Permalink
Browse files

Automatic installer.php lang files by installer_builder (20090304)

  • Loading branch information...
1 parent 997d166 commit f5a117e6ecb2bcfdf318ab3aa1727baa1df71bf2 moodlerobot committed Mar 3, 2009
Showing with 306 additions and 305 deletions.
  1. +306 −305 install/lang/sl_utf8/installer.php
View
611 install/lang/sl_utf8/installer.php
@@ -9,309 +9,310 @@
/// File generated by cvs://contrib/lang2installer/installer_builder
/// using strings defined in stringnames.txt (same dir)
-$string['admindirerror'] = 'Izbrana skrbniška mapa ni pravilna';
-$string['admindirname'] = 'Skrbniška mapa';
-$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavitev skrbniške mape ...';
-$string['admindirsettingsub'] = 'Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
- do nadzorne plošče ali česa drugega. Žal je to v sporu s
- standardno lokacijo Moodle skrbniških strani. To lahko popravite s
- preimenovanjem skrbniške mape v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
- novega imena tu. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
- To bo popravilo skrbniške povezave za Moodle.';
-$string['bypassed'] = 'Preskočeno';
-$string['cannotcreatelangdir'] = 'Mape jezika ni možno ustvariti.';
-$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasne mape ni možno ustvariti.';
-$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
-$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
-$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
-$string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
-$string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
-$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
-$string['caution'] = 'Pozor';
-$string['check'] = 'Potrditev';
-$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
-$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezik za SAMO namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike učnega okolja in uporabnikov.';
-$string['closewindow'] = 'Zapri to okno';
-$string['compatibilitysettingshead'] = 'Preverjanje vaših PHP nastavitev ...';
-$string['compatibilitysettingssub'] = 'Da bi Moodle pravilno deloval, mora vaš strežnik opraviti vse naslednje preizkuse.';
-$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
-$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle mapo ni možno zapisovati. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korensko mapo Moodle.';
-$string['configfilewritten'] = 'Datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
-$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je dokončana';
-$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je poskušal shraniti vašo konfiguracijo v datoteko v korenu vaše namestitve Moodle.';
-$string['continue'] = 'Nadaljuj';
-$string['ctyperecommended'] = 'Namestitev opcijskega dodatka za PHP ctype je priporočljiva za povečanje zmogljivosti portala, še posebej če vaš portal podpira nelatinske jezike.';
-$string['ctyperequired'] = 'Dodatek za PHP ctype je zahtevan v Moodle-u za namen povečanja zmogljivosti portala in možnosti večjezične podpore.';
-$string['curlrecommended'] = 'Namestitev dodatne cURL knjižnice je priporočljiva za omogočanje Moodlovih mrežnih zmogljivosti.';
-$string['customcheck'] = 'Ostala preverjanja';
-$string['database'] = 'Podatkovna zbirka';
-$string['databasecreationsettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
- shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
- s spodaj določenimi nastavitvami.';
-$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
- <b>Gostitelj:</b> določeno \"localhost\" s strani namestitvenega programa<br />
- <b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
- <b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
- <b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
- <b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
-$string['databasesettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
- shranjenih. Ta podatkovna zbirka mora biti že ustvarjena
- in tudi uporabniško ime in geslo za dostop do nje.';
-$string['databasesettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> mysql ali postgres7<br />
- <b>Gostitelj:</b> npr. localhost ali db.isp.com<br />
- <b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
- <b>Uporabnik:</b> vaše uporabniško ime podatkovne zbirke<br />
- <b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
- <b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
-$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (ne UTF-8) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
-<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
-$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (UTF-8)<br />
-<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
-$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tip:</b> MySQL<br />
-<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
-$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Tip:</b> Napreden MySQL<br />
-<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
-$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tip:</b> Oracle<br />
-<b>Strežnik:</b> ni v uporabi, mora biti prazno<br />
-<b>Ime:</b> ime povezave tsanems.ora<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno, največ dva znaka)';
-$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (prek ODBC) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
-<b>Strežnik:</b> ime strežnika, nastavljeno v nadzorni plošči ODBC<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
-$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tip:</b> PostgreSQL<br />
-<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
-<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
-<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
-<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
-<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
-$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Opomba:</b> Skripta namestitve bo poskušala avtomatsko ustvariti novo podatkovno zbirko, če le-ta še ne obstaja';
-$string['dataroot'] = 'Mapa za podatke';
-$string['datarooterror'] = '&#039;Mapo za podatke&#039;, ki ste jo navedli ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite mapo ročno.';
-$string['datarootpublicerror'] = '\'Mapo za podatke\', ki ste jo navedli, je direktno dostopen prek interneta, zato izberite drugo mapo.';
-$string['dbconnectionerror'] = 'Povezave ni mogoče vzpostaviti s podatkovno zbirko, ki ste jo navedli. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
-$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
-$string['dbhost'] = 'Strežnik podatkovne zbirke';
-$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
-$string['dbtype'] = 'Tip';
-$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom \"Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke\" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
-$string['dbwronghostserver'] = 'Slediti morate pravilom nastavitve strežnika, kot so razložena zgoraj.';
-$string['dbwrongnlslang'] = 'Okoljska spremenljivka NLS_LANG na vašem spletnem strežniku mora uporabljati kodni nabor AL32UTF8. Za navodila za pravilno nastavitev OCI8 si poglejte dokumentacijo PHP.';
-$string['dbwrongprefix'] = 'Slediti morate pravilom za nastavitev predpone tabel, kot so razložena zgoraj.';
-$string['directorysettingshead'] = 'Potrdite lokacije te namestitve Moodle';
-$string['directorysettingssub'] = '<b>Spletni naslov:</b>
-Navedite polni spletni naslov za dostop do Moodle.
-Če je vaše spletno mesto dostopno prek več URL naslovov izberite
-najbolj pogostega, ki ga bodo uporabljali udeleženci. Ne vključite
-zaključne poševnice.
