Permalink
Browse files

Merge pull request #5 from kpolitowicz/master

Thank you. I'm bumping versions with this change shortly.
 • Loading branch information...
2 parents d36573d + d842630 commit 5a5ca4e92859748b54e341d25ff62c1f0f7f5cb5 @onomojo committed Jul 25, 2012
Showing with 193 additions and 193 deletions.
 1. +1 −1 rails/locale/aa.yml
 2. +1 −1 rails/locale/af.yml
 3. +1 −1 rails/locale/agq.yml
 4. +1 −1 rails/locale/ak.yml
 5. +1 −1 rails/locale/am.yml
 6. +1 −1 rails/locale/ar.yml
 7. +1 −1 rails/locale/as.yml
 8. +1 −1 rails/locale/asa.yml
 9. +1 −1 rails/locale/az.yml
 10. +1 −1 rails/locale/bas.yml
 11. +1 −1 rails/locale/be.yml
 12. +1 −1 rails/locale/bem.yml
 13. +1 −1 rails/locale/bez.yml
 14. +1 −1 rails/locale/bg.yml
 15. +1 −1 rails/locale/bm.yml
 16. +1 −1 rails/locale/bn.yml
 17. +1 −1 rails/locale/bo.yml
 18. +1 −1 rails/locale/br.yml
 19. +1 −1 rails/locale/brx.yml
 20. +1 −1 rails/locale/bs.yml
 21. +1 −1 rails/locale/byn.yml
 22. +1 −1 rails/locale/ca.yml
 23. +1 −1 rails/locale/cch.yml
 24. +1 −1 rails/locale/cgg.yml
 25. +1 −1 rails/locale/chr.yml
 26. +1 −1 rails/locale/cs.yml
 27. +1 −1 rails/locale/cy.yml
 28. +1 −1 rails/locale/da.yml
 29. +1 −1 rails/locale/dav.yml
 30. +1 −1 rails/locale/de.yml
 31. +1 −1 rails/locale/dje.yml
 32. +1 −1 rails/locale/dua.yml
 33. +1 −1 rails/locale/dyo.yml
 34. +1 −1 rails/locale/dz.yml
 35. +1 −1 rails/locale/ebu.yml
 36. +1 −1 rails/locale/ee.yml
 37. +1 −1 rails/locale/el.yml
 38. +1 −1 rails/locale/en.yml
 39. +1 −1 rails/locale/eo.yml
 40. +1 −1 rails/locale/es.yml
 41. +1 −1 rails/locale/et.yml
 42. +1 −1 rails/locale/eu.yml
 43. +1 −1 rails/locale/ewo.yml
 44. +1 −1 rails/locale/fa.yml
 45. +1 −1 rails/locale/ff.yml
 46. +1 −1 rails/locale/fi.yml
 47. +1 −1 rails/locale/fil.yml
 48. +1 −1 rails/locale/fo.yml
 49. +1 −1 rails/locale/fr.yml
 50. +1 −1 rails/locale/fur.yml
 51. +1 −1 rails/locale/ga.yml
 52. +1 −1 rails/locale/gaa.yml
 53. +1 −1 rails/locale/gd.yml
 54. +1 −1 rails/locale/gl.yml
 55. +1 −1 rails/locale/gsw.yml
 56. +1 −1 rails/locale/gu.yml
 57. +1 −1 rails/locale/guz.yml
 58. +1 −1 rails/locale/gv.yml
 59. +1 −1 rails/locale/ha.yml
 60. +1 −1 rails/locale/haw.yml
 61. +1 −1 rails/locale/he.yml
 62. +1 −1 rails/locale/hi.yml
 63. +1 −1 rails/locale/hr.yml
 64. +1 −1 rails/locale/hu.yml
 65. +1 −1 rails/locale/hy.yml
 66. +1 −1 rails/locale/ia.yml
 67. +1 −1 rails/locale/id.yml
 68. +1 −1 rails/locale/ig.yml
 69. +1 −1 rails/locale/ii.yml
 70. +1 −1 rails/locale/is.yml
 71. +1 −1 rails/locale/it.yml
 72. +1 −1 rails/locale/ja.yml
 73. +1 −1 rails/locale/jmc.yml
 74. +1 −1 rails/locale/ka.yml
 75. +1 −1 rails/locale/kab.yml
 76. +1 −1 rails/locale/kaj.yml
 77. +1 −1 rails/locale/kam.yml
