Polskie tłumaczenie YOURLS
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
README.md
pl_PL.mo
pl_PL.po

README.md

Polskie tłumaczenie YOURLS

YOURLS akceptuje tłumaczenia od wersji 1.6. Te tłumaczenie nie będzie kompatybilne z wersjami niższymi niż 1.6, aczkolwiek będzie kompatbiline z przyszłymi wersjami, aczkolwiek może być niepełne.

Instalacja

  1. Pobierz plik ZIP tego repozytorium korzystając z przycisku na górze tej strony.
  2. Umieść pliki pl_PL.mo i pl_PL.po w folderze user/languages w głównym folderze YOURLS.
  3. Do pliku config.php, dodaj define( 'YOURLS_LANG', 'pl_PL' );.

Znalazłem/am błąd!

Jeśli znalazłeś błąd w moim tłumaczeniu, co jest prawdę mowiąc wysoko prawdopodobne ;), sklonuj repozytorium, zrób zmiany i złóż pull request.

Dzięki

Licencja

Róbta-co-chceta ;)