Permalink
Browse files

Translated using Weblate (Slovak)

Currently translated at 83.8% (2561 of 3054 strings)

[CI skip]
  • Loading branch information...
Martin Lacina authored and weblate committed Apr 5, 2015
1 parent 4135801 commit b0168cedf82e21c92eefbd1c01622569d16b10d2
Showing with 36 additions and 16 deletions.
  1. +36 −16 po/sk.po
View
@@ -4,10 +4,10 @@ msgstr ""
"Project-Id-Version: phpMyAdmin 4.5.0-dev\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: phpmyadmin-devel@lists.sourceforge.net\n"
"POT-Creation-Date: 2015-04-03 05:47-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-01 14:54+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-04-05 09:31+0200\n"
"Last-Translator: Martin Lacina <martin@whistler.sk>\n"
"Language-Team: Slovak <https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/master/"
"sk/>\n"
"Language-Team: Slovak "
"<https://hosted.weblate.org/projects/phpmyadmin/master/sk/>\n"
"Language: sk\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -1847,7 +1847,7 @@ msgstr "Prejsť hodnoty cudzích kľúčov"
#: js/messages.php:309
msgid "No auto-saved query"
msgstr ""
msgstr "Žiadny automaticky uložený dopyt"
#: js/messages.php:310
#, php-format
@@ -1939,6 +1939,8 @@ msgid ""
"Note: a, b -> d,f implies values of columns a and b combined together can "
"determine values of column d and column f."
msgstr ""
"Poznámka: a, b -> d,f znamená, že kombinované hodnoty v stĺpcoch a a b "
"spolu môžu určovať hodnoty stĺpcov d a f."
#: js/messages.php:333
msgid "No partial dependencies selected!"
@@ -2125,6 +2127,8 @@ msgid ""
"Indicates that you have made changes to this page; you will be prompted for "
"confirmation before abandoning changes"
msgstr ""
"Hovorí, že ste vykonali zmeny na tejto stránke; budete vyzvaní k potvrdeniu "
"pred zahodením zmien"
#: js/messages.php:411
msgid "Select referenced key"
@@ -2363,11 +2367,15 @@ msgstr "Zrušiť prepojenie s hlavným panelom"
#: js/messages.php:490
msgid "To filter all databases on server, press Enter after a search term"
msgstr ""
"Pre filtrovanie všetkých databáz na serveri, stlačte Enter po zadaní "
"hľadaného výrazu"
#: js/messages.php:491
#, php-format
msgid "To filter all %s in database, press Enter after a search term"
msgstr ""
"Pre filtrovanie všetkých %s v databázi, stlačte Enter po zadaní hľadaného "
"výrazu"
#: js/messages.php:492
msgid "tables"
@@ -2452,6 +2460,8 @@ msgid ""
"Warning: a form on this page has more than %d fields. On submission, some of "
"the fields might be ignored, due to PHP's max_input_vars configuration."
msgstr ""
"Varovanie: formulár na tejto stránke má viac než %d polí. Pri odoslaní, "
"niektoré polia môžu byť ignorované kvôli nastaveniu PHP max_input_vars."
#: js/messages.php:529 js/messages.php:541
msgid "Some errors have been detected on the server!"
@@ -4097,10 +4107,9 @@ msgid "Table search"
msgstr "Vyhľadávanie v tabuľke"
#: libraries/TableSearch.class.php:212
#, fuzzy
#| msgid "Zoom Search"
msgid "Zoom search"
msgstr "Zoomovacie vyhľadávanie"
msgstr "Zoom vyhľadávania"
#: libraries/TableSearch.class.php:217 libraries/TableSearch.class.php:1225
msgid "Find and replace"
@@ -4800,7 +4809,7 @@ msgstr "Atribút"
#: libraries/central_columns.lib.php:709
#: libraries/central_columns.lib.php:1207
msgid "A_I"
msgstr ""
msgstr "A_I"
#: libraries/central_columns.lib.php:749
msgid "Select a table"
@@ -5166,14 +5175,16 @@ msgstr ""
#: libraries/config/ServerConfigChecks.class.php:389
#, php-format
