Skip to content
What is an API? / Co je API?
Branch: master
Clone or download
Fetching latest commit…
Cannot retrieve the latest commit at this time.
Permalink
Type Name Latest commit message Commit time
Failed to load latest commit information.
.circleci
_scripts
_static
_templates
cs
en
.gitignore
LICENSE
Pipfile
Pipfile.lock
README.md
readthedocs.yml
requirements.txt

README.md

Co je API?

Materiály, díky kterým pochopíte API

Když si jako laik na Wikipedii najdete článek o API, nejspíš z něj moudří nebudete. Tyto materiály, nazvané Co je API?, se snaží API vysvětlit běžným lidem a zároveň umožnit začátečníkům v programování, aby se s API naučili pracovat.


🚧 Upozornění

Materiály nejsou dokončené a jejich čtení je zatím na vlastní nebezpečí. Zatím se podle nich konal jeden PyWorking workshop a v rámci něj vznikla spousta připomínek a nápadů na vylepšení. Jakákoliv pomoc v dokončování materiálů nebo řešení připomínek je vítána.

🇦🇺 Překlad

Na této adrese a v této složce vzniká překlad materiálů do angličtiny. Pokud máte zájem pomoci, napište prosím pod #52. Protože však zatím nejsou ani české materiály dotažené do nějaké rozumné podoby, je vhodné s překladem spíše počkat.

You can’t perform that action at this time.