Skip to content

hackerspace-silesia/calendar-oswiecim

master
Switch branches/tags

Name already in use

A tag already exists with the provided branch name. Many Git commands accept both tag and branch names, so creating this branch may cause unexpected behavior. Are you sure you want to create this branch?
Code

Latest commit

 

Git stats

Files

Permalink
Failed to load latest commit information.
Type
Name
Latest commit message
Commit time
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calendar-oswiecim

Kalendarz wydarzeń dla Oświęcimia [Koduj Dla Polski]

Uwaga! Pisane z myślą o Python 3.4 i na takim było testowane.

Zależności

Są dostępne w pliku `requirements.txt

import starych danych
python manage.py import_data SCIEZKA
Pillow

Do kompilacji wymagane są pliki nagłówkowe Pythona. W openSUSE te pliki znajdziemy w pakiecie python3-devel. Obsługa poszczególnych formatów graficznych jest uzależniona od dodatkowych bibliotek.

TKINTER 
JPEG wymaga libjpeg8-devel
OPENJPEG (JPEG2000) support not available
ZLIB (PNG/ZIP) wymaga libpng16-devel i zlib-devel
LIBTIFF wymaga libtiff-devel
FREETYPE2 wymaga freetype-devel
LITTLECMS2
WEBP wymaga libwebp-devel
WEBPMUX wymaga libwebp-devel
Instalacja
docker-compose build
docker-compose run webapp python manage.py migrate
docker-compose run webapp python manage.py createsuperuser
docker-compose run --service-ports webapp python manage.py runserver 0.0.0.0:8000