Skip to content

MinIenM/BAG-Extract

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
src
 
 
 
 
 ____  _  ____  _____   _         _   Versie: 1.4
| __ ) / \ / ___| | ____|_ _| |_ _ __ __ _ ___| |_  _   januari 2010
| _ \ / _ \| | _ | _| \ \/ / __| '__/ _` |/ __| __| _|+|_
| |_) / ___ \ |_| | | |___ > <| |_| | | (_| | (__| || |+++++|
|____/_/  \_\VROM| |_____/_/\_\ __|_| \__,_|\___|\__| |+|


BAG Extract+ is een tool voor opslag van een BAG-extract in een lokale 
Postgres/Postgis database en ontsluiting van de BAg-gegevens vanuit deze 
database.

BAG Extract+ biedt de volgende functionaliteit:
 - Laden van een BAG Extract
 - Laden van een BAG Mutatiebestand
 - Raadplegen van de gegevens in de lokale database
 - Vergelijken van de BAG gegevens met eigen data
 - Onderhoud van de lokale database


De Python broncodebestanden, herkenbaar aan de extensie .py, kunnen worden 
geopend en bewerkt met de Python-editor IDLE. Na wijzigen van de broncode 
kan een nieuwe executable worden gemaakt met het batchbestand 
makeBAGextract+.bat. 
Ook kan een pythonprogramma worden uitgevoerd door in de commandline het 
broncodebestand, inclusief de extensie .py, uit te voeren. In dat geval 
worden .pyc bestanden met gecompileerde Pythoncode aangemaakt. Deze bestanden 
kunnen worden verwijderd.


Deze map bevat de broncode van de BAG Extract+ tool. Deze map heeft de 
volgende inhoud:
 - exe	Map met de executable van de tool, de configuratiefile en de bijbehorende 
	libraries. In deze map kunnen de programmma's worden uitgevoerd. 

 - BAG.conf
	Configuratiebestand dat nodig is bij het uitvoeren van de programma's. 
	Dit bestand bevat de volgende instellingen:
	- database naam van de Postgres database
	- host   host waar de Postgres database draait
	- user   user voor toegang tot de Postgres database
	- password password van de user voor toegang tot de Postgres database
	- download directory waar gedownloade extract en mutatiebestanden worden 
		  gelezen
	- extract directory waarin gedownloade extract en mutatiebestanden worden 
		  uitgepakt (unzip)
	- logging directory waar logfiles worden opgeslagen.

 - BAGextract+.py
	Python broncode van het hoofdprogramma BAGextract+. Dit programma bestaat uit 
	1 sourcefile waarin de algemene libraries worden included. 

 - BAGraadpleeg.py
	Python broncode van het zoek- en raadpleegscherm.

 - libBAGextractPlusVersie.py
	Versienummer en -datum van het programma BAGextract+. Bij elke nieuwe versie
	van de tooling, moet deze worden aangepast.

 - libBAG.py
	Bibliotheek met classes voor de 7 BAG-objecttypes. Deze classes omvatten 
	functionaliteit voor het lezen uit XML en het lezen en schrijven van de 
	objecten in de database.

 - libDatabase.py
	Bibliotheek met algemene functionaliteit voor toegang tot de BAG-database.

 - libLog.py
	Bibliotheek met algemene functionaliteit voor loggingfunctionaliteit. Deze 
	functionaliteit schrijft tijdens het uitvoeren van een programma voortgangs-
	informatie op het scherm en in een logfile BAGX+Logfile.log zodat deze 
	informatie na afloop nog kan worden geraadpleegd.

 - ligBAGconfiguratie.py
	Bibliotheek met algemene functionaliteit voor het lezen van de BAG.conf 
	configuratiefile.

 - libUnzip.py
	Bibliotheek met functionaliteit voor het uitpakken (unzippen) van de 
	gecomprimeerde extractbestanden die worden geleverd door de BAGLV.

 - makeBAGextract+.bat
	Batchbestand voor het maken van een executable van BAGextract+. Dit script 
	start de Pythoncompiler voor het compileren van de broncode tot een 
	executable. De executable en bijbehorende bestanden worden gekopieerd naar 
	de map 'exe'.

 - setupBAGextract+.py
	Pythoncode voor het compileren van een executable van BAGextract+


 - Rijksmonumenten.txt
	Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit 
	bestand bevat een uittreksel van het Rijksmonumentenregister.
	Met dank aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

 - RijksmonumentenView.txt
	Voorbeeldbestand voor het vergelijken van BAG-gegevens met eigen data. Dit 
	bestand bevat de definitie van een standaardview op de eigen data, horend bij 
	het voorbeeldbestand Rijksmonumenten.txt