Skip to content
Balíček knihoven a ukázkových aplikací pro práci se zařízeními komunikujícími protokolem Spinel (I/O moduly Quido, teploměry TQS a senzory THT2 a TH2E, displeje TDS), pro platformu Microsoft .NET
Branch: master
Clone or download
Latest commit bdf7429 Jan 8, 2019
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
Communication Interface Demo
Latest
Papouch.Comunication
Papouch.Spinel
Papouch.Utils První verze Quido.NET. May 24, 2018
QuidoDemo_CS.NET
QuidoDemo_VB.NET
.gitignore Úprava gitignore a odstranění reference na Papouch.Communication May 24, 2018
README.md
Spinel.NET.sln Přejmenování z Quido.NET na Spinel.NET. Jun 15, 2018

README.md

Dokumentace a příklady: zde ve wiki
Changelog najdete tady.

Spinel.NET

Balíček knihoven a ukázkových aplikací pro práci se zařízeními komunikujícími protokolem Spinel. Spinel je univerzální otevřený komunikační protokol od papouch.com. V současné době jsou implementována tato zařízení:

Knihovna umožňuje i komunikaci se zařízeními, které používají protokol Spinel, ale nejsou v knihovně implementovány (viz funkce SendAndReceive()).

Knihovna je určena pro platforu Microsoft .NET. Aktuální verze projektu je testována v Microsoft Visual Studio Community 2017.

Všechny části jsou napsané v jazyce C# a při použití využívají jen .NET Frameworku.
Knihovny je možné zkompilovat jako samostatné .NET assembly (DLL) a použít je ve Vašem projektu, nebo je možné tyto knihovny přímo přikompilovat do Vaší aplikace (do výsledného EXE).

Podívejte se do Wiki na kompletní dokumentaci knihovny včetně příkladů použití.

Co najdete ve složkách repozitáře:

\Papouch.Communication: Knihovny pro komunikaci (nejnižší vrstva).
\Papouch.Spinel: Knihovny protokolu Spinel (nadstavba pro Communication).
\Papouch.Utils: Doplňkové funkce.
\Latest: Zkompilované DLL, které můžete přímo použít jako referenci ve Vašem projektu (včetně PDB souborů).

\QuidoDemo_CS.NET: Příklad aplikace pro Quido v C#.
\QuidoDemo_VB.NET: Příklad aplikce pro Quido ve VB.NET.
\CommunicationInterfaceDemo_CS.NET: Samostatný příklad použití komunikačního rozhraní.

You can’t perform that action at this time.