msgid "This %soption%s should be enabled if your web server supports it."
msgstr ""
msgstr "Táto %svoľba%s by mala byť zapnutá, ak ju podporuje váš web server."
#: libraries/config/ServerConfigChecks.class.php:395
#, php-format
msgid ""
"%sGZip compression and decompression%s requires functions (%s) which are "
"unavailable on this system."
msgstr ""
"%sGZip kompresia a dekompresia%s vyžaduje funkicie (%s), ktoré nie sú "
"dostupné na tomto systéme."
#: libraries/config/ServerConfigChecks.class.php:402
#, php-format
@@ -5221,13 +5232,17 @@ msgid ""
"%sZip compression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
"system."
msgstr ""
"%sZip kompresia%s vyžaduje funkcie (%s), ktoré nie sú dostupné na tomto "
"systéme."
#: libraries/config/ServerConfigChecks.class.php:447
#, php-format
msgid ""
"%sZip decompression%s requires functions (%s) which are unavailable on this "
"system."
msgstr ""
"%sZip dekompresia%s vyžaduje funkcie (%s), ktoré nie sú dostupné na tomto "
"systéme."
#: libraries/config/Validator.class.php:249
msgid "Could not initialize Drizzle connection library!"
@@ -5540,10 +5555,10 @@ msgid "Maximum execution time"
msgstr "Maximálny čas behu"
#: libraries/config/messages.inc.php:113 libraries/display_export.lib.php:662
#, fuzzy, php-format
#, php-format
#| msgid "Add %s statement"
msgid "Use %s statement"
msgstr "Pridať údaj %s"
msgstr "Použi %s príkaz"
#: libraries/config/messages.inc.php:115 prefs_manage.php:316
msgid "Save as file"
@@ -6721,6 +6736,8 @@ msgid ""
"Sets the effective timezone; possibly different than the one from your "
"database server"
msgstr ""
"Nastaví efektívnu časovú zónu; pravdepodobne rôznu od nastavenia vášho "
"databázového servera"
#: libraries/config/messages.inc.php:566
msgid "HTTP Basic Auth Realm name to display when doing HTTP Auth."
@@ -7498,14 +7515,17 @@ msgid ""
"authentication is performed. If a username is supplied, Basic Authentication "
"will be performed. No other types of authentication are currently supported."
msgstr ""
"Užívateľské meno pre prihlásenie k proxy serveru. Štandardne nie je použité "
"žiadne prihlásenie. Ak je zadané užívateľské meno, použije sa základné "
"overenie. Žiadny iný spôsob overovania momentálne nie je podporovaný."
#: libraries/config/messages.inc.php:806
msgid "Proxy username"
msgstr "Proxy užívateľské meno"
#: libraries/config/messages.inc.php:807
msgid "The password for authenticating with the proxy."
msgstr ""
msgstr "Heslo pre prihlásenie sa k proxy serveru."
#: libraries/config/messages.inc.php:808
msgid "Proxy password"
@@ -7525,23 +7545,23 @@ msgstr "ZIP"
#: libraries/config/messages.inc.php:812
msgid "Enter your public key for your domain reCaptcha service."
msgstr ""
msgstr "Vložte váš verejný kľúč pre službu reCaptcha."
#: libraries/config/messages.inc.php:813
msgid "Public key for reCaptcha"
msgstr ""
msgstr "Verejný kľúč pre reCaptcha"
#: libraries/config/messages.inc.php:814
msgid "Enter your private key for your domain reCaptcha service."
msgstr ""
msgstr "Zadajte váš súkromný kľúč pre službu reCaptcha."
#: libraries/config/messages.inc.php:815
msgid "Private key for reCaptcha"
msgstr ""
msgstr "Privátny kľúč pre reCaptcha"
#: libraries/config/messages.inc.php:817
msgid "Choose the default action when sending error reports."
msgstr ""
msgstr "Zvoľte východziu akciu pri odosielaní hlásení o chybe."
#: libraries/config/messages.inc.php:818
msgid "Send error reports"

0 comments on commit b0168ce

Please sign in to comment.