Switch branches/tags
Nothing to show
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
sudar
README
TODO

README

 __ __ ___ _  _ ____ ___ _    _  _ ____ _____ ____
| \/ |/ _ \| \ | |/ ___|/ _ \| |   | | | / ___|| ____/ ___|
| |\/| | | | | \| | | _| | | | |   | | | \___ \| _|| | _
| | | | |_| | |\ | |_| | |_| | |___ | |_| |___) | |__| |_| |
|_| |_|\___/|_| \_|\____|\___/|_____| \___/|____/|_____\____|

Монгол үсгийн сан
-----------------
Энд үүсэх үсэгнүүд нь http://github.com/natsag2000/mongolbichig/blob/master/fontcreator/misc/useg_zurlaga_atom
хаяг дээрх үндсэнд зурлагууд юм. Зурлагууд бүгд SVG хэлбэртэй байх ёстой бөгөөд болж өгвөл inkscape
програм дээр бэлдсэн байвал сайн.

АНХААР:
Дутуу юмуу алдаатай үсэгний оронд соёмбо (soyombo.svg) үсгийг орлуулав.

Үүсгэж буй болон үүссэн үсэгнүүд
--------------------------------
Судар - Уг үсгийг http://erdeelym.blogspot.com/2010/09/blog-post_30.html дээрх эхээс бэлтгэв. ( 87 атом )


Монгол үсгийн үндсэн тэмдэгтүүд
-------------------------------
Титэм
нуруу
ахар сүүл
цацлага
сүүл
шүд
гэдэс
шилбэ
Б
Я
ХА
ГА
ХЭ
НГ
Ц
Ж
С
Ш
Л
М
Н
Р
Ф
К