z prawami konta gość?';
$string['configclamactlikevirus'] = 'Traktuj pliki jako wirusy';
$string['configclamdonothing'] = 'Traktuj pliki jako nie uszkodzone';
+$string['configcountry'] = 'Jeżeli ustawisz tutaj kraj, to ten kraj będzie wybrany jako domyślny dla nowego konta użytkownika. Jeżeli chcesz żeby użytkownicy ustawiali sami kraj, nic tutaj nie ustawiaj.';
+$string['configdeleteunconfirmed'] = 'Jeżeli używana jest autoryzacja przez adresy e-mail, tutaj ustawia się czas w jakim są przyjmowane potwierdzenia od użytkowników. Po tym czasie niepotwierdzone konta zostaną usunięte.';
+$string['configdenyemailaddresses'] = 'Żeby odrzucać listy z poszczególnych adresów wymień je tutaj. Inne domeny będą akceptowane. np <strong>hotmail.com yahoo.co.uk</strong>';
+$string['configdigestmailtime'] = 'Dla tych którzy wybrali wysyłanie streszczenia codziennie mailem. Można ustawić o której godzinnie codziennie streszczenie będzie wysyłane.';
+$string['configdisplayloginfailures'] = 'Będzie wyświetlać informacje wybranego użytkownika o poprzednich nieudanych próbach logowania.';
+$string['configenablerssfeedsdisabled'] = 'To jest niemożliwe ponieważ wiadomości RSS są wyłączone na tej platformie. Aby to zmienić zmień ustawienia zmiennych w Konfiguracji Administracji.';
+$string['configextendedusernamechars'] = 'Opcja pozwala na użycie dowolnych znaków w nazwie użytkownika. Domyślne ustawienie na \'nie\' ogranicza nazwy użytkowników do znaków alfanumerycznych.';
+$string['configgdversion'] = 'Wskazuje zainstalowaną wersje biblioteki GD. Ta wersja jest pokazywana jako domyślna. Nie zmieniaj tej opcji jeśli nie jesteś pewny.';
+$string['configlang'] = 'Wybierz domyślny język dla platformy Moodle. Użytkownicy mogą zmieniać ten wybór później w swoich ustawieniach.';
+$string['configlangdir'] = 'Większość języków jest pisane od lewej do prawej, ale niektóre, jak Arabski i Hebrajski są pisane od proawej do lewej.';
+$string['configlanglist'] = 'Pozostaw puste jeżeli chcesz umożliwić użytkownikom wybór wszystkich dostępnych języków w tej instalacji Moodla. Jeżeli chcesz skrócić listę możliwych języków do wyboru wprowadź tutaj kody tych języków oddzielone przecinkami. Np: en, es_es,fr,it';
$string['configsectioninterface'] = 'Interfejs';
$string['configsectionmail'] = 'poczta';
$string['configsectionmaintenance'] = 'utrzymywanie (konserwacja)';
View
52 lang/pl/auth.php
@@ -1,8 +1,24 @@
<?PHP // $Id$
- // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+ // auth.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+$string['alternatelogin'] = 'Jeżeli wprowadzisz tutaj adres URL, to będzie używany jako strona logowania do tego serwisu. Strona powinna zawierać formularz o właściwości action ustawionej na <strong>\'$a\'</strong> i zwracać pola <strong>username</strong> i <strong>password</strong>.
+<br /> Bądź ostrożny nie wprowadzaj niepoprawnego URL bo możesz zablokować sobie wejście do tej strony. <br/>Pozostaw pole puste żeby używać domyślnej strony logowania.';
+$string['alternateloginurl'] = 'Alternatywny adres URL strony logowania';
+$string['auth_cas_baseuri'] = 'Adres URI serwer (nic jeżeli nie basuje na URI) Np, jeżeli CAS serwer odpowiada pod adresem: host.domaine.fr/CAS/ to<br />cas_baseuri = CAS/';
+$string['auth_cas_create_user'] = 'Włącz to jeżeli chcesz użytkowników uwierzytelnianych przez serwer CAS wstawić do bazy danych Moodle. Jeżeli nie włączysz to tylko użytkownicy istniejący w bazie Moodle będą mogli się logować.';
+$string['auth_cas_enabled'] = 'Włącz to jeżeli chcesz wykorzystywać autoryzacje serwer CAS';
+$string['auth_cas_hostname'] = 'Nazwa serwer CAS <br/> np:host.domain.fr';
+$string['auth_cas_invalidcaslogin'] = 'Niestety, Twój login jest błędny - autoryzacja nie powiodła się';
$string['auth_cas_language'] = 'Wybierz język';
+$string['auth_cas_port'] = 'Na którym porcie nasłuchuje serwer CAS';
+$string['auth_cas_server_settings'] = 'Konfiguracja serwera cAS';
+$string['auth_cas_text'] = 'Bezpieczne połączenie';
+$string['auth_cas_version'] = 'Wersja CAS';
+$string['auth_casdescription'] = 'Metoda używa serwea CAS (Central Authentication Service) do uwierzytelnienia użytkowników w środowisku Single Sign On (SSO). Możesz też użyć uwierzytelniania LDAP. Jeżeli podana nazwa użytkownika i hasło są zgodne z CAS, Moodle utworzy nowego użytkownika w swojej bazie danych, pobierając wymagane atrybuty użytkownika z LDAP. Przy następnych logowaniach tylko nazwa użytkownika i hasło będą sprawdzane.';
+$string['auth_castitle'] = 'Użyj serwera CAS (SSO)';
+$string['auth_common_settings'] = 'Ustawienia wspólne';
+$string['auth_data_mapping'] = 'Mapuj dane';
$string['auth_dbdescription'] = 'Metoda ta wykorzystuje tabelę zewnętrznej bazy danych dla sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne. W przypadku nowego konta, informacje z innych pól również mogą zostać skopiowane do Moodle.';
$string['auth_dbextrafields'] = 'Te pola są opcjonalne. Możesz wstępnie wypełnić niektóre pola dotyczące użytkownika informacją z <b>pól zewnętrznej bazy danych</b>, które tutaj określasz. <br />Jeżeli nic w tym miejscu nie wpiszesz, użyte zostaną wartości domyślne. <br /> W obu przypadkach, użytkownik będzie mógł dokonać edycji tych pól po zalogowaniu';
$string['auth_dbfieldpass'] = 'Nazwa pola zawierającego hasła';
@@ -24,6 +40,10 @@
$string['auth_fcpasswd'] = 'Hasło do powyższgo konta.';
$string['auth_fctitle'] = 'Używaj serwera FirstClass';
$string['auth_fcuserid'] = 'ID użytkownika dla konta FirstClass z prawami Subadministratora.';
+$string['auth_fieldlock'] = 'Zablokowane wartość';
+$string['auth_fieldlock_expl'] = '<p><b>Zablokowana wartość:</b>Jeżeli włączona, to będzie zapobiegać użytkownikom Moodla i administratorom edycje bespośrednio tego pola. Używaj tej opcji jeżeli zachowujecsz te dane w zewnętrznym systemie autoryzacji. ';
+$string['auth_fieldlocks'] = 'Zablokuj dane użytkownika';
+$string['auth_fieldlocks_help'] = '<p>Możesz zablokować pola z danymi użytkownika. Jest to użyteczne gdy dane są utrzymywane ręcznie przez administratora przez edycje profila użytkownika lub uaktualniane/przesyłane przez użycie funkcjonalości\"prześlij użytkowników\". Jeżeli zablokujesz pola wymagane prze Moodle, upewnij się że dostarczasz tych danych podczas tworzenia konta użytkownika ; albo konta będą nie zdatne do użytku.</p><p>Uważaj ustawiając blokady, \'zablokowanie pustych\' może powodować problemy.';
$string['auth_imapdescription'] = 'Metoda ta korzysta z serwera IMAP w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_imaphost'] = 'Adres serwera IMAP. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
$string['auth_imapport'] = 'Numer portu serwera IMAP, zwykle 142 lub 993.';
@@ -31,13 +51,23 @@
$string['auth_imaptype'] = 'Typ serwera IMAP. Serwery IMAP mogą stosować różne rodzaje uwierzytelniania i negocjacji.';
$string['auth_ldap_bind_dn'] = 'Określ tutaj czy chcesz skorzystać z funkcji bind-user do szukania użytkowników, np. \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
$string['auth_ldap_bind_pw'] = 'Hasło dla funkcji bind-user';
+$string['auth_ldap_bind_settings'] = 'utawienia BIND';
$string['auth_ldap_contexts'] = 'Lista kontekstów, w których znajdują się użytkownicy. Oddzielaj różne konteksty symbolem \';\', np. \'ou=users,o=org; ou=others,o=org\'';
$string['auth_ldap_create_context'] = 'Jeżeli włączysz opcję tworzenia użytkowników z potwierdzeniem pocztą elektroniczną, zdefiniuj kontekst, w którym tworzeni są tacy użytkownicy. Powinien być różnić się od kontekstu innych użytkowników w celu uniknięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Nie musisz dodawać tego kontekstu do zmiennej ldap_context-variable - Moodle automatycznie wyszuka użytkowników w tym kontekście.';
$string['auth_ldap_creators'] = 'Lista grup, których członkowie mogą tworzyć nowe kursy. Oddziel kolejne grupy symbolem \';\'. Przykładowa lista: \'cn=teachers,ou=staff,o=myorg\'';
-$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ hosta LDAP za pomocą adresu, np. URL\'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_expiration_desc'] = 'Wybierz NIE do wyłączenia sprawdzania ważności hasła lub czytania przez LDAP (passwordexpiration time) czasu ważności hasła';
+$string['auth_ldap_expiration_warning_desc'] = 'Liczba dni przed wygaśnięciem hasła kiedy jest wyświetlane ostrzeżenie.';
+$string['auth_ldap_expireattr_desc'] = 'Opcjonalnie: Unieważnia atrybut LDAP (passwordExpiration Time) który przechowuje czas ważności hasła, ';
+$string['auth_ldap_graceattr_desc'] = 'Opcjonalnie: Unieważnij atrybut gracelogin (jak często uzytkownik może odmawiać zmiany wygasłego hasła)';
+$string['auth_ldap_gracelogins_desc'] = 'Włącza wspierania gracelogin w LDAP. Po wygaśnięciu hasła użytkownik może się zalogować dopóki licznik nie zejdzie do zera Włączając tę funkcję zostanie wyświetlony komunikat jeśli hasło wygaśnie.
