Skip to content

Commit

Permalink
translation update pl
Browse files Browse the repository at this point in the history
  • Loading branch information
milenanv committed Mar 25, 2014
1 parent 126ed6b commit 6703126
Showing 1 changed file with 47 additions and 3 deletions.
50 changes: 47 additions & 3 deletions i18n/qgis_pl.ts
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -74339,7 +74339,25 @@ None
<pre> $geometry IS NULL → returns 0, if your geometry is not NULL</pre>

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation type="unfinished">&lt;h3&gt;wyrażenie IS&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 jeśli a jest takie samo jak b.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;a is b&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
Brak

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; IS &apos;A&apos; &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; &apos;A&apos; IS &apos;a&apos; &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 4 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2+2 &amp;rarr; zwraca 1 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; 4 IS 2 &amp;rarr; zwraca 0 &lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; $geometry IS NULL &amp;rarr; zwraca 0, jeśli twoja geometria nie jest NULL&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="1535"/>
Expand All @@ -74357,7 +74375,20 @@ b &amp;rarr; geometry
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; returns 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; )) &amp;rarr; returns 0&lt;/pre&gt;
</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja disjoint&lt;/h3&gt;
Zwraca 1 if jeśli geometrie nie &quot;przecinają się przestrzennie&quot; - jeśli nie współdzielą żadnej przestrzeni.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;disjoint( a, b )&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometria
b &amp;rarr; geometria

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;POLYGON((0 0 , 0 1 , 1 1 , 1 0 , 0 0 ))&apos; ) , geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 1&lt;/pre&gt;
&lt;pre&gt; disjoint( geomFromWKT( &apos;LINESTRING(3 3 , 4 4 , 5 5)&apos; ) , geomFromWKT( &apos;POINT(4 4)&apos; )) &amp;rarr; zwraca 0&lt;/pre&gt;
</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="245"/>
Expand Down Expand Up @@ -74404,7 +74435,20 @@ b &amp;rarr; distance for the buffer
&lt;pre&gt; buffer($geometry, 10.5 ) &amp;rarr; returns a polygon&lt;/pre&gt;

</source>
<translation type="unfinished"></translation>
<translation>&lt;h3&gt;funkcja buffer&lt;/h3&gt;
Zwraca geometrię reprezentującą wszystkie punkty, których odległość od tej geometrii jest mniejsza lub równa odległości. Kalkulacje są przeprowadzone w układzie współrzędnych tej geometrii.

&lt;h4&gt;Składnia&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt;buffer(a, b)&lt;/pre&gt;

&lt;h4&gt;Argumenty&lt;/h4&gt;
a &amp;rarr; geometria
b &amp;rarr; odległość dla bufora

&lt;h4&gt;Przykład&lt;/h4&gt;
&lt;pre&gt; buffer($geometry, 10.5 ) &amp;rarr; zwraca polygon&lt;/pre&gt;

</translation>
</message>
<message>
<location filename="../src/core/qgsexpression_texts.cpp" line="962"/>
Expand Down

0 comments on commit 6703126

Please sign in to comment.