 78. +1 −1 rails/locale/kcg.yml
 79. +1 −1 rails/locale/kde.yml
 80. +1 −1 rails/locale/kea.yml
 81. +1 −1 rails/locale/khq.yml
 82. +1 −1 rails/locale/ki.yml
 83. +1 −1 rails/locale/kk.yml
 84. +1 −1 rails/locale/kl.yml
 85. +1 −1 rails/locale/kln.yml
 86. +1 −1 rails/locale/km.yml
 87. +1 −1 rails/locale/kn.yml
 88. +1 −1 rails/locale/ko.yml
 89. +1 −1 rails/locale/kok.yml
 90. +1 −1 rails/locale/ksb.yml
 91. +1 −1 rails/locale/ksf.yml
 92. +1 −1 rails/locale/ksh.yml
 93. +1 −1 rails/locale/kw.yml
 94. +1 −1 rails/locale/ky.yml
 95. +1 −1 rails/locale/lag.yml
 96. +1 −1 rails/locale/lg.yml
 97. +1 −1 rails/locale/ln.yml
 98. +1 −1 rails/locale/lo.yml
 99. +1 −1 rails/locale/lt.yml
 100. +1 −1 rails/locale/lu.yml
 101. +1 −1 rails/locale/luo.yml
 102. +1 −1 rails/locale/luy.yml
 103. +1 −1 rails/locale/lv.yml
 104. +1 −1 rails/locale/mas.yml
 105. +1 −1 rails/locale/mer.yml
 106. +1 −1 rails/locale/mfe.yml
 107. +1 −1 rails/locale/mg.yml
 108. +1 −1 rails/locale/mgh.yml
 109. +1 −1 rails/locale/mk.yml
 110. +1 −1 rails/locale/ml.yml
 111. +1 −1 rails/locale/mn.yml
 112. +1 −1 rails/locale/mr.yml
 113. +1 −1 rails/locale/ms.yml
 114. +1 −1 rails/locale/mt.yml
 115. +1 −1 rails/locale/mua.yml
 116. +1 −1 rails/locale/my.yml
 117. +1 −1 rails/locale/naq.yml
 118. +1 −1 rails/locale/nb.yml
 119. +1 −1 rails/locale/nd.yml
 120. +1 −1 rails/locale/nds.yml
 121. +1 −1 rails/locale/ne.yml
 122. +1 −1 rails/locale/nl.yml
 123. +1 −1 rails/locale/nmg.yml
 124. +1 −1 rails/locale/nn.yml
 125. +1 −1 rails/locale/nr.yml
 126. +1 −1 rails/locale/nso.yml
 127. +1 −1 rails/locale/nus.yml
 128. +1 −1 rails/locale/nyn.yml
 129. +1 −1 rails/locale/oc.yml
 130. +1 −1 rails/locale/om.yml
 131. +1 −1 rails/locale/or.yml
 132. +1 −1 rails/locale/pa.yml
 133. +1 −1 rails/locale/pl.yml
 134. +1 −1 rails/locale/ps.yml
 135. +1 −1 rails/locale/pt.yml
 136. +1 −1 rails/locale/rm.yml
 137. +1 −1 rails/locale/rn.yml
 138. +1 −1 rails/locale/ro.yml
 139. +1 −1 rails/locale/rof.yml
 140. +1 −1 rails/locale/ru.yml
 141. +1 −1 rails/locale/rw.yml
 142. +1 −1 rails/locale/rwk.yml
 143. +1 −1 rails/locale/sah.yml
 144. +1 −1 rails/locale/saq.yml
 145. +1 −1 rails/locale/sbp.yml
 146. +1 −1 rails/locale/se.yml
 147. +1 −1 rails/locale/seh.yml
 148. +1 −1 rails/locale/ses.yml
 149. +1 −1 rails/locale/sg.yml
 150. +1 −1 rails/locale/shi.yml
 151. +1 −1 rails/locale/si.yml
 152. +1 −1 rails/locale/sid.yml
 153. +1 −1 rails/locale/sk.yml
 154. +1 −1 rails/locale/sl.yml
 155. +1 −1 rails/locale/sn.yml
 156. +1 −1 rails/locale/so.yml
 157. +1 −1 rails/locale/sq.yml
 158. +1 −1 rails/locale/sr.yml
 159. +1 −1 rails/locale/ss.yml
 160. +1 −1 rails/locale/ssy.yml
 161. +1 −1 rails/locale/st.yml
