Skip to content
Projekt grabbera XMLTV oraz TXT dla polskich stacji telewizyjnych
HTML Python Other
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
dist
src
.hgignore
.project
.pydevproject
Makefile
README.md

README.md

WAŻNE - Informacja - WAŻNE

Otrzymałem niedawno informację, iż udostępniony tutaj kod źródłowy jest wykorzystywany do działalności komercyjnej tj. udostępniania programu telewizyjnego w usługach/produktach, które są oferowane jako produkt komercyjny. Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, iż jedynym powodem powstania tego kodu i udostępnienia go było wykorzystanie go dla użytku domowego przez osoby prywatne. Jest wielu entuzjastów wolnego oprogramowania, tworzenia z wielu komponentów własnych projektów urządzeń i modułów, które pozwalają na oglądanie telewizji lub multimediów z innych źródeł. Właśnie dla nich był dedykowany ten program. Wykorzystanie tego kodu do pobierania programu telewizyjnego i przekazywania go dalej/wykorzystywania we własnych komercyjnych produktach jest:

  • nieetyczne, gdyż dla rozwiązań komercyjnych, oferowane są produkty/usługi, które pozwalają na uzyskanie tych danych i redystrybucję ich zgodnie z zakupioną licencją
  • nielegalne bez informowania o wykorzystanych źródłach/udostępnienia zmodyfikowanego kodu w przypadku wykorzystania kodu tutaj zamieszczonego. Przypominam, iż kod został opublikowany na licencji GPLv3 i ktokolwiek wykorzystuje ten kod (zwłaszcza do działalności komercyjnej) zobowiązany jest do stosowania się do tej licencji. W przypadku włączenia tego kodu do własnego produktu producent zobowiązany jest do publikacji CAŁEGO własnego kodu źródłowego. W przypadku wykorzystania tego jako narzędzia przedsiębiorca zobowiązany jest do poinformowania z jakiego wolnego oprogramowania korzysta oraz podania/udostępnienia źródeł tego oprogramowania (w przypadku pobrania i modyfikacji kodu aplikacji epguide)

W związku z powyższym niestety jestem zmuszony, do:

  • zaprzestania rozwijania tego oprogramowania tj. w przypadku zmiany formatów danych wejściowych kod nie będzie już aktualizowany przeze mnie
  • poinformowania aktualnych dostawców źródeł danych tj. teleman, gazeta o wprowadzeniu do ich usług odpowiednich zapisów licencyjnych, które zabraniają komercyjnego wykorzystania tych źródeł i/lub operacji web scrapingu.

Wstęp

Aplikacja pobiera dane z dowolnego źródła programu telewizyjnego. Obecnie obsługuje pobieranie z stron www.teleman.pl, tv.gazeta.pl. Wyjściem jest prosty format tekstowy lub format XMLTV.

You can’t perform that action at this time.