-<br />
-<br />
-<b>Mapa Moodle:</b>
-Navedite polno pot do mape te namestitve. Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.
-<br />
-<br />
-<b>Podatkovna mapa:</b>
-Potrebujete prostor kamor lahko Moodle shranjuje naložene datoteke. Ta
-mapa mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
-(običajno &#039;nobody&#039; ali &#039;www-data&#039;), a ne sme biti neposredno dostopna
- prek spleta.';
-$string['dirroot'] = 'Mapa Moodle';
-$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev &#039;Mape Moodle&#039; je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
-$string['download'] = 'Prenos';
-$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenešene datoteke ni uspelo.';
-$string['downloadlanguagebutton'] = 'Prenesite jezikovni paket &quot;$a&quot;';
-$string['downloadlanguagehead'] = 'Prenos jezikovnega paketa';
-$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Nadaljujete lahko postopek namestitve z uporabo privzetega jezikovnega paketa, \"$a\".';
-$string['downloadlanguagesub'] = 'Zdaj imate možnost prenosa jezikovnega paketa in nadaljevanja s postopkom namestitve v tem jeziku.<br /><br />Če ne morete prenesti jezikovnega paketa, se bo namestitveni postopek nadaljeval v angleščini. (Ko bo namestitveni postopek zaključen, boste imeli možnost prenosa in namestitve dodatnih jezikovnih paketov.)';
-$string['environmenterrortodo'] = 'Pred nadaljevanjem namestitve te različice Moodle morate razrešiti zgoraj odkrite težave okolja (napake).';
-$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
-$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Neopravljen test kaže na možne težave.';
-$string['environmentrecommendinstall'] = 'za najboljše rezultate je priporočeno, da je nameščeno in omogočeno';
-$string['environmentrecommendversion'] = 'različica $a->needed je priporočena, vi pa uporabljate $a->current';
-$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ta test mora biti opravljen';
-$string['environmentrequireinstall'] = 'mora biti nameščeno in omogočeno';
-$string['environmentrequireversion'] = 'različica $a->needed je zahtevana, vi uporabljate $a->current';
-$string['environmentsub'] = 'Preverjamo, če razne komponente vašega sistema ustrezajo sistemskim zahtevam';
-$string['environmentxmlerror'] = 'Napaka pri branju podatkov okolja ($a->error_code)';
-$string['error'] = 'Napaka';
-$string['fail'] = 'Neuspeh';
-$string['fileuploads'] = 'Nalaganje datotek';
-$string['fileuploadserror'] = 'To bi moralo biti vključeno';
-$string['fileuploadshelp'] = '<p>Nalaganje datotek je kot kaže onemogočeno na vašem strežniku.</p>
-
-<p>Moodle je še vedno možno namestiti, vendar brez te možnosti, ne boste mogli
- nalagati datotek predmetov ali novih slik uporabniških profilov.</p>
-
-<š>Za omogočanje nalaganja datotek boste (ali vaš skrbnik sistema) morali
- urediti glavno datoteko php.ini na vašem sistemu in spremeniti nastavitev za
- <b>file_uploads</b> na &#039;1&#039;.</p>';
-$string['gdversion'] = 'Različica GD';
-$string['gdversionerror'] = 'Knjižnica GD mora biti prisotno za obdelavo in ustvarjanje slik';
-$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem strežniku kot kaže ni nameščen GD.</p>
-
-<p>GD je knjižnica, ki jo potrebuje PHP, da lahko Moodle obdeluje slike
- (kot so ikone uporabniškega profila) in ustvarja nove slike (kot so
- grafi dnevnikov). Moodle bo deloval tudi brez GD - te možnosti
- vam preprosto ne bodo na voljo.</p>
-
-<p>Za dodajanje GD v PHP v sistemu Unix, prevedite PHP s parametrom --with-gd.</p>
-
-<p>V okolju Windows lahko običajno uredite php.ini in odkomentirate vrstico, ki se sklicuje na php_gd2.dll.</p>';
-$string['globalsquotes'] = 'Nevarna obravnava globalnih spremenljivk';
-$string['globalsquoteserror'] = 'Popravite vaše PHP nastavitve: onemogočite register_globals in / ali omogočite magic_quotes_gpc';
-$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinacija hkrati onemogočenega Magic Quotes GPC in omogočenega Register Globals ni priporočena.</p>
-
-<p>Priporočena nastavitev je <b>magic_quotes_gpc = On</b> in <b>register_globals = Off</b> v vaši datoteki php.ini</p>
-
-<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
- imenovano .htaccess v vaši mapi Moodle:
- <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
- <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
-</p>';
-$string['globalswarning'] = '<p><strong>Varnostno opozorilo</strong>: za pravilno delovanje zahteva Moodle spremembo nastavitev PHP. Nastavite set register_globals=off v php.ini, nastavitveni datoteki za Apache/IIS ali v .htaccess';
-$string['help'] = 'Pomoč';
-$string['iconvrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice ICONV je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
-$string['info'] = 'Informacije';
-$string['installation'] = 'Namestitev';
-$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
-$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik \"$a\" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
-$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je bil uspešno nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v tem jeziku.';
-$string['language'] = 'Jezik';
-$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
-$string['magicquotesruntimeerror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
-$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Možnost Magic quotes runtime bi morala biti izključena za pravilno delovanje Moodle.</p>
-
-<p>Po navadi je privzeta vrednost izključena ... poglejte nastavitev <b>magic_quotes_runtime</b> v vaši datoteki php.ini.</p>
-
-<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
- imenovano .htaccess v vaši mapi Moodle:
- <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
-</p>';
-$string['mbstringrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice MBSTRING je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
-$string['memorylimit'] = 'Omejitev pomnilnika';
-$string['memorylimiterror'] = 'Omejitev pomnilnika PHP je nastavljena precej nizko ... pozneje lahko pride do težav.';
-$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na $a.</p>
-
-<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
- če imate vključenih veliko modulov oziroma veliko uporabnikov.</p>
-
-<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 40M.
