KitAnibalAdmin edited this page Oct 4, 2016 · 13 revisions

ROLSAC - Gestor de continguts administratius

ROLSAC és un gestor de continguts administratius. Per obtenir una idea del que és ROLSAC es pot llegir els següent articles disponibles en la web de l'Ibit: "ROLSAC,SISTRA i HELIUM" i "Rolsac: Gestor de contenidos administrativos".
ROLSAC forma part del que s'ha anomenat el KitAnibal format pel següent conjunt de productes informàtics: ROLSAC, SISTRA, HELIUM, REGISTRE, ...

El projecte IB-KEY també forma part de KitAnibal

Podem trobar més informació de ROLSAC classificada en els següents punts:

Enviau les vostres dubtes o problemes a otae@fundaciobit.org

#Captures de Pantalla

Screenshot thumbnail
Back Office de Rolsac
</div>
Screenshot thumbnail
  <br/>
  Detalls del Procediment de petició de Llicència d'Obra
  
</div>
Screenshot thumbnail
  <br/>
  Procediments Administratius de Santa Margalida
  
</div>
Screenshot thumbnail
  <br/>
  Pantalla d'Autentificació
  
</div>

You can’t perform that action at this time.
You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.
Press h to open a hovercard with more details.