+';
+$string['auth_ldap_host_url'] = 'Określ host LDAP za pomocą adresu URL, np. \'ldap://ldap.myorg.com/\' lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['auth_ldap_login_settings'] = 'Opcje logowania';
$string['auth_ldap_memberattribute'] = 'Określ atrybut członkostwa użytkownika jeżeli użytkownik należy do grupy. Zazwyczaj jest to \'member\'';
$string['auth_ldap_objectclass'] = 'Filtr wykorzystany do nazywania/szukania użytkowników. Zwykle będzie to objectClass=posixAccount. Ustawienie objectClass=* zwróci wszystkie obiekty LDAP.';
+$string['auth_ldap_passwdexpire_settings'] = 'Ustawienia ważności hasła w LDAP';
$string['auth_ldap_search_sub'] = 'Wpisz wartość <> 0 jeżeli chcesz szukać użytkowników z podkontekstów';
+$string['auth_ldap_server_settings'] = 'Ustawienia serwer LDAP';
$string['auth_ldap_update_userinfo'] = 'Uaktualnij informacje o użytkowniku (imię, nazwisko, adres...) z LDAP do Moodle. Informacje na temat mapowania: /auth/ldap/attr_mappings.php';
$string['auth_ldap_user_attribute'] = 'Atrybut używany do nazywania/szukania użytkowników, zwykle \'cn\'.';
$string['auth_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP używana przez serwer.';
@@ -53,6 +83,8 @@
$string['auth_nntptitle'] = 'Użyj serwera NNTP';
$string['auth_nonedescription'] = 'Użytkownicy mogą się zarejestrować i niezwłocznie utworzyć działające konta, bez uwierzytelniania względem zewnętrznego serwera i potwierdzenia e-mailem. Korzystaj z tej opcji ostrożnie pamiętając o możliwych problemach z bezpieczeństwem i administracją.';
$string['auth_nonetitle'] = 'Brak uwierzytelniania';
+$string['auth_passwordisexpired'] = 'Twoje hasło traci ważność. Chcesz teraz zmienić hasło?';
+$string['auth_passwordwillexpire'] = 'Twoje hasło traci ważność za $a dni. Chcesz teraz zmienić hasło?';
$string['auth_pop3description'] = 'Metoda ta wykorzystuje serwer POP3 w celu sprawdzenia czy podana nazwa użytkownika i hasło są poprawne.';
$string['auth_pop3host'] = 'Adres serwera POP3. Należy stosować adres IP, a nie nazwę DNS.';
$string['auth_pop3mailbox'] = 'Nazwa skrzynki pocztowej, z którą mam próbować się łączyć (zwykle INBOX).';
@@ -64,13 +96,27 @@
$string['auth_usernameexists'] = 'Wybrana nazwa użytkownika już istnieje - proszę wybrać inną.';
$string['authenticationoptions'] = 'Opcje uwierzytelniania';
$string['authinstructions'] = 'Możesz tutaj wprowadzić instrukcje dla Twoich użytkowników dotyczące nazwy użytkownika i hasła, których powinni używać. Tekst wpisany w tym miejscu pojawi się na stronie logowania. Jeżeli nic nie wpiszesz, nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje.';
-$string['changepassword'] = 'Zmień adres URL hasła';
+$string['changepassword'] = 'Adres URL gdzie można zmiany hasła';
$string['changepasswordhelp'] = 'Możesz tutaj określić miejsce, w którym Twoi użytkownicy mogą odzyskać lub zmienić swoja nazwę użytkownika/hasło, jeżeli ich zapomną. Wybranie tej opcji spowoduje wyświetlenie przycisku na stronie logowania i stronach użytkownika. Jeżeli nic nie wpiszesz, przycisk nie zostanie wyświetlony.';
$string['chooseauthmethod'] = 'Wybierz sposób uwierzytelniania';
+$string['createchangepassword'] = 'Utwórz jeżeli opuszczone - wymuś zmianę';
+$string['createpassword'] = 'Utwórz jeżeli opuszczone';
+$string['forcechangepassword'] = 'Wymuś zmianę hasła';
+$string['forcechangepassword_help'] = 'Wymuś zmianę hasła przy następnym logowaniu do systemu Moodle.';
+$string['forcechangepasswordfirst_help'] = 'Wymuś zmianę hasła przy pierwszym logowaniu do systemu Moodle.';
$string['guestloginbutton'] = 'Przycisk logowania jako gość';
+$string['infilefield'] = 'Pole wymagane w pliku';
$string['instructions'] = 'Instrukcje';
+$string['locked'] = 'Zablokowano';
$string['md5'] = 'Kodowanie MD5';
$string['plaintext'] = 'Zwykły tekst';
$string['showguestlogin'] = 'Możesz ukryć bądź pokazać przycisk logowania jako gość';
+$string['stdchangepassword'] = 'Użyj standardowej strony zmiany hasła';
+$string['unlocked'] = 'Odblokuj';
+$string['unlockedifempty'] = 'Odblokuj jeżeli puste';
+$string['update_never'] = 'Nigdy';
+$string['update_oncreate'] = 'Po utworzeniu';
+$string['update_onlogin'] = 'Po każdym logowaniu';
+$string['update_onupdate'] = 'Po uaktualnieniu';
?>
View
29 lang/pl/block_glossary_random.php
@@ -0,0 +1,29 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_glossary_random.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['addentry'] = 'dodaj swój ulubiony cytat';
+$string['askaddentry'] = 'Jak użytkownik doda słowo do słownika pokaż link w tekście.';
+$string['askinvisible'] = 'Jeżeli użytkownik nie może używać słownika nie pokazuj linków do wytłumaczonych słów';
+$string['askviewglossary'] = 'Jeżeli użytkownik może używać słownik pokazuj linki do wytłumaczonych słów';
+$string['blockname'] = 'losowy wybór słownika pojęć';
+$string['intro'] = 'Upewnij się że jest co najmniej jeden słownik dodny do tego kursu. Potem możesz zmieniać parametry';
+$string['invisible'] = 'cąg dalszy nastąpi';
+$string['lastmodified'] = 'ostatnio zmodyfikowane hasło';
+$string['nextone'] = 'następne hasło';
+$string['noentriesyet'] = 'nie ma szykanego hasła w wybranym słowniku';
+$string['notyetconfigured'] = 'Prosze skonfigurawać słownik używając ikon edycji';
+$string['notyetglossary'] = 'Musisz mieć co najmniej jeden słownik';
+$string['random'] = 'losowy wybór słów';
+$string['refresh'] = 'odśwież zanim wybierzesz nowe hasło';
+$string['select_glossary'] = 'pobierz hasło z tego słownika';
+$string['showconcept'] = 'pokaż nagłówek dla każdego hasła';
+$string['title'] = 'tytuł';
+$string['type'] = 'Jak nowe hasło jest wybierane';
+$string['typehelp'] = '<b>Ostatnia modyfikacja</b>zawsze będzie pokazywać hasła, które ostatnio były modyfikowane,<b>Losowe hasła</b> będzie wybierać hasło na chybił trafił za każdym razem. Wybór <b>Następne hasło</b> będzie powtarzać w koło hasła. Ostatnia opcja jest szczególnie użyteczna kiedy liczba dni także jest wybierana, pozwala wyświetlać <i>cytat tygodnia</i> albo <i> wiadomość dnia<i/>.
+
+';
+$string['viewglossary'] = 'więcej cytatowań';
+$string['whichfooter'] = 'Pozwala pokazać łącza do bloków słownika. Blok będzie pokazywał łącza tylko do słowników, do których będzie miał upoważnienie.';
+
+?>
View
11 lang/pl/block_html.php
@@ -0,0 +1,11 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_html.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['configcontent'] = 'Zawarto¶æ';
+$string['configtitle'] = 'Tytu³';
+$string['html'] = 'HTML';
+$string['leaveblanktohide'] = 'pozostaw puste ¿eby ukryæ tytu³';
+$string['newhtmlblock'] = '(nowy blok HTML)';
+
+?>
View
29 lang/pl/block_quiz_results.php
@@ -0,0 +1,29 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_quiz_results.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['bestgrade'] = 'Najwy¿szy stopieñ';
+$string['bestgrades'] = '$a Najwy¿szych stopni ';
+$string['bestgroupgrade'] = 'Grupa z najwy¿sz± ¶redni±:';
+$string['bestgroupgrades'] = '$a grup z najwy¿sz± ¶redni±:';
+$string['config_format_absolute'] = 'Liczby bezwzglêdne';
+$string['config_format_fraction'] = 'U³amki';
+$string['config_format_percentage'] = 'Procenty';
+$string['config_grade_format'] = 'Wy¶wietl stopnie jako:';
+$string['config_no_quizzes_in_course'] = 'Ten kurs nie zawiera quizu. Wy musicie dodaæ co najmniej jeden aby móc u¿ywaæ ten blok prawid³owo. ';
+$string['config_select_quiz'] = 'Rezultaty z którego quizu maj± byæ wy¶wietlane?';
+$string['config_show_best'] = 'Ile najwy¿szych ocen powinno byæ wi¶wietlane (0 ozn. wy³±czone)';
+$string['config_show_worst'] = 'Ile najni¿szych ocen powinno byæ wy¶wietlanych (0 ozn. wy³±czone)';
+$string['config_use_groups'] = 'Pokazywaæ grupy zamiast studentów (tylko je¿eli quiz ma zdefiniowane grupy)?';
+$string['configuredtoshownothing'] = 'Obecna konfiguracja tego bloku nie pozwala pokazywaæ wyników. Mo¿esz albo skonfigurowaæ to albo ukryæ.';
+$string['error_emptyquizid'] = 'B³±d w bloku quiz: Musisz wybraæ rezultaty z którego quizu maj± byæ wy¶wietlane.';
+$string['error_emptyquizrecord'] = 'B³±d w bloku quiz: wybierany quiz wydaje siê ¿e nie istnieje w bazie danych.
