Permalink
Browse files

Opis funkcji Skunk.cpp

  • Loading branch information...
1 parent 83afb7f commit c8c6b034581cdb5c3be51555126907799af323ed Karolina committed Jun 2, 2012
Showing with 90 additions and 12 deletions.
  1. +90 −12 Skunk.cpp
View
102 Skunk.cpp
@@ -3,7 +3,17 @@
#include <cstring>
#include <iostream>
-
+/**
+ * @file Skunk.cpp
+ *
+ * */
+
+
+ /**
+ * Przekazuje znak zapisany heksadecymalnie do typu char
+ * @param a - podawany na wejscie string z heksadecymalnym znakiem
+ *
+ * */
char CharFromHex (std::string a)
{
std::istringstream Blat (a);
@@ -13,6 +23,14 @@ Blat >> std::hex >> Z;
return char(Z); // cast to char and return
}
+
+/**
+ * Odczytuje strumien z pola tekstowego formularza widocznego w przegladarce
+ * i konwertuje go na typ string
+ *
+ * @param coded - parametr typu string odczytywany z pola tekstowego
+ * @return Text - zwraca przekonwertowany string
+ * */
std::string urldecoder(std::string coded){
std::string Text = coded;
std::string::size_type Pos;
@@ -29,8 +47,15 @@ std::string urldecoder(std::string coded){
return Text;
}
+
typedef std::map<std::string, std::string> StringMap;
+
+/**
+ * Dodaje nowy widget do serwera
+ * @param w - nowy widget
+ * @return zwraca wskaznik na puste miejsce w liscie widgetow
+ * */
int Skunk::Server::addWidget(Skunk::Widget *w) {
widgets_.push_back(w);
w->id_ = nextID_;
@@ -41,14 +66,21 @@ int Skunk::Server::addWidget(Skunk::Widget *w) {
return nextID_++;
}
+
+/**
+ * Realizuje metode HTTP GET przy wiswietlaniu wszystkich dostepnych widgetow
+ * @param env - parametry zapytania HTTP
+ * @return zwraca odpowiedz serwera
+ *
+ * */
CSGI::Response Skunk::Server::get(CSGI::Env& env) {
CSGI::Response resp;
resp.status = 200;
std::vector<Skunk::Widget *>::iterator it;
resp.content.append("<!DOCTYPE html>\n<html>\n");
- resp.content.append("\t<head><title>2012 TIN MF</title></head>\n");
+ resp.content.append("\t<head><title>2012 TIN SERVER</title></head>\n");
resp.content.append("\t<body>");
resp.content.append("\n\t\t<form method='post' action='/'>\n");
@@ -80,6 +112,15 @@ CSGI::Response Skunk::Server::get(CSGI::Env& env) {
(void)env;
}
+
+/**
+ * Parser wartosci kluczowych,uzywany do izolowania odpowiednich
+ * wartosci z parametrow zapytania HTTP
+ * @param src - string do parsowania
+ * @param separator - zadany do parsowania separator, zwykle &
+ * @return - zwraca sparsowana wartosc kluczowa
+ *
+ * */
StringMap parseKeyVals(std::string& src, std::string separator) {
StringMap ret;
std::string part, key, val;
@@ -98,24 +139,54 @@ StringMap parseKeyVals(std::string& src, std::string separator) {
return ret;
}
+
+/**
+ * Parser danych metody POST
+ * @param env - parametry zapytania HTTP
+ * @return sparsowane dane POST
+ * */
StringMap parsePostData(CSGI::Env& env) {
return parseKeyVals(env["csgi.input"], "&");
}
+
+/**
+ * Parser ciasteczek
+ * @param src - string zrodlowy
+ * @return - sparsowane ciasteczko (separator: ;)
+ * */
StringMap parseCookies(std::string& src) {
return parseKeyVals(src, ";");
}
+
+/**
+ * Sprawdza autoryzacje uzytkownika poprzez parsowanie parametrów zapytania HTTP
+ * @param env - parametry zapytania HTTP
+ * @return identyfikator uzytkownika sesji
+ * */
std::string Skunk::Server::isAuthed(CSGI::Env& env) {
StringMap cookies = parseCookies(env["HTTP_COOKIE"]);
return sessions_[cookies["sessionid"]];
}
+
+/**
+ * Usuwa z ciasteczek biezaca sesje
+ * @param env - parametry zapytania HTTP
+ *
+ * */
void Skunk::Server::removeSession(CSGI::Env& env) {
StringMap cookies = parseCookies(env["HTTP_COOKIE"]);
sessions_[cookies["sessionid"]] = "";
}
+
+/**
+ * Wyswietla strone logowania
+ * @return odpowiedz HTTP
+ *
+ * */
CSGI::Response showLoginScreen() {
CSGI::Response resp;
@@ -124,10 +195,7 @@ CSGI::Response showLoginScreen() {
resp.content.append("<!DOCTYPE html>\n<html>\n");
resp.content.append("\t<head><title>2012 SKUNKS LOGIN</title></head>\n");
resp.content.append("\t<body>");
-
-
-
-
+
resp.content.append("<form method='post' action='/'>");
resp.content.append("<p style='position:absolute; left:0px; top:0px;'> Username: <input name='user' type='text'/></p><br />");
@@ -139,21 +207,21 @@ CSGI::Response showLoginScreen() {
resp.content.append("\n\t</body>\n</html>\n");
resp.headers["Content-Type"] = "text/html";
resp.headers["Content-Length"] = itoa(resp.content.length());
-
-
-
-
return resp;
}
+/**
+ * Wyswietla ekran dodawania nowego uzytkownika w panelu admina
+ * @return odpowiedz HTTP
+ * */
CSGI::Response addNewUser(){
CSGI::Response resp;
resp.status = 200;
resp.content.append("<!DOCTYPE html>\n<html>\n");
- resp.content.append("\t<head><title>2012 SKUNKS LOGIN</title></head>\n");
+ resp.content.append("\t<head><title>2012 SKUNKS ADD NEW USER</title></head>\n");
resp.content.append("\t<body>");
resp.content.append("<form method='post' action='/adduser'>");
@@ -175,7 +243,13 @@ CSGI::Response addNewUser(){
}
-
+/**
+ * Sprawdza URI oraz typ metody HTTP i przydziela odpowiednie widoki
+ * w zaleznosci od potrzeb
+ * URI - dalsza czesc adresu url
+ * @param env - parametry zapytania HTTP
+ *
+ * */
CSGI::Response Skunk::Server::operator()(CSGI::Env& env) {
std::string session = "";
std::string username = isAuthed(env);
@@ -233,6 +307,10 @@ CSGI::Response Skunk::Server::operator()(CSGI::Env& env) {
return resp;
}
+
+/**
+ * Uruchamia server CSGI
+ * */
void Skunk::Server::run() {
CSGI::Server srv(this, 8080);
srv.run(false);

0 comments on commit c8c6b03

Please sign in to comment.