- To lahko poskusite storiti na več načinov:</p>
-<ol>
-<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
- To bo omogočilo, da bo Moodle sam nastavil omejitev pomnilnik zase.</li>
-<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
- v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
- lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
-<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v mapi Moodle,
- ki naj vsebuje to vrstico:
- <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
- <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
- (ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
-</ol>';
-$string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
-$string['moodledocslink'] = 'Moodle dokumentacija za to stran';
-$string['mssql'] = 'MS SQL (mssql)';
-$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev MSSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MSSQL strežnikom. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
-$string['mssql_n'] = 'Strežnik SQL s podporo UTF-8 (mssql_n)';
-$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
-$string['mysql416bypassed'] = 'Če vaša stran uporablja SAMO jezike v kodni tabeli ISO-8859-1, lahko nadaljujete z uporabo trenutno nameščene različice MySQL 4.1.12 (ali višje).';
-$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je najnižja zahtevana različica za Moodle 1.6 z jamstvom, da bodo lahko vsi podatki pretvorjeni v UTF-8 v prihodnje.';
-$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z razširitvijo MySQL in zato ne more komunicirati z MySQL. Prosimo, preverite vašo datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
-$string['mysqli'] = 'Napreden MySQl (mysqli)';
-$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'PHP ni bil pravilno konfiguriran z dodatkom MySQLi, ki omogoča komunikacijo z MySQL. Prosim preverite datoteko php.ini ali ponovno namestite PHP. Dodatka MySQLi ni mogoče uporabiti skupaj s PHP 4.';
-$string['name'] = 'Ime';
-$string['next'] = 'Naprej';
-$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
-$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev OCI8 v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom Oracle. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
-$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev ODBC v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MS SQL strežnikom prek ODBC. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
-$string['odbc_mssql'] = 'MS SQL prek ODBC (odbc_mssql)';
-$string['ok'] = 'V redu';
-$string['opensslrecommended'] = 'Namestitev opcijske OpenSSL knjižnjice je zelo priporočljiva -- to omogoči Moodle mrežne zmogljivosti.';
-$string['parentlanguage'] = '<< PREVAJALCI: Če ima vaš jezik nadrejeni jezik, ki ga uporabi, kadar ne obstaja ustrezen prevod v vašem jeziku, tu napišite kodo le-tega. Če pustite prazno, bo kot nadrejeni jezik izbrana angleščina. Primer: en >>';
-$string['pass'] = 'Uspešno';
-$string['password'] = 'Geslo';
-$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev PGSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom PostgreSQL. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
-$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima vrsto znanih težav, posodobite na 5.1.x ali namestite starejšo različico 4.3.x ali 4.4.x';
-$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
-$string['phpversionerror'] = 'Različica PHP mora biti vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).';
-$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
-<p>Vaša trenutna različica je $a</p>
-<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!<br />
-(V primeru različice 5.0.x lahko namestite tudi različico 4.4.x)</p>';
-$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
-$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Opomba:</strong> če imate težave pri povezavi, lahko poskusite nastaviti gostujoči strežnik kot
-host=\'postgresql_host\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_database_name\' user=\'postgresql_user\' password=\'postgresql_user_password\'
-ter pustite polja Database, User and Password prazna. Več informacij je na voljo na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>';
-$string['previous'] = 'Nazaj';
-$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. Tega tipa vprašanja niste uporabljali, tako da ne bi smelo priti do težav.';
-$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Med nadgradnjo bo RQP tip vprašanja odstranjen. V bazi podatkov imate nekaj vprašanj tega tipa. Le-ta bodo nehala delovati, razen če pred nadaljevanjem nadgradnje ponovno naložite kodo iz http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797';
-$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel, prosim preverite proxy nastavitve. PHP cURL končnice so zelo priporočljive. <br /><br /> Datoteke <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno in jih kopirati v \"$a->dest\" na vašem strežniku, tam pa jih razširiti (unzip).';
-$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v mapo \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
-$string['report'] = 'Poročilo';
-$string['restricted'] = 'Omejeno';
-$string['safemode'] = 'Varni način';
-$string['safemodeerror'] = 'Moodle lahko ima težave z vključenim varnim načinom';
-$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle ima lahko razne težave z vključenim varnim načinom. Ne samo, da
- verjetno ne bo smel ustvarjati novih datotek.</p>
-
-<p>Varni način je običajno vključen pri paranoidnih javnih spletnih gostiteljih in boste morda morali
