Skip to content
Permalink
Browse files

Update to 3.2.6

  • Loading branch information...
Slayer00 committed Jun 4, 2019
1 parent d7018b3 commit 73b089d9d7a39375f093ea6c0980a8c6ac4267fa
Showing with 2 additions and 0 deletions.
  1. +2 −0 language/fi/ucp.php
@@ -270,6 +270,7 @@
'IMPORTANT_NEWS' => 'Tärkeät tiedotteet',
'INVALID_USER_BIRTHDAY' => 'Antamasi päiväys ei ole kelvollinen syntymäpäivä.',
'INVALID_CHARS_USERNAME' => 'Käyttäjätunnuksessa on kiellettyjä merkkejä.',
'INVALID_EMOJIS_USERNAME' => 'Käyttäjätunnuksessa on kiellettyjä merkkejä (Emoji).',
'INVALID_CHARS_NEW_PASSWORD'=> 'Salasanassa ei ole vaadittuja merkkejä.',
'ITEMS_REQUIRED' => 'Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia ja ne täytyy täyttää',
@@ -300,6 +301,7 @@
'MESSAGE_EDITED' => 'Viestin muokkaus onnistui.',
'MESSAGE_HISTORY' => 'Viestihistoria',
'MESSAGE_REMOVED_FROM_OUTBOX' => 'Viestin lähettäjä on poistanut tämän viestin.',
'MESSAGE_REPORTED_MESSAGE' => 'Ilmiannettu viesti',
'MESSAGE_SENT_ON' => 'päivämäärä:',
'MESSAGE_STORED' => 'Viestin lähetys onnistui',
'MESSAGE_TO' => 'Vastaanottaja',

0 comments on commit 73b089d

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.