 162. +1 −1 rails/locale/sv.yml
 163. +1 −1 rails/locale/sw.yml
 164. +1 −1 rails/locale/swc.yml
 165. +1 −1 rails/locale/ta.yml
 166. +1 −1 rails/locale/te.yml
 167. +1 −1 rails/locale/teo.yml
 168. +1 −1 rails/locale/tg.yml
 169. +1 −1 rails/locale/th.yml
 170. +1 −1 rails/locale/ti.yml
 171. +1 −1 rails/locale/tig.yml
 172. +1 −1 rails/locale/tn.yml
 173. +1 −1 rails/locale/to.yml
 174. +1 −1 rails/locale/tr.yml
 175. +1 −1 rails/locale/trv.yml
 176. +1 −1 rails/locale/ts.yml
 177. +1 −1 rails/locale/twq.yml
 178. +1 −1 rails/locale/tzm.yml
 179. +1 −1 rails/locale/uk.yml
 180. +1 −1 rails/locale/ur.yml
 181. +1 −1 rails/locale/uz.yml
 182. +1 −1 rails/locale/vai.yml
 183. +1 −1 rails/locale/ve.yml
 184. +1 −1 rails/locale/vi.yml
 185. +1 −1 rails/locale/vun.yml
 186. +1 −1 rails/locale/wae.yml
 187. +1 −1 rails/locale/wal.yml
 188. +1 −1 rails/locale/xh.yml
 189. +1 −1 rails/locale/xog.yml
 190. +1 −1 rails/locale/yav.yml
 191. +1 −1 rails/locale/yo.yml
 192. +1 −1 rails/locale/zh.yml
 193. +1 −1 rails/locale/zu.yml
View
@@ -179,7 +179,7 @@ aa:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ af:
NG: "Nigerië"
NI: "Nicaragua"
NL: "Nederland"
- NO: "Noorweë"
+ 'NO': "Noorweë"
NP: "Nepal"
NR: "Naoeroe"
NU: "Niue"
@@ -181,7 +181,7 @@ agq:
NG: "Gɨ̀anyɨ"
NI: "Nikàlagwà"
NL: "Nedàlân"
- NO: "Noowɛ̂ɛ"
+ 'NO': "Noowɛ̂ɛ"
NP: "Nɛkpâa"
NR: "Nàwulù"
NU: "Niyu"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ ak:
NG: "Naegyeria"
NI: "Nekaraguwa"
NL: "Nɛdɛland"
- NO: "Nɔɔwe"
+ 'NO': "Nɔɔwe"
NP: "Nɛpɔl"
NR: "Naworu"
NU: "Niyu"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ am:
NG: "ናይጄሪያ"
NI: "ኒካራጓ"
NL: "ኔዘርላንድ"
- NO: "ኖርዌ"
+ 'NO': "ኖርዌ"
NP: "ኔፓል"
NR: "ናኡሩ"
NU: "ኒኡይ"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ ar:
NG: "نيجيريا"
NI: "نيكاراغوا"
NL: "هولندا"
- NO: "النرويج"
+ 'NO': "النرويج"
NP: "نيبال"
NR: "ناورو"
NU: "نيوي"
View
@@ -179,7 +179,7 @@ as:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
@@ -181,7 +181,7 @@ asa:
NG: "Nijeria"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Uholandhi"
- NO: "Norwe"
+ 'NO': "Norwe"
NP: "Nepali"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
View
@@ -180,7 +180,7 @@ az:
NG: "Nijeriya; [draft=contributed]"
NI: "Nikaraqua; [draft=contributed]"
NL: "Hollandiya; [draft=contributed]"
- NO: "Norvec; [draft=contributed]"
+ 'NO': "Norvec; [draft=contributed]"
NP: "Nepal; [draft=contributed]"
NR: "Nauru; [draft=contributed]"
NU: "Niye; [draft=contributed]"
@@ -181,7 +181,7 @@ bas:
NG: "Nìgerìà"
NI: "Nìkàragwà"
NL: "Ǹlɛndi"
- NO: "Nɔ̀rvegìà"
+ 'NO': "Nɔ̀rvegìà"
NP: "Nèpâl"
NR: "Nerù"
NU: "Nìuɛ̀"
View
@@ -180,7 +180,7 @@ be:
NG: "Нігерыя"
NI: "Нікарагуа"
NL: "Нідэрланды"
- NO: "Нарвегія"
+ 'NO': "Нарвегія"
NP: "Непал"
