Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

Already on GitHub? Sign in to your account

Language switching doesn't work correctly during say all #2630

Closed
nvaccessAuto opened this Issue Aug 30, 2012 · 3 comments

Comments

Projects
None yet
1 participant

Reported by pitermach on 2012-08-30 18:48
When you do a say all on a page written in another language, at random, the synthesizer will speak with the default language for no reason. Here is a bit of log demonstrating this, done on http://www.tyfloswiat.pl
IO - inputCore.InputManager.executeGesture (20:39:34):
Input: kb(laptop):NVDA+downArrow
DEBUG - queueHandler.registerGeneratorObject (20:39:34):
Adding generator 869
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Jak ', IndexCommand(2), LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'poinformowa\u0142a na swoim blogu, dotycz\u0105cym zagadnie\u0144 dost\u0119pno\u015bci, firma Adobe', u', najnowsza wersja ', IndexCommand(3), u'komponentu Adobe Flash Player dla system\xf3w z rodziny Windows wyposa\u017cona zosta\u0142a w instalator, kt\xf3ry ', IndexCommand(4), u'jest obs\u0142ugiwalny z poziomu program\xf3w odczytuj\u0105cych ekran. '
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking ('en_AU'), u'Wcze\u015bniej przyciski instalatora by\u0142y ', IndexCommand(5), LangChangeCommand (u'pl'), u'dost\u0119pne z poziomu klawiatury, niestety jednak brakowa\u0142o im etykiet tekstowych, jednoznacznie ', IndexCommand(6), u'identyfikuj\u0105cych ich przeznaczenie. '
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking ('en_AU'), u'Opr\xf3cz usprawnienia mechanizm\xf3w dost\u0119pno\u015bciowych, nowy ', IndexCommand(7), LangChangeCommand (u'pl'), u'instalator posiada tak\u017ce opcj\u0119 umo\u017cliwiaj\u0105c\u0105 automatyczn\u0105, bie\u017c\u0105c\u0105 aktualizacj\u0119 dodatku Adobe Flash ', IndexCommand(8), u'Player do jego kolejnych, nowszych wersji.'
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Aby pobra\u0107 dodatek Adobe Flash Player, nale\u017cy otworzy\u0107 w przegl\u0105darce internetowej nast\u0119puj\u0105cy ', IndexCommand(10), u'adres:'
IO - speech.speak (20:39:34):
Speaking LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'http://get.adobe.com/pl/flashplayer/', u', a nast\u0119pnie odznaczy\u0107 pole wyboru \u2018Tak, zainstaluj program ', IndexCommand(12), u'McAfee Security Scan Plus (opcjonalne) (0,98 MB)\u2019 i przej\u015b\u0107 do \u0142\u0105cza \u2018Pobierz teraz\u2019. '
IO - speech.speak (20:39:38):
Speaking ('en_AU'), u'Kiedy ', IndexCommand(13), LangChangeCommand (u'pl'), u'przegl\u0105darka zapyta, co chcemy zrobi\u0107 z pobieranym plikiem, nale\u017cy wybra\u0107 zapis na dysku, a ', IndexCommand(14), u'nast\u0119pnie uruchomi\u0107 pobran\u0105 aplikacj\u0119.'
IO - speech.speak (20:39:48):
Speaking LangChangeCommand (u'pl'), u'Nie ulega w\u0105tpliwo\u015bci, \u017ce korzystanie na stronach internetowych z technologii Flash jest jeszcze ', IndexCommand(16), u'bardzo powszechne i, mimo problem\xf3w z dost\u0119pno\u015bci\u0105 tego typu komponent\xf3w, bardzo ch\u0119tnie ', IndexCommand(17), u'wykorzystywane przez niekt\xf3rych webmaster\xf3w. '
IO - speech.speak (20:39:59):
Speaking ('en_AU'), u'Programy odczytu ekranu potrafi\u0105 wsp\xf3\u0142pracowa\u0107 z ', IndexCommand(18), LangChangeCommand (u'pl'), u'elementami Flash jedne lepiej, inne gorzej, lecz aby wsp\xf3\u0142praca taka by\u0142a mo\u017cliwa, autor danego ', IndexCommand(19), u'obiektu, wykonanego w tej technologii, musi pami\u0119ta\u0107 o trzymaniu si\u0119 wskaz\xf3wek dotycz\u0105cych ', IndexCommand(20), u'dost\u0119pnego projektowania element\xf3w Flash, jakie na stronach ', IndexCommand(21), LangChangeCommand ('en_AU'), u'link', LangChangeCommand (u'pl'), u'http://www.adobe.com/accessibility/products/flash/', u' zamie\u015bci\u0142a firma Adobe.'

Comment 1 by jteh on 2012-08-31 03:02
Ug. This happens when sentence endings are encountered, as we start a new speech chunk at that point, but don't seem to carry the language info across.
Changes:
Milestone changed from None to 2012.3

Comment 2 by jteh on 2012-08-31 03:19
Test case:

<p lang="de">1. 2</p>

If the speech language is English, both 1 and 2 should be read in German, but instead, 2 is read in English.

Comment 3 by jteh on 2012-08-31 04:27
Fixed in a14bf2f.
Changes:
State: closed

@nvaccessAuto nvaccessAuto added this to the 2012.3 milestone Nov 10, 2015

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment