Skip to content
Permalink
Browse files

oppdatert begrepskatalogen, lagt til xsd for eksport tjenesten.

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Feb 26, 2014
1 parent 2556ffd commit 3907207f3c6dea3ca094e82b7b5ef21e11c0b314
Binary file not shown.
@@ -9,7 +9,7 @@ h3. Tjenestespesifikasjonen:
* "WSDL definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.wsdl
* "XSD definisjon":xsd/oppslagstjeneste-ws-14-05.xsd
* "XSD metadata":xsd/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd

* "XSD definisjon for fil eksport":xsd/kontaktregister-export-14-05.xsd


h3. Datamodell:
@@ -31,6 +31,6 @@ h3. Integrasjonsguide:

h3. Eksempler:

* "Eksempel response kryptert":14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg1_soap_response.xml
* "Eksempel response dekryptert":14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg2_soap_response_encrypted.xml
* "Eksempel request":14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg3_soap_request.xml
* "Eksempel response kryptert":eksempler/14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg1_soap_response.xml
* "Eksempel response dekryptert":eksempler/14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg2_soap_response_encrypted.xml
* "Eksempel request":eksempler/14022014_integrasjonsguide_oppslagstjenesten_vedlegg3_soap_request.xml
Binary file not shown.
@@ -0,0 +1,29 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:m="http://begrep.difi.no"
xmlns:tns="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/eksporttjeneste/14-05"
targetNamespace="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/eksporttjeneste/14-05"
elementFormDefault="qualified"
version="3.0">

<xs:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd" />

<xs:annotation>
<xs:appinfo>Eksporttjeneste for Digitalt kontakt- og reservasjonsregister</xs:appinfo>
<xs:documentation xml:lang="nb">
Definisjon av XML-typer benyttet i eksporttjeneste for Digitalt kontakt- og reservasjonsregister.
</xs:documentation>
</xs:annotation>

<xs:element name="Kontaktregister" type="tns:Kontaktregister"/>

<xs:complexType name="Kontaktregister" >
<xs:sequence>
<xs:element ref="m:Person" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" />
</xs:sequence>
<xs:attribute type="xs:dateTime" name="eksportTidspunkt" use="required" />
<xs:attribute type="xs:long" name="senesteEndringsNummer" use="required" />
</xs:complexType>

</xs:schema>

0 comments on commit 3907207

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.