Skip to content
jQuery Datatable's serverside usage example with Golang
Go HTML CSS
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
backend updated README file Jan 29, 2020
frontend initial commit Jan 29, 2020
README.md updated README file Jan 29, 2020
index.html update Jan 29, 2020
screenshot.png

README.md

go-datatable

Go Datatable örnek uygulaması ile jQuery Datatable paketinin Go ile sunucu taraflı (serverside) çalışmasını göstermek için hazırlanmıştır.

Gereksinimler

 • Go
 • Gorm
 • Gin
 • Postgres

Kurulum

 • Öncelikle github paketini bilgisayarınızdaki Go dizinine (örn. $HOME/go/src/) indiriniz.
 • Paket içindeki backend/inc/database.go dosyasindaki DATABASE INFORMATION bloğuna Postgres veritabanı bilgilerinizi giriniz.
 • Terminalden paket içindeki backend/ dizinine girerek "go run main.go" komutu ile uygulamayı başlatınız.
 • Backend yani Go uygulaması çalışmaya başladıktan sonra proje ana dizinindeki index.html dosyasını herhangi bir tarayıcıyla açınız.

Kullanılan Paketler ve Teknoloji Açıklamaları

Server Tarafında Yapılan İşlemler

 • Bütün sütunlar için Search
 • Pagination
 • Query limit
 • Query order

Go Datatable Screenshot

You can’t perform that action at this time.