Browse files

Update generated docs

  • Loading branch information...
1 parent 46ae2e0 commit 04e420d5bac40490c3df2da58dce68f177cae6fb @nijel nijel committed Mar 1, 2012
Showing with 8 additions and 8 deletions.
  1. +8 −8 output/cs/Documentation.html
View
16 output/cs/Documentation.html
@@ -125,18 +125,18 @@ <h2 id="intro">Úvod</h2>
<li>nahrání textových souborů do tabulek</li>
<li>vytváření<a href="#footnote_1"><sup>1</sup></a> a načítání záloh tabulek
</li>
- <li>export<a href="#footnote_1"><sup>1</sup></a> data to various formats: <abbr
-title="Comma Separated Values">CSV</abbr>, <abbr title="Extensible Markup
+ <li>export<a href="#footnote_1"><sup>1</sup></a> dat do různých formátů: <abbr
+title="comma separated values">CSV</abbr>, <abbr title="Extensible Markup
Language">XML</abbr>, <abbr title="Portable Document Format">PDF</abbr>,
<abbr title="International Standards Organisation">ISO</abbr>/<abbr
title="International Electrotechnical Commission">IEC</abbr> 26300 -
-OpenDocument Text and Spreadsheet, <abbr title="Microsoft Word
-2000">Word</abbr>, and L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X formats
+OpenDocument Text and Tabulky, <abbr title="Microsoft Word 2000">Word</abbr>
+and L<sup>A</sup>T<sub><big>E</big></sub>X
</li>
- <li>import data and MySQL structures from OpenDocument spreadsheets, as well as
-<abbr title="Extensible Markup Language">XML</abbr>, <abbr title="Comma
-Separated Values">CSV</abbr>, and <abbr title="Server Query
-Language">SQL</abbr> files</li>
+ <li>importovat data a struktury tabulek ze sešitů OpenDocument, stejně tak i ze
+souborů <abbr title="Extensible Markup Language">XML</abbr>, <abbr
+title="Comma Separated Values">CSV</abbr> a <abbr title="Server Query
+Language">SQL</abbr></li>
<li>administrace více serverů</li>
<li>řízení MySQL uživatelů a jejich oprávnění</li>
<li>kontrola referenční integrity v MyISAM tabulkách</li>

0 comments on commit 04e420d

Please sign in to comment.