Hoe mobile_detectie voor je ipad aan of uit te zetten

Rick164 edited this page Jan 25, 2015 · 1 revision

Heel handig is de optie om Mobile detectie aan of uit te zetten. Met deze optie kan je een andere template kiezen voor je mobiele device. De ipad wordt als mobiele device gezien. Nu kan je het onderscheid maken om voor je mobile devices toch de mobile template te gebruiken en op de ipad een andere template. Dit is op te lossen door de volgende code in je ownsettings.php te plaatsen en dan per apparaat de template toe te kennen:

##
# Ipad herkenning
if(strstr($_SERVER['HTTP_USER_AGENT'],'iPad')){
# gebruik deze settings voor alleen de ipad of ga door naar else 
$settings['templates']['autodetect'] = false; # <-- Waarde false|true, als je geen mobile detectie wilt 
$settings['templates']['default'] = 'we1rdo'; # <-- opties we1rdo|mobile
# staat autodetect op false heeft de volgende regel geen functie
$settings['templates']['mobile'] = 'mobile'; # <-- opties we1rdo|mobile
} else	{
# Het onderstaande wordt toegepast als er geen ipad is gedetecteerd
$settings['templates']['autodetect'] = true; # <-- Waarde false|true, wil je standaard mobile detectie aanzetten?
$settings['templates']['default'] = 'we1rdo'; # <-- opties we1rdo|mobile
$settings['templates']['mobile'] = 'mobile'; # <-- opties we1rdo|mobile
}
You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.