- poiskati novo podjetje za gostovanje vašega Moodle spletnega mesta.</p>
-
-<p>Če želite lahko poskusite nadaljevati z namestitvijo, a pričakujte nekaj težav pozneje.</p>';
-$string['serverchecks'] = 'Preverjanje strežnika';
-$string['sessionautostart'] = 'Samodejni začetek seje';
-$string['sessionautostarterror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
-$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle zahteva podporo za seje in ne bo deloval brez tega.</p>
-
-<p>Seje lahko omogočite v datoteki php.ini ... poiščite parameter session.auto_start.</p>';
-$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke';
-$string['status'] = 'Status';
-$string['thischarset'] = 'UTF-8';
-$string['thisdirection'] = 'ltr';
-$string['thislanguage'] = 'Sloven&#353;&#269;ina';
-$string['unicoderecommended'] = 'Priporočeno je shranjevanje vaših podatkov v Unicode (UTF-8). Baze podatkov, v katere nameščamo nove namestitev, morajo imeti svoj privzet nabor znakov nastavljen na Unicode. Če nadgrajujete je priporočljivo izvesti UTF-8 migracijski proces (glej Skrbnikove stani).';
-$string['unicoderequired'] = 'Podatke je potrebno shranjevati v Unicode obliki (UTF-8). Baze podatkov, v katere nameščamo nove namestitev, morajo imeti svoj privzet nabor znakov nastavljen na Unicode. Če nadgrajujete je priporočljivo izvesti UTF-8 migracijski proces (glej Skrbnikove stani).';
-$string['user'] = 'Uporabnik';
-$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
-$string['welcomep20'] = 'To stran vidite, ker ste uspešno namestili in
- zagnali paket <strong>$a->packname $a->packversion</strong> na vašem računalniku. Čestitamo!';
-$string['welcomep30'] = 'Ta različica <strong>$a->installername</strong> vključuje aplikacije
- za ustvarjanje okolja v katerem bo deloval <strong>Moodle</strong> in sicer:';
-$string['welcomep40'] = 'Ta paket vključuje tudi <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
-$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
- licence. Celoten paket <strong>$a->installername</strong> je
- <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">odprta koda</a> in se razširja
- pod licenco <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
-$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
- konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
- nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
-$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb \"Naprej\" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
-$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
-$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova vira URL.';
-$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
-$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
-$string['wwwrooterror'] = 'Spletni naslov kot kaže ni veljaven - te namestitve Moodle, kot kaže, ni tam. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
-$string['xmlrpcrecommended'] = 'Namestitev dodatka xmlrpc je koristna za mrežne funkcije Moodla.';
-$string['ziprequired'] = 'Dodatek Zip za PHP je sedaj nujen v Moodle-u. Info-ZIP ali PclZip knjižnici nista več v uporabi.';
+$string['admindirerror'] = 'Določen skrbniški imenik ni pravilen';
+$string['admindirname'] = 'Skrbniški imenik';
+$string['admindirsettinghead'] = 'Nastavitev skrbniškega imenika ...';
+$string['admindirsettingsub'] = 'Le redka spletna mesta uporabljajo /admin kot poseben URL za dostop
+ do nadzorne plošče ali česa drugega. Žal je to v sporu s
+ standardno lokacijo Moodle skrbniških stran. To lahko popravite s
+ preimenovanjem skrbniškega imenika v vaši namestitvi in vstavljanjem tega
+ novega imena tu. Na primer: <br /> <br /><b>moodleadmin</b><br /> <br />
+ To bo popravilo skrbniške povezave za Moodle.';
+$string['bypassed'] = 'Preskočeno';
+$string['cannotcreatelangdir'] = 'Imenika jezika ni možno ustvariti.';
+$string['cannotcreatetempdir'] = 'Začasnega imenika ni možno ustvariti.';
+$string['cannotdownloadcomponents'] = 'Komponent ni možno prenesti.';
+$string['cannotdownloadzipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno prenesti.';
+$string['cannotfindcomponent'] = 'Komponente ni možno najti.';
+$string['cannotsavemd5file'] = 'Datoteke MD5 ni možno shraniti.';
+$string['cannotsavezipfile'] = 'Datoteke ZIP ni možno shraniti.';
+$string['cannotunzipfile'] = 'Datoteke ni možno razširiti (unzip).';
+$string['caution'] = 'Pozor';
+$string['check'] = 'Potrditev';
+$string['chooselanguagehead'] = 'Izberite jezik';
+$string['chooselanguagesub'] = 'Izberite jezika SAMO za namestitev. Pozneje boste lahko izbrali tudi jezike strani in uporabniške jezike.';
+$string['closewindow'] = 'Zapri to okno';
+$string['compatibilitysettingshead'] = 'Preverjanje vaših PHP nastavitev ...';
+$string['compatibilitysettingssub'] = 'Da bi Moodle pravilno deloval, mora vaš strežnik opraviti vse naslednje preizkuse';
+$string['componentisuptodate'] = 'Komponenta je posodobljena.';
+$string['configfilenotwritten'] = 'Skripta nameščanja ni mogla samodejno ustvariti datoteke config.php, ki bi vsebovala vaše izbrane nastavitve. Verjetno v Moodle imenik ni možno zapisovanje. Ročno lahko prekopirate sledečo kodo v datoteko z imenom config.php v korenskem imeniku Moodle.';
+$string['configfilewritten'] = 'datoteka config.php je bila uspešno ustvarjena';
+$string['configurationcompletehead'] = 'Konfiguracija je dokončana';
+$string['configurationcompletesub'] = 'Moodle je poskušal shraniti vašo konfiguracijo v datoteko v korenu vaše namestitve Moodle.';
