Skip to content
Permalink
Browse files
EfakturaRef døpt om til OrderReference og bruk definert som i EHF 2.0
  • Loading branch information
kjorlaug committed Apr 3, 2014
1 parent b07da29 commit d8dfd3b14278804559d431401ea928623fb2fb8a
Showing with 27 additions and 2 deletions.
  1. +4 −2 Avsender.textile
  2. +23 −0 OrderReference.textile
@@ -18,15 +18,17 @@ h4. Egenskaper
|_. Identifikator |_. Term |_. Kardinalitet |
| "identifier":/Felles/virksomhetsidentifikator | Identifikator i henhold til iso6523-actorid-upis | 1..1 |
| "avsenderidentifikator":/Felles/avsenderidentifikator | xs:string | 0..1 |
| ehfFakturaRef | xs:string | 0..1 |
| "OrderReference":OrderReference | cac:OrderReference | 0..1 |

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<avsender>
<identifier authority="iso6523-actorid-upis">9908:123456789</identifier>
<avsenderidentifikator>12345</avsenderidentifikator>
<fakturaKonto>ØK1</fakturaKonto>
<cac:OrderReference>
<cbc:ID>123</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
</avsender>
</pre>

@@ -0,0 +1,23 @@
---
layout: default
title: OrderReference
headtitle: Begrepskatalog for Sikker digital post -
group: SikkerDigitalPost/Melding
---

- Identifikator := "http://begrep.difi.no{{ page.url | remove:".html" }}":{{page.title}}
- Term := {{page.title}}
- Definisjon := Ordrereferanse tildelt av avsender
- Datatype := "cac:OrderReference":https://raw.githubusercontent.com/difi/VEFAvalidatorConf/master/STANDARD/common/xsd/UBL-2.1/xsd/common/UBL-CommonAggregateComponents-2.1.xsd
- Kilde := "UBL/EHF":https://github.com/difi/VEFAvalidatorConf/blob/master/STANDARD/EHFInvoice/2.0/guide/Implementeringsveileder%20EHF%20Fakturaprosess%20v20_NO.pdf
- Kommentar := Hentet fra EHF 2.0 - Avsender + cbc:Id skal framkomme i fakturagrunnlag dersom dette elementet eksisterer. Se "kap 6.7, side 30 i EHF implementasjonsguiden":https://github.com/difi/VEFAvalidatorConf/blob/master/STANDARD/EHFInvoice/2.0/guide/Implementeringsveileder%20EHF%20Fakturaprosess%20v20_NO.pdf

h4. Xml eksempel

<pre class="brush: xml; toolbar: false">
<cac:OrderReference>
<cbc:ID>123</cbc:ID>
</cac:OrderReference>
</pre>


0 comments on commit d8dfd3b

Please sign in to comment.