+';
+$string['error_nogroupsexist'] = 'B³ad w bloku quiz: Tu jest ustawienie pokazywania stopni w trybie dla grup, ale ten kurs nie ma zdefiniowanych grup.';
+$string['formaltitle'] = 'Wynik quizu';
+$string['worstgrade'] = 'Najni¿szy stopieñ:';
+$string['worstgrades'] = '$a najni¿szych stopni:';
+$string['worstgroupgrade'] = 'Grupa z najni¿sz± ¶rednia:';
+$string['worstgroupgrades'] = '$ grup z najni¿sz± sredni±:';
+
+?>
View
42 lang/pl/block_rss_client.php
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_rss_client.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['addfeed'] = 'Dodaj adres URL niusów';
+$string['addheadlineblock'] = 'Dodaj nag³ówek bloku RSS';
+$string['addnew'] = 'Dodaj nowy';
+$string['choosefeedlabel'] = 'Wybierz wiadomo¶ci które maj± byæ dostêpne:';
+$string['clientchannellink'] = 'Strona z wiadomo¶ciami';
+$string['clientnumentries'] = 'Domy¶lna liczba pokazywanych hase³ ';
+$string['clientshowchannellinklabel'] = 'Czy wy¶witliæ ³±cze do oryginalnej strony z wiadomo¶ciami? ';
+$string['clientshowimagelabel'] = 'Poka¿ logo strony wiadomo¶ci je¶li dostêpne:';
+$string['configblock'] = 'Konfiguruj ten blok';
+$string['couldnotfindfeed'] = 'nie znaleziona ¼ród³a wiadomo¶ci o danym id.';
+$string['customtitlelabel'] = 'Tytu³ wiadomo¶ci (zostaw puste je¿eli chcesz wy¶wietliæ tytu³ dostarczany wraz z wiadomo¶ciami)';
+$string['deletefeedconfirm'] = 'Czy chcesz usun±æ ¼ród³o wiadomo¶ci?';
+$string['displaydescriptionlabel'] = 'Wy¶wietlaæ opisy dla linków?';
+$string['editfeeds'] = 'Edycja, prenumerata lub odwo³aie prenumeraty wiadomo¶ci RSS';
+$string['editnewsfeeds'] = 'Edytuj ¼ród³a wiadomo¶ci';
+$string['editrssblock'] = 'Edytuj nag³ówek wiadomo¶ci RSS';
+$string['feed'] = '¬ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feedadded'] = 'dodano ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feeddeleted'] = 'Usuniêto ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['feeds'] = '¬ród³a wiadomo¶ci';
+$string['feedsaddedit'] = 'Dodaj/edytuj ¼ród³a wiadomo¶ci';
+$string['feedsconfigurenewinstance'] = 'Kliknij tutaj ¿eby skonfigurowaæ blok w którym s± wy¶wietlane wiadomo¶ci RSS';
+$string['feedstitle'] = 'Usuñ ¼ród³o wiadomo¶ci RSS';
+$string['feedupdated'] = 'Uaktualnij ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['findmorefeeds'] = 'Znajd¼ wiêcej ¼róde³ wiadomo¶ci RSS';
+$string['managefeeds'] = 'Zarz±dzaj ¼ród³ami wiadomo¶cii RSS';
+$string['nofeeds'] = 'Na tej stronie nie ma ¼ród³a wiadomo¶ci RSS';
+$string['pickfeed'] = 'Wybierz nowy ¼ród³o wiadomo¶ci';
+$string['remotenewsfeed'] = 'Usuñ serwer RSS';
+$string['seeallfeeds'] = 'Poka¿ wiadomo¶ci ze wszystkich zdefiniowanych ¼róde³';
+$string['shownumentrieslabel'] = 'Maksymalna liczba hase³ pokazywana w bloku';
+$string['submitters'] = 'Kto mo¿e definiowaæ nowe ¼ród³a wiadomo¶ci RSS? Zdefiniowane wiadomo¶ci RSS s± dostêpne dla wszystkich stron w serwisie.';
+$string['timeout'] = 'Timeout bloku rss';
+$string['timeoutdesc'] = 'Czas w minutach przechowywania w cachu';
+$string['updatefeed'] = 'Uaktualnij adres wiadomo¶ci RSS';
+$string['validatefeed'] = 'Sprawd¼ ¼ród³o wiadomo¶ci RSS';
+
+?>
View
8 lang/pl/block_search_forums.php
@@ -0,0 +1,8 @@
+<?PHP // $Id$
+ // block_search_forums.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['advancedsearch'] = 'Zaawansowane';
+$string['blocktitle'] = 'Szukaj w forum';
+
+?>
View
42 lang/pl/book.php
@@ -0,0 +1,42 @@
+<?PHP // $Id$
+ // book.php - created with Moodle 1.5 UNSTABLE DEVELOPMENT (2005031000)
+
+
+$string['addafter'] = 'Dadaj nowy rozdzia³';
+$string['chapterscount'] = 'LIczba rozdzia³ów';
+$string['chaptertitle'] = 'Tytu³ rozdzia³u';
+$string['confchapterdelete'] = 'Czy napewno chcesz usun±æ ten rozdzia³';
+$string['confchapterdeleteall'] = 'Czy napewno chcesz usun±æ ten rozdzia³ i wszystkie jego podrozdzia³y?';
+$string['content'] = 'Zawarto¶æ';
+$string['customtitles'] = 'Tytu³y u¿ytkownika';
+$string['disableprinting'] = 'Wy³±cz drukowanie';
+$string['doimport'] = 'Import';
+$string['editingchapter'] = 'Edycja rozdzia³u';
+$string['faq'] = 'FAQ Ksi±¿ki';
+$string['fileordir'] = 'Plik lub katalog';
+$string['import'] = 'import';
+$string['importinfo'] = 'Importuj wybrany plik HTML lub katalog. <br>Rozdzia³y s± sortowane alfabetycznie wg. nazw plików.';
+$string['importing'] = 'Importowanie';
+$string['importingchapters'] = 'Importowanie rozdzia³ów do ksi±¿ki';
+$string['maindirectory'] = 'G³ówny katalog';
+$string['modulename'] = 'Ksi±¿ka';
+$string['modulenameplural'] = 'Ksi±¿ki';
+$string['navexit'] = 'Zamknij ksi±¿kê';
+$string['navnext'] = 'Nastêpny';
+$string['navprev'] = 'Poprzedni';
+$string['numbering'] = 'Numerowanie rodzia³ów';
+$string['numbering0'] = '¿aden';
+$string['numbering1'] = 'Liczby';
+$string['numbering2'] = 'Wypunktowanie';
+$string['numbering3'] = 'Wciête';
+$string['printbook'] = 'Drukuj kopletn± ksi±¿kê';
+$string['printchapter'] = 'Drukuj ten rozdzia³';
+$string['printdate'] = 'Data';
+$string['printedby'] = 'Wydrukowane przez u¿ytkoniwka';
+$string['relinking'] = 'Ponowne tworzenie linków';
+$string['subchapter'] = 'Podrozdzia³';
+$string['toc'] = 'Spis tre¶ci';
+$string['tocwidth'] = 'Ustaw szroko¶æ spisu tre¶ci dla wszystkich ksi±¿ek';
+$string['top'] = 'Góra';
+
+?>
View
154 lang/pl/currencies.php
@@ -0,0 +1,154 @@
+<?PHP // $Id$
+ // currencies.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+
+
+$string['ADP'] = 'peseta';
+$string['AED'] = 'dirham';
+$string['AFA'] = 'afgani';
+$string['ALL'] = 'lek';
+$string['ANG'] = 'gulden';
+$string['AOK'] = 'kwanza';
+$string['ARA'] = 'peso';
+$string['ATS'] = 'szyling';
+$string['AUD'] = 'dollar australijski';
+$string['AWG'] = 'gulden';
+$string['BBD'] = 'dollar';
+$string['BDT'] = 'taka';
+$string['BEF'] = 'frank belgijski';
+$string['BGL'] = 'lew';
+$string['BHD'] = 'dinar';
+$string['BIF'] = 'frank';
+$string['BMD'] = 'dollar';
+$string['BND'] = 'dollar';
+$string['BOB'] = 'boliwiano';
+$string['BRC'] = 'real';
+$string['BSD'] = 'dollar';
+$string['BTN'] = 'ngultrum';
+$string['BWP'] = 'pula';
+$string['BZD'] = 'dollar';
+$string['CAD'] = 'dollar';
+$string['CHF'] = 'frank szwajcarski';
+$string['CLP'] = 'peso';
+$string['CNY'] = 'yuan';
+$string['COP'] = 'peso';
+$string['CRC'] = 'colon';
+$string['CSK'] = 'korona';
+$string['CUP'] = 'peso';
+$string['CVE'] = 'escudo';
+$string['CYP'] = 'funt';
+$string['DEM'] = 'marka niemiecka';
+$string['DJF'] = 'frank';
+$string['DKK'] = 'korona';
+$string['DOP'] = 'peso';
+$string['DZD'] = 'dinar';
+$string['ECS'] = 'dollar';
+$string['EGP'] = 'funt';
+$string['ESP'] = 'peseta';
+$string['ETB'] = 'birr';
+$string['EUR'] = 'euro';
+$string['FIM'] = 'marka';
+$string['FJD'] = 'dollar';
+$string['FKP'] = 'funt';
+$string['FRF'] = 'frank francuski';
+$string['GBP'] = 'funt brytyjski';
+$string['GHC'] = 'cedi';
+$string['GIP'] = 'funt';
+$string['GMD'] = 'dalasi';
+$string['GNF'] = 'frank';
+$string['GRD'] = 'drachma';
+$string['GTQ'] = 'quetzal';
+$string['GWP'] = 'peso';
+$string['GYD'] = 'dollar';
+$string['HKD'] = 'dollar';
+$string['HNL'] = 'lempira';
+$string['HTG'] = 'gourde';
+$string['HUF'] = 'forint';
+$string['IDR'] = 'rupia';
+$string['IEP'] = 'funt';
+$string['ILS'] = 'szekel';
+$string['INR'] = 'rupia';
+$string['IQD'] = 'dinar';
+$string['IRR'] = 'rial';
+$string['ISK'] = 'korona';
+$string['ITL'] = 'liry';
+$string['JMD'] = 'dollar';
+$string['JOD'] = 'dinar';
+$string['JPY'] = 'yen';
+$string['KES'] = 'szyling';
+$string['KHR'] = 'riel';
+$string['KMF'] = 'frank';
+$string['KPW'] = 'won';
+$string['KRW'] = 'won';
+$string['KWD'] = 'dinar';
+$string['KYD'] = 'dollar';
+$string['LAK'] = 'kip';
+$string['LBP'] = 'funt';
+$string['LKR'] = 'rupia';
+$string['LRD'] = 'dollar';
+$string['LSL'] = 'loti';
+$string['LUF'] = 'frank';
+$string['LYD'] = 'dinar';
+$string['MAD'] = 'dirham';
+$string['MGF'] = 'frank';
+$string['MNT'] = 'tugrik';
+$string['MOP'] = 'pataca';
+$string['MRO'] = 'ugijja';
+$string['MTL'] = 'lira';
+$string['MUR'] = 'rupia';
+$string['MVR'] = 'rupia';
+$string['MWK'] = 'kwacha';
+$string['MXP'] = 'peso';
+$string['MYR'] = 'ringgit';
+$string['MZM'] = 'metical';
+$string['NGN'] = 'naira';
+$string['NOK'] = 'korona';
+$string['NPR'] = 'rupia';
+$string['NZD'] = 'dollar';
+$string['OMR'] = 'rial';
+$string['PAB'] = 'balboa';
+$string['PGK'] = 'kina';
+$string['PHP'] = 'peso';
+$string['PKR'] = 'rupia';
+$string['PLZ'] = 'z³otówki';
+$string['PTE'] = 'escudo';
+$string['PYG'] = 'guarani';
+$string['QAR'] = 'rial';
+$string['ROL'] = 'lej';
+$string['RWF'] = 'frank';
+$string['SAR'] = 'rial';
+$string['SBD'] = 'dollar';
+$string['SCR'] = 'rupia';
+$string['SDP'] = 'funt';
+$string['SEK'] = 'korona';
+$string['SGD'] = 'dollar';
+$string['SHP'] = 'funt';
+$string['SLL'] = 'leone';
+$string['SOS'] = 'szyling';
+$string['SRG'] = 'gulden';
+$string['STD'] = 'dobra';
+$string['SUR'] = 'rubel';
+$string['SVC'] = 'colon';
+$string['SYP'] = 'funt';
+$string['SZL'] = 'lilangeni';
+$string['THB'] = 'bat';
+$string['TND'] = 'dinar';
+$string['TOP'] = 'pa\'anga';
+$string['TPE'] = 'escudo';
+$string['TTD'] = 'dollar';
+$string['TWD'] = 'dollar';
+$string['TZS'] = 'szyling';
+$string['UGS'] = 'szyling';
+$string['USD'] = 'dollar';
+$string['UYP'] = 'peso';
+$string['VEB'] = 'bolivar';
+$string['VND'] = 'dong';
+$string['VUV'] = 'vatu';
+$string['WST'] = 'tala';
+$string['YDD'] = 'dinar';
+$string['YER'] = 'dinar';
+$string['YUD'] = 'dinar';
+$string['ZAR'] = 'rand';
+$string['ZMK'] = 'kwacha';
+$string['ZWD'] = 'dollar';
+
+?>
View
7 lang/pl/emailprotect.php
@@ -0,0 +1,7 @@
+<?PHP // $Id$
+ // emailprotect.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['filtername'] = 'Ochrona poczty elektronicznej';
+
+?>
View
27 lang/pl/enrol_authorize.php
@@ -0,0 +1,27 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_authorize.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['anlogin'] = 'Nazwa użytkownika';
+$string['anpassword'] = 'Hasło';
+$string['anreferer'] = 'Zdefiniuj URL polecający (URL Referer), jeśli masz to ustawione w twoim koncie authorize.net. Spowoduje to wysyłanie linii \"Referer: URL\" razem z żądaniem HTTP.';
+$string['antestmode'] = 'Uruchom testową transakcję (pieniądze nie będą pobrane)';
+$string['antrankey'] = 'Klucz transakcji';
+$string['ccexpire'] = 'Data ważności';
+$string['ccexpired'] = 'Data ważności karty kredytowej';
+$string['ccinvalid'] = 'Niepoprawny numer karty';
+$string['ccno'] = 'Numer karty kredytowej';
+$string['cctype'] = 'Typ karty kredytowej';
+$string['ccvv'] = 'Sprawdzenie karty';
+$string['ccvvhelp'] = 'Sprawdź 3 ostatnie cyfry na odwrocie Twojej karty';
+$string['choosemethod'] = 'Jeżeli znasz kurs dostępu do kursu to wprowadź go, w przeciwnym wypadku musisz zapłacić za ten kurs.';
+$string['chooseone'] = 'Wypełnij jedno lub oba z następnych pól';
+$string['description'] = 'Authorize.net moduł pozwala ustwawiać zapłatę za kurs przez dostawcę CC. Jeżeli koszt jakiegoś kursu jest zero to studenci nie są wzywani do zapłaty za wejście. Tutaj jest koszt wejścia na strony ustawiony jako domyślny, można ustawić koszt wejścia na każdy kurs w ustawieniach kursu. Koszt kursu unieważnia koszt strony.';
+$string['enrolname'] = 'Karta Kredytowa brama';
+$string['logindesc'] = 'Możesz ustawić opcje <a href=\"$a->url\">loginhttps</a> w zmienne/ bezpieczeństwo.
