Samling av CoderDojo-Resurser för scratch
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Pull request Compare This branch is 11 commits ahead of dntoll:master.
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
bilder
LICENSE
README.md
animera_ansikte.md
animerad_hälsning.md
animerad_hälsning.md
byta_kläder.md
byta_kläder.md
ett_spel.md
introduktion_breakout.md
scratchsidor_på_svenska.md
scratchsidor_på_svenska.md
starta.md
tutorial_breakout.md
tutorial_drakborgen.md
tutorial_halsning.md
vulkanen.md

README.md

CoderDojo Kalmar - Utmaningar

Om du inte har testat Scratch förut, klicka då här!

Om du känner dig lite osäker kan du börja med att kolla på en film om scratch som Åsa Kronkvist har gjort!

Utmaningar

Vi kommer att ge er ett antal olika utmaningar under tiden ni går hos oss.

Vår första utmaning är att skapa en animerad hälsning som berättar vilka ni är och kanske vad ni vill!

  • Utmaning 1, En hälsning, klicka då här!
  • Utmaning 2, En vulkan, klicka då här!
  • Utmaning 3, Ett spel, klicka då här!
  • Utmaning 4, Ett spel till, klicka då här!