+$string['continue'] = 'Nadaljuj';
+$string['ctyperecommended'] = 'Namestitev razširitve ctype za PHP je priporočena za hitrejše delovanje strežnika, še posebej v primeru, da vaš strežnik podpira jezike, ki niso v skupini latin.';
+$string['ctyperequired'] = 'Razširitev ctype za PHP je sedaj nujna za delovanje strežnika Moodle. Omogoča hitrejše delovanje in podporo večjezični združljivosti.';
+$string['curlrecommended'] = 'Zelo priporočena je namestitev opcijske Curl knjižice za omogočanje funkcij Moodle omrežja.';
+$string['customcheck'] = 'Ostali pregledi';
+$string['database'] = 'Podatkovna zbirka';
+$string['databasecreationsettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati nastavitve podatkovne zbirke, kjer bo večina Moodle podatkov
+ shranjenih. Ta podatkovno zbirko bo samodejno ustvaril namestitveni program
+ s spodaj določenimi nastavitvami.';
+$string['databasecreationsettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> določeno \"mysql\" s strani namestitvenega programa<br />
+ <b>Gostitelj:</b> določeno \"localhost\" s strani namestitvenega programa<br />
+ <b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
+ <b>Uporabnik:</b> določeno \"root\" s strani namestitvenega programa<br />
+ <b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
+ <b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
+$string['databasesettingshead'] = 'Zdaj morate konfigurirati podatkovno zbirko, kjer bo večina Moodle podatkov
+ shranjenih. Ta podatkovna zbirka mora biti že ustvarjena
+ in tudi uporabniško ime in geslo za dostop do nje.';
+$string['databasesettingssub'] = '<b>Vrsta:</b> mysql ali postgres7<br />
+ <b>Gostitelj:</b> npr. localhost ali db.isp.com<br />
+ <b>Ime:</b> ime podatkovne zbirke, npr. moodle<br />
+ <b>Uporabnik:</b> vaše uporabniško ime podatkovne zbirke<br />
+ <b>Geslo:</b> vaše geslo podatkovne zbirke<br />
+ <b>Predpona tabel:</b> dodatna predpona za vsa imena tabel';
+$string['databasesettingssub_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (ne UTF-8) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
+$string['databasesettingssub_mssql_n'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (UTF-8)<br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
+$string['databasesettingssub_mysql'] = '<b>Tip:</b> MySQL<br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
+$string['databasesettingssub_mysqli'] = '<b>Tip:</b> Izboljšani MySQL<br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (opcijsko)';
+$string['databasesettingssub_oci8po'] = '<b>Tip:</b> Oracle<br />
+<b>Strežnik:</b> ni v uporabi, mora biti prazno<br />
+<b>Ime:</b> ime povezave tsanems.ora<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno, največ dva znaka)';
+$string['databasesettingssub_odbc_mssql'] = '<b>Tip:</b> SQL*Server (prek ODBC) <b><font color=\"red\">Testno! (ni za uporabo na produkcijskem strežniku)</font></b><br />
+<b>Strežnik:</b> ime strežnika, nastavljeno v nadzorni plošči ODBC<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
+$string['databasesettingssub_postgres7'] = '<b>Tip:</b> PostgreSQL<br />
+<b>Strežnik:</b> denimo localhost ali db.isp.com<br />
+<b>Ime:</b> Ime podatkovne zbirke, denimo moodle<br />
+<b>Uporabnik:</b> Uporabniško ime na podatkovni zbirki<br />
+<b>Geslo:</b> Geslo za dostop do podatkovne zbirke<br />
+<b>Predpona imen tabel:</b> Predpona, ki naj jo imajo vse tabele (nujno)';
+$string['databasesettingswillbecreated'] = '<b>Opomba:</b> Če podatkovna baza ne obstaja, jo bo namestitveni program poskusil ustvariti.';
+$string['dataroot'] = 'Imenik za podatke';
+$string['datarooterror'] = '\'Imenika za podatke\', ki ste ga navedli, ni možno najti ali ustvariti. Bodisi popravite pot ali ustvarite imenik ročno.';
+$string['datarootpublicerror'] = '\'Imenik za podatke\', ki ste ga navedli, je dostopen s spleta. Uporabite drug imenik.';
+$string['dbconnectionerror'] = 'S podatkovno zbirko, ki ste jo navedli, ni moč vzpostaviti povezave. Prosimo, preverite vaše nastavitve podatkovne zbirke.';
+$string['dbcreationerror'] = 'Napaka ustvarjanja podatkovne zbirke. S podanimi nastavitvami ni možno ustvariti podatkovne zbirke z navedenim imenom';
+$string['dbhost'] = 'Gostiteljski strežnik';
+$string['dbprefix'] = 'Predpona tabel';
+$string['dbtype'] = 'Vrsta';
+$string['dbwrongencoding'] = 'Izbrana podatkovna zbirka uporablja kodno tabelo, ki ni priporočena ($a). Bolje bi bilo namesto nje uporabiti podatkovno zbirko, ki bi uporabljala Unicode (UTF-8). Kljub temu lahko preskočite ta preizkus z izborom \"Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke\" spodaj, vendar lahko naletite na težave v prihodnje.';
+$string['dbwronghostserver'] = 'Slediti morate pravilom nastavitve strežnika, kot so razložena zgoraj.';
+$string['dbwrongnlslang'] = 'Okoljska spremenljivka NLS_LANG na vašem spletnem strežniku mora uporabljati kodni nabor AL32UTF8. Za navodila za pravilno nastavitev OCI8 si poglejte dokumentacijo PHP.';
+$string['dbwrongprefix'] = 'Slediti morate pravilom za nastavitev predpone tabel, kot so razložena zgoraj.';
+$string['directorysettingshead'] = 'Potrdite lokacije te namestitve Moodle';
+$string['directorysettingssub'] = '<b>Spletni naslov:</b>
+Navedite polni spletni naslov za dostop do Moodle.
+Če je vaše spletno mesto dostopno prek večih URL naslovov izberite
+najbolj pogostega, ki ga bodo uporabljali udeleženci. Ne vključite
+zaključne poševnice.
+<br />
+<br />
+<b>Imenik Moodle:</b>
+Navedite polno pot imenika do te namestitve
+Pazite, da bodo pravilne velike in male črke.
