Kalendarz wydarzeń dla Oświęcimia [Koduj Dla Polski]
Python HTML CSS JavaScript
Switch branches/tags
Nothing to show
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Failed to load latest commit information.
scrapper
webapp
.gitignore
LICENSE
README.md

README.md

calendar-oswiecim

Kalendarz wydarzeń dla Oświęcimia [Koduj Dla Polski]

Uwaga! Pisane z myślą o Python 3.4 i na takim było testowane.

Zależności

django==1.8.3
pillow==2.9.0
sorl-thumbnail==12.3
django-ckeditor==4.5.0
django-braces==1.8.1
import starych danych
python manage.py import_data SCIEZKA
Pillow

Do kompilacji wymagane są pliki nagłówkowe Pythona. W openSUSE te pliki znajdziemy w pakiecie python3-devel. Obsługa poszczególnych formatów graficznych jest uzależniona od dodatkowych bibliotek.

TKINTER 
JPEG wymaga libjpeg8-devel
OPENJPEG (JPEG2000) support not available
ZLIB (PNG/ZIP) wymaga libpng16-devel i zlib-devel
LIBTIFF wymaga libtiff-devel
FREETYPE2 wymaga freetype-devel
LITTLECMS2
WEBP wymaga libwebp-devel
WEBPMUX wymaga libwebp-devel
PostGIS

Konieczne jest zainstalowanie GEOS, GDAL, PROJ.4 i PostGISa. Więcej informacji na: https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/contrib/gis/install/postgis/ oraz https://docs.djangoproject.com/en/1.8/ref/contrib/gis/install/geolibs/

(DEPRECATED!!) sqlite3 jako spatial database

Konieczne jest zainstalowanie GEOS, GDAL i SpatiaLite. Poza tym należy upewnić się, że python został skompilowany z opcją --enable-loadable-sqlite-extensions.