Skip to content
Permalink
Browse files

Update index.textile

  • Loading branch information...
eoftedal committed Mar 26, 2014
1 parent 23e8211 commit dd2d694214c3202bc36939d2628b131b2e00305c
Showing with 1 addition and 1 deletion.
  1. +1 −1 index.textile
@@ -41,7 +41,7 @@ h3. Identifikatorer

Meldingen har flere identifikatorer. I den grad det er mulig så er det prøvd å benytte åpne og tilgjengelige identifikatorer (for eksempel organisasjonsnummer). Dersom ikke annet er angitt, så er det sterkt anbefalt at man benytter en "GUID":http://en.wikipedia.org/wiki/Guid som verdi for identifikatoren.

* sbdh/Identificator - dette er avsenders unike nøkkel for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. idenfificator@avsenderorgnr)
* sbdh/InstanceIdentifier - dette er avsenders unike nøkkel for postmeldingen (og oppstår før avsender kontakter MSH-komponenten). Skal kunne benyttes som sporingsnummer i feilsøk relatert til forsendelsen. Note: Kan benyttes av MSH som eb/conversationID ved å konkatenere med informasjon om avsender (f.eks. idenfificator@avsenderorgnr)
* eb/MessageId - dette er den unike identifikatoren for et gitt meldingshopp (for eksempel fra avsender's MSH til meldingsformidler's MSH). Satt av MSH.
* eb/ConversationId - dette er ebMS's bindeledd i mellom de forskjellige meldinghopp. Skal benyttes ved påfølgende meldingsutvekslinger relatert til den opprinnelige meldingen, for eksempel forskjellige typer kvitteringer eller melding om tilbaketrekking.

0 comments on commit dd2d694

Please sign in to comment.
You can’t perform that action at this time.