+<br />
+<br />
+<b>Podatkovni imenik:</b>
+Potrebujete prostor kamor lahko Moodle shranjuje naložene datoteke. Ta
+imenik mora omogočati branje IN PISANJE za uporabniško ime spletnega strežnika
+(običajno \'nobody\' ali \'apache\'), a ne sme biti dostopen
+neposredno prek spleta.';
+$string['dirroot'] = 'Imenik Moodle';
+$string['dirrooterror'] = 'Nastavitev \'Imenik Moodle\' je kot kaže napačna - tam ni najti namestitve Moodle. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
+$string['download'] = 'Prenos';
+$string['downloadedfilecheckfailed'] = 'Preverjanje prenesene datoteke je spodletelo.';
+$string['downloadlanguagebutton'] = 'Prenesite jezikovni paket &quot;$a&quot;';
+$string['downloadlanguagehead'] = 'Prenos jezikovnega paketa';
+$string['downloadlanguagenotneeded'] = 'Nadaljujete lahko postopek namestitve z uporabo privzetega jezikovnega paketa, \"$a\".';
+$string['downloadlanguagesub'] = 'Zdaj imate možnost prenosa jezikovnega paketa in nadaljevanja s postopkom namestitve v tem jeziku.<br /><br />Če ne morete prenesti jezikovnega paketa, se bo namestitveni postopek nadaljeval v angleščini. (Ko bo namestitveni postopek zaključen, boste imeli možnost prenosa in namestitve dodatnih jezikovnih paketov.)';
+$string['environmenterrortodo'] = 'Pred nadaljevanjem namestitve te različice Moodle morate razrešiti zgoraj odkrite težave okolja (napake).';
+$string['environmenthead'] = 'Preverjanje vašega okolja ...';
+$string['environmentrecommendcustomcheck'] = 'Če ta test ne uspe, to kaže na potencialen problem';
+$string['environmentrecommendinstall'] = 'namestitev oz. omogočanje je priporočeno';
+$string['environmentrecommendversion'] = 'različica $a->needed je priporočena, vi uporabljate $a->current';
+$string['environmentrequirecustomcheck'] = 'ta test mora biti uspešen';
+$string['environmentrequireinstall'] = 'namestitev oz. omogočanje je zahtevano.';
+$string['environmentrequireversion'] = 'različica $a->needed je zahtevana, vi uporabljate $a->current';
+$string['environmentsub'] = 'Preverjamo, če razne komponente vašega sistema ustrezajo sistemskim zahtevam';
+$string['environmentxmlerror'] = 'Napaka pri branju podatkov okolja ($a->error_code)';
+$string['error'] = 'Napaka';
+$string['fail'] = 'Neuspeh';
+$string['fileuploads'] = 'Nalaganje datotek';
+$string['fileuploadserror'] = 'To bi moralo biti vključeno';
+$string['fileuploadshelp'] = '<p>Nalaganje datotek je kot kaže onemogočeno na vašem strežniku.</p>
+
+<p>Moodle je še vedno možno namestiti, vendar brez te možnosti, ne boste mogli
+ nalagati datotek predmetov ali novih slik uporabniških profilov.</p>
+
+<š>Za omogočanje nalaganja datotek boste (ali vaš skrbnik sistema) morali
+ urediti glavno datoteko php.ini na vašem sistemu in spremeniti nastavitev za
+ <b>file_uploads</b> na \'1\'.</p>';
+$string['gdversion'] = 'Različica GD';
+$string['gdversionerror'] = 'Knjižnica GD mora biti prisotno za obdelavo in ustvarjanje slik';
+$string['gdversionhelp'] = '<p>Na vašem strežniku kot kaže ni nameščen GD.</p>
+
+<p>GD je knjižnica, ki jo potrebuje PHP, da lahko Moodle obdeluje slike
+ (kot so ikone uporabniškega profila) in ustvarja nove slike (kot so
+ grafi dnevnikov). Moodle bo deloval tudi brez GD - te možnosti
+ vam preprosto ne bodo na voljo.</p>
+
+<p>Za dodajanje GD v PHP v sistemu Unix, prevedite PHP s parametrom --with-gd.</p>
+
+<p>V okolju Windows lahko običajno uredite php.ini in odkomentirate vrstico, ki se sklicuje na php_gd2.dll.</p>';
+$string['globalsquotes'] = 'Nevarna obravnava globalnih spremenljivk';
+$string['globalsquoteserror'] = 'Popravite vaše PHP nastavitve: onemogočite register_globals in / ali omogočite magic_quotes_gpc';
+$string['globalsquoteshelp'] = '<p>Kombinacija hkrati onemogočenega Magic Quotes GPC in omogočenega Register Globals ni priporočena.</p>
+
+<p>Priporočena nastavitev je <b>magic_quotes_gpc = On</b> in <b>register_globals = Off</b> v vaši datoteki php.ini</p>
+
+<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
+ imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
+ <blockquote>php_value magic_quotes_gpc On</blockquote>
+ <blockquote>php_value register_globals Off</blockquote>
+</p>';
+$string['globalswarning'] = '<p><strong>VARNOSTNO OPOZORILO!</strong></p><p> Za pravilno delovanje Moodle morate <br />spremeniti nekatere od trenutnih PHP nastavitev.</p><p> <em>Morate</em> nastaviti <code>register_globals=off</code>.</p><p>Te nastavitve upravljate z urejanjem datoteke <code>php.ini</code>, nastavitvami Apache/IIS <br /> ali datoteke <code>.htaccess</code>.</p>';
+$string['help'] = 'Pomoč';
+$string['iconvrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice ICONV je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
+$string['info'] = 'Informacije';
+$string['installation'] = 'Namestitev';
+$string['invalidmd5'] = 'Neveljaven MD5';
+$string['langdownloaderror'] = 'Žal jezik \"$a\" ni bil nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v angleščini.';
+$string['langdownloadok'] = 'Jezik \"$a\" je bil uspešno nameščen. Postopek namestitve se bo nadaljeval v tem jeziku.';
+$string['language'] = 'Jezik';
+$string['magicquotesruntime'] = 'Magic Quotes Run Time';
+$string['magicquotesruntimeerror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
+$string['magicquotesruntimehelp'] = '<p>Možnost Magic quotes runtime bi morala biti izključena za pravilno delovanje Moodle.</p>
+
+<p>Po navadi je privzeta vrednost izključena ... poglejte nastavitev <b>magic_quotes_runtime</b> v vaši datoteki php.ini.</p>
+
+<p>Če nimate dostopa do datoteke php.ini, boste morda lahko vstavili sledečo vrstico v datoteko
+ imenovano .htaccess v vašem imeniku Moodle:
+ <blockquote>php_value magic_quotes_runtime Off</blockquote>
+</p>';
+$string['mbstringrecommended'] = 'Namestitev dodatne knjižnice MBSTRING je zelo priporočljiva za izboljšanje zmogljivosti strani, še posebej, če stran uporablja dodatne jezike.';
+$string['memorylimit'] = 'Omejitev pomnilnika';
+$string['memorylimiterror'] = 'Omejitev pomnilnika PHP je nastavljena precej nizko ... pozneje lahko pride do težav.';
+$string['memorylimithelp'] = '<p>Omejitev pomnilnika PHP je trenutno na vašem strežniku nastavljena na $a.</p>
+
+<p>To lahko povzroči, da bo imel Moodle pozneje težave s pomnilnikom. Še posebej,
+ če imate vključenih veliko modulov oziroma veliko uporabnikov.</p>
+
+<p>Priporočamo, da konfigurirate PHP z višjo omejitvijo, če je možno npr. 40M.
