Нашата начална страница.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bin
concepts
config
lib/capistrano/tasks
scripts/Roots/Bedrock
vendor
web
.env.example
.gitignore
CHANGELOG.md
CONTRIBUTING.md
Capfile
Gemfile
Gemfile.lock
LICENSE.md
README.md
composer.json
composer.lock
wp-cli.yml

README.md

Фондация "Отворени медии"

Публичен сайт.

Инсталация

Сайтът е базиран на WordPress и използва структурата на Bedrock.

Можете да си инсталирате и подкарате локално копие, следвайки инструкциите за инсталация на Bedrock приложение.

Изисквания

  • Git
  • MySQL
  • PHP >= 5.3.2
  • Ruby >= 1.9 (ако искате да използвате deployment командите)