No description, website, or topics provided.
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.

README.rst

API za prometne podatke v Sloveniji

Namen

Namen te storitve je ponuditi v nadaljnjo rabo podatke o prometnem stanju v Sloveniji. Storitev je s strani Kiberpipe brezplačna, potrebno pa je spoštovati avtorsko pravico in navesti vire podatkov, ki jih uporabljate.

Format zapisa

Vsi podatki so na voljo v JSON zapisu. Vsak odgovor ima poleg izvirnih podatkov še nekaj dodatnih podatkov:

copyright
string, vsebuje naziv nosilca avtorske pravice nad podatki.
updated
float, unix timestamp, vsebuje podatek o tem, kdaj so bili podatki posodobljeni.

Kjer so izvirni podatki koordinate, so dodane še koordinate v prostorskem referenčnem sistemu WGS84.

Vsak klic v primeru napake vrne odgovor:

null

Podatki

Podatki so trenutno na voljo na www.opendata.si. Hostname se lahko v prihodnje spremeni.

Dogodki na cestah

URL: /promet/events/

URL: /promet/events/?lang=en

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Burja

URL: /promet/burja/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Burja - znaki

URL: /promet/burjaznaki/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Števci prometa

URL: /promet/counters/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Parkirišča LPT

URL: /promet/parkirisca/lpt/

Vir podatkov: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., http://www.lpt.si

Kamere

URL: /promet/cameras/

Vir podatkov: Direkcija RS za ceste, http://promet.si

Bicikelj

URL: /promet/bicikelj/list/

Vir podatkov: Bicikelj.si