+ To lahko poskusite storiti na več načinov:</p>
+<ol>
+<li>Če lahko, ponovno prevedite PHP z <i>--enable-memory-limit</i>.
+ To bo omogočilo, da bo Moodle sam nastavil omejitev pomnilnik zase.</li>
+<li>Če imate dostop do vaše datoteke php.ini, lahko spremenite vrednost <b>memory_limit</b>
+ v tej datoteki na, recimo, 40M. Če nimate dostopa, boste morda
+ lahko prosili vašega skrbnika, da to naredi za vas.</li>
+<li>Na nekaterih strežnikih PHP lahko ustvarite datoteko .htaccess v imeniku Moodle,
+ ki naj vsebuje to vrstico:
+ <p><blockquote>php_value memory_limit 40M</blockquote></p>
+ <p>Vendar lahko to prepreči delovanje <b>vseh</b> PHP strani
+ (ob prikazu strani boste videli napake) in boste morali odstraniti datoteko .htaccess.</p></li>
+</ol>';
+$string['missingrequiredfield'] = 'Eno izmed zahtevanih polj manjka';
+$string['moodledocslink'] = 'Moodle dokumentacija za to stran';
+$string['mssql'] = 'MS SQL (mssql)';
+$string['mssqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev MSSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MSSQL strežnikom. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['mssql_n'] = 'Strežnik SQL s podporo UTF-8 (mssql_n)';
+$string['mysql'] = 'MySQL (mysql)';
+$string['mysql416bypassed'] = 'Če vaša stran uporablja SAMO jezike v kodni tabeli ISO-8859-1, lahko nadaljujete z uporabo trenutno nameščene različice MySQL 4.1.12 (ali višje).';
+$string['mysql416required'] = 'MySQL 4.1.16 je najnižja zahtevana različica za Moodle 1.6 z jamstvom, da bodo lahko vsi podatki pretvorjeni v UTF-8 v prihodnje.';
+$string['mysqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev MySQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MySQL strežnikom. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['mysqli'] = 'Izboljšani MySQL (mysqli)';
+$string['mysqliextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev MySQLi v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom MySQL. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP. Razširitev MySQLi za PHP4 ni dostopna.';
+$string['name'] = 'Ime';
+$string['next'] = 'Naslednje';
+$string['oci8po'] = 'Oracle (oci8po)';
+$string['ociextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev OCI8 v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom Oracle. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['odbcextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev ODBC v PHP je napačna, zato ne more komunicirati z MS SQL strežnikom prek ODBC. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['odbc_mssql'] = 'MS SQL prek ODBC (odbc_mssql)';
+$string['ok'] = 'V redu';
+$string['opensslrecommended'] = 'Namestitev opcijske knjižnice OpenSSL je zelo priporočena, saj omogoča funkcije Moodle omrežja.';
+$string['parentlanguage'] = '<< PREVAJALCI: Če ima jezik nadrejen jezik, ki naj ga Moodle uporabi v primeru manjkajočih nizov v vašem jezikovnem paketu, potem tukaj vpišite kodo za nadrejeni jezik. Če to pustite prazno, bo uporabljena angleščina. Primer: it >>';
+$string['pass'] = 'Uspešno';
+$string['password'] = 'Geslo';
+$string['pgsqlextensionisnotpresentinphp'] = 'Nastavitev PGSQL v PHP je napačna, zato ne more komunicirati s strežnikom PostgreSQL. Prosimo, preverite datoteko php.ini ali ponovno prevedite PHP.';
+$string['php50restricted'] = 'PHP 5.0.x ima vrsto znanih težav, posodobite na 5.1.x ali namestite starejšo različico 4.3.x ali 4.4.x';
+$string['phpversion'] = 'Različica PHP';
+$string['phpversionerror'] = 'Različica PHP mora biti vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).';
+$string['phpversionhelp'] = '<p>Moodle zahteva različico PHP vsaj 4.3.0 ali 5.1.0 (5.0.x ima vrsto znanih težav).</p>
+<p>Vaša trenutna različica je $a</p>
+<p>Posodobiti in nadgraditi morate PHP ali premakniti program na strežnik s novejšo različico PHP!<br />
+(V primeru različice 5.0.x lahko namestite tudi različico 4.4.x)</p>';
+$string['postgres7'] = 'PostgreSQL (postgres7)';
+$string['postgresqlwarning'] = '<strong>Opomba:</strong> Če pride do težav s povezavo, lahko poskusite nastaviti polje Host Server na
+host=\'postgresql_strežnik\' port=\'5432\' dbname=\'postgresql_ime_podatkovne zbirke\' user=\'postgresql_uporabnik\' password=\'postgresql_geslo\'
+polja za ime podatkovne zbirke, uporabnika in geslo za dostop pa pustite prazna. Več informacij najdete na <a href=\"http://docs.moodle.org/en/Installing_Postgres_for_PHP\">Moodle Docs</a>.';
+$string['previous'] = 'Prejšnje';
+$string['qtyperqpwillberemoved'] = 'Med nadgradnjo bodo odstranjena vprašanje vrste RQP. Te vrste vprašanj niste uporabljali, zato naj to ne bi bil problem.';
