Permalink
Browse files

Tilføjet readme informationer

  • Loading branch information...
1 parent 1a20cf3 commit b5b1014353ce4ad4ab9c0addcf89b2a1f2797c44 Kjeld Froberg committed Sep 7, 2012
Showing with 22 additions and 1 deletion.
  1. +11 −0 .gitignore
  2. +0 −1 README
  3. +11 −0 README.md
View
11 .gitignore
@@ -1 +1,12 @@
target
+*.iml
+*.ipr
+*.iws
+.idea
+.settings
+.project
+.classpath
+.DS_Store
+release.properties
+pom.xml.releaseBackup
+*~
View
1 README
@@ -1 +0,0 @@
-SDM4 importer til autorisationsregister
View
11 README.md
@@ -0,0 +1,11 @@
+# SDM4 importer til autorisationsregister
+
+## Igang
+Autorisationsimporteren er af typen der bruger en AuditingPersister
+L¾s stamdata dokumentation der ligger i SDM-Core projektet inden dette projekt bygges.
+Se https://github.com/trifork/sdm4-core/tree/sdm-core-4.0/doc
+
+For at k¿re integrationstests, kr¾ves en ops¾tning som beskrevet i guide til udviklere
+
+Klon repo med ```git clone https://github.com/trifork/sdm4-autorisationimporter.git```.
+

0 comments on commit b5b1014

Please sign in to comment.