Skip to content
Šī web aplikācija ir daļa no NZA.LV datubāzes, kurā tiek apvienoti politiķi, kandidāti vēlēšanās, politiskās partijas, apvienības un citi brīnumveidojumi.
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.gitignore
README.md

README.md

NZA.LV Politika

Šī web aplikācija ir daļa no NZA.LV datubāzes, kurā tiek apvienoti politiķi, kandidāti vēlēšanās, politiskās partijas, apvienības un citi brīnumveidojumi.

Partijas

Visa sākums ir 2017. gada pašvaldību vēlēšanas. Lai arī NZA.LV sāka darboties 2016. gada nogalē, kā joks... Partijas, politiskās apvienības un to vēlēšanu programmas tiek saglabātas no CVK, jo diemžēl dati nav pieejami ērtā formātā.

Politiķi

Būs neliels apkopojums ar politiķiem

Kandidāti

Būs neliels apkopojums arī ar vēlēšanu kandidātiem.

Aktualitāte

Diemžēl šo visu veidoju viens pats, bet, ja kāds vēlas palīdzēt, to droši var darīt.

You can’t perform that action at this time.