πŸ™Œ Play Spirit animations on the web
Clone or download
Latest commit 315de80 Jun 4, 2018

README.md

Spirit

Spirit - Player for the Web

version travis greensock downloads release

Lightweight and easy to use
Play your (with Spirit Studio) created animations directly on your web page

❯ Getting Started:

❯ Install

browser:

<script src="https://unpkg.com/spiritjs/dist/spirit.min.js"></script>

node:

# with npm
npm install spiritjs --save

# or yarn
yarn add spiritjs

❯ Usage

<!--include the runtime-->
<script src="https://unpkg.com/spiritjs/dist/spirit.js"></script>

<!--script to play the created animation-->
<script>

 // Basic Usage

 // note: use `path` or `animationData`
 // to determine how to load animation data

 // load animation data
 spirit.loadAnimation({
  loop: true,
  yoyo: true,
  delay: 0,
  autoPlay: true,
  path: './animation.json',
  animationData: data
 }).then(
  // play it
  timeline => timeline.play()
 )

 // Extended Usage

// load GSAP from CDN
 spirit.setup().then(() => {
  // load animation data
  spirit.load('animation.json').then(groups => {
   // construct first group and play it
   groups.at(0).construct().play()
  })
 })
</script>

Head over to the API Documentation for more information.

Examples