@openhoangnc openhoangnc released this Nov 24, 2018

Cập nhật

 • Sửa kiểu gõ tự do không kiểm tra chính tả

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Nov 23, 2018 · 3 commits to master since this release

Cập nhật

 • Sửa kiểu gõ tự do không kiểm tra chính tả

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Nov 4, 2018 · 8 commits to master since this release

Cập nhật

 • Thêm kiểu gõ [Telex] (kiểu gõ này cho phép dùng phím [])
 • Sửa lỗi không xóa hết chữ trên Telegram
 • Sửa lỗi con trỏ chuột nhảy về đầu dòng trên Facebook chat

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Oct 22, 2018 · 15 commits to master since this release

Cập nhật

 • Sửa lỗi mất chữ khi đang gõ
 • Sửa lỗi con trỏ chuột nhảy về đầu dòng trên Facebook chat

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Oct 21, 2018 · 22 commits to master since this release

Cập nhật

 • Cập nhật từ điển
 • Sửa lỗi mất chữ khi đang gõ

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Oct 7, 2018 · 30 commits to master since this release

Cập nhật

 • Thêm lựa chọn "Giữ nhiều chữ", cho phép sửa dấu những chữ đã gõ xong
 • Thêm lựa chọn "Đúng chính tả", cho phép bỏ qua kiểm tra chính tả

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Sep 23, 2018 · 44 commits to master since this release

Cập nhật

 • Tối ưu chức năng "Loại trừ ứng dụng"
 • Sửa lỗi không gõ được sau khi click chuột đi chỗ khác
 • Thêm xử lý xóa pre-edit khi click chuột: xem hướng dẫn

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Sep 15, 2018 · 54 commits to master since this release

Cập nhật

 • Tối ưu chức năng "Loại trừ ứng dụng"
 • Sửa lỗi không gõ được trên FreeOffice và Wine

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Các file package tại Assets bên trên được upload lại từ OpenBuildService
Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 7

@openhoangnc openhoangnc released this Sep 9, 2018 · 63 commits to master since this release

Cập nhật

 • Sửa lỗi chức năng "Loại trừ ứng dụng"

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 2

@openhoangnc openhoangnc released this Sep 4, 2018 · 67 commits to master since this release

Cập nhật

 • Thêm chức năng "Loại trừ ứng dụng"
 • Cập nhật từ điển (bổ sung ~700 từ)

Cài đặt từ OpenBuildService

Cài đặt từ PPA

sudo add-apt-repository ppa:teni-ime/ibus-teni
sudo apt-get update
sudo apt-get install ibus-teni
ibus restart

Theo dõi trạng thái build OBS tại đây
Theo dõi trạng thái build PPA tại đây

Assets 2