+Włączając to Moodle będzi używał połączenia z użyciem protokołu https dla stron ogowania i zapłaty. ';
+$string['nameoncard'] = 'Nazwa karty';
+$string['sendpaymentbutton'] = 'Wyślij zapłatę';
+$string['zipcode'] = 'kod pocztowy';
+
+?>
View
40 lang/pl/enrol_ldap.php
@@ -0,0 +1,40 @@
+<?PHP // $Id$
+ // enrol_ldap.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['description'] = '<p>Możesz użyć serwera LDAP do kontroli zapisów.
+Zakłada się że twoje drzewo LDAP zawiera grupy odwzorowujące kursy że każda z tych grup/kursów będzie miała wpisy członkowskie odwzorowujące studentów. </p>
+Zakłada się, że kursy są zdefiniowane jako grupy w LDAPie, a każda z tych grup ma wiele pól czlonkowkich (<em>member</em> lub <em>memberUid</em>) które zawierają unikatowy identyfikator użytkownika.
+Aby wykorzystywać zapisy przez LDAP twoi użytkownicy <strong> muszą </strong> mieć ważne (aktualne, poprawne) pole idnumber. Grupy LDAP muszą mieć ten idnumber w polach członków aby użytkownik został zapisany na kurs.
+To będzie działać poprawnie jeśli już korzystasz z autoryzacji LDAP.</p>
+Zapisywanie będzie uaktualniane kiedy użytkownik zaloguje się. Można również uruchomić skrypt do synchronizacji zapisów. Zobacz w em>enrol/ldap/enrol_ldap_sync.php</em>.</p>
+<p> Ta wtyczka może również tworzyć automatycznie nowe kursy, kiedy pojawiają się nowe grupy w LDAP. </p>';
+$string['enrol_ldap_autocreate'] = 'Kursy mogą być tworzone automatycznie jeżeli pojawia się zgłoszenie na kurs, który dotychczas nie istnieje w Moodle';
+$string['enrol_ldap_autocreation_settings'] = 'Ustawinia automatycznego tworzenia kursów';
+$string['enrol_ldap_bind_dn'] = 'Jeżeli chcesz używać bind-user do poszukiwania użytkowników, określ ich tutaj. Podobnie do \'cn=ldapuser,ou=public,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_bind_pw'] = 'Hasło dla bind-user';
+$string['enrol_ldap_category'] = 'Kategoria dla automatycznie tworzonych kursów';
+$string['enrol_ldap_course_fullname'] = 'Opcjonalne: Pole skąd LDAP ma pobierać pełną nazwę.';
+$string['enrol_ldap_course_idnumber'] = 'Mapuj (odwzoruj) unikalny identyfikator w LDAP, przeważnie <em>cn</em> lub <em>uid</em>. Blokuj tę wartość jeżeli używasz automatycznego tworzenia kursów.';
+$string['enrol_ldap_course_settings'] = 'Ustawienie zapisywania na kurs';
+$string['enrol_ldap_course_shortname'] = 'Opcjonalne:Pole skąd LDAP ma pobierać nazwę skróconą';
+$string['enrol_ldap_course_summary'] = 'Opcjonalne:Pole skąd LDAP ma pobierać opis';
+$string['enrol_ldap_editlock'] = 'Blokuj wartość';
+$string['enrol_ldap_general_options'] = 'Opcje ogólne';
+$string['enrol_ldap_host_url'] = 'Określ URL hostu LDAP podobnie do: \'ldap://ldap.myorg.com/\'
+lub \'ldaps://ldap.myorg.com/\'';
+$string['enrol_ldap_objectclass'] = 'objectClass używany do szukania kursów. Przeważnie \'posixGroup\'.';
+$string['enrol_ldap_search_sub'] = 'Szukaj członków grupy dla podkontekstów.';
+$string['enrol_ldap_server_settings'] = 'Ustawienia sewera LDAP';
+$string['enrol_ldap_student_contexts'] = 'Wymień kolejno listę kontekstów gdzie grupy z zapisanymi studentami są rozmieszczane . Oddziel różne konteksty \';\'. Np: ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_student_memberattribute'] = 'Cecha członek grupy, określa kiedy student należy (jest zapisany) do grupy. Zwykle zawiera pole \'member\' albo \'memberUid\'. ';
+$string['enrol_ldap_student_settings'] = 'Ustawienia zapisywania studentów';
+$string['enrol_ldap_teacher_contexts'] = 'Wymień kolejno listę kontekstów gdzie grupy z zapisanymi prowadzącymi są rozmieszczane . Oddziel różne konteksty \';\'. Np: ou=courses,o=org; ou=others,o=org\'';
+$string['enrol_ldap_teacher_memberattribute'] = 'Cecha członek grupy, określa kiedy prowadzący należy (jest zapisany) do grupy. Zwykle zawiera pole \'member\' albo \'memberUid\'. ';
+$string['enrol_ldap_teacher_settings'] = 'Ustawienia zapisywania prowadzących';
+$string['enrol_ldap_template'] = 'Opcjonalnie: Auto-tworzenie kursów może kopiować ustawienia z wzorcowego kursu.';
+$string['enrol_ldap_updatelocal'] = 'Uaktualnij dane lokalne';
+$string['enrol_ldap_version'] = 'Wersja protokołu LDAP zainstalowana na Twoim serwerze.';
+$string['enrolname'] = 'LDAP';
+
+?>
View
125 lang/pl/grades.php
@@ -0,0 +1,125 @@
+<?PHP // $Id$
+ // grades.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
+
+
+$string['addcategory'] = 'Dodaj kategoriê';
+$string['addcategoryerror'] = 'Nie mo¿na dodaæ kategorii';
+$string['addexceptionerror'] = 'B³±d podaczas dodawania wyj±tku dla userid:gradeitem';
+$string['allgrades'] = 'Wszystkie stopnie w kategorii';
+$string['allstudents'] = 'Wszyscy studenci';
+$string['average'] = '¦rednia';
+$string['bonuspoints'] = 'Punkty bonusowe';
+$string['categories'] = 'Kategorie';
+$string['category'] = 'Kategoria';
+$string['choosecategory'] = 'Wybierz kategoriê';
+$string['creatinggradebooksettings'] = 'Tworzenie ustawieñ dziennika ocen';
+$string['deletecategory'] = 'Usuñ kategoriê';
+$string['displaylettergrade'] = 'Pokazuj stopnie';
+$string['displaypercent'] = 'Pokazuj procenty';
+$string['displaypoints'] = 'Pokazuj punkty';
+$string['displayweighted'] = 'Pokazuj wa¿one stopnie';
+$string['dropped'] = 'Usuniêto';
+$string['dropxlowest'] = 'Usuñ najni¿sze X';
+$string['dropxlowestwarning'] = 'Wskazówka:Ilo¶æ odrzuconych dla danej kategorii powinna mieæ tak± sam± warto¶æ, w przeciwnym razie wyniki mog± byæ niedok³adne.';
+$string['errorgradevaluenonnumeric'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶ædla najni¿szej i najwy¿szej oceny';
+$string['errornocategorizedid'] = 'Brak id **uncategorized**';
+$string['errornocourse'] = 'Brak informacji o kursie';
+$string['errorreprintheadersnonnumeric'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶æ dla powtórzeñ nag³ówka';
+$string['exceptions'] = 'Wyj±tki';
+$string['excluded'] = 'Wykluczony';
+$string['extracredit'] = 'Ekstra kredyt';
+$string['extracreditwarning'] = 'Uwaga: ustawienie wszystkich danych jako opcji dodatkowej dla wyszczególnionej kategorii mo¿e skutkowaæ niespodziewanymi wynikami. Nie bêdzie uwzglêdniony w wyniku ogólnym.';
+$string['forstudents'] = 'Dla studentów';
+$string['gradebook'] = 'Dziennik ocen';
+$string['gradebookhiddenerror'] = 'Dziennik ocen jest obecnie nie dostêpny dla studentów.';
+$string['gradecategoryhelp'] = 'Pomoc do oceny kategorii';
+$string['gradeexceptions'] = 'Wyj±tki przy ocenianiu';
+$string['gradeexceptionshelp'] = 'Pomoc do wyj±tki przy ocenianiu';
+$string['gradehelp'] = 'Pomoc do ocen';
+$string['gradeitem'] = 'Ocena';
+$string['gradeitemaddusers'] = 'Wyklucz z listy ocenianych ';
+$string['gradeitemmembersselected'] = 'Wykluczeni z listy ocenianych';
+$string['gradeitemnonmembers'] = 'Lista ocenianych';
+$string['gradeitemremovemembers'] = 'Do³±cz do listy ocenianych';
+$string['gradeitems'] = 'Oceny';
+$string['gradeletter'] = 'Nazwy stopni';
+$string['gradeletterhelp'] = 'Pomoc do nazwy stopni';
+$string['gradeletternote'] = '¯eby usun±æ oznaczenie literowe stopnia, zostaw puste pole i kliknij \"zachowaj zmiany\"';
+$string['gradepreferenceshelp'] = 'Pomoc do w³a¶ciwo¶ci oceny';
+$string['grades'] = 'Stopnie';
+$string['gradeweighthelp'] = 'Pomoc do wag stopni';
