Skip to content
Permalink
Browse files

Rettet en enkel skrivefeil

  • Loading branch information...
Arne Berner
Arne Berner committed Aug 21, 2014
1 parent 3e9969e commit c6c8a2769e0a4258f735794090bef3227abebb2d
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 forretningslag/Aktorer.textile
@@ -36,7 +36,7 @@ table(table table-striped table-condensed).
|_. Rolle |_. URN |_. Beskrivelse |
| Avsender[1] | urn:sdp:avsender | Offentlig virksomhet som skal sende en digital postmelding til en mottaker |
| Behandlingsansvarlig[1] | urn:sdp:behandlingsansvarlig | Offentlig virksomhet som produserer informasjon/brev/post som skal fomidles. Vil i de aller fleste tilfeller være synonymt med Avsender |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være felere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding. |
| Databehandler[1] | urn:sdp:databehandler | Virksomhet (offentlig eller privat) som har en kontraktfestet avtale med Behandlingsansvarlig med formål å dekke hele eller deler av prosessen med å formidle en digital postmelding fra Behandlingsansvarlig til Meldingsformidler. Det kan være flere databehandlere som har ansvar for forskjellige steg i prosessen med å formidle en digital postmelding. |
| Meldingsformidler | urn:sdp:meldingsformidler | Ansvarlig for formidling, sporing og rapportering av postforsendelser. |
| Postkasse[2] | urn:sdp:postkasse | Ansvarlig for å tilgjengeliggjøre og oppbevare post til mottaker, samt å varsle mottaker når det er kommet ny post. |
| Mottaker | urn:sdp:mottaker | Innbyggeren som er mottaker av en digital postmelding |

0 comments on commit c6c8a27

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.