Skip to content

zejn/prometapi

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

API za prometne podatke v Sloveniji

Namen

Namen te storitve je ponuditi v nadaljnjo rabo podatke o prometnem stanju v Sloveniji. Storitev je s strani Kiberpipe brezplačna, potrebno pa je spoštovati avtorsko pravico in navesti vire podatkov, ki jih uporabljate.

Format zapisa

Vsi podatki so na voljo v JSON zapisu. Vsak odgovor ima poleg izvirnih podatkov še nekaj dodatnih podatkov:

copyright
string, vsebuje naziv nosilca avtorske pravice nad podatki.
updated
float, unix timestamp, vsebuje podatek o tem, kdaj so bili podatki posodobljeni.

Kjer so izvirni podatki koordinate, so dodane še koordinate v prostorskem referenčnem sistemu WGS84.

Vsak klic v primeru napake vrne odgovor:

null

Podatki

Podatki so trenutno na voljo na www.opendata.si. Hostname se lahko v prihodnje spremeni.

Dogodki na cestah

URL: /promet/events/

URL: /promet/events/?lang=en

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Burja

URL: /promet/burja/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Burja - znaki

URL: /promet/burjaznaki/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Števci prometa

URL: /promet/counters/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Parkirišča LPT

URL: /promet/parkirisca/lpt/

Vir podatkov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., http://www.lpt.si

Kamere

URL: /promet/cameras/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Bicikelj

URL: /promet/bicikelj/list/

Vir podatkov: Bicikelj.si

About

No description, website, or topics provided.

Resources

License

Stars

Watchers

Forks

Releases

No releases published

Packages

No packages published

Contributors 4

  •  
  •  
  •  
  •  

Languages