+$string['hideadvanced'] = 'Ukryj zaawansowane cechy';
+$string['hidecategory'] = 'Ukryj';
+$string['highgradeascending'] = 'Sortuj wg najwy¿szych stopni rosn±co';
+$string['highgradedescending'] = 'Sortuj wg najwy¿szych stopni malej±co';
+$string['highgradeletter'] = 'Do';
+$string['incorrectcourseid'] = 'ID kursu by³ niepoprawny';
+$string['item'] = 'Pozycja';
+$string['items'] = 'Pozycje';
+$string['lettergrade'] = 'Nazwy stopni';
+$string['lettergradenonnumber'] = 'Niska i/lub wysoka ocena dla nienumerycznych';
+$string['letters'] = 'Nazwy stopni';
+$string['lowest'] = 'Najni¿szy';
+$string['lowgradeletter'] = 'Od';
+$string['max'] = 'Najwy¿szy';
+$string['maxgrade'] = 'Max stopieñ';
+$string['median'] = '¦rodkowy';
+$string['min'] = 'Najni¿szy';
+$string['mode'] = 'Tryb';
+$string['no'] = 'Nie';
+$string['nocategories'] = 'Kategoria stopni nie moze zostaæ dodana lub znaleziona dla tego kursu';
+$string['nocategoryview'] = 'Nie ma kategori do wy¶wietlenia';
+$string['nogradeletters'] = 'Nie ustawiono nazw stopni';
+$string['nogradesreturned'] = 'Brak stopni';
+$string['nolettergrade'] = 'Brak nazwy oceny dla';
+$string['nomode'] = 'Bez trybu';
+$string['nonnumericweight'] = 'Otrzymano nienumeryczn± warto¶æ';
+$string['nonweightedpct'] = 'Niewa¿ony %%';
+$string['pctoftotalgrade'] = '%% w ca³o¶ci oceny';
+$string['percent'] = 'procent';
+$string['percentascending'] = 'Sortuj wg procentów rosn±co';
+$string['percentdescending'] = 'Sortuj wg procentów malej±co';
+$string['percentshort'] = '%%';
+$string['points'] = 'punkty';
+$string['pointsascending'] = 'Sortuj wg punktów rosn±co';
+$string['pointsdescending'] = 'Sortuj wg punktów malej±co';
+$string['preferences'] = 'Preferencje';
+$string['rawpct'] = 'Bez ocen %%';
+$string['reprintheaders'] = 'Powórzenie nag³ówków';
+$string['savechanges'] = 'Zachowaj zmiany';
+$string['savepreferences'] = 'Zachowaj ustawienia';
+$string['scaledpct'] = 'Skala %%';
+$string['setcategories'] = 'Ustaw kategoriê';
+$string['setcategorieserror'] = 'Najpierw musisz ustawiæ kategoriê, zanim nadasz wagi.';
+$string['setgradeletters'] = 'Ustaw nazwy stopni';
+$string['setpreferences'] = 'Ustaw preferencje';
+$string['setting'] = 'Ustawienie';
+$string['settings'] = 'Ustawienia';
+$string['setweights'] = 'Ustal wagi';
+$string['showallstudents'] = 'Poka¿ wszystkich studentów';
+$string['showhiddenitems'] = 'Poka¿ ukryte pozycje';
+$string['sort'] = 'Sortuj';
+$string['sortbyfirstname'] = 'Sortuj wg imienia';
+$string['sortbylastname'] = 'Sortuj wg nazwiska';
+$string['standarddeviation'] = 'Odchylenie standardowe';
+$string['stats'] = 'Statystyka';
+$string['statslink'] = 'Statys';
+$string['student'] = 'Student';
+$string['total'] = 'Ogólnie';
+$string['totalweight100'] = 'Suma wag jest równa 100';
+$string['totalweightnot100'] = 'Suma wag nie jest równa 100';
+$string['uncategorised'] = 'Bez kategorii';
+$string['useadvanced'] = 'U¿yj zaawansowanych cech';
+$string['usepercent'] = 'U¿yj procentów';
+$string['useweighted'] = 'U¿yj wag';
+$string['viewbygroup'] = 'Grupa';
+$string['viewgrades'] = 'Podgl±d stopni';
+$string['weight'] = 'wagi';
+$string['weightedascending'] = 'Sortuj wg wa¿onych procentów rosn±co';
+$string['weighteddescending'] = 'Sortuj wg wa¿onych procentów malej±co';
+$string['weightedpct'] = 'waga %%';
+$string['weightedpctcontribution'] = 'udzia³ %% wag';
+$string['writinggradebookinfo'] = 'zapisz ustawienia';
+$string['yes'] = 'Tak';
+
+?>
View
9 lang/pl/hotpot.php
@@ -1,5 +1,5 @@
<?PHP // $Id$
- // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+ // hotpot.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060223)
$string['abandoned'] = 'Zaniechany';
@@ -31,13 +31,12 @@
$string['navigation_buttons'] = 'Hot Potatoes przyciski quizu';
$string['navigation_frame'] = 'Ramka nawigacji moodle';
$string['navigation_give_up'] = 'Pojedyñczy przycisk \"zaniechaj\"';
-$string['navigation_iframe'] = 'osadzony &lt;IFRAME&gt;';
+$string['navigation_iframe'] = 'osadzony <IFRAME>';
$string['navigation_none'] = 'Nikt';
$string['noactivity'] = 'Nie aktywny';
-$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona.
-';
+$string['noresponses'] = 'Informacja o poszczególnych pytaniach i odpowiedziach nie by³a znaleziona. ';
$string['outputformat'] = 'format wy¶wietlania';
-$string['outputformat_best'] = 'lepszy';
+$string['outputformat_best'] = 'najlepszy';
$string['outputformat_flash'] = 'Flash';
$string['outputformat_mobile'] = 'Zdalny';
$string['outputformat_v3'] = 'v3';
View
69 lang/pl/install.php
@@ -0,0 +1,69 @@
+<?PHP // $Id$
+ // install.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005060222)
+
+
+$string['admindirerror'] = 'Podany katalod admin jest nieprawidłowy';
+$string['admindirname'] = 'Katalog admin';
+$string['caution'] = 'Ostrzeżenie';
+$string['chooselanguage'] = 'Wybierz język';
+$string['compatibilitysettings'] = 'Sprawdzanie Twoich ustawień PHP';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Instalator nie mógł automatycznie utworzyć plik config.php zawierający Twoje parametry instalacyjne, prawdopodobnie dlatego że katalog Moodle nie ma prawa zapisu. Musisz ręcznie przekopiować poniższy kod do pliku config.php, który powinien znajdować się w głównym katalogu Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'config.php został pomyślnie stworzony';
+$string['configurationcomplete'] = 'Konfiguracja skończona';
+$string['database'] = 'Baza danych';
+$string['databasecreationsettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Ta baza danych będzie stworzona automatycznie przez instalator: Moodle4Windows z parametrami instalacyjnymi określanymi poniżej.<br />
+<br /> <br />
+<b>Typ:</b>Instalator ustalił \"mysql\"<br/>
+<b>Host:</b> Instalator ustalił \"localhost\"<br />
+<b>nazwa:</b>Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
+<b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
+<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
+<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli ';
+$string['databasesettings'] = 'Teraz skonfiguruj bazę danych gdzie Moodle może przechowywać dane. Baza danych musi być utworzona, oraz użytkownik i hasło który może się odwoływać do bazy danych.<br/><br/><br/>
+<b>Typ:</b> mysql lub postgres 7<br/>
+<b>Host:</b> np: localhost lub db.isp.com<br />
+<b>nazwa:</b>Nazwa Twojej bazy danych, np. Moodle<br/>
+<b>Użytkownik:</b> użytkownik Twojej bazy danych<br />
+<b>Hasło:</b> Hasło dostępu do bazy danych<br />
+<b>Prefiksy tabel:</b> opcjonalny prefiks używany przed wszystkimi nazwami tabeli';
+$string['dataroot'] = 'Katalog z danymi';
+$string['datarooterror'] = 'Katalog z danymi który podałeś nie może być znaleziony lub utworzony. Popraw ścieżkę lub utwórz katalog ręcznie.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'Nie można połączyć się z podaną bazą danych. Sprawdź ustawienia Twojej bazy danych.';
+$string['dbhost'] = 'Serwer baz danych';
+$string['dbpass'] = 'Hasło';
+$string['dbprefix'] = 'prefiksy tabel';
+$string['dbtype'] = 'Typ';
+$string['directorysettings'] = '<p> Potwierdź lokalizację dla tej instalacji Moodle.</p>
+
+<p><b>Adres w sieci:</b>
+Podaj pełny adres w sieci gdzie Moodle będzie dostępny.