NR: "Науру"
NU: "Ніуэ"
@@ -179,7 +179,7 @@ bem:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
@@ -181,7 +181,7 @@ bez:
NG: "Hunijelia"
NI: "Hunikaragwa"
NL: "Huuholanzi"
- NO: "Hunolwe"
+ 'NO': "Hunolwe"
NP: "Hunepali"
NR: "Hunauru"
NU: "Huniue"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ bg:
NG: "Нигерия"
NI: "Никарагуа"
NL: "Холандия"
- NO: "Норвегия"
+ 'NO': "Норвегия"
NP: "Непал"
NR: "Науру"
NU: "Ниуе"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ bm:
NG: "Nizeriya"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Peyiba"
- NO: "Nɔriwɛzi"
+ 'NO': "Nɔriwɛzi"
NP: "Nepali"
NR: "Nawuru"
NU: "Nyuwe"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ bn:
NG: "নাইজেরিয়া"
NI: "নিকারাগুয়া"
NL: "হলণ্ড"
- NO: "নরওয়ে"
+ 'NO': "নরওয়ে"
NP: "নেপাল"
NR: "নাউরু"
NU: "নিউয়ে"
View
@@ -179,7 +179,7 @@ bo:
NG: "ནཱའི་ཇི་རི་ཡ།d"
NI: "ནི་ཀ་ར་གུ་ཨ།d"
NL: "ཧའོ་ལན།d"
- NO: "ནོར་ཝེ།d"
+ 'NO': "ནོར་ཝེ།d"
NP: "བར་ཡུལ་"
NR: "ནཽ་རུ།d"
NU: "ནིའུ་ཝ།d"
View
@@ -180,7 +180,7 @@ br:
NG: "Nigeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Izelvroioù"
- NO: "Norvegia"
+ 'NO': "Norvegia"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -183,7 +183,7 @@ brx:
NG: "नाइजीरिया"
NI: "निकारागुआ"
NL: "नेदरलैण्ड"
- NO: "नॉर्वे"
+ 'NO': "नॉर्वे"
NP: "नेपाल"
NR: "नाउरू"
NT: "न्युट्रल क्षेत्र"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ bs:
NG: "Nigerija"
NI: "Nikaragva"
NL: "Holandija"
- NO: "Norveška"
+ 'NO': "Norveška"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -181,7 +181,7 @@ byn:
NG: "ናይጄሪያd"
NI: "NI"
NL: "ኔዘርላንድd"
- NO: "ኖርዌd"
+ 'NO': "ኖርዌd"
NP: "ኔፓልd"
NR: "NR"
NU: "NU"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ ca:
NG: "Nigèria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Països Baixos"
- NO: "Noruega"
+ 'NO': "Noruega"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -179,7 +179,7 @@ cch:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
@@ -181,7 +181,7 @@ cgg:
NG: "Naigyeriya"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Hoorandi"
- NO: "Noorwe"
+ 'NO': "Noorwe"
NP: "Nepo"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -179,7 +179,7 @@ chr:
NG: "ᏂᏥᎵᏯ"
NI: "ᏂᎧᎳᏆ"
NL: "ᏁᏛᎳᏂ"
- NO: "ᏃᏪ"
+ 'NO': "ᏃᏪ"
NP: "ᏁᏆᎵ"
NR: "ᏃᎤᎷ"
NU: "ᏂᏳ"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ cs:
NG: "Nigérie"
NI: "Nikaragua"
NL: "Nizozemsko"
- NO: "Norsko"
+ 'NO': "Norsko"
NP: "Nepál"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
View
@@ -180,7 +180,7 @@ cy:
NG: "Nigeriad"
NI: "Nicaragwad"
NL: "Yr Iseldiroeddd"
- NO: "Norwyd"
+ 'NO': "Norwyd"
NP: "Nepald"
NR: "Nawrwd"
NU: "Niued"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ da:
NG: "Nigeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Holland"
- NO: "Norge"
