Πτυχιακή εργασία: Περιγραφή της διαδικασίας και αποστολή παραδοτέων
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
current
published
README.md
_config.yml

README.md

Πτυχιακή εργασία

Για να κατοχυρώσετε τον βαθμό για κάθε ένα από τα παρακάτω υποχρεωτικά παραδοτέα θα πρέπει να γίνει δεκτό το αντίστοιχο pull-request. Για να γίνει δεκτό ένα από τα παραδοτέα θα πρέπει να έχει γίνει δεκτό το πρώτο παραδοτέο που καθορίζει το θέμα και το χρονοδιάγραμμα. Αν μια πτυχιακή δεν ακολουθεί αυτήν την διαδικασία (=αν δεν υπάρχει πλάνο με λεπτομερές χρονοδιάγραμμα ενεργειών και τακτικά ενδιάμεσα παραδοτέα σύμφωνα με το αρχικό πλάνο) τότε ο μέγιστος βαθμός είναι το πέντε.

Παραδοτέα

Ο τελικός βαθμός της πτυχιακής εργασίας προκύπτει από τα επιμέρους παραδοτέα ως εξής:

  • Δήλωση θέματος και αρχικό πλάνο - έως 15 Νοεμβρίου.
  • Παρουσίαση αλλαγμένων παραδειγμάτων εφαρμογής (10%) - έως 9 Δεκεμβρίου.
  • Προσθήκη νέων λειτουργιών (10%) - έως 15 Ιανουαρίου.
  • Αλλαγές μετά από δοκιμές (10%) - έως 15 Φεβρουαρίου.
  • Κεφ. 3. μεθοδολογία, 4. αποτελέσματα (10%) - έως 15 Μαρτίου.
  • Κεφ. 5. συζήτηση, 2. σχετική εργασία, 1. εισαγωγή (10%) - έως 15 Απριλίου.
  • Τελικό προσχέδιο αναφοράς και παρουσίασης για σχολιασμό (20%) - έως 15 Μαΐου.
  • Τελική αναφορά και παρουσίαση (30%) - 1η Ιουνίου.

Οι τίτλοι των παραδοτέων είναι ενδεικτικοί για να τους κάνετε περισσότερο συγκεκριμένους για την πτυχιακή σας. Οι παραπάνω ενδεικτικές ημερομηνίες-προθεσμίες μπορούν να πάρουν παράταση, μόνο στην περίπτωση που έχει δηλωθεί και έχει γίνει δεκτή διαφορετική ημερομηνία στο αρχικό πλάνο, ή αν κατατεθεί και γίνει δεκτό νέο πλάνο. Νέο πλάνο μπορεί να γίνει δεκτό μόνο μια φορά. Για την ευκολότερη επεξεργασία του πλάνου, αντιγράψτε τον πηγαίο κώδικα του παραπάνω ενδεικτικού πλάνου σε ένα νέο issue που θα δημιουργήσετε στο ιδιωτικό σας αποθετήριο.

Στο wiki θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για την εκπόνηση της πτυχιακής