+$string['qtyperqpwillberemovedanyway'] = 'Med nadgradnjo bodo odstranjena vprašanje vrste RQP. V podatkovni zbirki imate nekaj vprašanj vrste RQP, ki bodo prenehala delovati, če ne namestite ponovno kode iz http://moodle.org/mod/data/view.php?d=13&amp;rid=797 pred nadaljevanjem nadgradnje.';
+$string['remotedownloaderror'] = 'Prenos komponent na vaš strežnik ni uspel. Prosimo, da preverite nastavitve prehodnega strežnika. Priporočamo uporabo razširitve cURL za PHP.<br /><br />Datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a> morate prenesti ročno - skopirajte jo v imenik \"$a->dest\" in razširite.';
+$string['remotedownloadnotallowed'] = 'Nalaganje komponent na vaš strežnik ni dovoljeno (allow_url_fopen je onemogočen).<br /><br />Ročno morate prenesti datoteko <a href=\"$a->url\">$a->url</a>, jo kopirati v imenik \"$a->dest\" na vašem strežniku in jo tam razširiti (unzip).';
+$string['report'] = 'Poročilo';
+$string['restricted'] = 'Omejeno';
+$string['safemode'] = 'Varni način';
+$string['safemodeerror'] = 'Moodle lahko ima težave z vključenim varnim načinom';
+$string['safemodehelp'] = '<p>Moodle ima lahko razne težave z vključenim varnim načinom. Ne samo, da
+ verjetno ne bo smel ustvarjati novih datotek.</p>
+
+<p>Varni način je običajno vključen pri paranoidnih javnih spletnih gostiteljih in boste morda morali
+ poiskati novo podjetje za gostovanje vašega Moodle spletnega mesta.</p>
+
+<p>Če želite lahko poskusite nadaljevati z namestitvijo, a pričakujte nekaj težav pozneje.</p>';
+$string['serverchecks'] = 'Preverjanje strežnika';
+$string['sessionautostart'] = 'Samodejni začetek seje';
+$string['sessionautostarterror'] = 'To bi moralo biti izključeno';
+$string['sessionautostarthelp'] = '<p>Moodle zahteva podporo za seje in ne bo deloval brez tega.</p>
+
+<p>Seje lahko omogočite v datoteki php.ini ... poiščite parameter session.auto_start.</p>';
+$string['skipdbencodingtest'] = 'Preskoči preizkus kodne tabele podatkovne zbirke';
+$string['status'] = 'Stanje';
+$string['thischarset'] = 'UTF-8';
+$string['thisdirection'] = 'ltr';
+$string['thislanguage'] = 'Sloven&#353;&#269;ina';
+$string['unicoderecommended'] = 'Priporočamo, da svoje podatke hranite v formatu Unicode (UTF-8). Nove namestitve bi morale biti nameščene na podatkovnih zbirkah s privzeto kodno stranjo Unicode. Če nadgrajujete sistem, morate izvesti migracijo na UTF-8 (več informacij na strani za administratorje)';
+$string['unicoderequired'] = 'Vaši podatki morajo biti shranjeni v formatu Unicode (UTF-8). Nove namestitve morajo biti nameščene na podatkovnih zbirkah s privzeto kodno stranjo Unicode. Če nadgrajujete sistem, morate izvesti migracijo na UTF-8 (več informacij na strani za administratorje)';
+$string['user'] = 'Uporabnik';
+$string['welcomep10'] = '$a->installername ($a->installerversion)';
+$string['welcomep20'] = 'To stran vidite, ker ste uspešno namestili in
+ zagnali paket <strong>$a->packname $a->packversion</strong> na vašem računalniku. Čestitamo!';
+$string['welcomep30'] = 'Ta različica <strong>$a->installername</strong> vključuje aplikacije
+ za ustvarjanje okolja v katerem bo deloval <strong>Moodle</strong> in sicer:';
+$string['welcomep40'] = 'Ta paket vključuje tudi <strong>Moodle $a->moodlerelease ($a->moodleversion)</strong>.';
+$string['welcomep50'] = 'Uporabo vseh aplikacij v tem paketu določajo njihove ustrezne
+ licence. Celoten paket <strong>$a->installername</strong> je
+ <a href=\"http://www.opensource.org/docs/definition_plain.html\">odprta koda</a> in se razširja
+ pod licenco <a href=\"http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html\">GPL</a>.';
+$string['welcomep60'] = 'Naslednje strani vas bodo popeljale skozi nekaj enostavno sledljivih korakov za
+ konfiguracijo in nastavitev <strong>Moodle</strong> na vašem računalniku. Sprejmete lahko privzete
+ nastavitve ali jih, če tako želite, spremenite, da bodo ustrezale vašim potrebam.';
+$string['welcomep70'] = 'Kliknite spodnji gumb \"Naprej\" za nadaljevanje nastavitve <strong>Moodle</strong>.';
+$string['wrongdestpath'] = 'Napačna ciljna pot.';
+$string['wrongsourcebase'] = 'Napačna osnova URL vira.';
+$string['wrongzipfilename'] = 'Napačno ime datoteke ZIP.';
+$string['wwwroot'] = 'Spletni naslov';
+$string['wwwrooterror'] = 'Spletni naslov kot kaže ni veljaven - te namestitve Moodle, kot kaže, ni tam. Spodnja vrednost je bila ponovno nastavljena.';
+$string['xmlrpcrecommended'] = 'Namestitev razširitve xmlrpc je koristna za funkcijo Moodle Networking.';
+$string['ziprequired'] = 'Razširitev Zip PHP je sedaj nujna za delovanje Moodle. Knjižnice info-ZIP in PclZIP niso več v uporabi.';
?>

0 comments on commit f5a117e

Please sign in to comment.