+ 'NO': "Norge"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -181,7 +181,7 @@ dav:
NG: "Nijeria"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Uholanzi"
- NO: "Norwe"
+ 'NO': "Norwe"
NP: "Nepali"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ de:
NG: "Nigeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Niederlande"
- NO: "Norwegen"
+ 'NO': "Norwegen"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -181,7 +181,7 @@ dje:
NG: "Naajiriia"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Hollandu"
- NO: "Norveej"
+ 'NO': "Norveej"
NP: "Neepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -179,7 +179,7 @@ dua:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
@@ -179,7 +179,7 @@ dyo:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "NL"
- NO: "NO"
+ 'NO': "NO"
NP: "NP"
NR: "NR"
NU: "NU"
View
@@ -179,7 +179,7 @@ dz:
NG: "NG"
NI: "NI"
NL: "ནེ་དར་ལེནཌསིd"
- NO: "ནོ་ཝེd"
+ 'NO': "ནོ་ཝེd"
NP: "བལ་ཡུལd"
NR: "NR"
NU: "NU"
@@ -181,7 +181,7 @@ ebu:
NG: "Nijeria"
NI: "Nikaragwa"
NL: "Uholanzi"
- NO: "Norwe"
+ 'NO': "Norwe"
NP: "Nepali"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ ee:
NG: "Nigeria nutome"
NI: "Nicaraguadukɔ"
NL: "Nedalands nutome"
- NO: "Norway nutome"
+ 'NO': "Norway nutome"
NP: "Nepal nutome"
NR: "Nauru nutome"
NU: "Niue nutome"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ el:
NG: "Νιγηρία"
NI: "Νικαράγουα"
NL: "Ολλανδία"
- NO: "Νορβηγία"
+ 'NO': "Νορβηγία"
NP: "Νεπάλ"
NR: "Ναούρου"
NU: "Νιούε"
View
@@ -186,7 +186,7 @@ en:
NG: "Nigeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Netherlands"
- NO: "Norway"
+ 'NO': "Norway"
NP: "Nepal"
NQ: "Dronning Maud Land"
NR: "Nauru"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ eo:
NG: "Niĝerio"
NI: "Nikaragvo"
NL: "Nederlando"
- NO: "Norvegujo"
+ 'NO': "Norvegujo"
NP: "Nepalo"
NR: "Nauro"
NU: "Niuo"
View
@@ -182,7 +182,7 @@ es:
NG: "Nigeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Países Bajos"
- NO: "Noruega"
+ 'NO': "Noruega"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Isla Niue"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ et:
NG: "Nigeeria"
NI: "Nicaragua"
NL: "Holland"
- NO: "Norra"
+ 'NO': "Norra"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ eu:
NG: "Nigeria"
NI: "Nikaragua"
NL: "Herbehereak"
- NO: "Norvegia"
+ 'NO': "Norvegia"
NP: "Nepal"
NR: "Nauru"
NU: "Niue"
@@ -181,7 +181,7 @@ ewo:
NG: "Nihéria"
NI: "Nikarágua"
NL: "Pɛíbá"
- NO: "Nɔrǝvɛ́s"
+ 'NO': "Nɔrǝvɛ́s"
NP: "Nepál"
NR: "Naurú"
NU: "Niué"
View
@@ -181,7 +181,7 @@ fa:
NG: "نیجریه"
NI: "نیکاراگوئه"
NL: "هلند"
- NO: "نروژ"
+ 'NO': "نروژ"
NP: "نپال"
NR: "نائورو"
NU: "نیوئه"
Oops, something went wrong. Retry.

0 comments on commit 5a5ca4e

Please sign in to comment.