+Jeżeli adresów w sieci jest wiele wybierz jeden który będą używali studenci. Nie dodawaj slash</p>
+
+<p><b> Katalog Moodle:</b>
+Podaj pełną ścieżkę dostępu do tej intalacji upewnij się że wielkość liter jest poprawna. </p>
+
+<p><b> Katalog z danymi:</b>
+Miejsce gdzie Moodle może przechowywać pliki, Ten katalog powinien mieć prawo odczytu i ZAPISU dla serwera www(przeważnie \'nobody\' lub \'apache\'), ale nie ma być dostępny bezpośrednio przez sieć </p>';
+$string['dirroot'] = 'Katalog Moodle';
+$string['dirrooterror'] = '\"Katalog Moodle\" wydaje się być nieprawidłowy - tam nie można znaleźć instalacji Moodle. Wartości poniżej zostaną usunięte.';
+$string['download'] = 'Pobierz';
+$string['fail'] = 'zawieść';
+$string['fileuploads'] = 'Plik pobrany';
+$string['fileuploadserror'] = 'Powinno być włączone';
+$string['gdversion'] = 'versja biblioteki GD';
+$string['installation'] = 'Instalacja';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Runtime';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'Powinno być wyłączone';
+$string['memorylimit'] = 'Ograniczenie pamięci';
+$string['phpversion'] = 'wersja PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'Wersja PHP musi być ca najmniej 4.1.0';
+$string['phpversionhelp'] = '<p> Moodle wymaga wersji PHP co najmniej 4.1.0. </p>
+<p>Obecnie jest uruchomiona wersja $a</p>
+<p> Musisz uaktualnić wersje PHP lub przenieść na host z nowszą wersją PHP!</p>';
+$string['safemode'] = 'Bezpieczny tryb';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle ma trudności z włączeniem bezpiecznego trybu';
+$string['sessionautostarterror'] = 'To powinno być wyłączone';
+$string['wwwroot'] = 'Adres w sieci';
+$string['wwwrooterror'] = 'Adres w sieci wydaje się być niepoprawny - wydaje się że nie ma tam instalacji Moodle';
+
+?>
View
68 lang/pl/message.php
@@ -0,0 +1,68 @@
+<?PHP // $Id$
+ // message.php - created with Moodle 1.5.2 + (2005072200)
+
+
+$string['addcontact'] = 'Dodaj kontakt';
+$string['addsomecontacts'] = 'Aby wys³aæ wiadomo¶æ do kogo¶ lub dodaæ dla nich skrót na tej stronie, u¿yj <a href=\"$a\">szukaj tab</a> powy¿ej.';
+$string['addsomecontactsincoming'] = 'Te wiadomo¶ci s± od u¿ytkowników spoza listy kontaktów. Aby dodaæ je do listy, kliknij \"Dodaj kontakt\" obok ich nazwy.';
+$string['ago'] = '$a temu';
+$string['allmine'] = 'Wszystkie moje wiadomo¶ci';
+$string['allstudents'] = 'Wszystkiw wiadomo¶ci pomiêdzy uczniami kursu';
+$string['allusers'] = 'Wszystkie wiadomo¶ci od u¿ytkowników';
+$string['backupmessageshelp'] = 'Je¿eli w³aczone, wiadomosci bêd± automatycznie zachowywane.';
+$string['beepnewmessage'] = 'Powiadom d¼wiêkiem o nowej wiadomo¶ci (wymagany plugin w przegl±darce, obs³uguj±cy d¼wiêk)';
+$string['blockcontact'] = 'Blokuj kontakt';
+$string['blockedmessages'] = '$a wiadomo¶ci od zablokowanych u¿ytkowników';
+$string['blocknoncontacts'] = 'Blokuj wiadomo¶ci od u¿ytkowników spoza listy kontaktów';
+$string['contactlistempty'] = 'Lista kontaktów jest pusta';
+$string['contacts'] = 'Kontakty';
+$string['context'] = 'zawarto¶æ';
+$string['deletemessagesdays'] = 'Liczba dni, powy¿ej której wiadomo¶ci bêd± kasowane';
+$string['discussion'] = 'Dyskusja';
+$string['emailmessages'] = 'Wy¶lij wiadomo¶ci emailem gdy jestem online';
+$string['emailtagline'] = 'Ten email jest kopi± wiadomo¶ci wys³anej do Ciebie o \"$a\"';
+$string['emptysearchstring'] = 'Musisz czego¶ szukaæ';
+$string['formorethan'] = 'Wiêcej';
+$string['includeblockedusers'] = 'Uwzglêdniaj zablokowanych u¿ytkowników';
+$string['incomingcontacts'] = 'Przychodz±ce kontakty ($a)';
+$string['keywords'] = 'S³owa kluczowe';
+$string['keywordssearchresults'] = 'Wyniki wyszukiwania: $a wiadomo¶ci';
+$string['maxmessages'] = 'Maksymalna liczba wiadomo¶ci w historii';
+$string['message'] = 'Wiadomo¶æ';
+$string['messagehistory'] = 'Historia';
+$string['messages'] = 'Wiadomo¶ci';
+$string['messaging'] = 'Przesy³anie wiadomo¶ci';
+$string['mycontacts'] = 'Moje kontakty';
+$string['newsearch'] = 'Nowe wyszukiwanie';
+$string['nomessages'] = 'Brak oczekuj±cych wiadomo¶ci';
+$string['nomessagesfound'] = 'Brak wiadomo¶ci';
+$string['nosearchresults'] = 'Brak rezultatów wyszukiwania';
+$string['offline'] = 'Offline';
+$string['offlinecontacts'] = 'Kontakty offline ($a)';
+$string['online'] = 'Online';
+$string['onlinecontacts'] = 'Kontakty online ($a)';
+$string['onlyfromme'] = 'Wiadomo¶ci tylko ode mnie';
+$string['onlymycourses'] = 'Tylko w moich kursach';
+$string['onlytome'] = 'Wiadomo¶ci tylko do mnie';
+$string['pagerefreshes'] = 'Strona od¶wie¿a siê automatycznie co $a sekund';
+$string['readmessages'] = '$a przeczytanych wiadomo¶ci';
+$string['removecontact'] = 'Usuñ kontakt';
+$string['savemysettings'] = 'Zapisz ustawienia';
+$string['search'] = 'Szukaj';
+$string['searchforperson'] = 'Szukaj osoby';
+$string['searchmessages'] = 'Szukaj wiadomo¶ci';
+$string['sendmessage'] = 'Wy¶lij wiadomo¶æ';
+$string['sendmessageto'] = 'Wy¶lij wiadomo¶æ do $a';
+$string['settings'] = 'Ustawienia';
+$string['settingssaved'] = 'Zapisano ustawienia';
+$string['showmessagewindow'] = 'Poka¿ okno wiadomo¶ci gdy nadejdzie nowa (Twoja przegl±darka powinna mieæ wy³±czone blokowanie wyskakuj±cych okien)';
+$string['strftimedaydatetime'] = '%%A, %%d %%B %%Y, %%I:%%M %%p';
+$string['timenosee'] = 'Minuty od ostatniej obecno¶ci';
+$string['timesent'] = 'Czas wys³ania';
+$string['unblockcontact'] = 'Odblokuj kontakt';
+$string['unreadmessages'] = '$a nieprzeczytanych wiadomo¶ci';
+$string['userisblockingyou'] = 'Ten u¿ytkownik zablokowa³ mo¿liwo¶æ otrzymywania wiadomo¶ci';
+$string['userisblockingyounoncontact'] = 'Ten u¿ytkownik otrzymuje wiadomo¶ci od osób z jego listy kontaktów.';
+$string['userssearchresults'] = 'Wyniki wyszukiwania: $a znalezionych u¿ytkowników';
+
+?>
View
31 lang/pl/quiz_analysis.php
@@ -0,0 +1,31 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_analysis.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['analysisoptions'] = 'Opcje analizy';
+$string['analysistitle'] = 'Pozycje tablicy analizy';
+$string['attemptsall'] = 'Wszystkie próby';
+$string['attemptselection'] = 'Próby wybrane przez u¿ytkownika';
+$string['attemptsfirst'] = 'Pierwsza próba';
+$string['attemptshighest'] = 'Najwy¿szy stopieñ';
+$string['attemptslast'] = 'Ostatnia próba';
+$string['dicsindextitle'] = 'Dysk. <br/> Indeks';
+$string['disccoefftitle'] = 'Dysk. <br/> Wspó³czynnik';
+$string['downloadooo'] = 'Pobierz w formacie OpenOffice';
+$string['facilitytitle'] = '%% Poprawno¶æ<br> U³atwienia';
+$string['lowmarkslimit'] = 'Nie analizuj je¿eli liczba punktów jest ni¿sza ni¿:';
+$string['pagesize'] = 'Pytañ na stronê';
+$string['qcounttitle'] = 'Q. Licznik';
+$string['qidtitle'] = 'Q#';
+$string['qnametitle'] = 'Nazwa pytania';
+$string['qtexttitle'] = 'Pytanie';
+$string['qtypetitle'] = 'Q. Typ';
+$string['quizreportdir'] = 'Raport';
+$string['rcounttitle'] = 'R.<br/> Liczby';
+$string['reportanalysis'] = 'Pozycje raportu analizy';
+$string['responsestitle'] = 'Odpowied¼';
+$string['rfractiontitle'] = 'Cze¶ciowy <br/> kredyt';
+$string['rpercenttitle'] = 'R. %%';
+$string['stddevtitle'] = 'SD';
+
+?>
View
10 lang/pl/quiz_responses.php
@@ -0,0 +1,10 @@
+<?PHP // $Id$
+ // quiz_responses.php - created with Moodle 1.6 development (2005072200)
+
+
+$string['pagesize'] = 'Próby na stronê';
+$string['reportresponses'] = 'Szczegó³y odpowiedzi';
+$string['responsesoptions'] = 'Opcje odpowiedzi';
+$string['responsestitle'] = 'Szczegó³y odpowiedzi';
+
+?>
View
376 lang/pl/timezones.php
@@ -0,0 +1,376 @@
+<?PHP // $Id$
+ // timezones.php - created with Moodle 1.5.1 (2005060210)
+
+
+$string['africa/abidjan'] = 'Afryka/Abijan';
+$string['africa/accra'] = 'Afryka/Accra';
+$string['africa/addis_ababa'] = 'Afryka/Addis Abeba';
+$string['africa/algiers'] = 'Afryka/Algier';
+$string['africa/asmera'] = 'Afryka/Asmara';
+$string['africa/bamako'] = 'Afryka/Bamako';
+$string['africa/bangui'] = 'Afryka/Bangui';
+$string['africa/banjul'] = 'Afryka/Band¿ul';
+$string['africa/bissau'] = 'Afryka/Bissau';
+$string['africa/blantyre'] = 'Afryka/Blantyre-Limbe';
+$string['africa/brazzaville'] = 'Afryka/Brazzaville';
+$string['africa/bujumbura'] = 'Afryka/Bu¿umbura';
+$string['africa/cairo'] = 'Afryka/Kair';
+$string['africa/casablanca'] = 'Afryka/Casablanca';
+$string['africa/ceuta'] = 'Afryka/Ceuta';
+$string['africa/conakry'] = 'Afryka/Konakri';
+$string['africa/dakar'] = 'Afryka/Dakar';
+$string['africa/dar_es_salaam'] = 'Afryka/Dar Es-Salaam';
+$string['africa/djibouti'] = 'Afryka/D¿ibutti';
+$string['africa/douala'] = 'Afryka/Douala';
+$string['africa/el_aaiun'] = 'Afryka/El Aaiun';
+$string['africa/freetown'] = 'Afryka/Free town';
+$string['africa/gaborone'] = 'Afryka/Bostwana';
+$string['africa/harare'] = 'Afryka/Harare';
+$string['africa/johannesburg'] = 'Afryka/Johanesburg';
