Δημόσιο αποθετήριο για τις pythonies (pythonies.mysch.gr). Public repository for the pythonies project.
TeX Python
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
answer
craps
guess
intro
nim
oxo
planets
proposed
share
weekday
README.md

README.md

pythonies

Τι είναι οι pythonies

Οι pythonies (παϊθονιές) είναι μια προσέγγιση για τη διδασκαλία του προγραμματισμού και συναφών εννοιών της Πληροφορικής, που περιστρέφεται γύρω από αυτοτελή παραδείγματα.

Κάθε κεφάλαιο από τις pythonies αντιστοιχεί σ’ ένα πρόγραμμα, συνήθως ένα παιχνίδι. Δεν το παρουσιάζουμε ολοκληρωμένο για να εξηγήσουμε στη συνέχεια τον κώδικά του, αλλά ξεκινάμε από το μηδέν και το χτίζουμε βήμα προς βήμα, εξηγώντας τη φιλοσοφία με την οποία περνάμε από το κάθε βήμα στο επόμενο. Οι προγραμματιστικές έννοιες δεν είναι το επίκεντρο· εισάγονται όταν προκύψει η ανάγκη και εξηγούνται στο βαθμό που εξυπηρετεί το συγκεκριμένο παράδειγμα. Τα κεφάλαια συνοδεύονται από ασκήσεις, φύλλα εργασίας και τις αντίστοιχες λύσεις.

Tα προγράμματά μας είναι γραμμένα σε Python 3. Θα μπορούσαμε να διαλέξουμε μια άλλη γλώσσα, όμως η Python είναι εξαιρετική για τον σκοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στην ιστοσελίδα του project: pythonies.mysch.gr

Τι περιέχει το αποθετήριο

Οι pythonies διατίθενται με άδεια Creative Commons BY 4.0. Το αποθετήριο περιέχει ο,τιδήποτε θα χρειαστεί κανείς για να χρησιμοποιήσει τις pythonies ή να τις τροποποιήσει για τις ανάγκες του. Μοναδική προϋπόθεση είναι η αναφορά της πηγής και μια παραπομπή στην ιστοσελίδα του project: pythonies.mysch.gr

Κάθε υποκατάλογος του αποθετηρίου αντιστοιχεί σ' ένα κεφάλαιο και περιέχει:

  • το κείμενο του κεφαλαίου, στοιχειοθετημένο σε XeLaTeX (.tex αρχείο)
  • τον κώδικα python του κεφαλαίου (.py αρχεία στον υποκατάλογο src/)
  • τις ενδεικτικές λύσεις για τις ασκήσεις του κεφαλαίου (.py αρχεία στον υποκατάλογο exercises/)
  • τα φύλλα εργασίας και τις ενδεικτικές απαντήσεις τους (.tex αρχεία στον υποκατάλογο worksheets/)
  • τα σχήματα, φτιαγμένα σε inkscape (διανυσματικά .svg και παραγόμενα .pdf αρχεία στον υποκατάλογο illustrations/)

Υπάρχει επίσης ο κατάλογος share/, ο οποίος περιέχει κώδικα που χρησιμοποιούν από κοινού όλα τα κεφάλαια και τα φύλλα εργασίας.

Tο .pdf αρχείο ενός κεφαλαίου ή ενός φύλλου εργασίας παράγεται με την παρακάτω εντολή, στον κατάλογο όπου βρίσκεται το αντίστοιχο .tex αρχείο:

xelatex --shell-escape <όνομα-αρχείου>.tex

Θα πρέπει προηγουμένως:

  • Να έχετε εγκαταστήσει το XeLaTeX (εμείς χρησιμοποιούμε το TeXLive 2014).
  • Να έχετε εγκαταστήσει τα πακέτα: caption, changepage, datetime, geometry, graphicx, hyperref, minted, ntheorem, polyglossia, titlesec, xstring και xcolor.
  • Να έχετε εγκαταστήσει το Pygments, για την μορφοποίηση του κώδικα.
  • Να έχετε εγκαταστήσει τις γραμματοσειρές Linux Libertine, Linux Biolinum και Ubuntu Mono. Αν διαπιστώσετε πρόβλημα με τις γραμματοσειρές, τότε δοκιμάστε να κατεβάσετε τις εκδόσεις που χρησιμοποιούμε εμείς.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή παρατήρηση, χρησιμοποιήστε τα issues του αποθετηρίου ή τη φόρμα επικοινωνίας μας.