Skip to content
Permalink
Browse files
Merge branch 'master' into soap-eksempler
  • Loading branch information
eoftedal committed Jun 2, 2014
2 parents c71072a + e8aeff3 commit 906ca06c921f4485cef6c978edad4da08aca1595
@@ -30,5 +30,5 @@ h3. Eksempel

h3. Refererte standarder

* "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf3
* "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
* "Associated Signature Container (ASiC)":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/102900_102999/102918/01.03.01_60/ts_102918v010301p.pdf
* "XAdES":http://www.etsi.org/deliver/etsi_ts%5C101900_101999%5C101903%5C01.04.02_60%5Cts_101903v010402p.pdf
@@ -22,6 +22,6 @@ Forespørsel om å få tilsendt en melding. Må angi "mpc":../UserMessage/mpc at
h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PullRequest mpc="urn:sdp:prioritet:identifier:123456789:avsenderidentifikator:1234"/>
<eb:PullRequest mpc="normal:"/>
</pre>

@@ -5,44 +5,57 @@ headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost
---

h2. {{ page.title }}

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := inneholder identifikasjon om dokumentet
- Kilde := "GS1":http://www.gs1.org/docs/gsmp/xml/sbdh/CEFACT_SBDH_TS_version1.3.pdf

h3. Attributer

{background:#ddd}.|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
table(table table-striped).
|_. Identifikator |_. Kardinalitet |_. Datatype |_. Verdi |
| Standard | 1..1 | xs:string | "urn:no:difi.sdp:1.0" |
{background:#ddd}.| TypeVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Anbefalt format: GUID |
{background:#ddd}.| Type | 1..1 | xs:string | Forretningsmeldingstype, se kodeverk |
| TypeVersion | 1..1 | xs:string | "1.0" |
| InstanceIdentifier | 1..1 | xs:string | Unik identifikator for forsendelsen. Opprettet av Databehandler. Se format under. |
| Type | 1..1 | xs:string | Type forretningsmelding. Skal alltid være "local-name" til rot-elementet XML'en til forretningmeldingen. Se kodeverk under |
| MultipleType | 0..0 | xs:boolean | brukes ikke |
{background:#ddd}.| CreationDateAndTime | 1..1 | xs:dateTime | Tidspunkt for oppretting av "Standard Business Document":index |
| CreationDateAndTime | 1..1 | xs:dateTime | Tidspunkt for oppretting av "Standard Business Document":index |

h3. Format InstanceIdentifier

InstanceIdentifier er i XML skjemaet for SBDH definert som en tekst-streng. I Sikker Digital Post skal denne alltid være en GUID som validerer mot følgende regulært uttrykk:

<pre>
[a-fA-F0-9]{8}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{4}-[a-fA-F0-9]{12}
</pre>

Rett format på InstanceIdentifier blir håndhevet av meldingsformidler.

h3. Kodeverk: Type

Type spesifiserer "Melding":Melding/ som ligger i "Standard Business Document":index
Type = "Meldingstypen":Melding/#Meldingstypene.
I Sikker Digital Post vil type være en av følgende:

h4. xml eksempel
* digitalPost
* kvittering

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
h3. Xml eksempel

<pre>
<DocumentIdentification>
<Standard>urn:no:difi.sdp:1.0</Standard>
<TypeVersion>1.0</TypeVersion>
<InstanceIdentifier>12e57bde-ea5d-43ee-96b6-e2cf73f8311e</InstanceIdentifier> <!-- Dette er den reelle unike identifikatoren i SDB -->
<Type>DigitalPost</Type>
<Type>digitalPost</Type>
<CreationDateAndTime>2013-02-19T05:10:10Z</CreationDateAndTime>
</DocumentIdentification>

</pre>

h4. XSD

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<pre>

<?xml version="1.0"?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
@@ -62,7 +75,4 @@ h4. XSD
</xs:complexType>
</xs:schema>
</pre>
@@ -28,7 +28,7 @@ h3. Xml eksempel
<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<eb:PayloadInfo>
<eb:PartInfo href="#soapBody"/>
<eb:PartInfo href="cid:sdp:asic">
<eb:PartInfo href="cid:1234-4567@some.domain.com">
<eb:PartProperties>
<eb:Property name="MimeType">application/cms</eb:Property>
<eb:Property name="Content">sdp:Dokumentpakke</eb:Property>
@@ -11,32 +11,57 @@ h2. {{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Konstantverdi som angir underliggende meldingskanal
- Kilde := ebMS 3.0
- Kommentar := MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø.
- Kommentar := MPC kan i sikker digital post sammenheng tolkes som navnet på en meldingskø. En avsender vil alltid ha tilgang til to køer - "normal" og "prioritert"

h3. Oppbygging av mpc-konstanten
h3. Hva kan MPC brukes til?

