Hugo repo for generating website
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
archetypes
content
layouts
static
themes
.gitignore
.gitmodules
README.md
config.toml
deploy

README.md

GroningenML website

Aanmaken van een pagina.

Om een pagina aan te maken geeft je een relatief pad op.

hugo new posts/welcome.md
hugo new guide/hugo.md

Polls

Een poll bestaat uit een bestand in content/polls/*.md en een AlpacaJS configuratie in static/js/polls/*.js.

Verder zijn er nog support CSS en JS in bijbehorende static/*

Handmatig

Je kunt ook gewoon een markdown bestand aanmaken maar je hebt dan nog wel een frontmatter header nodig.

Starten dev server

hugo server -D