+$string['africa/kampala'] = 'Afryka/Kampala';
+$string['africa/khartoum'] = 'Afryka/Chartum';
+$string['africa/kigali'] = 'Afryka/Kigali';
+$string['africa/kinshasa'] = 'Afryka/Kinszaza';
+$string['africa/lagos'] = 'Afryka/Lagos';
+$string['africa/libreville'] = 'Afryka/Libereville';
+$string['africa/lome'] = 'Afryka/Lome';
+$string['africa/luanda'] = 'Afryka/Luanda';
+$string['africa/lubumbashi'] = 'Afryka/Lubumbashi';
+$string['africa/lusaka'] = 'Afryka/Lusaka';
+$string['africa/malabo'] = 'Afryka/Malabo';
+$string['africa/maputo'] = 'Afryka/Maputo';
+$string['africa/maseru'] = 'Afryka/Maseru';
+$string['africa/mbabane'] = 'Afryka/Mbabane';
+$string['africa/mogadishu'] = 'Afryka/Mogadiszu';
+$string['africa/monrovia'] = 'Afryka/Monrowia';
+$string['africa/nairobi'] = 'Afryka/Nairobia';
+$string['africa/ndjamena'] = 'Afryka/Nd¿amena';
+$string['africa/niamey'] = 'Afryka/Niamej';
+$string['africa/nouakchott'] = 'Afryka/Nawaszkut';
+$string['africa/ouagadougou'] = 'Afryka/Wagadugu';
+$string['africa/porto-novo'] = 'Afryka/Porto novo';
+$string['africa/sao_tome'] = 'Afryka/Sao tome';
+$string['africa/timbuktu'] = 'Afryka/Timbuktu';
+$string['africa/tripoli'] = 'Afryka/Tripolis';
+$string['africa/tunis'] = 'Afryka/Tunis';
+$string['africa/windhoek'] = 'Afryka/Windhuk';
+$string['america/adak'] = 'Ameryka/Adak';
+$string['america/anchorage'] = 'Ameryka/Anchorage';
+$string['america/anguilla'] = 'Ameryka/Anguilla';
+$string['america/antigua'] = 'Ameryka/Antigua';
+$string['america/araguaina'] = 'Ameryka/Araguiana';
+$string['america/argentina/buenos_aires'] = 'Ameryka/Argentyna/Buenos Aires';
+$string['america/argentina/catamarca'] = 'Ameryka/Argentyna/Catamarca';
+$string['america/argentina/comodrivadavia'] = 'Ameryka/Argentyna/Comodoro Rivadavia';
+$string['america/argentina/cordoba'] = 'Ameryka/Argentyna/Cordoba';
+$string['america/argentina/jujuy'] = 'Ameryka/Argentyna/Jujuy';
+$string['america/argentina/la_rioja'] = 'Ameryka/Argentyna/La Rioja';
+$string['america/argentina/mendoza'] = 'Ameryka/Argentyna/Mendoza';
+$string['america/argentina/rio_gallegos'] = 'Ameryka/Argentyna/Rio Gallegos';
+$string['america/argentina/san_juan'] = 'Ameryka/Argentyna/San Juan';
+$string['america/argentina/tucuman'] = 'Ameryka/Argentyna/Tucuman';
+$string['america/argentina/ushuaia'] = 'Ameryka/Argentyna/Ushuaia';
+$string['america/aruba'] = 'Ameryka/Araba';
+$string['america/asuncion'] = 'Ameryka/Asunion';
+$string['america/bahia'] = 'Ameryka/Bahia';
+$string['america/barbados'] = 'Ameryka/Barbados';
+$string['america/belem'] = 'Ameryka/Belem';
+$string['america/belize'] = 'Ameryka/Belize';
+$string['america/boa_vista'] = 'Ameryka/Boa Vista';
+$string['america/bogota'] = 'Ameryka/Bogota';
+$string['america/boise'] = 'Ameryka/Boise';
+$string['america/cambridge_bay'] = 'Ameryka/Cambridge Bay';
+$string['america/campo_grande'] = 'Ameryka/Campo Grande';
+$string['america/cancun'] = 'Ameryka/Cancun';
+$string['america/caracas'] = 'Ameryka/Karakas';
+$string['america/cayenne'] = 'Ameryka/Cayenne';
+$string['america/cayman'] = 'Ameryka/Kajmany';
+$string['america/chicago'] = 'Ameryka/Chicago';
+$string['america/chihuahua'] = 'Ameryka/Chihuahua';
+$string['america/costa_rica'] = 'Ameryka/Costa Rica';
+$string['america/cuiaba'] = 'Ameryka/Cuiaba';
+$string['america/curacao'] = 'Ameryka/Curacao';
+$string['america/danmarkshavn'] = 'Ameryka/Damarkshavn';
+$string['america/dawson'] = 'Ameryka/Dawson';
+$string['america/dawson_creek'] = 'Ameryka/Dawson Creek';
+$string['america/denver'] = 'Ameryka/Denver';
+$string['america/detroit'] = 'Ameryka/Detroit';
+$string['america/dominica'] = 'Ameryka/Dominikana';
+$string['america/edmonton'] = 'Ameryka/Edmonton';
+$string['america/eirunepe'] = 'Ameryka/Eirunepe';
+$string['america/el_salvador'] = 'Ameryka/Salwador';
+$string['america/fortaleza'] = 'Ameryka/Fortaleza';
+$string['america/glace_bay'] = 'Ameryka/Glace Bay';
+$string['america/godthab'] = 'Ameryka/Godthab';
+$string['america/goose_bay'] = 'Ameryka/Goose bay';
+$string['america/grand_turk'] = 'Ameryka/Grand turk';
+$string['america/grenada'] = 'Ameryka/Grenada';
+$string['america/guadeloupe'] = 'Ameryka/Guadelupa';
+$string['america/guatemala'] = 'Ameryka/Gutamala';
+$string['america/guayaquil'] = 'Ameryka/Guayaquill';
+$string['america/guyana'] = 'Ameryka/Guyana';
+$string['america/halifax'] = 'Ameryka/Halifax';
+$string['america/havana'] = 'Ameryka/Hawana';
+$string['america/hermosillo'] = 'Ameryka/Hermosillo';
+$string['america/indiana/knox'] = 'Ameryka/Indiana/Knox';
+$string['america/indiana/marengo'] = 'Ameryka/Indiana/Marengo';
+$string['america/indiana/vevay'] = 'Ameryka/Indiana/Vevay';
+$string['america/indianapolis'] = 'Ameryka/Indianapolis';
+$string['america/inuvik'] = 'Ameryka/Inuvik';
+$string['america/iqaluit'] = 'Ameryka/Iqaluit';
+$string['america/jamaica'] = 'Ameryka/Jamaika';
+$string['america/juneau'] = 'Ameryka/Juneau';
+$string['america/kentucky/monticello'] = 'Ameryka/Kentucky/Monticello';
+$string['america/la_paz'] = 'Ameryka/La Paz';
+$string['america/lima'] = 'Ameryka/Lima';
+$string['america/los_angeles'] = 'Ameryka/Los Angeles';
+$string['america/louisville'] = 'Ameryka/Louisville';
+$string['america/maceio'] = 'Ameryka/Maceio';
+$string['america/managua'] = 'Ameryka/Managua';
+$string['america/manaus'] = 'Ameryka/Manaus';
+$string['america/martinique'] = 'Ameryka/Martinique';
+$string['america/mazatlan'] = 'Ameryka/Mazatlan';
+$string['america/menominee'] = 'Ameryka/Menominee';
+$string['america/merida'] = 'Ameryka/Merida';
+$string['america/mexico_city'] = 'Ameryka/Meksyk';
+$string['america/miquelon'] = 'Ameryka/Miquelon';
+$string['america/monterrey'] = 'Ameryka/Monterrey';
+$string['america/montevideo'] = 'Ameryka/Montevideo';
+$string['america/montreal'] = 'Ameryka/Montreal';
+$string['america/montserrat'] = 'Ameryka/Montserrat';
+$string['america/nassau'] = 'Ameryka/Nassau';
+$string['america/new_york'] = 'Ameryka/Nowy Jork';
+$string['america/nipigon'] = 'Ameryka/Nipington';
+$string['america/nome'] = 'Ameryka/Nome';
+$string['america/noronha'] = 'Ameryka/Noronha';
+$string['america/north_dakota/center'] = 'Ameryka/P³n. Dakota';
+$string['america/panama'] = 'Ameryka/Panama';
+$string['america/pangnirtung'] = 'Ameryka/Pangnirtung';
+$string['america/paramaribo'] = 'Ameryka/Paramaribo';
+$string['america/phoenix'] = 'Ameryka/Phoenix';
+$string['america/port-au-prince'] = 'Ameryka/Port au Prince';
+$string['america/port_of_spain'] = 'Ameryka/Port of Spain';
+$string['america/porto_velho'] = 'Ameryka/Porto Velho';
+$string['america/puerto_rico'] = 'Ameryka/Puerto Rico';
+$string['america/rainy_river'] = 'Ameryka/Rainy River';
+$string['america/rankin_inlet'] = 'Ameryka/Rankin Inlet';
+$string['america/recife'] = 'Ameryka/Reclife';
+$string['america/regina'] = 'Ameryka/Regina';
+$string['america/rio_branco'] = 'Ameryka/Rio Branco';
+$string['america/santiago'] = 'Ameryka/Santiago';
+$string['america/santo_domingo'] = 'Ameryka/Santo Domningo';
+$string['america/sao_paulo'] = 'Ameryka/Sao Paulo';
+$string['america/scoresbysund'] = 'Ameryka/Scoresbysund';
+$string['america/st_johns'] = 'Ameryka/St Johns';
+$string['america/st_kitts'] = 'Ameryka/St Kitts';
+$string['america/st_lucia'] = 'Ameryka/St Lucia';
+$string['america/st_thomas'] = 'Ameryka/St Thomas';
+$string['america/st_vincent'] = 'Ameryka/St Vincent';
+$string['america/swift_current'] = 'Ameryka/Swift Current';
+$string['america/tegucigalpa'] = 'Ameryka/Tegucigalpa';
+$string['america/thule'] = 'Ameryka/Thule';
+$string['america/thunder_bay'] = 'Ameryka/Thunder Bay';
+$string['america/tijuana'] = 'Ameryka/Tijuana';
+$string['america/toronto'] = 'Ameryka/Toronto';
+$string['america/tortola'] = 'Ameryka/Tortola';
+$string['america/vancouver'] = 'Ameryka/Vancouver';
+$string['america/whitehorse'] = 'Ameryka/Whitehorse';
+$string['america/winnipeg'] = 'Ameryka/Winnipeg';
+$string['america/yakutat'] = 'Ameryka/Yakutat';
+$string['america/yellowknife'] = 'Ameryka/Yellow knife';
+$string['antarctica/casey'] = 'Antarktyda/Casey';
+$string['antarctica/davis'] = 'Antarktyda/Davis';
+$string['antarctica/dumontdurville'] = 'Antarktyda/Dumont D\'Urville';
+$string['antarctica/mawson'] = 'Antarktyda/Mawson';
+$string['antarctica/mcmurdo'] = 'Antarktyda/McMurdo';
+$string['antarctica/palmer'] = 'Antarktyda/Palmer';
+$string['antarctica/rothera'] = 'Antarktyda/Rothera';
+$string['antarctica/syowa'] = 'Antarktyda/Syowa';
+$string['antarctica/vostok'] = 'Antarktyda/Vostok';
+$string['asia/aden'] = 'Azia/Aden';
+$string['asia/almaty'] = 'Azja/Almaty';
+$string['asia/amman'] = 'Azja/Amman';
+$string['asia/anadyr'] = 'Azja/Anadyr';
+$string['asia/aqtau'] = 'Azja/Aqtau';
+$string['asia/aqtobe'] = 'Azja/Aqtobe';
+$string['asia/ashgabat'] = 'Azja/Ashgabat';
+$string['asia/baghdad'] = 'Azja/Bagdad';
+$string['asia/bahrain'] = 'Azja/Bahrain';