Vanlig bruk av MPC vil være å angi om en melding/kvittering skal legges i/hentes fra normal eller prioritert kø. Dersom MPC ikke er angitt så vil denne tolkes basert på standard verdi angitt under.

mpc-konstanten i sikker digital post er en streng som skal bygges opp slik:
"Utvidet" MPC skal bare brukes i de spesialtilfeller der det er en avsender har behov for å skille mellom flere køer innenfor samme virksomhetsidentifikator (i praksis virksomhetssertifikat).
Eksempler på dette kan være:

{standard|prioritert}[:køidentifikator hos "databehandler":../Aktorer ]
* Flere selvstendige MSH'er innenfor samme organisasjon
* En teknisk avsender som håndterer meldingsutveksling på vegne av andre organisasjoner

Dersom det er behov for høyere grad av granularitet (for eksempel ved bruk av databehandler), så kan man legg til en køidentifikator. En virksomhet kan maksimalt bruke en køidentifikator per virksomhet den er databehandler for.
MPC kan da brukes til å håndtere problemstillinger relatert til intern ruting.

Bruk av MPC er ikkje obligatorisk i AS4. Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:
h3. Oppbygging av mpc-konstanten

- meldingstype := standard
mpc-konstanten i sikker digital post er en URN-streng som skal bygges opp slik:

h3. {standard|prioritet}
<pre>
urn:{normal|prioritert}{:kønavn}
</pre>

h4. {normal|prioritert}

Angir om meldingen skal legges i kø for prioriterte meldinger eller ikke. Dette medfører håndtering etter to forskjellige SLA kravsett.

h4. {kønavn}

URN-streng definert av avsender og godkjent av sentralforvalter/meldingsformidler (i hht. bruksvilkår) som identifiserer køen som meldingen skal legges i/hentes fra.

h4. Standard verdier

Dersom MPC ikke er angitt, så vil den bygges opp basert på følgende verdier:

- meldingstype := normal
- kønavn := tom streng

Standard MPC blir da:

<pre>
urn:normal
</pre>

h3. Eksempel

<pre>
standard

standard:123456789
urn:normal

urn:normal:IsolertFagsystemX

prioritert
urn:prioritert:PaaVegneAvDifi

prioritert:123456789
</pre>
@@ -1,27 +1,15 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<manifest
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:xenc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-manifest.xsd ">

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -2,8 +2,6 @@
<digitalPost
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

@@ -62,19 +60,10 @@

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -1,9 +1,7 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<digitalPost
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10 ../xsd/sdp-melding.xsd ">

@@ -62,19 +60,10 @@

<mottaker>
<person>
<difi:personidentifikator>17051400000</difi:personidentifikator>
<difi:reservasjon>NEI</difi:reservasjon>
<difi:status>AKTIV</difi:status>
<difi:beskrivelse>difi:beskrivelse</difi:beskrivelse>
<difi:Kontaktinformasjon>
<difi:Mobiltelefonnummer sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">12345678</difi:Mobiltelefonnummer>
<difi:Epostadresse sistOppdatert="2001-12-31T12:00:00" sistVerifisert="2001-12-31T12:00:00">ola@nordmann.no</difi:Epostadresse>
</difi:Kontaktinformasjon>
<difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</difi:postkasseadresse>
<difi:postkasseleverandoerAdresse>984661185</difi:postkasseleverandoerAdresse>
</difi:SikkerDigitalPostAdresse>
<difi:X509Certificate>difi:X509Certificate</difi:X509Certificate>
<personidentifikator>17051400000</personidentifikator>
<postkasseadresse>ola.nordmann#0ABC</postkasseadresse>
<mobiltelefonnummer>12345678</mobiltelefonnummer>
<epostadresse>ola@nordmann.no</epostadresse>
</person>
</mottaker>

@@ -1,12 +1,10 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>

<xsd:complexType name="Melding" abstract="true">
@@ -45,14 +43,29 @@

<xsd:complexType name="Mottaker">
<xsd:choice>
<xsd:element name="person" type="difi:Person"/>
<xsd:element name="person" type="Person"/>
<xsd:element name="virksomhet" type="Virksomhet"/>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Person">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="personidentifikator" minOccurs="1" maxOccurs="1">
<xsd:simpleType>
<xsd:restriction base="xsd:string">
<xsd:pattern value="[0-9]{11}"/>
</xsd:restriction>
</xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="postkasseadresse" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="mobiltelefonnummer" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
<xsd:element name="epostadresse" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

<xsd:complexType name="Virksomhet">
<xsd:sequence>
<xsd:element name="sikkerDigitalPostAdresse" type="difi:SikkerDigitalPostAdresse"/>
<xsd:element name="postkasseadresse" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1"/>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>

@@ -2,15 +2,13 @@
<xsd:schema
xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#"
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" elementFormDefault="qualified" version="1.0">

<xsd:include schemaLocation="sdp-felles.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" schemaLocation="w3/xmldsig-core-schema.xsd"/>
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd"/>


<xsd:element name="digitalPost" type="DigitalPost" />
@@ -1,9 +1,8 @@
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:difi="http://begrep.difi.no"
<xsd:schema version="1.0" targetNamespace="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns="http://begrep.difi.no/sdp/schema_v10" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:enc="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" xmlns:sawsdl="http://www.w3.org/ns/sawsdl" elementFormDefault="qualified">

<xsd:import namespace="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#" schemaLocation="w3/xenc-schema.xsd" />
<xsd:import namespace="http://begrep.difi.no" schemaLocation="oppslag/oppslagstjeneste-metadata-14-05.xsd" />

<xsd:include schemaLocation="sdp-feil.xsd"/>
<xsd:include schemaLocation="sdp-kvittering.xsd"/>

0 comments on commit 906ca06

Please sign in to comment.