No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
chapter00 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter01 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter02
chapter03
chapter04 Zmiany w rozdziale 4 Sep 7, 2017
chapter05
chapter06 Merge pull request #8 from tomyc/master Mar 25, 2018
chapter07
chapter08 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter09 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter10
chapter11 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter12 Minor formatting things Aug 28, 2017
chapter13 Merge pull request #5 from pawel-lewtak/patch-3 May 29, 2017
kurs1
README.md
_config.yml

README.md

Pobawmy się programując z Micro:bit

Ta praca jest na licencji Creative Commons

Inspirowaliśmy się

Ten scenariusz został napisany w oparciu o materiały warsztatów: Django Girls oraz Geek Girls Carrots. Inspiracji szukaliśmy również w literaturze, a mianowicie: Python for kids jak i w dokumentacji http://microbit-micropython.readthedocs.io/en/latest/

Czego Cię nauczy ten tutorial

W czasie przeprowadzania ćwiczeń nauczysz się podstaw programowania w języku Python oraz poznasz urządzenie Micro:bit.

Scenariusz

Na podstawie materiałów, stworzysz swój indywidualny scenariusz zajęć dostosowany do swojej grupy.

Tłumaczenie

Oryginalne tłumaczenie części materiału zostało wykonanane przez Agate Skamruk.