Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Language switching doesn't work correctly during say all #2630

Closed
nvaccessAuto opened this issue Aug 30, 2012 · 3 comments
Closed

Language switching doesn't work correctly during say all #2630

nvaccessAuto opened this issue Aug 30, 2012 · 3 comments

Comments

@nvaccessAuto
Copy link

Reported by pitermach on 2012-08-30 18:48
When you do a say all on a page written in another language, at random, the synthesizer will speak with the default language for no reason. Here is a bit of log demonstrating this, done on http://www.tyfloswiat.pl
IO - inputCore.InputManager.executeGesture (20:39:34):
Input: kb(laptop):NVDA+downArrow
DEBUG - queueHandler.registerGeneratorObject (20:39:34):
Adding generator 869
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Jak ', IndexCommand(2), LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'poinformowa\u0142a na swoim blogu, dotycz\u0105cym zagadnie\u0144 dost\u0119pno\u015bci, firma Adobe', u', najnowsza wersja ', IndexCommand(3), u'komponentu Adobe Flash Player dla system\xf3w z rodziny Windows wyposa\u017cona zosta\u0142a w instalator, kt\xf3ry ', IndexCommand(4), u'jest obs\u0142ugiwalny z poziomu program\xf3w odczytuj\u0105cych ekran. '
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking ('en_AU'), u'Wcze\u015bniej przyciski instalatora by\u0142y ', IndexCommand(5), LangChangeCommand (u'pl'), u'dost\u0119pne z poziomu klawiatury, niestety jednak brakowa\u0142o im etykiet tekstowych, jednoznacznie ', IndexCommand(6), u'identyfikuj\u0105cych ich przeznaczenie. '
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking ('en_AU'), u'Opr\xf3cz usprawnienia mechanizm\xf3w dost\u0119pno\u015bciowych, nowy ', IndexCommand(7), LangChangeCommand (u'pl'), u'instalator posiada tak\u017ce opcj\u0119 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 automatyczn\u0105, bie\u017c\u0105c\u0105 aktualizacj\u0119 dodatku Adobe Flash ', IndexCommand(8), u'Player do jego kolejnych, nowszych wersji.'
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Aby pobra\u0107 dodatek Adobe Flash Player, nale\u017cy otworzy\u0107 w przegl\u0105darce internetowej nast\u0119puj\u0105cy ', IndexCommand(10), u'adres:'
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'http://get.adobe.com/pl/flashplayer/', u', a nast\u0119pnie odznaczy\u0107 pole wyboru \u2018Tak, zainstaluj program ', IndexCommand(12), u'McAfee Security Scan Plus (opcjonalne) (0,98 MB)\u2019 i przej\u015b\u0107 do \u0142\u0105cza \u2018Pobierz teraz\u2019. '
IO - speech.speak (20:39:38):
Speaking ('en_AU'), u'Kiedy ', IndexCommand(13), LangChangeCommand (u'pl'), u'przegl\u0105darka zapyta, co chcemy zrobi\u0107 z pobieranym plikiem, nale\u017cy wybra\u0107 zapis na dysku, a ', IndexCommand(14), u'nast\u0119pnie uruchomi\u0107 pobran\u0105 aplikacj\u0119.'
IO - speech.speak (20:39:48):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Nie ulega w\u0105tpliwo\u015bci, \u017ce korzystanie na stronach internetowych z technologii Flash jest jeszcze ', IndexCommand(16), u'bardzo powszechne i, mimo problem\xf3w z dost\u0119pno\u015bci\u0105 tego typu komponent\xf3w, bardzo ch\u0119tnie ', IndexCommand(17), u'wykorzystywane przez niekt\xf3rych webmaster\xf3w. '
IO - speech.speak (20:39:59):
Speaking ('en_AU'), u'Programy odczytu ekranu potrafi\u0105 wsp\xf3\u0142pracowa\u0107 z ', IndexCommand(18), LangChangeCommand (u'pl'), u'elementami Flash jedne lepiej, inne gorzej, lecz aby wsp\xf3\u0142praca taka by\u0142a mo\u017cliwa, autor danego ', IndexCommand(19), u'obiektu, wykonanego w tej technologii, musi pami\u0119ta\u0107 o trzymaniu si\u0119 wskaz\xf3wek dotycz\u0105cych ', IndexCommand(20), u'dost\u0119pnego projektowania element\xf3w Flash, jakie na stronach ', IndexCommand(21), LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/', u' zamie\u015bci\u0142a firma Adobe.'

@nvaccessAuto
Copy link
Author

Comment 1 by jteh on 2012-08-31 03:02
Ug. This happens when sentence endings are encountered, as we start a new speech chunk at that point, but don't seem to carry the language info across.
Changes:
Milestone changed from None to 2012.3

@nvaccessAuto
Copy link
Author

Comment 2 by jteh on 2012-08-31 03:19
Test case:

<p lang="de">1. 2</p>

If the speech language is English, both 1 and 2 should be read in German, but instead, 2 is read in English.

@nvaccessAuto
Copy link
Author

Comment 3 by jteh on 2012-08-31 04:27
Fixed in a14bf2f.
Changes:
State: closed

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment
Projects
None yet
Development

No branches or pull requests

1 participant