+$string['asia/baku'] = 'Azja/Baku';
+$string['asia/bangkok'] = 'Azja/Bangkok';
+$string['asia/beirut'] = 'Azja/Bejrut';
+$string['asia/bishkek'] = 'Azja/Bishkek';
+$string['asia/brunei'] = 'Azja/Brunei';
+$string['asia/calcutta'] = 'Azja/Kalkuta';
+$string['asia/choibalsan'] = 'Azja/Choibalsan';
+$string['asia/chongqing'] = 'Azja/Czungcing';
+$string['asia/colombo'] = 'Azja/Kolombo';
+$string['asia/damascus'] = 'Azja/Damaszek';
+$string['asia/dhaka'] = 'Azja/Dakka';
+$string['asia/dili'] = 'Azja/Dili';
+$string['asia/dubai'] = 'Azja/Dubaj';
+$string['asia/dushanbe'] = 'Azja/Dushanbe';
+$string['asia/gaza'] = 'Azja/Gaza';
+$string['asia/harbin'] = 'Azja/Harbin';
+$string['asia/hong_kong'] = 'Azja/Hong Kong';
+$string['asia/hovd'] = 'Azja/Hovd';
+$string['asia/irkutsk'] = 'Azja/Irkuck';
+$string['asia/jayapura'] = 'Azja/Jyapura';
+$string['asia/jerusalem'] = 'Azja/Jerozolima';
+$string['asia/kabul'] = 'Azja/Kabul';
+$string['asia/kamchatka'] = 'Azja/Kamchatka';
+$string['asia/karachi'] = 'Azja/Karachi';
+$string['asia/kashgar'] = 'Azja/Kashgar';
+$string['asia/katmandu'] = 'Azja/Katmandu';
+$string['asia/krasnoyarsk'] = 'Azja/Krasnojarsk';
+$string['asia/kuala_lumpur'] = 'Azja/Kuala Lumpur';
+$string['asia/kuching'] = 'Azja/Kuching';
+$string['asia/kuwait'] = 'Azja/Kuwejt';
+$string['asia/macau'] = 'Azja/Makao';
+$string['asia/magadan'] = 'Azja/Magadan';
+$string['asia/makassar'] = 'Azja/Makassar';
+$string['asia/manila'] = 'Azja/Manila';
+$string['asia/muscat'] = 'Azja/Muscat';
+$string['asia/nicosia'] = 'Azja/Nikozja';
+$string['asia/novosibirsk'] = 'Azja/Nowosybirsk';
+$string['asia/omsk'] = 'Azja/Omsk';
+$string['asia/oral'] = 'Azja/Oral';
+$string['asia/phnom_penh'] = 'Azja/Phnom Penh';
+$string['asia/pontianak'] = 'Azja/Pontianak';
+$string['asia/pyongyang'] = 'Azja/Pyongyang';
+$string['asia/qatar'] = 'Azja/Katar';
+$string['asia/qyzylorda'] = 'Azja/Qyzylorda';
+$string['asia/rangoon'] = 'Azja/Rangoon';
+$string['asia/riyadh'] = 'Azja/Riyadh';
+$string['asia/saigon'] = 'Azja/Sajgon';
+$string['asia/sakhalin'] = 'Azja/Sakhalin';
+$string['asia/samarkand'] = 'Azja/Samarkand';
+$string['asia/seoul'] = 'Azja/Seul';
+$string['asia/shanghai'] = 'Azja/Szanghaj';
+$string['asia/singapore'] = 'Azja/Singapur';
+$string['asia/taipei'] = 'Azja/Taipej';
+$string['asia/tashkent'] = 'Azja/Tashkent';
+$string['asia/tbilisi'] = 'Azja/Tbilisi';
+$string['asia/tehran'] = 'Azja/Teheran';
+$string['asia/thimphu'] = 'Azja/Thimphu';
+$string['asia/tokyo'] = 'Azja/Tokio';
+$string['asia/ulaanbaatar'] = 'Azja/U³anbator';
+$string['asia/urumqi'] = 'Azja/Urumqi';
+$string['asia/vientiane'] = 'Azja/Vientiane';
+$string['asia/vladivostok'] = 'Azja/W³adywostok';
+$string['asia/yakutsk'] = 'Azja/Yakutsk';
+$string['asia/yekaterinburg'] = 'Azja/Yekaterinburg';
+$string['asia/yerevan'] = 'Azja/Yerevan';
+$string['atlantic/azores'] = 'Strefa atlantycka/Azory';
+$string['atlantic/bermuda'] = 'Strefa atlantycka/Bermudy';
+$string['atlantic/canary'] = 'Strefa atlantycka/Wyspy Kanaryjskie';
+$string['atlantic/cape_verde'] = 'Strefa atlantycka/RZP';
+$string['atlantic/faeroe'] = 'Strefa atlantycka/Faeroe';
+$string['atlantic/madeira'] = 'Strefa atlantycka/Madera';
+$string['atlantic/reykjavik'] = 'Strefa atlantycka/Rejkjavik';
+$string['atlantic/south_georgia'] = 'Strefa atlantycka/Georgia Po³udniowa';
+$string['atlantic/st_helena'] = 'Strefa atlantycka/Wyspa ¶w. Heleny';
+$string['atlantic/stanley'] = 'Strefa atlantycka/Port Stanley';
+$string['australia/adelaide'] = 'Australia/Adelaide';
+$string['australia/brisbane'] = 'Australia/Brisbane';
+$string['australia/broken_hill'] = 'Australia/Broken Hill';
+$string['australia/darwin'] = 'Australia/Darwin';
+$string['australia/hobart'] = 'Australia/Hobart';
+$string['australia/lindeman'] = 'Australia/Lindeman';
+$string['australia/lord_howe'] = 'Australia/Lord Howe';
+$string['australia/melbourne'] = 'Australia/Melbourne';
+$string['australia/perth'] = 'Australia/Perth';
+$string['australia/sydney'] = 'Australia/Sydney';
+$string['europe/amsterdam'] = 'Europa/Amsterdam';
+$string['europe/andorra'] = 'Europa/Andora';
+$string['europe/athens'] = 'Europa/Ateny';
+$string['europe/belfast'] = 'Europa/Belfast';
+$string['europe/belgrade'] = 'Europa/Belgrad';
+$string['europe/berlin'] = 'Europa/Berlin';
+$string['europe/brussels'] = 'Europa/Bruksela';
+$string['europe/bucharest'] = 'Europa/Bukareszt';
+$string['europe/budapest'] = 'Europa/Budapeszt';
+$string['europe/chisinau'] = 'Europa/Kiszyniów';
+$string['europe/copenhagen'] = 'Europa/Kopenhaga';
+$string['europe/dublin'] = 'Europa/Dublin';
+$string['europe/gibraltar'] = 'Europa/Gibraltar';
+$string['europe/helsinki'] = 'Europa/Helsinki';
+$string['europe/istanbul'] = 'Europa/Stambu³';
+$string['europe/kaliningrad'] = 'Europa/Kaliningrad';
+$string['europe/kiev'] = 'Europa/Kijów';
+$string['europe/lisbon'] = 'Europa/Lisbona';
+$string['europe/london'] = 'Europa/Londyn';
+$string['europe/luxembourg'] = 'Europa/Luxemburg';
+$string['europe/madrid'] = 'Europa/Madryt';
+$string['europe/malta'] = 'Europa/Malta';
+$string['europe/minsk'] = 'Europa/Miñsk';
+$string['europe/monaco'] = 'Europa/Monako';
+$string['europe/moscow'] = 'Europa/Moskwa';
+$string['europe/oslo'] = 'Europa/Oslo';
+$string['europe/paris'] = 'Europa/Pary¿';
+$string['europe/prague'] = 'Europa/Praga';
+$string['europe/riga'] = 'Europa/Ryga';
+$string['europe/rome'] = 'Europa/Rzym';
+$string['europe/samara'] = 'Europa/Samara';
+$string['europe/simferopol'] = 'Europa/Symferpol';
+$string['europe/sofia'] = 'Europa/Sofia';
+$string['europe/stockholm'] = 'Europa/Sztokholm';
+$string['europe/tallinn'] = 'Europa/Tallin';
+$string['europe/tirane'] = 'Europa/Tirana';
+$string['europe/uzhgorod'] = 'Europa/Uzhgorod';
+$string['europe/vaduz'] = 'Europa/Vaduz';
+$string['europe/vienna'] = 'Europa/Wenecja';
+$string['europe/vilnius'] = 'Europa/Wilno';
+$string['europe/warsaw'] = 'Europa/Warszawa';
+$string['europe/zaporozhye'] = 'Europa/Zaporo¿e';
+$string['europe/zurich'] = 'Europa/Zurich';
+$string['indian/antananarivo'] = 'Strefa indyjska/Antananarywa';
+$string['indian/chagos'] = 'Strefa indyjska/Chagos';
+$string['indian/christmas'] = 'Strefa indyjska/Wyspy Bo¿ego Narodzenia';
+$string['indian/comoro'] = 'Strefa indyjska/Comoro';
+$string['indian/kerguelen'] = 'Strefa indyjska/Wyspy Kergulena';
+$string['indian/mahe'] = 'Strefa indyjska/Mahe';
+$string['indian/maldives'] = 'Strefa indyjska/Malediwy';
+$string['indian/mauritius'] = 'Strefa indyjska/Mauritius';
+$string['indian/mayotte'] = 'Strefa indyjska/Majotta';
+$string['indian/reunion'] = 'Strefa indyjska/Reunion';
+$string['pacific/apia'] = 'Strefa pacyfiku/Apia';
+$string['pacific/auckland'] = 'Strefa pacyfiku/Auckland';
+$string['pacific/chatham'] = 'Strefa pacyfiku/Chatham';
+$string['pacific/easter'] = 'Strefa pacyfiku/Easter';
+$string['pacific/efate'] = 'Strefa pacyfiku/Efate';
+$string['pacific/enderbury'] = 'Strefa pacyfiku/Feniks';
+$string['pacific/fakaofo'] = 'Strefa pacyfiku/Fakaofo';
+$string['pacific/fiji'] = 'Strefa pacyfiku/Fid¿i';
+$string['pacific/funafuti'] = 'Strefa pacyfiku/Funafuti';
+$string['pacific/galapagos'] = 'Strefa pacyfiku/Galapagos';
+$string['pacific/gambier'] = 'Strefa pacyfiku/Gambier';
+$string['pacific/guadalcanal'] = 'Strefa pacyfiku/Guadalcanal';
+$string['pacific/guam'] = 'Strefa pacyfiku/Guam';
+$string['pacific/honolulu'] = 'Strefa pacyfiku/Honolulu';
+$string['pacific/kiritimati'] = 'Strefa pacyfiku/Kiriti mati';
+$string['pacific/kosrae'] = 'Strefa pacyfiku/Korae';
+$string['pacific/kwajalein'] = 'Strefa pacyfiku/Kwajalein';
+$string['pacific/majuro'] = 'Strefa pacyfiku/Majuro';
+$string['pacific/marquesas'] = 'Strefa pacyfiku/Marquesas';
+$string['pacific/midway'] = 'Strefa pacyfiku/Midway';
+$string['pacific/nauru'] = 'Strefa pacyfiku/Nauru';
+$string['pacific/niue'] = 'Strefa pacyfiku/Niue';
+$string['pacific/norfolk'] = 'Strefa pacyfiku/Norfolk';
+$string['pacific/noumea'] = 'Strefa pacyfiku/Noumea';
+$string['pacific/pago_pago'] = 'Strefa pacyfiku/Pago Pago';
+$string['pacific/palau'] = 'Strefa pacyfiku/Palau';
+$string['pacific/pitcairn'] = 'Strefa pacyfiku/Pitcairn';
+$string['pacific/ponape'] = 'Strefa pacyfiku/Ponape';
+$string['pacific/port_moresby'] = 'Strefa pacyfiku/Port Moresby';
+$string['pacific/rarotonga'] = 'Strefa pacyfiku/Rartotonga';
+$string['pacific/saipan'] = 'Strefa pacyfiku/Saipan';
+$string['pacific/tahiti'] = 'Strefa pacyfiku/Thaiti';
+$string['pacific/tarawa'] = 'Strefa pacyfiku/Tarawa';
+$string['pacific/tongatapu'] = 'Strefa pacyfiku/Tongatapu';
+$string['pacific/truk'] = 'Strefa pacyfiku/Truk';
+$string['pacific/wake'] = 'Strefa pacyfiku/Wake';
+$string['pacific/wallis'] = 'Strefa pacyfiku/Wallis';
+$string['pacific/yap'] = 'Strefa pacyfiku/Yap';
+
+?>
Please sign in to comment.
Something went wrong with that request. Please try again.